စီꩻပွာꩻရေꩻတာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"စီꩻပွာꩻရေꩻတာႏ ကျိုꩻစာꩻဗာႏ" ဒဲဉ်ရုတ်ꩻလာ၊ ဒဲဉ်စေတ်ꩻတွင်ꩻ နေင်ႏတသာဆန်ꩻကို ခမ်းလော့လွဉ်ချာယင်းသွူတဲင် ဆို့ꩻရုဲင်ရေꩻခိန်ႏတွိုႏလဲဉ်းမꩻ နီအောဝ်ႏလိုႏမွဉ်းဖျင်ဟောဝ်လဲဉ်း သွို့ꩻခြံလုဲင်းယာႏဖုံႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏထုမ်ႏခါꩻလဲဉ်း အစွိုးအခြွီဟောဝ်ဖုံႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏလွူꩻထွားလဲဉ်း ဆို့ꩻရုဲင်ရေꩻအနယ်ꩻပညာႏဖုံႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏခြဲ့ꩻလုဲင်း သွို့ꩻခြံဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ နေင်ႏလီꩻကို နီကဆို့ꩻရုဲင်သေꩻခါꩻဒါႏ နီကွန်ႏဖုံႏနောဝ်ꩻ ကွပ်ပွိုးတမုဲင်ꩻ လꩻဆေ့ꩻ၊ ကွပ်ပွိုးတမုဲင်ꩻ လꩻအာ ယူႏချာဝင်ꩻတွော့ꩻ ထူႏသွဉ်ခန်ꩻတဲင် ဟန်ႏနေင်ႏယို ဖေႏကစီꩻပွာꩻထင်ႏထိုထဲင်း၊ နေင်ႏဟာနောဝ်ꩻ ကျိုꩻစာꩻသောင်ႏသာလွိုဗာႏ၊ နီမိဉ်ႏကျိုꩻစာꩻခွုမ်မာꩻဟောဝ်ဟောဝ် နီထာꩻမာꩻမꩻ နီကမဲဉ်လꩻဒါႏ ပညာႏရေꩻ၊ စီꩻပွာꩻရေꩻ ပါတွမ်ႏကုသိုလ်ႏအရေꩻဖုံႏယို နီခွုမ်မာꩻနွောင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ တယ်ႏဟန်ႏနေင်ႏယိုမာꩻငါ လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ လွူးသွော့ဝင်ꩻ သွိုန်ႏသꩻဗွာဗွာ၊ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻအလောင်း အွဉ်ႏသွော့မေတ္တာႏ၊ ဖေႏအာႏသွော့ဝင်ꩻစီꩻပွာꩻရေꩻ၊ ပညာႏရေꩻ၊ ဆို့ꩻရုဲင်ရေꩻဖုံႏ၊ ထာꩻလွꩻထီႏထာꩻစင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ အွဉ်ႏကုဲင်ချာ၊ ယိုမာꩻငါဆွန်ꩻစူဝင်ꩻ ခွုမ်မာꩻလွေꩻသွော့ နီဒုံနီရပ်ရာႏ လွိုင်ႏကွိုန်ꩻထင်ႏထိုရေꩻ ထာꩻမာꩻဖုံႏ၊ ပင်ႏတသွောင်းထိုငီꩻသွော့ဝင်ꩻ လိုꩻမျိုꩻဘာႏသာႏ သာႏသနာႏရေꩻဖုံႏမꩻ နီသဲင်ꩻလꩻလိုꩻဘဝ ကွိုင်ႏတန်ႏဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ သွို့ꩻကူ ခြံနား ပျဿနာႏဖုံႏယို ဖေႏကအောဝ်ႏဗာႏမွိုန်းနောဝ်ꩻ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ၊ တဒုံတွမ်ႏတဒုံ ဒေါ့ꩻရီအွီႏအွီႏ၊ တွိုင်ႏပင်ႏဟောဝ်ဟောဝ်ဝင်ꩻတဲင် ဖွေါင်ꩻခါꩻရဲးခါꩻဗာႏ၊ ခြယ်ꩻအံႏခြေင်မွိုန်းဝင်ꩻထာꩻ၊ ဝင်ꩻကျိုꩻစာꩻအတွိုင်ꩻ နီလဲ့ထွားနုဲင်း ကျိုꩻစာꩻနုဲင်းနုဲင်းဗာႏ၊ ကထွာဒါႏဖြားဒုံ လိုꩻတန် ကောႏမတီႏစွိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ မာꩻသွော့စီꩻကန်ꩻမဲဉ်ႏမဲဉ်ႏ၊ အွဉ်ငါသွဉ်မာꩻနယ်သွော့ ဒုံသားရပ်သား တဖူꩻတထာ လွေꩻသဲင်ꩻရေꩻ၊ ဒုံဆောင်ႏလွိုင်ႏကွိုန်ꩻရေꩻ ထာꩻမာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဟံႏကောင်လဲ့နောဝ်ꩻ၊ ခြံထီလဲ့နောဝ်ꩻ၊ လုဲင်းဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ အယံသွတ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏမာꩻခါꩻငါႏ နီနမ်းလုပ်ꩻပဲင်ႏခွင်ꩻကရိုꩻဒါႏ ဟံႏပွုံႏစံႏ(၇)၊ နီနမ်းပဲင်ႏဆဲင်ႏခွင်ꩻကရိုꩻဒါႏ ဟံႏပွုံႏစံႏ(၁၀၅)ဖုံႏ စွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻ၊ သွို့ꩻကူခြံနား ကအောဝ်ႏဒင်ႏဝင်ꩻသား အချင်ꩻချင်ꩻ ထွားပါသွော့ဝင်ꩻ၊ ယူႏမွိုန်းလိုꩻတဖြာꩻ၊ ယူႏဒျာႏနီရပ်ရာႏ နီစွိုးခွိုꩻတာႏတွော့ꩻ ဖေႏအာႏသွော့ နီလိုꩻချင်ꩻ စီꩻပွာꩻရေꩻ၊ ဆို့ꩻရုဲင်ရေꩻဖုံႏမꩻ အောဝ်ႏအွိုးထာꩻယပ်ꩻခုဲင်ႏဘဝ နီအီႏလွစ်ထန်ႏလꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ကလဲဉ်းခိုႏချာနောဝ်ꩻ သွို့ꩻခြံအောဝ်ႏညာꩻသား ယူႏယပ်ꩻဗာႏတဖူꩻလွေꩻသဲင်ꩻတာႏ ခြံဗော့ꩻသားဖေႏတောဝ်းဝင်ꩻတဖူꩻ ထာꩻမာꩻနုဲင်းယိုဖုံႏနောဝ်ꩻ ထွာအီဒျာႏနီနာꩻသီးထဲ့ဖွိုႏရေꩻတဲင် အောဝ်ႏလိုႏမာꩻတောဝ်း ဆꩻချာသားနောဝ်ꩻ နီမဉ်ႏဖေႏ ဆꩻငါသားတဖူꩻအကျိုꩻတဲ့လꩻ နီတဲ့တခြားထိုꩻတောဝ်း၊ ဝင်ꩻလဲ့ခြွေခြာႏအီနောဝ်ꩻမꩻ ယူႏဆွာꩻဆွာꩻ ထွားခူခူ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ တဒုံတွမ်ႏတဒုံ ရက်ဗာႏဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ခေတ်ယိုခါ လိုꩻတဲ့အာလွဉ်၊ ဟံႏယာႏနောဝ်ꩻ အဲဉ်ႏလွဉ်တွော့ꩻ လုပ်ꩻသော့ꩻအီတာႏ ဟံႏယာႏဖုံႏနောဝ်ꩻ ခွေထောင်ႏနာꩻထောင်ႏ၊ ခွေချꩻနာꩻချꩻ တဖူꩻလွေꩻသဲင်ꩻဒုံတွို့ꩻ ဒုံကွဉ်ႏ ဒုံနောဝ် ဒုံထင်ꩻ ဖေႏတောဝ်းဝင်ꩻ အနာလွိုရွို့ꩻရန်ႏဝင်ꩻတဲင် တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ လယ်ႏဒွုမ်ဝင်ꩻလမ်း၊ တဒုံတွမ်ႏတဒုံ ထင်ႏဒွုမ်ဝင်ꩻကျောင်ꩻ၊ လွေꩻဒွုမ်ဝင်ꩻပွယ်ꩻ-စတဲင် အစွိုꩻအဗူႏကပြုဲင်လီ၊ ကကုဲင်လီအီဒါႏ ထာꩻမာꩻဖုံႏယို အွဉ်ႏကုဲင်ခန်း နေင်ႏလီꩻကို၊ ယိုမာꩻငါ အီပါမွိုန်းဝင်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏဘဝလွိုင်ႏကွိုန်ႏထင်ႏထိုလꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏရပ်ရာႏ ကဲဉ်းအာအာနောဝ်ꩻ လꩻတောဝ်းမေႏအစိုႏရ၊ အဒွိုႏအသွတ်ꩻပဲင်ꩻနောဝ်ꩻ သွုံꩻအာဒျာႏသိုႏတဲင် အောဝ်ႏလိုႏစာအံႏတောဝ်း၊ အောဝ်ႏလိုႏခွကုဲင်ထိုꩻတောဝ်း၊ အောဝ်ႏလိုႏဆို့ꩻထဲင်းသင်ႏပေႏ၊ အဝ်ႏလိုႏထိန်ꩻသိမ်ꩻထဲင်း သေင်ႏတနွိုင်ဖုံႏ၊ သေင်ႏကောင်ဖုံႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏလဲ့ꩻတောဝ်း မေႏတခြာဖုံႏ၊ တဒုံတွမ်ႏတဒုံ သဖော်ꩻတူႏကအွဉ်ႏခါꩻဒါႏ သေင်ႏကျိုႏဝဲင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏယားတောဝ်း၊ အောဝ်ႏလိုႏနွို့တောဝ်း ဝင်ꩻဒုံသေင်ႏဧရိယာႏဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ ဖေႏကဒါႏပညာႏ၊ လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ ဖေႏကခြွေချံꩻသာႏ တဒုံတွမ်ႏတဒုံ လွိုင်ႏကွိုန်ꩻရေꩻဖေႏကဗွိုန်ဝင်ꩻနောဝ်ꩻ တယ်ႏဟန်ႏနေင်ႏယိုမာꩻငါ ဖြေꩻစာကူꩻကား ကွုံႏသယ်ႏသားလဲ့နောဝ်ꩻ၊ ထာꩻလုပ်ꩻသားလဲ့နောဝ်ꩻ၊ ပွယ်ꩻစာꩻဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ ထုမ်ႏသွော့အနယ်ꩻဟောဝ်၊ ကျိုꩻစာꩻခွုမ်မာꩻပင်ႏတသွောင်းခန်းသွော့ နီလိုꩻမျိုꩻ၊ နီစွိုးခွိုꩻ၊ နီဘာႏသာႏ၊ နီသာႏသနာႏ၊ နီဒုံဆောင်ႏ၊ နီရပ်ရာႏ၊ နီပအိုဝ်ႏဘဝဖုံႏအကျောင်ꩻ တဲမ်းတနယ်ဗာႏ လိတ်ထွားသား ဗွေႏ/ခွန်/နင်ꩻသီးဖုံႏသွူဩ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အယ်ဒီတာ
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၇၃