ထာꩻတသေတဝ်းနဝ်ꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ထာꩻတသေတောဝ်းနောဝ်ꩻ ခုဲင်ႏကယ်ꩻထဲင်း ထာꩻတအဲဉ်ထောဝ်း" "မနတိ ဇာနာတီတိ မနုဿော" နီဗွေႏဘုရာꩻ ကဟော်ꩻခါꩻဒါႏ ဒေႏသနာႏတောႏမျတ်အတွိုင်ꩻ ထာꩻသေတရာꩻကအောဝ်ႏဒါႏ သတ္တဝါႏနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ"လိုꩻ"နောဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏသဲင်ꩻကွုတ်ထွာလဲဉ်းသွူ လိုꩻပိုတဖြာꩻနောဝ်ꩻ ထာꩻသေတရာꩻယို အောဝ်ႏလိုႏအောဝ်ႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏလုမ်းနမ်းငါႏဝင်ꩻ ပငါပရာꩻသွူ၊ နီပအိုဝ်ႏငေါဝ်းကို ကဒေါ့ꩻသုံꩻအာနောဝ်ꩻ "သူႏသေထာꩻ"နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ "ပါꩻယို သူႏသေတောဝ်းထာꩻ၊ ပါꩻယို သူႏသေထာꩻ"စတဲင်နုဲင်းနောဝ်ꩻ၊ ထာꩻသူႏသေကအောဝ်ႏဖြာꩻနောဝ်ꩻ အုံညီꩻအောဝ်ႏရောဝ်းဝင်ꩻ အဖြာꩻမုဲင်ꩻလဲ့ဒါႏ၊ မာꩻညီꩻဝင်ꩻ ထာꩻမာꩻအမျိုꩻမုဲင်ꩻတဲ့လꩻ၊ ဝင်ꩻကျွိုက်သꩻသားလွိုင်ႏအာ၊ မဲ့ငါမေတ္တာႏတဲ့တန်၊ ကွဲညညတဲ့ ထွာလွဉ်လိုꩻယံတဖြာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻထာꩻသူႏသေအဲဉ်ထောဝ်းဖြာꩻနောဝ်ꩻ အအုံအောဝ်ႏထာꩻလဲ့ ဆော့ꩻဒျာႏဝင်ꩻမဲ့၊ ဒေါ့ꩻထာꩻလဲ့ ခတ်ꩻဒျာႏဝင်ꩻနား၊ လျားဒျာႏဝင်ꩻသꩻ၊ တမာဝါꩻငါတဲ့ အုံညီꩻအောဝ်ႏရောဝ်းဝင်ꩻ တလꩻတောဝ်း၊ ဝင်ꩻတဲ့ꩻခေါဝ်းသားဆေ့ꩻ၊ မဲ့ငါသူႏပေ့ꩻ၊ ထာꩻမာꩻစီꩻပွာꩻလဲ့ ခေ့ꩻကရစ်ꩻ၊ ဝင်ꩻဒေါ့ꩻသွဉ် ဖေႏကျံႏဉာဏ်ႏလဲ့ တနာႏတောဝ်း၊ နမ်းဒျာႏလဲ့ ဖေႏကသေ တထုမ်ႏထောင်ထွားလွူꩻတောဝ်း၊ ထွာဒျာႏလိုꩻတဖြောဝ်း နုတ်ꩻတွူတန်နောဝ်ꩻသွူ။ ဥစ္စာႏလဲ့ကင်ꩻ၊ ရွဉ်ခံꩻခြောသမ်း၊ လွူးနမ်းကမ်းကြို ပိုအာဒူးဒူးဒီးဒီး၊ ကေန်ꩻသီးသွ မွသီးရွိုး၊ တမုဲင်ꩻတစွိုး တအဲဉ်ထောဝ်းသား လိုꩻယပ်ꩻခုဲင်ႏဆင်ꩻရယ်ꩻသားလိုꩻတဖြာꩻနောဝ်ꩻ အကျိုꩻမဉ်ႏဖေႏအံႏ၊ ကံႏမဉ်ႏဖေႏစွဲလွဉ်စွော့ꩻလဲ့ ထီႏတန်ꩻတောဝ်း ခြွေဆွော့ꩻကတဲ့ꩻ၊ ခြေင်းကတွောင် ထွာလွဉ်စွော့ꩻဒါႏ လိုꩻချံꩻသာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ထာꩻသေတရာꩻ ထွိုင်ႏတအောဝ်ႏတောဝ်း လိုꩻတဖြာꩻနောဝ်ꩻ စီꩻပွာꩻအီႏထွင်ႏ၊ အံႏစွုံႏလင်ႏဗာႏ၊ အီႏချံꩻသာႏအီ၊ ဆင်ႏရန်းအီႏတွိုႏကီဗာႏထာꩻနောဝ်ꩻ တယိုꩻတောဝ်း၊ ဝင်ꩻထင်းဖွီထီႏပေႏဗာႏဒါႏ၊ နီနမ်းတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ကွပ်နီညံးတဲင် ဝင်ꩻကထင်းဖွီထီႏပေႏအီပါတော နီစွိုးခွိုꩻဘာႏသာႏဖုံႏလဲ့နောဝ်ꩻ၊ နီခွိုꩻနွယ်ႏဖုံႏလဲ့နောဝ်ꩻ ပွိုးစွဉ်ႏနီထာꩻသေတရာꩻ အဲဉ်ထောဝ်း အကျောင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ဆဲင်တွမ်ႏပအိုဝ်ႏတောင်းပွို ဝါးဆိုင်ကယ် ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻကိုတဲ့နောဝ်ꩻ၊ တျဖူꩻထင်ႏကွဉ်ႏတာချီလိတ်၊ ကျိုင်းတုံဖဲ့ꩻသူꩻ ဝင်ꩻမဉ်ႏသောက်ထွားဆွုမ်ႏ လိုꩻမတ်ပုံတင်ကို မဉ်ႏအောဝ်ႏသော့ꩻ "ပအိုဝ်ႏ"နုဲင်းနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ ယဲꩻဖုံႏကုဲင်းအံႏပွစ် အံႏဆျာႏငါႏ၊ ထွာအီစွဉ်ႏ ယဲꩻရွဉ်စုဲင်ႏတာႏကွေႏကွေႏတဲ့၊ ယိုနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻထီႏနီပအိုဝ်ႏယို ဝင်ꩻမတ်ဗော့ꩻဒျာႏ ထာꩻသောင်ꩻထာꩻသား သွို့တငွို့တငွဉ်ႏတဗာႏလွုမ်ꩻ၊ ပအိုဝ်ႏနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻအံႏဆျာႏတွိုင်ꩻယိုꩻငါႏနောဝ်ꩻသွူ။ စဲ့ꩻယဲꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ အရိုꩻ"ပအိုဝ်ႏနောဝ်ꩻ လောက်ꩻအံႏလဲဉ်အံႏ ယိုꩻငါႏ"အရိုꩻရောင်လွနုဲင်းနောဝ်ꩻဖုံႏ၊ "ဝွေꩻသီးတာႏဝွန်ႏမဉ်ႏထဲ့ ခမ်းနယ်ႏလောင်ႏလင်နောဝ်ꩻ ထုမ်ႏအံႏထုမ်ႏကျံႏခုဲင်ႏငါႏ၊ တာႏဝွန်ႏမဉ်ႏထဲ့ ဖြောဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏခေါဝ်နောဝ်ကိုနောဝ်ꩻ ထုမ်ႏအံႏထုမ်ႏကျံႏယိုꩻငါႏ"အရိုꩻရောင်လွဝင်ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ ပွိုးတမုဲင်ꩻနဲတဲင် နီပအိုဝ်ႏယိုနောဝ်ꩻ "ကွပ်စွဉ်ႏ ထာꩻသေဉာဏ်ႏဆေ့ꩻရောင်ငါႏနေကဝင်ꩻ၊ ဖေႏကသေလဲ့ တထုမ်ႏလွူꩻထောင်ထွားတောဝ်း၊ လိုꩻကသေသားလဲ့ တခြုဲင်းနယ်ဖေႏတောဝ်း၊ ဝင်ꩻကစေနယ် ထာꩻသေတရာꩻ လိတ်အုပ်လိတ်စောင်ႏကိုဖုံႏ၊ မီဒီယာကိုဖုံႏ၊ ခွေႏကိုဖုံႏလဲ့ တဟော်ꩻ/ဗွောင်ထွားတောဝ်း၊ ဝင်ꩻမဉ်ႏဒေါ့ꩻနယ်ခြုဲင်းနယ်လဲ့ ဒေါ့ꩻဗော့ꩻပါꩻအွဉ်ႏတန်နမ်းစတဲင် နုဲင်းနောဝ်ꩻဖုံႏမꩻ နီပအိုဝ်ႏယို ပါꩻအံႏဆျာႏလꩻရောင်နောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻယဟန်ႏ ရွဉ်အောဝ်ႏ ဖြေꩻထုမ်းနွောင်ꩻလဲဉ်းသွူကာꩻ၊ ဆိုင်ကယ်ဖုံႏလဲ့ ကာꩻစီꩻကန်ꩻ၊ တဖူꩻစီꩻကန်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ သေတောဝ်းသားလဲ့ ယဟန်ႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏဗွေဗောႏနေက၊ ဝါးတွီꩻဝါးဒုံးတွော့ꩻ လွေꩻတလူႏဆာဗာႏတောဝင်ꩻဖုံႏ၊ မန်းငေါဝ်းတွိုင်ꩻလဲင်ꩻအောဝ်ႏ "ပအိုဝ်းမောင်းပြီးသည့်ကား၊ ဗမာခိုင်းပြီးသည့်နွား၊ ကုလားယူပြီးသည့်မိန်းမ သုံးလို့မရတော့ဘူး"တဲ့၊ နောဝ်ꩻမꩻ ပအိုဝ်ႏသီး မဉ်ႏဝါးနွောင်ꩻလဲဉ်းဝင်ꩻကာꩻဖုံႏလဲ့ ကာꩻစီꩻကန်ꩻ၊ တဖူꩻစီꩻကန်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏထောင်လွူꩻဗဲင်း၊ သေဗဲင်းဝင်ꩻအကျောင်ꩻ-။ လိုꩻယို ပေါႏထာꩻသေတရာꩻ တစွိုးငါ မဉ်ႏအောဝ်ႏဒင်ႏဒါႏ နမ်းလောင်း ပငါပရာꩻနောဝ်ꩻ မာꩻညီꩻဝင်ꩻထာꩻမာꩻတဲ့နောဝ်ꩻ၊ အုံညီꩻအောဝ်ႏရောဝ်းဝင်ꩻတဲ့နောဝ်ꩻ၊ လွူးညီꩻဝင်ꩻနမ်း ကမ်းညီꩻဝင်ꩻကြိုတဲ့နောဝ်ꩻ တခုဲင်ႏတောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ၊ ယဟန်ႏသား ပွိုးစွဉ်ႏထာꩻသေတရာꩻ ဆေ့ꩻခြောတဲင် အုံညီꩻဝင်ꩻဒုံရပ်ရာႏကိုလဲ့ ဝင်ꩻအုံညီꩻတဒါႏတောဝ်း၊ အုံဝင်ꩻခမ်းထီကိုလဲ့ မာꩻထဲ့ဖွိုႏအီထဲင်း ဝင်ꩻခမ်းထီသိက္ခာႏ၊ ကွုတ်ထွာသော့ꩻဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻကိုလဲ့ မာꩻထဲ့ဖွိုႏပါထဲင်း ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻသိက္ခာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်စွဉ်ႏနီတဖြာꩻ သူႏသေတောဝ်းထာꩻတဲင် မာꩻထဲ့ဖွိုႏအာမွေး နီလိုꩻမျိုꩻဂွုဏ်ႏသိက္ခာႏ၊ နာꩻတဖြာꩻ မဉ်ႏသူႏသေထာꩻက ဝင်ꩻထင်းဖွီထီႏပေႏနီလိုꩻမျိုꩻ၊ ဘာႏသာႏ၊ ခမ်းထီမျိုꩻလꩻနဲ့၊ ဝင်ꩻဖေႏကထင်းဖွီ ထင်းပေႏလꩻမွိုန်းတောဝ်းနာꩻနမ်း၊ နာꩻလိုꩻမျိုꩻ၊ နာꩻဘာႏသာႏနောဝ်ꩻ ထုမ်ႏလွူꩻထွားဗဲင်း ထာꩻသေတရာꩻနော၊ နာꩻဝါးဒါႏလဲဉ်းသွူကာꩻနောဝ်ꩻ ကာꩻစီꩻကန်ꩻ၊ တဖူꩻစီꩻကန်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻလဲ့ သေခါꩻဗဲင်းစဲင်းစဲင်းစဲ့စဲ့လုဲင်း၊ နောဝ်ꩻမꩻ ထွာလိုꩻကွိုင်ႏတန်ႏငါႏနောဝ်ꩻသွူ။ သဲင်ꩻကွုတ်ထွာလိုꩻယို သေဗဲင်းထာꩻမꩻ ဗွိုန်ပီလိုꩻ "ဆရာႏခွန်ကုဝေ"ကတဲမ်းဒါႏ "နာꩻထွာလဲဉ်းလိုꩻတဖြာꩻနဲ့"ရွမ်ဖြုဲင်ꩻနောဝ်ꩻ လꩻအီငါႏထာꩻသေတရာꩻတဲင် လွူꩻထွားစဲင်းစဲင်းဗဲင်းဝင်ꩻနော၊ ဝင်ꩻကအံႏဆျာႏ၊ တေက်ꩻနျꩻဗာႏ နီနမ်း နီလိုꩻမျိုꩻဖုံႏယိုနောဝ်ꩻ ပွိုးစွဉ်ႏသေတောဝ်းထာꩻနောဝ်ꩻသွူ၊ မဉ်ႏသေထာꩻနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻအံႏဆျာႏနီတဲ့ လꩻတောဝ်း၊ ဝင်ꩻမဉ်ႏအံႏဆျာႏနီလိုꩻမျိုꩻလဲ့ ကယ်ႏထန်ႏပါဒါႏနေကနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယို ဖေႏကထွာဗာႏမွိုန်းတောဝ်း ဝင်ꩻထာꩻအံႏဆျာႏခရာႏနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏသီးဖုံႏ ထုမ်ႏလွူꩻထွားဗဲင်း ထာꩻသေတရာꩻနော၊ နာꩻနောဝ်ꩻ ထွာလဲဉ်းလိုꩻထာꩻသေတရာꩻအောဝ်ႏသား လိုꩻတဖြာꩻနဲ့၊ ထွာတောဝ်းဒွိုန်းနဲ့၊ ထာꩻသေတရာꩻ မဉ်ႏအောဝ်ႏလဲဉ်းလဲ့ ဒေါ့ꩻခြုဲင်းနယ်ပါဗဲင်း လိုꩻထာꩻသေတရာꩻ တအောဝ်ႏတောဝ်းသားနောဝ်ꩻနော၊ နာꩻဒေါ့ꩻနယ် လꩻတဖြာꩻတဲ့ တဖြာꩻတာႏ ထာꩻသေတရာꩻ အောဝ်ႏအီလဲဉ်း၊ ခွိုင်းနာꩻနွောင်ꩻရာꩻအာႏအောဝ်ႏအတွိုင်ꩻ "စာႏဂလူႏတန်ꩻဗဲင်း ထာꩻသေတရာꩻ"နော။ မꩻစွဉ်ႏဟဲ့ꩻအမျာꩻ မာꩻဗာႏတရာꩻပွယ်ꩻမꩻ "စာႏဂလꩻ ထာꩻသေတရာꩻ တမွေးတောဝ်း၊ လိုꩻတသေတောဝ်းထာꩻသား မော့ꩻတဖြာꩻခြုဲင်းနယ်၊ ဝင်ꩻနီခြုဲင်းနယ်၊ အုံဟုတ်ꩻဝင်ꩻမေႏဖါႏထျꩻ၊ ဒုံခြင်ꩻခါႏ ခြုဲင်းနယ်၊ မော့ꩻခွဲဝင်ꩻမုဲင်ꩻကိုခန်းတယောဝ်း ဝင်ꩻဖေႏကသေ ခြုဲင်းနယ်ဖေႏလူႏလုဲင်းသွော့ဝင်ꩻ ထာꩻသေတရာꩻဖုံႏ၊ ခါးလားကဒေါ့ꩻ ဝင်ꩻပွုံႏမဉ်ꩻနောဝ်ꩻ "စာႏဂဖေႏဒျာႏသွော့ ထာꩻသေတရာꩻလုဲင်း"ခွိုꩻရုဲင်းပအိုဝ်ႏသွီႏဖုံႏဟွေး။ အောင်ႏစွဉ်ႏလိတ်ရန်းထို၊ လꩻဗာႏစွဉ်ႏဘွဲ့နီသွံဗာႏမꩻ သူႏသေထာꩻမွေးတောဝ်း၊ ထာꩻသေတရာꩻယို ထုမ်ႏလွူꩻထွားမꩻသေ၊ မဉ်ႏလွူꩻထွားတောဝ်း အုံကြွို့ꩻအောဝ်ႏကြွို့ꩻလဲ့ ကွဲညညထွာဒါႏ လိုꩻကြွို့ꩻတဲင် သဲင်ꩻထွာလိုꩻနောဝ်ꩻ မဲ့ꩻသဲင်ꩻထွာဗာႏဒါႏ ပါꩻထာꩻအံႏဆျာႏခြုံး၊ အံႏဆျာႏတူႏတန်နောဝ်ꩻသွူ။ သူႏသေဗဲင်း ပငါပရာꩻ၊ စွုမ်ႏဖြာꩻယံဗာႏလွစ်အံႏဆျာႏ၊ ခွင်ꩻသာႏခမ်းထီ ယံလꩻအီ၊ ရန်းကီယံတွိုႏ ခွိုꩻပအိုဝ်ႏ၊ ဗဟိုႏအောဝ်ႏဖြုဲင်ꩻစေ၊ ဉာဏ်ႏထာꩻသေ မဲ့ယံလေစဲင်း ထောင်လွူꩻဗဲင်း။ နမ်းသꩻနီပါꩻ ယံချံꩻသာႏ၊ နာꩻတဖြာꩻတွမ်ႏ နာꩻလိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ ဖေႏကထွာဗာႏမွိုန်းတောဝ်း ဝင်ꩻထာꩻအံႏဆျာႏခရာႏနော။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကံႏထွိုက်ရော့ꩻ(ပင်သာႏ)ခွိုꩻစုပ်တသာလိုꩻယွဲ
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်(၆၇)၊မဲ့ငါ(၉)