ဆွိုက်စပ်ဒါႏ အပြောင်ꩻအလုဲင်ꩻဖုံႏ

အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

အဝ်ႏလိတ်မဲ့ငါယို မွေးတဝ်းလဲ့ ဆွိုက်ခါꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါယိုဖုံႏ ဖေႏကထွားနွောင်ꩻ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏမုꩻဖုံႏယို ဒင်ႏသွင်ꩻသွော့ လိတ်မဲ့ငါမိဉ်ꩻတဗာႏ။ (နွို့ထွား ကဏ္ဍတဗာႏကိုကအဝ်ႏဒါႏ အစွိုꩻနွို့ဖုံႏ ဖေႏကလꩻ နျꩻသော့ꩻသွော့ ကဏ္ဍ:ကဏ္ဍမိဉ်ꩻ။) နာပွေားထွားစာႏရင်ꩻကိုကအဝ်ႏဒါႏ လိတ်မဲ့ငါ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏမုꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏနယ်ဖေႏနေး လိတ်ဖြုံႏစဲင်းတန်သွူ။။

အပြောင်ꩻအလုဲင်ႏ ကျာꩻယိုတာႏ လွိုက်ရွေꩻခရာႏဖုံႏ အွဉ်ႏနယ် | | | ၁၄ | ၃၀ နီꩻအကျာꩻကို အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻကဖျင်ဒါႏ ဖျင်ဆင်ချက် ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀ ဗာႏ
အွဉ်ႏပလို့ꩻ ဒင်ႏခါꩻဒါႏမတ်ပုံတိဉ် ကေားသွုံꩻသားဖုံႏ | အွဉ်ႏပလို့ꩻ သေတဝ်းအမဉ်ꩻ ကေားသွုံꩻသားဖုံႏ | အွဉ်ႏပလို့ꩻ ခွေခြပ်ချော်ꩻခါꩻဒါႏဖုံႏ | မာꩻဗော့ဖုံႏ အွဉ်ႏနယ် | အွဉ်ႏပလို့ꩻ အရေꩻတန်တဝ်းဒါႏ ဖျင်ဆင်မုꩻဖုံႏ | ထဲမ်သော့ꩻ လိတ်မဲ့ငါကဏ္ဍ အွဉ်ႏနယ် | မာꩻ အွဉ်ႏနယ် ဝီကီဒေတာ
အွဉ်ႏနယ် အပြောင်ꩻအလုဲင်ႏတသာဖုံႏ ကတယ်ႏစဒါႏ ၁၁:၁၇, ၂၈ နိုဝဲင်ဗာ ၂၀၂၂
   
လိတ်မဲ့ငါမိဉ်ꩻ:
အဒွောင်ႏဖိုင်ႏ စာႏရင်ꩻ:
D
ဝီကီဒေတာ မွဉ်းဖျင်
တသာ
ထွားပါ ခြပ်ချော်ꩻမုꩻယိုနဝ်ꩻ ဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်း လိတ်မဲ့ငါတသာသွူ။ (လိတ်မဲ့ငါတသာဖုံႏစာႏရင်ꩻ)
အရေꩻတန်တဝ်း
အရေꩻတန်တဝ်း ဖျင်ဆင်မုꩻဒျာႏသွူ
ဗော့
ခြပ်ချော်ꩻမုꩻယိုနဝ်ꩻ ဗော့ ခွုမ်မာꩻလွေꩻဒျာႏသွူ။
(±၁၂၃)
လိတ်မဲ့ငါပေႏတန်နဝ်ꩻ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏလွေꩻလဲဉ်း ဗုဲက်ပမာႏဏ နုဲင်းလ့နဝ်ꩻသွူ
ကထွားယို့ꩻခါꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါ

၂၃ နိုဝဲင်ဗာ ၂၀၂၂