မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

စွဲးကမ်းကို:မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻတောမ်ႏ Wiki Markup မိတ်ဆက်/၁

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

မွဉ်းဖျင်လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ
မာꩻစမွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻခွုမ်မာꩻချက်ဖုံႏ

ချꩻပုင်ႏစံႏ
မွဉ်းဖျင် တဲပ်တဲ့ဖုဲင်ႏထွား

အဆွိုက်အသွုပ်တောမ်ႏ ဝီခီလိဉ့်ဖုံႏ
ဆွိုက်သွုပ်တောမ်ႏ လိတ်မဲ့ငါအလင်ဖုံႏ

ဖန်ဆင်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတသာ
ဖန်ဆင်ꩻမာꩻထူႏ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏ

အအဲဉ်ႏချုတ်
နာꩻသေဗာႏလဲဉ်း တမုဲင်ꩻဖုံႏ
ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ ချꩻပုင်ႏစံႏ(ပုံစံချ)မွဉ်းဖျင်ခါꩻနေးဒျာႏတွမ်ႏ နမ်းပဲင်ႏဘာႏသာႏကထွာဒါႏ Wiki markup (Wikitext လဲ့ အဝ်ႏဟဲ့ꩻဒျာႏ) နဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်ႏမဲဉ်လွူꩻထွားဝွေꩻယိုအခေႏခံႏနဝ်ꩻ ယိုꩻမွေးငါႏနဝ်ꩻသွူ။


မွဉ်းဖျင်အီ ကရိယာႏနီဗာႏအကို နာꩻအဝ်ႏလိုႏဖျင်အီအဗာႏမုဲင်ꩻလဲ့ လွိုက်ထူႏမွဉ်းဖျင်အီနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ "မွဉ်းဖျင်အရွီးအခိုႏ" (Source Editor) နဝ်ꩻ သုင်ꩻခါꩻဒျာႏ wiki markup နဝ်ꩻသွူ။


နာꩻမိဉ်ႏမဲဉ်မွဉ်းဖျင်အီဒျာႏတွမ်ႏ မွဉ်းဖျင်ထာꩻထီႏ(VisualEditor)လဲ့ လွိုက်ဖျင်အီလ့ꩻဒျာႏသွူ။ VisualEditor နယ်ꩻနဝ်ꩻ သုင်ꩻတဲ့ပေါင်းယိုꩻ၊ သျင်ꩻတဲ့သျင်ꩻလွိုသွူ။ အွိုး.. "မွဉ်းဖျင်အရွီးအခိုႏ" (Source Editor)နဝ်ꩻတဲးတဲ့ ယထွောင်းထွောင်းနဝ်ꩻ အကျိုꩻသံးပေါင်းအဝ်ႏလွို သုင်ꩻလꩻပေါင်းစွုမ်ႏလုဲင်ႏသွူ။ မိဉ်ႏမွဉ်းဖျင်လိတ်မဲ့ငါခိန်ႏ ဖဲ့ꩻထွေဖဲ့ꩻအမော့ကီနဝ်ꩻ အဝ်ႏအွဉ်ႏနယ်ခါꩻဖေႏဒျာႏ ဝွေꩻသီးယိုနီဗာႏတဲင် ကျွိုက်အဗာႏမုဲင်ꩻလဲ့ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏထူႏသုင်ꩻ မွဉ်းဖျင်အီနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။


အီႏတေက်ꩻနျꩻမွဉ်းဖျင်အနေန်တာႏ တောမ်ႏငမ်းမွုန်း(၁:၀၆ မိနိစ်)

မိဉ်ႏမဲဉ်ထွား၊ မိဉ်ႏမဲဉ်မွဉ်းဖျင်နဝ်ꩻ သုင်ꩻနေးတွမ်ႏ Wiki markup တဲင် နျꩻဖေႏသွော့ လိတ်မဲ့ငါဆ့ꩻကီဖဲ့ꩻကို ကပါဒါႏ မွဉ်းဖျင်(Edit source) အနေန်ခလိုတ်ဩ။ နျꩻအနေန်နဝ်ꩻတဗာႏ မိဉ်ႏထွူနဝ်ꩻ နာꩻမဲဉ်တဲမ်းသော့ꩻ လိတ်ယာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻလဲ့ တဲမ်းနျꩻသော့ꩻလ့ꩻလဲဉ်းသွူ။ မိဉ်ႏမဲဉ်မွဉ်းဖျင် လိတ်ယာႏဖုံႏ တောမ်ႏ ပုင်ႏဖုံႏ၊ မိဉ်ႏမဲဉ်သော့ꩻ ဇယားကွက်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ သုင်ꩻနေး wiki markup တွော့ꩻ မွဉ်းဖျင်နွောင်ꩻဒျာႏသွူ။

Wiki markupယို အစစနဝ်ꩻ သ့ꩻဝ့ꩻအီဒါႏကီလဲ့ အဝ်ႏလိုႏသေနာႏ သုင်ꩻအီနွောင်ꩻဒါႏ စီꩻကန်ꩻဖုံႏ အဝ်ႏလိုႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻပေႏလွုမ်ꩻတဲင် နာꩻလဲ့ ဒါႏမွိုင်တန်ဒျာႏသွူ။ နာꩻမိဉ်ႏမဲဉ် စံꩻထွား အနယ်ꩻပညာႏတသာဖုံႏနဝ်ꩻ စံꩻထွားနွောင်ꩻဒျာႏ နမ်းပဲင်ႏ "sandbox" လိတ်မဲ့ငါကိုသွူ။