ထင်ႏကျောင်ꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

(၂)ထင်ႏကျောင်ꩻတွက်တာႏ မာꩻဗာႏနုဲင်းယို ကထင်ႏနာႏတရာꩻ အမျာꩻခိုမူႏသီးဖုံႏဟွေး- ကုသိုလ်ႏရေꩻသꩻ၊ ဘာႏသာႏရေꩻသꩻ၊ သာႏသနာႏရေꩻသꩻ သꩻဖုံႏယိုကတလာ မော့ꩻလဲင်ႏစခါနဝ်ꩻ လာဆန်ꩻ(၈)နီꩻ၊ လာလောင်း(၈)နီꩻ၊ လာဗွေနီꩻ၊ လာမားနီꩻ တလာ(၄)လဲင်ႏ ထင်ႏလွကျောင်ꩻ ပငါပရာꩻ၊ ဘုရာꩻစိုးစခါ အနာႏထပိဏ်ႏသဌေꩻသီး၊ မဲကျောင်ꩻဝိသာႏခါႏသီး၊ ခွန်တန်ဗိမ္ဗိသာရသီး-စတဲင် ကုသိုလ်ႏကျိုꩻလိုႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏစားနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထင်ႏကျောင်ꩻ ရင်းစွုမ်ႏနီꩻစွဉ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ကုသိုလ်ႏရေꩻသꩻ၊ ဘာႏသာႏရေꩻသꩻ၊ သာႏသနာႏရေꩻသꩻ ဆေꩻခြꩻယွမ်ꩻအာ နုဲင်းခေတ်ယိုခါနဝ်ꩻ လာဗွေနီꩻ၊ လာမားနီꩻငါတဲ့ ကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ ထင်ႏလယ်ႏကွို့ꩻ ဝါႏတွင်ꩻသွံလာနဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။ တကာႏမူႏခိုသီးဖုံႏဟွေး- မွူးရဝ်ꩻနီꩻနဝ်ꩻ လာဗွေနီꩻ၊ လာမားနီꩻတဲင် လာဖစ်နီꩻနဝ်ꩻ စဉ်ꩻစာꩻသေꩻခါꩻခန်းသွော့ ထာꩻလူႏ၊ ယူႏသေꩻခန်းသွော့ ထာꩻတန်ꩻ၊ ဗွေႏရဟန်ꩻသံႏဃာႏသီးအတွက်တာႏ ကလိုႏအပ်ဒါႏဟူဗွာ၊ အကျိုꩻကထွာကျောင်ꩻခြိုꩻ အမျိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ခိုခိုမူႏမူႏ လူႏလွသွော့ပငါပရာꩻ။ မဉ်ႏအီႏထင်ႏကျောင်ꩻနဝ်ꩻ ထင်ႏနာႏဒျာႏတရာꩻ၊ ထင်ႏမာꩻဒျာႏကုသိုလ်ႏတဲင် သꩻကျွား၊ သꩻမာႏန၊ သꩻခေးလို့ဝင်ꩻ ဖေႏနေးကကင်ꩻနဝ်ꩻ နမ်းတဲ့ ခြွိုင်းတောႏတောႏတန်ႏတန်ႏငါ၊ ထွားလꩻထီႏဟဝ်ငါ လို့ခိꩻတဝ်း၊ ယဟန်ႏသားနဝ်ꩻ နုဲင်းစွဉ်ႏပါꩻလွေꩻပွယ်ꩻပင်ꩻ၊ နုဲင်းစွဉ်ႏပါꩻလွေꩻပွယ်ꩻတန် ခြွိုင်းယံမွေးစွဉ်ႏအနမ်း၊ ခေးတေ့ꩻတောဒျာႏလို့ဝင်ꩻအခြွေ၊ အထွေမာႏအာႏရုံႏ၊ အကုသိုလ်ႏလူး အဝ်ႏကြုံႏတောဒျာႏထာꩻ၊ ကုသိုလ်ႏကို အကုသိုလ်ႏပါ စင်ဗွာတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ လာဗွေရဝ်ꩻ လာမားရဝ်ꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏသꩻဗွာဗွာ၊ အွဉ်ႏသꩻကြောင်းကြောင်း၊ သꩻရောင်းသꩻရေꩻတဲင် ထင်ႏမွန်းမွန်း၊ ထင်ႏပျောႏပျောႏသွာ့ကျောင်ꩻ၊ မဉ်ႏတွိုႏထင်ႏကျောင်ꩻတလင်ꩻကိုနဝ်ꩻ တဖူꩻဒါဒျာႏအွတ်ꩻ၊ တွိုႏသွတ်ꩻလꩻစွဉ်ႏ တဒေါင်ခင်ႏထျꩻ၊ ဗွောင်ခင်ႏဖါႏတဲ့ ခင်ႏတဗော့ꩻတဝ်း၊ ကွပ်ခင်ႏတဗော့ꩻတဝ်းတဲင် ထင်ႏကျောင်ꩻကီတဲ့ ကျောင်ꩻတဗော့ꩻတဝ်း၊ ကျောင်ꩻမဉ်ႏတဗော့ꩻတဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ပေါႏနွို့ကျောင်ꩻတလင်ꩻတဲ့ ဗွောင်ႏသွော့ခင်ႏဖါႏ။ ကွဲႏတွော့ꩻ နွို့ကျောင်ꩻတလင်ꩻကို မဉ်ႏထိုမ်းတဝ်းခင်ႏဖါႏနဝ်ꩻ ခင်ႏတဗော့ꩻ၊ ခင်ႏမဉ်ႏတဗော့ꩻနဝ်ꩻ ထင်ႏကျောင်ꩻကီ ကျောင်ꩻတဗော့ꩻ၊ မဉ်ႏဟွာႏနေးခင်ႏတဲ့ (လိုꩻအာတဲင်) တဒေါင်စဝ်ႏ၊ ခင်ႏတဗော့ꩻ ကျောင်ꩻတဗော့ꩻယင်းဒျာႏနေနေ၊ ကျောင်ꩻမဉ်ႏတဗော့ꩻနဝ်ꩻ အပဲစ်ယိန်းတန်။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ သꩻကိုနဝ်ꩻ "ကျောင်ꩻဖေႏနေးကတဗော့ꩻမွုန်း"ရေႏရွယ်ႏဒျာႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ထိုမ်းနွို့ဗာႏခင်ႏဖါႏ၊ "ကန်ႏတော့ꩻတော့ꩻဒျာႏ၊ ရိုႏသေႏဒျာႏ ဘုရာꩻ တရာꩻ သံႏဃာႏ"အွဉ်ႏဒျာႏသွော့သꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ ထာꩻရိုႏသေႏ ရတနာႏသွံပါꩻလောင်း အွဉ်ႏတဝ်း၊ "ကျောင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ရတနာႏသွံပါꩻခင်ႏလမ်း၊ နီထာꩻကိုꩻကွယ်ႏခင်ႏလမ်း"ယူႏတဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် "ကျောင်ꩻတလင်ꩻတဲ့ တွမ်ႏဒုံခြင်ꩻခါႏ ဗွိုန်ဒျာႏလို့ဝင်ꩻ၊ ထိုမ်းနွို့ခင်ႏဖါႏတဲ့ ထွာကဲထမုဲင်ꩻ"ပေါႏအံႏသွင်ꩻတဝ်း ရတနာႏသွံပါꩻ၊ ပေါႏလွူးခါꩻသꩻမွိုက်၊ ပေါႏကျွိုက်ထာꩻရွိုင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အပဲစ်တန်လဲဉ်းက ကမာꩻတဗော့ꩻကျောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ပေါႏတွိုႏထင်ႏကျောင်ꩻကီနဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏခွေါင်းရွငတ်ꩻပါꩻတဲင် ရိုႏရိုႏသေႏသေႏ ဝုဲင်ႏရီးရီးဗာႏဘုရာꩻ၊ မဉ်ႏဝုဲင်ႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ သꩻအာႏရုံႏ ဖေႏကတွိုႏလွေꩻဗာႏ ဘုရာꩻဂုဏ်ႏတောႏအလောင်း၊ ပုံႏတောႏကိုနဝ်ꩻ လုဲင်ႏသော့ꩻသွော့ဂုဏ်ႏတောႏ၊ ယူႏသော့ꩻသွော့ဂုဏ်ႏတောႏ၊ မဉ်ႏပူႏဇောႏ၊ မဉ်ႏဝုဲင်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻမꩻ အကျိုꩻယိန်းလꩻအာအာနဝ်ꩻသွူ။ ဝုဲင်ႏဘုရာꩻထွူ ဝုဲင်ႏတောသွော့ဗွေႏဗွန်၊ ဝုဲင်ႏတောသွော့ ဗွေႏသံႏဃာႏ၊ ဝုဲင်ႏထွူတွော့ꩻ အုံတရေꩻရေꩻသွော့ထာꩻ၊ ယဟန်ႏသားနဝ်ꩻ ဗေင်ႏတလွာꩻထာꩻကျောင်ꩻကီ၊ ဗေင်ႏခွုမ်းထာꩻပန်ꩻ၊ ဗွေႏရဟန်ꩻသီးဆꩻငါ၊ ဘုရာꩻဆꩻငါ၊ အဝ်ႏရဲဉ်ႏအဝ်ႏရန်ႏနေးစွဉ်ႏ၊ တကာႏမူႏယဟန်ႏတဲ့ အယောင်းဒါႏအခင်ႏ၊ ကျောင်ꩻလောင်းယောင်းခင်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဘာႏသာႏယေန်ႏငဲးမုꩻအလꩻ ဟဝ်ဝင်ꩻသꩻငါႏဝင်ꩻ၊ မဉ်ႏဟွီတဲ့ ချာႏချာချာႏငါ၊ ချာႏထွေမပြေႏ-ချာႏစေႏမဟဝ်၊ မဉ်ႏတဝ်ငါႏတဲ့ လင်ꩻဆောင်းသွော့ကျောင်ꩻငါ၊ ကာဆောင်းသွော့ကျောင်ꩻတလင်ꩻ၊ တကာႏမနင်ꩻသီးအနေႏ ထွာယေန်ႏကေႏနဝ်ꩻသွူ။ ကပူႏဇောႏမေႏ ရေႏရွယ်ႏချက်နဝ်ꩻ ထာꩻခေ့ꩻငါႏတဲင် ဖေႏနေးကလေတွော့ꩻ လူႏဒျာႏမေႏရောင်ႏဒျာႏ၊ သဘော်ꩻပေါက်သွော့နုဲင်းနဝ်ꩻ၊ ထင်းဒျာႏလူႏမေႏတဲင် (လူႏဖယောင်ꩻတဲင်ႏတဲင်) တဲစ်ꩻတမွိုꩻတမာꩻတောဒျာႏမေႏ၊ ဖယောင်ꩻတဲင်ႏထီ ရီႏတဗော့ꩻတဗꩻထာꩻ၊ ယလဲင်ႏလဲင်ႏတဲ့ မေႏခိုးပါစွဉ်ႏပဲဉ်တဲ့အဝ်ႏ။ ကွပ်တဲစ်ဖွီဖုဲင်မေႏ နုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် မေႏခိုးဘုရာꩻကျောင်ꩻ၊ မေႏခိုးကျောင်ꩻ၊ မေႏခိုးလမ်းဖုံႏတဲ့ အဝ်ႏဟွုန်ဗာႏ၊ မေႏခိုးဘုရာꩻတဲင် အပဲစ်ယိန်းတန်တန်၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ အ၀်ႏလိုႏပူႏဇောႏဖွီဖုဲင်တဝ်းမေႏ၊ အဝ်ႏလိုႏပူႏဇောႏ တဗက်တဗွိုတဝ်းမေႏ ကျောင်ꩻကို၊ လမ်းကိုအကျောင်ꩻ၊ ကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ လꩻထန်ႏကရိုꩻလဲ့ မေႏရန်ႏကထွာဒါႏ (မေႏခိုးဒါႏ)အကျောင်ꩻ တောင်ꩻတောင်ꩻခါꩻသွော့ ပငါပရာꩻ။ မဉ်ႏအွံပြူးတဲ့ ပြူးထီနဝ်ꩻ လာꩻဝွေꩻမွုန်းကျောင်ꩻကီ၊ မဉ်ႏလာꩻသော့ꩻဆွေႏအင်ႏ ဗွေႏသျင်ႏဗွေႏစင်ꩻသီး မဉ်ႏပသေဗာႏတောနဝ်ꩻ တကာႏသီးခံႏဗာႏအပဲစ်၊ မဉ်ႏဆွဉ်းဆေႏလိပ်(ယာထူ)တဲ့ ဆေႏလိပ်ကွို့ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဝေါင်းလွင်ꩻမွုန်းကျောင်ꩻကီ၊ လာꩻယုဲင်ꩻထီ ဆောင်ꩻဆေႏလိပ်ကွို့ꩻ၊ အွဉ်ႏတံꩻဗော့ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ ဗွေႏသျင်ႏဗွေႏစင်ꩻ မဉ်ႏဖွစ်ꩻဖေႏဗာႏနဝ်ꩻ တကာႏသီး ခံႏဗာႏအပဲစ်ကရိုꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ စဲင်းစဲ့သေႏချာႏ တကာႏမူႏခိုသီး သေသေꩻခါꩻသွော့ ပငါပရာꩻ။ မဉ်ႏနာႏတရာꩻနဝ်ꩻ လွေꩻအုံသွော့ တရာꩻဟော်ꩻသားဆꩻငါ၊ တကာႏယဒုံဒုံနဝ်ꩻ အုံအာတောဒျာႏ အသောင်၊ အုံနောင်တောဒျာႏ ထာꩻဆေင်ႏ၊ ဗေင်ႏတခေင်ꩻတောဒျာႏထာꩻ၊ ယဟန်ႏတဲ့ နာႏတရာꩻတွင်ꩻ ဒေါ့ꩻရီတောဒျာႏလို့ဝင်ꩻတဲ့အဝ်ႏ-စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဓမ္မအဂါရဝ-ရိုႏသေႏတဝ်းတရာꩻတဲင် အပဲစ်တလွစ်တဝ်းနေနေ၊ သေသေꩻခါꩻသွော့ ပငါပရာꩻ၊ နီဟွုန်ဗာႏ တကာႏတဖြာꩻ ထွိုင်ႏဒေါ့ꩻအမျာꩻငါနုဲင်းယို- " အီႏနာႏသွူတရာꩻ၊ သီဗွောင်ႏတဝ်း သီလမ်းပꩻ၊ သီမချꩻတဝ်း သီကတူႏပေါက်၊ သီဝင်ꩻသꩻတဝ်းဝင်ꩻနဲ့" ထွိုင်ႏဒေါ့ꩻပီပဲ့နုဲင်းနဝ်ꩻ၊ "ဝေဌိတ သီသဿ-ခူးကတူႏပေါက်"ကရိုꩻနဝ်ꩻ ပါစိတျာဒိ အဋ္ဌကထာႏ လိတ်မဲ့ငါ ၁၆၉-ကို ဗွောင်နယ်နုဲင်းယို- ဝေဌိတ သီသဿ ယထာ ကေသန္တော န ဒိဿတိ၊ ဧဝံ ဝေဌိတ သီသဿ-ခူးကတူႏပေါက်ကရိုꩻနဝ်ꩻ ထီႏတဝ်းကလူꩻနာ (နားထျꩻ)ပေ့ꩻပꩻခါꩻနားအို၊ နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဟော်ꩻဖေႏတရာꩻဒါႏတဝ်း။ ကင်္ခါဝိတရဏီ အဋ္ဌကထာႏ (လိတ်မဲ့ငါ-၂၆၈)ကိုနဝ်ꩻတဲ့ ဗွောင်နယ်နုဲင်းယို "အနာပတ္တိယံ ကေသန္တံ ဝိဝရာပေတွာ ဒေသေတိ-ကလူꩻနာ မဉ်ႏအဝ်ႏလိုထာꩻနဝ်ꩻ ဟော်ꩻဖေႏတရာꩻဒါႏ၊ အပဲစ်အဲဉ်ထဝ်းတဲ့။ နီတကာႏပအိုဝ်ႏ/ဖြဝ်ꩻ ကခူးတီႏပေါက်၊ ကခူးလမ်းပꩻနဝ်ꩻ လဲဉ်းဒျာႏ နားလာႏဆꩻကီ၊ နားလာႏမော့ꩻငါ ကလူꩻနာအဝ်ႏထန်ႏဒျာႏတဲင် ဗွောင်ႏတဝ်းလမ်းပꩻ-ချꩻတဝ်း ကတူႏပေါက်တဲ့ ဟော်ꩻဖေႏတရာꩻဒါႏဒျာႏအကျောင်ꩻ ဟဝ်တောင်ꩻခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ နာႏတရာꩻထွူ ဟူဖေါင်းတွမ်ႏကဝ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻတဲ့ ထျꩻပြာႏလင်ꩻမွုန်းပဲဉ်လောင်း၊ မာꩻတအီႏငါႏကျောင်ꩻ၊ ကျောင်ꩻတဲ့ဖေႏကကြောင်းစွူစွူ၊ ဖေႏကလွစ်ဖွစ်ꩻဖျိုးနဝ်ꩻ ဟူဖေါင်းတွမ်ႏကဝ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ သိမ်ꩻချာသွော့ ပငါပရာꩻ၊ မဉ်ႏမာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာလိုꩻစီꩻကန်ꩻသား၊ ထွာလိုꩻတဲးဝါး၊ ထွာလိုꩻကြောင်းစင်၊ ထွာလိုꩻသျင်ꩻလျင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ တရာꩻကောနာႏ တကာႏမူႏခိုသီးဖုံႏဟွေး- ကဟော်ꩻနယ် "ထင်ႏကျောင်ꩻတွက်တာႏ မာꩻဗာႏနုဲင်းယို" ယိုနဝ်ꩻ အအဲဉ်ႏချုက်ပေႏလွုမ်ꩻ၊ ဟော်ꩻနယ်တထာတဲ့ ထီႏငါငါသွော့ တသောင်ꩻတကြဲမ်နေား၊ ကေားနာႏတရာꩻ အမျာꩻတကာႏ ချမ်ꩻသာႏနမ်းသꩻ ယံလꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ၊ မဂ်တရာꩻဖိုလ်ႏဉာဏ်ႏ နိဗ္ဗာန်ႏချမ်ꩻသာႏတဲ့ ယိုꩻယိုꩻသာႏသာႏ ယံကလꩻဗာႏဝင်ꩻကွိုနဲး တကာႏမူႏခိုသီးယာ တဖုံႏတဖင်ႏ တင်ႏကနန်ႏတဉ်ဟွေး။[၁][၂][၃]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏဗဟိုႏသံႏဃာႏစွိုꩻ
  2. ထောင်ထွားရေꩻတရာꩻ
  3. လိတ်လုဲင်ꩻဥယျာဉ်ႏအမုဲင်(၆)