တခူန်ꩻ-ကရိုꩻနဝ်ꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"တခူန်ꩻထာꩻ/ ထာꩻတခူန်ꩻ"ကရိုꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏ(၂၅)စွိုးသွူ။ လောကကိုယို လိုꩻဖိုင်ႏ ရိမ်ထူႏလွေꩻထိုꩻနေးဝင်ꩻတခြိုꩻနောဝ်ꩻစားမꩻ (တဝ်းလဲ့) ထင်ႏတေ့ꩻဝင်ꩻလမ်းကီ ထူႏတခူန်ꩻလွေꩻထိုꩻနေးဝင်ꩻတခြိုꩻနောဝ်ꩻစားမꩻ အွောန်ႏထွော့(သတ်မှတ်)လွဝင်ꩻ "တခူန်ꩻ" နုဲင်းနောဝ်ꩻဖိုင်ႏသွူ။ အမဲန်ႏတဗာႏနောဝ်ꩻ တခူန်ꩻထာꩻနယ်ꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏ (၂၅)စွိုးသွူ။ ကွဲးတွော့ꩻ တခူန်ꩻထာꩻနယ်ꩻနောဝ်ꩻ အာစွိုးအာမျိုꩻ စူမ်ႏတန်သွူ။ တခြိုꩻဟဝ်ဖိုင်ႏအကိုယို မိန်ႏသော့ꩻရောꩻပါ တခြိုꩻတဟဝ်တဝ်း(တခြိုꩻညံး)မျိုꩻနောဝ်ꩻစားလဲ့ ထွာဒျာႏ တခူန်ꩻထာꩻတစွိုးနေနေသွူ။ ဆို့ꩻရုဲင် အခြွီ အမွူးဖိုင်ႏတဲင် (အံႏခြယ်ꩻဝင်ꩻတဖူꩻ)ခြဲ့ꩻလုဲင်းသွို့ꩻခြံနောဝ်ꩻစားလဲ့ ထွာဒျာႏ တခူန်ꩻထာꩻတစွိုးတန်ဒျာႏနေနေသွူ။ ထာꩻတခူန်ꩻနောဝ်ꩻ အနယ်ꩻအောဝ်ႏအာ....တန်။ တခူန်ꩻနေးတောမ်ႏ အထွူႏ(ယွယ်ꩻ/စွဲး)၊ တခူန်ꩻနေးတောမ်ႏ ခြောင်းဖိုင်ႏ-စတဲင် နောဝ်ꩻစားဖိုင်း သနယ်နောႏ။ တခူန်ꩻပူင်ႏ၊ တခူန်ꩻနယ်ꩻ အာစွိုးအာမျိုꩻဖိုင်ႏအကို တခူန်ꩻဝင်ꩻတခြိုꩻဖေႏကလꩻတဲင်

နေးတောမ်ႏထာꩻတတရာꩻတောဝ်းခွိုင်းကားကအောဝ်ႏနောဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ထာꩻတခူန်ꩻပူင်ႏ၊ ထာꩻတခူန်ꩻနယ်ꩻလွောန်းလွောန်းသွူ။

ကောပ်ပွိုးနောဝ်ꩻမꩻ "အဒိန္နာဒါန"ကရိုꩻနောဝ်ꩻ တသူင်ꩻဗာႏတဝ်း "ထာꩻတခူန်ꩻ/ တခူန်ꩻထာꩻ"ကရိုꩻဒါႏငဝ်းနုဲးနဝ်ꩻစား။

"အဒိန္နာဒါန"ကရိုꩻနဝ်ꩻ မိန်ႏချာႏ/ ပြန်ႏပအိုဝ်ႏနေးနဝ်ꩻ သေ(သေနာႏ)လွဝင်ꩻ "ထူႏတခူန်ꩻထာꩻ/ ထူႏတခူန်ꩻဝင်ꩻတခြိုꩻ"နုဲးနဝ်ꩻစားသွူ။ မိန်ႏဒေါ့ꩻဗာႏနဝ်ꩻ ထေယျ၊ ထေယျ-ကရိုꩻယို အဓိပ္ပါယ်ႏလꩻ/ ထွာဒျာႏ "တခူန်ꩻထာꩻ(ထူႏတခူန်ꩻဝင်ꩻထာꩻ)"နုဲးနဝ်ꩻသွူ။ "အဒိန္နာဒါန" ကရိုꩻနဝ်ꩻ အဓိပ္ပါယ်ႏတလꩻတဝ်း "ထူႏတခူန်ꩻဝင်ꩻထာꩻ"နုဲးနဝ်ꩻစားသွူ။

အဓိပ္ပါယ်ႏမဲန်ႏမဲန်ႏနဝ်ꩻ တမုဲင်ꩻ-? ၊ "အဒိန္န- ဝင်ꩻတဖေႏတဝ်းဒါႏတခြိုꩻယို၊ အာဒါန- နေးတောမ်ႏထာꩻတတရာꩻတဝ်းတဲင် ထူႏထိုꩻ" အဓိပ္ပါယ်ႏလꩻနုဲးနဝ်ꩻဒျာႏသွူ။ အဝ်ႏနဝ်ꩻတွော့ꩻ ငဝ်းကီယိုနဝ်ꩻ အဓိပ္ပါယ်ႏလုဲင်း....တန်။ အံႏနွောင်ꩻနေးဝင်ꩻနဝ်ꩻလဲ့ ထွာ "ထာꩻတခူန်ꩻ"တစွိုးတန်ဒျာႏနေနေ။ လဲန်အံႏဝင်ꩻနဝ်ꩻလဲ့ ထွာ "ထာꩻတခူန်ꩻ"တစွိုးဒျာႏနေနေ။ လောက်ꩻအံႏဝင်ꩻနဝ်ꩻလဲ့ ထွာ "ထာꩻတခူန်ꩻ"တစွိုးတန်ဒျာႏနေနေ။ အဗွေႏဖေႏကသေမွုန်း ချာႏအံႏဆျာႏအံႏဝင်ꩻနဝ်ꩻလဲ့ ထွာ "ထာꩻတခူန်ꩻ"တစွိုးတန်ဒျာႏနေနေ။ ထာꩻတခူန်ꩻဖိုင်ႏနဝ်ꩻ အစွိုးအဒဝ်ႏ အဝ်ႏအာ....တန်။ လောကကိုယို မိန်ꩻတန်ဒျာႏကွို့ꩻလူမ်ꩻ လိုꩻဖိုင်ႏ ကအဝ်ႏဒေါ့ꩻခြောဝ်ရောင်ဒါႏ "လိုꩻကထင်ႏထူႏတခူန်ꩻဒါႏတခြိုꩻ ဝင်ꩻလမ်းကီ- တခူန်ꩻသား"နုဲးနဝ်ꩻစားလူမ်ꩻသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ "ထာꩻတခူန်ꩻ"ကရိုꩻယို တောင်ꩻခါꩻမုဲင်ခါꩻသွော့ အစွိုးအဒဝ်ႏဖိုင်ႏ အာကယ်ꩻထဲင်းကယိုနဝ်ꩻ အာ....တန်နေား။ နဝ်ꩻအကို နမ်းယို ဖေႏကပါသော့ꩻရောꩻမွုန်းတဝ်းနဝ်ꩻ အရေꩻတန်ငါႏမရေႏမရာႏနေား။ ဖေႏကထွာမွုန်းတဝ်း တခူန်ꩻမိန်ꩻတန်မိန်ꩻကျောႏနဝ်ꩻ အရေꩻတန်ငါႏမရေႏမရာႏနေား။ မိန်ꩻတန်မိန်ꩻကျောႏကရိုꩻနဝ်ꩻ ဝွေꩻနမ်းတောမ်ႏဝွေꩻနမ်း မိန်ꩻတန်မိန်ꩻကျောႏချာဒျာႏ နုဲးနဝ်ꩻစား။ မိန်ꩻတန်မိန်ꩻကျောႏကရိုꩻနဝ်ꩻ အမဲန်ႏတဗာႏ "ဂုဏ်ႏအဝ်ႏငါႏ"နဲးနဝ်ꩻစား တမွေးတဝ်း။ ဖေႏကခံႏဗာႏမွုန်းတဝ်း ဝင်ꩻအွောန်ႏထွော့(ဆုင်ꩻဖျတ်)လို့ꩻ "တခူန်ꩻ"နဝ်ꩻ အရေꩻတန်ငါႏ မရေႏမရာႏနေား။

ဗွေႏမျတ်ဖရာꩻ တရာꩻတောႏကိုအလꩻ "အဒိန္နာဒါနာ ပဋိဝိရတော ဟောတိ"တဲ့၊ "ဝင်ꩻတဖေႏတဝ်းတခြိုꩻယို ခံႏထူႏတဝ်း၊ သျောင်ႏကံဒျာႏ"တဲ့။ "သျောင်ႏကံ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ နုဲးမုဲင်ꩻဟောင်း-?၊ မဲန်ထူႏတခူန်ꩻဒါႏသꩻ၊ လꩻလွောန်တောမ်ႏ တစွို့ꩻစွောန်ႏတဝ်းဒါႏသꩻ နဝ်ꩻစား တအဲဉ်ထဝ်း။ ထိုမ်ႏထူႏတခူန်ꩻတဝ်းဝင်ꩻတခြိုꩻထွူ အုံအဝ်ႏဒျာႏတောမ်ႏ သွုန်ႏသꩻစွို့ꩻစွို့ꩻစွောန်ႏစွောန်ႏစား၊ "ဝင်ꩻဖေႏမꩻ ထူႏ၊ ဝင်ꩻဖေႏမꩻ (မဲန်လꩻ) အဝ်ႏလိုႏ"နုဲနဝ်ꩻစားသွူ။ ဝင်ꩻမိန်ႏတဖေႏတဝ်းနဝ်ꩻ ခံႏထူႏတဝ်း၊ ဝင်ꩻမိန်ႏတဖေႏတဝ်း တမဲန်လꩻတဝ်း၊ နဝ်ꩻစားမꩻ ထွာလိုꩻသွုန်ႏသꩻ ကြောင်းစင်ဗွာဖျူႏပုဂ္ဂိုလ်ႏသွူ။ နဝ်ꩻစားမꩻ "အဒိန္နာဒါန"လောစ်ကင်ꩻလိုꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ လောကကိုယို "ပေါႏနမ်းကျင်ꩻတရာꩻဖိုင်ႏ ကုဲင်ပြင်ꩻထိုꩻလဲဉ်းသွူနဝ်ꩻ စွိုးခွိုꩻယေန်ႏငဲးမုꩻဖိုင်းလဲ့ ကုဲင်ပြင်ꩻထိုꩻစွောန်ႏနေနေသွူ"။ "နမ်းကျင်ꩻတရာꩻ မိန်ႏအဝ်ႏဟဝ်နေကဒျာႏနဝ်ꩻ စွိုးခွိုꩻယေန်ႏငဲးမုꩻဖိုင်ႏလဲ့ အဝ်ႏနေကဒျာႏနေနေသွူ" ရိုꩻဗာႏနုဲးနဝ်ꩻသနယ်နော်ႏ...။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ကျေးဇူးတောင်ရှင် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ "လူတော်လူကောင်းအရည်အချင်းများ-တရာꩻတောႏ"။