မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အုံနောင် လိတ်ဖွူဖုံႏ

ထိုမ်ႏလိတ်ဖွူꩻရွီးခိုႏဖုံႏ

လ့ယိုဖိုင်ႏနဝ်ꩻ ကစာဒါႏ ထူႏသုင်ꩻထွူလဲဉ်းစားတောမ်ႏ လိတ်ဖွူꩻတသာဖိုင်ႏ သုဲက်လိဉ့်အလင်ဖိုင်ႏ စာႏရင်ꩻဒျာႏသွူ၊ နာꩻကထိုမ်ႏထွားဒါႏ ပွိုးစွောန်ႏ လိတ်ဖွူꩻဖိုင်ႏ သꩻတင်ꩻအချက်လက်အလင်ဖိုင်ႏလဲ့ လꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ: