ထာꩻတမူꩻရောႏဂါႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ထာꩻတမူꩻ(သီးမူꩻ) ကရိုꩻယိုနဝ်ꩻ အမိဉ်ꩻအဝ်ႏတငွါလွုမ်ꩻလဲ့ တမူꩻပုံႏနယ်ꩻနဝ်ꩻ အမျိုꩻအဝ်ႏအာတန်သွူ။ ယဟန်ႏနဝ်ꩻ အုံထာꩻကနောက်ꩻ တသျင်ꩻငါႏတဝ်း၊ ကတူႏထွူႏ၊ ကတူႏပအွုမ်ယောင်ႏယောင်ႏ တမူꩻမျိုꩻလဲ့အဝ်ႏ၊ ယဟန်ႏနဝ်ꩻ ကတူႏယို ယိတ်စွော့ꩻယိတ်စွော့ꩻ ပိဉ်လဲင်ႏလဲင်ႏ တမူꩻမျိုꩻလဲ့အဝ်ႏ၊ ယဟန်ႏနဝ်ꩻ နုဲင်းကထိုမ်းဖြီ၊ ထိုမ်းရထာꩻ၊ ထိုမ်းကာꩻတွော့ꩻ မွန်ꩻတမူꩻမျိုꩻလဲ့အဝ်ႏ၊ ယဟန်ႏနဝ်ꩻ ထွားထာꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻလဲ့ အဝ်ႏတဝေ့ꩻ အဝ်ႏတပန်ႏစွဉ်ႏ တမူꩻမျိုꩻလဲ့အဝ်ႏ၊ ယဟန်ႏနဝ်ꩻ မီႏဆိမ်ꩻမဲ့နဝ်ꩻ တမူꩻ၊ မီႏလျာမဲ့နဝ်ꩻ ဟဝ်၊ ယဟန်ႏနဝ်ꩻ မီႏလျာမဲ့ တမူꩻ၊ မီႏဆိမ်ꩻမဲ့နဝ်ꩻ ဟဝ်လဲ့အဝ်ႏ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ထာꩻတမူꩻကရိုꩻယိုနဝ်ꩻ တလဲင်ႏတွမ်ႏတလဲင်ႏ၊ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ တဗွန်တဝ်းတဝင်ꩻသွူ။

အိုမ်ပြူးတွော့ꩻ မွန်ꩻမောက်ꩻမူး၊ မွန်ꩻယာနဝ်ꩻ ထွာအတမူꩻနေနေလဲ့ တမူꩻပုံႏနယ်ꩻနဝ်ꩻ တဗွိုန်ဖျင်တဝ်းဒွိုန်းတဝင်ꩻသွူ။ မွန်ꩻမောက်ꩻမူးတွော့ꩻ တမူꩻနဝ်ꩻ တသိုꩻသဥ် ထန်ႏပါနေးစွဥ်ႏသွူ။ အတမူꩻတွမ်ႏ အမွန်ꩻနဝ်ꩻ အမိဉ်ꩻတဗွိုန်တဝ်းတဝင်ꩻလဲ့ အလက္ခဏာႏခံႏစာꩻဗာႏပုံႏနဝ်ꩻ ဟံးပေါင်းဗွိုန်ဗွိုန်တဝင်ꩻသွူ။ ထာꩻတမူꩻနဝ်ꩻ မဲန်တမူꩻအနယ်ꩻမုဲင်ꩻတမူꩻ၊ ကတမူꩻဗာႏ အကျောင်ꩻတရာꩻနဝ်ꩻ တအာတဝ်းသွူ။ ကတမူꩻဗာႏအကျောင်ꩻတရာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ သွီႏဆွဉ်အာႏသန်လွဉ်ꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ သွီႏဆွဉ်အာႏဗွီႏလွဉ်ꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ သွီႏအာႏပေႏ (သွီႏတနျာႏရောင်ႏဆေ့ꩻ)လဲ့နဝ်ꩻ၊ တလီꩻဆောင်ႏ တလီꩻကန်လဲ့နဝ်ꩻ တမူꩻမဲ့ဝေ့ꩻဒါႏသွူ။ ထာꩻတမူꩻနဝ်ꩻ ကဲန်းအာအာ အကျောင်ꩻတရာꩻအဝ်ႏနုဲင်းယိုသွူ။ ကတမူꩻဗာႏအကျောင်ꩻယို မီႏဒေါ့ꩻဗာႏအအဲန်ႏသွတ်ꩻနဝ်ꩻ ကဲန်းအာအာ တလီꩻနမ်းကို မာꩻထွာဒျာႏသွူ။ အံႏမာꩻထာꩻယို အံႏမာႏထာꩻနဝ်ꩻတွော့ꩻ တမူꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ နီကအံႏဒါႏ အဆာႏအာဟာႏရယို မာꩻဆေ့ꩻမာꩻအာ တလီꩻတွော့ꩻ ပေါႏတလီꩻနမ်းကိုဆေ့ꩻလွဉ်ꩻ၊ အာလွဉ်ꩻလဲ့ တမူꩻဒျာႏသွူ။ ကဲန်းအာအာနဝ်ꩻ တလီꩻအာလွဉ်ꩻ၊ တလီꩻသန်လွဉ်ꩻ၊ တလီꩻကိုနဝ်ꩻ အလွီးကုဲင် အတအွိုကုဲင်ဖုံႏ ပါအာတွော့ꩻ တမူꩻဒျာႏသွူ။ သွီႏဆွဉ်အာႏသန်လွဉ်ꩻ (သွီႏတိုꩻ)တွော့ꩻ တမူꩻနဲ့၊ သွီႏဆွဉ်အာႏဗွီႏလွဉ်ꩻတွော့ꩻ (သွီႏလင်ꩻလွဉ်ꩻတွော့ꩻ) တမူꩻနဲ့ ကရိုꩻယို ဖေႏကသေစဲင်းနဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏသွီႏတဲက်ကိရယာႏတွဗာ့ꩻ မီႏတဲက်ထွားနဝ်ꩻမꩻ စဲင်းသွူ။ တလီꩻနမ်းကိုမာꩻထွာတွော့ꩻ တမူꩻတမွေးတဝ်း၊ ထာꩻအံႏကုဲင်အာ၊ ထာꩻဗေင်ႏကုဲင်အာလဲ့နဝ်ꩻ၊ လွေꩻရွိုးလွေꩻညာꩻအာငါႏတဖူꩻတွော့ꩻ အာႏလို့အာႏယွမ်ꩻအာလွဉ်ꩻထာꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ မာꩻရွိုးမာꩻယပ်ꩻညငါႏ ထာꩻမာꩻကျံꩻတစွိုးစွိုးလဲ့နဝ်ꩻ၊ ခံႏညငါႏအုံတင်းညငါႏ ယာခိုးယာလျားလဲ့နဝ်ꩻ နမ်းအာႏယွမ်ꩻအာတွော့ꩻ တမူꩻဒါႏလဲ့ အဝ်ႏနေနေသွူ။

ထာꩻတမူꩻခရာႏယို အခွꩻအလျား(ဥတု) မာꩻထွာတွော့ꩻ တမူꩻလဲ့ အဝ်ႏနေနေတဲင် အခွꩻမာꩻထွာတမူꩻ၊ အလျားမာꩻထွာတမူꩻ အဝ်ႏဖျင် ၂-မျိုꩻသွူ။ အခွꩻမာꩻထွာတမူꩻနဝ်ꩻ မီႏဆိမ်ꩻခါꩻမဲ့မꩻ အတမူꩻသက်သာႏ၊ မီႏဗေင်ႏတလွာꩻဗွီႏဗွီႏဒျာႏ ခင်းလံးကိုမꩻ အုံထာꩻဟံးဟဝ်သွူ။ အလျားမာꩻထွာတမူꩻနဝ်ꩻ တသိုꩻထန်ႏအာ အကွို့ꩻကီ ကတူႏဖဲ့ꩻ၊ ခင်ႏခွꩻ၊ မဲ့ငါတနျာႏအွူႏသွူ။ နဝ်ꩻတွော့ꩻ မီႏတမူꩻသွူနဝ်ꩻ အခွꩻမာꩻထွာနဲ့၊ အလျားမာꩻထွာနဲ့၊ တလီꩻမာꩻထွာနဲ့၊ သွီႏတိုꩻသွီႏထင်ႏနဲ့၊ သွီႏလင်ꩻသွီႏယွမ်ꩻနဲ့၊ အာႏပေႏဒျာႏရိုꩻရိုꩻနဲ့ကရိုꩻနဝ်ꩻ နမ်းတွမ်ႏနမ်း စဉ်ꩻစာꩻချာသွူတွော့ꩻ တသီႏနယ်ꩻနုဲင်းလယိုအကို ရထဲ့သင်ꩻအနယ်ꩻမုဲင်ꩻလဲ့ ချင်းထူႏချင်းဖောႏ ချင်းအံႏဗာႏဒျာႏသွူ။ ချင်းထူႏ ချင်းဖေါႏ မီႏတသူႏသေတဝ်း၊ မီႏတကုဲင်းတဝ်း၊ အာႏကွိုꩻဗာႏဆရာႏ၊ နီရောႏဂါႏယို ဒေါ့ꩻနယ်ခြုဲင်းနယ်ဗာႏဆရာႏသွူ။ မီႏအာႏကွိုꩻဆရာႏနဝ်ꩻ ရွဉ်လို့အာတဲင် ရွဉ်ဖေႏကလို့ဆေ့ꩻ ရေႏနုဲင်းနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ တဲမ်းနယ်ဗာႏ ရောႏဂါႏတွမ်ႏတသီႏနယ်ꩻယိုသွူ။

ထာꩻတမူꩻရောႏဂါႏ တသီႏနယ်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ၁။ မီႏတမူꩻနဝ်ꩻ တမူꩻအမျိုꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း အောင်ႏလျာပေႏ (ဧကရာဇ်)ရွီးယို ပသေကြောင်းကြောင်း မူတွမ်ႏဟူထီတွော့ꩻ ကလꩻဒါႏ မူထီတစောအံႏဟန်ႏအိုယို သော့ꩻသံးတွမ်ႏတသာႏဆိုမ်ဆေ့ꩻဆေ့ꩻ၊ တသာႏသိကျာꩻ တစောနေင်းထီနွိုးတဲင် အွꩻဖေႏတနီꩻ ၂-လဲင်ႏနဝ်ꩻ အအာသွတ်ꩻ ၃-နီꩻလွုမ်ꩻဟဝ်ဒျာႏသွူ။

အောင်ႏလျာပေႏရွီးယို အွဉ်ႏသဲင်ထောင်းဖွန်ႏတွော့ꩻ အံႏဖေႏတနီꩻ ၂-၃လဲင်ႏ၊ တလဲင်ႏ တစောနေင်းထီနွိုးလဲ့နဝ်ꩻ၊ အောင်ႏလျာပေႏစော့ꩻဆားယို သွတ်ꩻထွူတွော့ꩻ ကြူးအံႏဖေႏလဲ့နဝ်ꩻ ထာꩻတမူꩻသက်သာႏ၊ ဟဝ်အီနွောင်ꩻဒျာႏနေနေသွူ။ မွေးတဝ်းလဲ့ အောင်ႏလျာပေႏလာႏယို ခြွူသိုမ်ဆီတထီတွော့ꩻ သော့ꩻတွမ်ႏတသာႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻ အွꩻဖေႏကုဲင်းကုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ ဟဝ်ဒျာႏနေနေသွူ။ အောင်ႏလျာပေႏနဝ်ꩻ အတုဲင်ဗွာအဝ်ႏ၊ အတုဲင်တသီးအဝ်ႏ၊ အဝ်ႏ ၂-မျိုꩻသွူ။ မုဲင်းကောင်ဗꩻတွို့ꩻဗꩻကွဉ်ႏ တခြာကိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏအတုဲင်တသီးစားလွုမ်ꩻသွူ။ အောင်ႏလျာပေႏယိုနဝ်ꩻ ဟန်ႏအိုလဲ့ ထွာဒျာႏ၊ တသီႏလဲ့ထွာဒျာႏတဲင် လံးသောင်လံးထျꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏဆို့ꩻငါႏဝင်ꩻဖုံႏသွူ။

 • ၂။ ထာꩻတမူꩻဟဝ်အီ တသီႏနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ပဆျာႏလာႏယို ချင်းသော့ꩻတောင်းလျက်ꩻထန်ꩻ၊ ချင်းသော့ꩻထီ ခြွူသိုမ်ထီတထီတွော့ꩻ အွꩻဖေႏတနီꩻ ၂-၃လဲင်ႏနဝ်ꩻလဲ့ ထာꩻတမူꩻဟဝ်နေနေသွူ။ ပဆျာႏလာႏခြွူထီနဝ်ꩻ ဆီႏလဲ့သွင်ႏ၊ ဟို့ꩻလဲ့ပနဲန်ႏတဲင် ဆီႏတနျာႏ၊ ဆီႏတသီး၊ ဆီႏဆေ့ꩻ၊ ဆီႏခြေ့ဖုံႏနဝ်ꩻလဲ့ ဟဝ်အီနွောင်ꩻသွူ။
 • ၃။ လိုꩻသီးမူꩻ မဲ့ဝေ့ꩻ အုံထာꩻတငွို့တငဖုံႏနဝ်ꩻ ပြူးလာႏယိုတနီꩻယွယွ တနီႏယုံယုံဖေႏတွော့ꩻ ပေါႏအထီထန်ႏသွူလဲ့ တရေ့ꩻဖေႏခွိုꩻခွိုꩻ၊ တရေ့ꩻဖေႏကုဲင်းကုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ ဟဝ်နေနေရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။
 • ၄။ သီးမူꩻဟဝ်တသီႏနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ စောက်ꩻသွီရာႏ ဟံးဖြားဖြားတရိုꩻတဝ်း၊ အမိဉ်တရိုꩻတဝ်း ကျာႏထိုꩻအပီဒွုန်အထန်ႏတွော့ꩻ အဝ်ႏကုဲင်အဖျꩻဆျာႏဆျာႏယို ကျာႏသော့ꩻဝန်ႏကိုတွော့ꩻ သွယ်ꩻဗွိုဗွိုတောင်းလျက်ꩻထန်ꩻ ကြူးအံႏညီꩻကုဲင်းကုဲင်းတဝင်ꩻနဝ်ꩻလဲ့ သီးမူꩻ၊ ကတူႏသဲႏ၊ ကတူႏပအွုမ်ဖုံႏနဝ်ꩻ ဟဝ်နေနေသွူ။
 • ၅။ တသီႏသီးမူꩻဟဝ်နယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ မောက်ꩻဖါးထီ တစောနေင်းထီနွိုးယို သော့ꩻတွမ်ႏတဝတ်ꩻထီစဲစ်စဲစ် (သဘာဝပျားရေ) စောအံႏဟန်ႏအို တထာႏဝရပ်နဝ်ꩻတွော့ꩻ အွꩻဖေႏတလဲင်ႏတာႏ၊ နုဲင်းယိုအတွိုင်ꩻ မီႏအွꩻဖေႏ တနီꩻ ၃-လဲင်ႏငါနဝ်ꩻ သီးမူꩻဟဝ်ဒျာႏသွူ။
 • ၆။ လိုꩻကကုဲင်းသီးမူꩻဒါႏနဝ်ꩻ ဖြေꩻအွဉ်ႏခါꩻ သနပ်ခါꩻရွီးတဲင် ပေါႏသီးမူꩻလဲ့ မူလုံးပဲန်လောင်းတွော့ꩻ သနပ်ခါꩻရွိးထီ တစောနေင်းထီနွိုးယို အွꩻဖေႏမွူးရဝ်ꩻခိုႏတလဲင်ႏ၊ မွူးယာခိုႏတလဲင်ႏ၊ မွူးဟာခိုႏတလဲင်ႏ၊ အွꩻဖေႏတနီꩻ(၃)လဲင်ႏနဝ်ꩻလဲ့ တညတဝ်း ဟဝ်ဒျာႏနေနေရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။
 • ၇။ အလျားမာꩻထွာတွော့ꩻ မီႏသီးမူꩻနဝ်ꩻ တဖြေလာႏတရိုꩻတဝ်း၊ မောက်ꩻကီးကာႏလာႏ တရိုꩻတဝ်း၊ နီမျိုꩻရော်ꩻတဝင်ꩻတရိုꩻတဝ်း တနီႏသွူတွော့ꩻ တရေ့ꩻဖေႏကုဲင်းကုဲင်းနဝ်ꩻ ဟဝ်ဒျာႏသွူ။
 • ၈။ အခွꩻမာꩻထွာတွော့ꩻ သီးမူꩻနဝ်ꩻ တနီႏပြူးလာႏတွော့ꩻ တရေ့ꩻဖေႏကုဲင်းကုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ ဟဝ်ဒျာႏနေနေသွူ။
 • ၉။ ကသီးမူꩻကုဲင်း သီးမူꩻခွိုꩻဒါႏလိုꩻနဝ်ꩻ ဖြေꩻအွဉ်ႏခါꩻ ဝင်ꩻကအဝ်ႏစာဒါႏ တသီႏတရေ့ꩻသဲင်ဗုတ်ꩻသားနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏအစားစား အဝ်ႏအမျိုꩻမျိုꩻတဲင် ဖြေꩻတလဲင်ႏနဝ်ꩻ တရေ့ꩻဗာႏဒျာႏမုဲင်ꩻလာလာ၊ နေ့ꩻဖူထီရီး တဆျထာꩻဖုံႏနဝ်ꩻလဲ့ ဟဝ်ဒျာႏနေနေသွူ။ အငိုꩻတကားတဝ်း လစ်ꩻငတ်ꩻစွဲး တရေင်မာꩻလလွုမ်ꩻတဲင် ဟဝ်ဖြေꩻအွဉ်ႏခါꩻငါႏသွူ။
 • ၁၀။ သီးမူꩻအမျိုꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း တရေ့ꩻဖေႏမောက်ꩻဖါးရာႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ တသီႏသွီႏဟွမ်တမျိုꩻမျိုꩻ တနီႏရော်ꩻတွမ်ႏ တဖြေလာႏ၊ မောက်ꩻကီးကာႏလာႏတွော့ꩻ တရေ့ꩻဖေႏခွိုꩻခွိုꩻလဲ့နဝ်ꩻ ဟဝ်ဒျာႏသွူ။
 • ၁၁။ သွီႏဆွဉ်အာႏသန်လွဉ်ꩻ (သွီႏတိုꩻသွီႏထင်ႏ)တွော့ꩻ မီႏသီးမူꩻနဝ်ꩻ ကအံႏကျင်ꩻဒါႏ၊ ကဟဝ်အီဗာႏဖိုဒါႏ တသီႏသွီႏတိုꩻတမျိုꩻမျိုꩻယိုလဲ့ အံႏဗာႏဒျာႏ၊ မီႏတနီႏတရေ့ꩻဖေႏပါ တဖြေလာႏ၊ မောက်ꩻကီးကာႏလာႏနဝ်ꩻဟဝ်သွူ။ သွီႏတိုꩻရောႏဂါႏအစဲစ်အမဲန်ႏ ကအဝ်ႏဒါႏလိုꩻနဝ်ꩻ အံႏကြွို့ꩻထာꩻလꩻတဝ်း၊ တတဲ့ꩻတဝ်းထာꩻအွို့ꩻ ထာꩻသေင်မျိုꩻ၊ အရသာႏခွꩻချုက်၊ အရသာႏထင်ႏမျိုꩻယို အံႏဗာႏတဝ်း၊ သျောင်ႏလꩻလꩻဗာႏသွူ။
 • ၁၂။ မီႏထွာသွီႏလင်ꩻလွဉ်ꩻတွော့ꩻ သီးမူꩻနဝ်ꩻ တိုင်းရင်းဆေးအမှတ်(၁၅) (သည်းခြေဆေး)တရိုꩻတဝ်း၊ တိုင်းရင်းဆေးအမှတ် (၁၆) (အပူငြိမ်းဆေး)တရိုꩻတဝ်း၊ တသီႏသွီႏဟွမ်၊ တသီႏသꩻရာႏအာႏဟဝ်ရသာႏတွောင်း တမျိုꩻမျိုꩻတရိုꩻတဝ်း၊ မီႏအံႏဖေႏ တနီꩻ ၂-၃လဲင်ႏနဝ်ꩻ ဟဝ်သွူ။ ယိုခါ ဆဲင်ႏတွိုင်ꩻကအဝ်ႏစာဒါႏ "ဖြူစင်မေတ္တာႏနှလုံးသား"နဝ်ꩻ ဖေါႏနယ်ꩻဗွိုန်၊ အကျိုꩻဟော်ꩻဗွိုန် တိုင်းရင်းဆေးအမှတ်(၁၅)သွူ။
 • ၁၃။ မီႏသီးမူꩻတွမ်ႏအလျားနဝ်ꩻ မီႏဒွိုႏအံႏဖေႏဟန်ႏအို သိုမ်းပူ (ချဉ်ပေါင်ရွက်) တရိုꩻတဝ်း၊ ပဆျာႏစော့ꩻဆားတရိုꩻတဝ်းနဝ်ꩻ ဟဝ်သက်သာႏဒျာႏသွူ။

ပဆျာႏစော့ꩻဆားနဝ်ꩻ ကြူးအံႏနေးလဲ့ လꩻဒျာႏ၊ မာꩻအံႏဟန်ႏအိုထီလဲ့ လꩻဒျာႏသွူ။

 • ၁၄။ လိုꩻကသီးမူꩻကုဲင်းဒါႏနဝ်ꩻ တလီꩻချုက် တလီꩻဆောင်ႏတွော့ꩻ သီးမူꩻကဲန်းအာအာတဲင် တသီႏတလီꩻ ကလင်ꩻအီဒါႏ၊ တသီႏဟို့ꩻပနဲန်ႏမျိုꩻဖုံႏယို ဖြေꩻအွဉ်ႏခါꩻသေႏသေႏသွူတွော့ꩻ လိုႏမုဲင်ꩻခါꩻလဲ့ ချင်းအံႏဗာႏဒျာႏသွူ။ တသီႏဟို့ꩻပနဲန်ႏကရိုꩻနဝ်ꩻ မုတ်ခါး၊ ပွေ့ကဲင်ꩻ၊ တာႏသေ့ꩻခင်ႏ၊ သေင်ႏထရူးရာႏ ကပါဒါႏ တသီႏမျိုꩻဖု့ႏသွူ။ မောက်ꩻခင်ႏနဝ်ꩻ ကျံꩻငါႏတဲင် မောက်ꩻခင်ႏကပါဒါႏ တသီႏမျိုꩻနဝ်ꩻ လိုႏအံႏကြွို့ꩻတဝ်းသွူ။
 • ၁၅။ လိုꩻကသီးမူꩻကုဲင်းဒါႏသားနဝ်ꩻ တသီႏတလီꩻကေႏ၊ တသီႏဆာႏကေႏ၊ သိန္ဓော်ꩻ၊ ဇဝက်သာꩻ၊ ဆားပုပ်၊ နွယ်ႏချိုႏ၊ စမုံမျိုꩻငတ်ꩻပါꩻကပါဒါႏ တသီႏမျိုꩻဖုံႏယို အဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏခါꩻသေႏသေႏ၊ အဝ်ႏလိုႏအံႏတဲစ်ꩻကုဲင်းကုဲင်းသွူ။
 • ၁၆။ အံႏမာႏတလီꩻဆာႏ အဆာႏအာဟာႏရတစွိုးစွိုးတွော့ꩻ မီႏသီးမူꩻနဝ်ꩻ အံႏချာမွိုင်မွိုင်ဗာႏ "မဟာဖြေဆေး"စတဲင် တသီႏဖြေႏတမျိုꩻမျိုꩻသွူ။ ထွူမꩻ အဝ်ႏရာꩻ ယိုꩻရာꩻ တသီႏတသီးမူꩻ တမျိုꩻမျိုꩻယို အံႏလွဉ်ꩻဗာႏသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ခွန်ကုဝေ-မုဲင်းကောင်၊ ခမ်းသားငဝ်းအမုဲင်(၆)၊အစဲဉ်ႏ-၅၁