ထွုံꩻဓလေ့ꩻတွမ်ႏနီသွို့ꩻခြံ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ထွုံꩻဓလေ့ꩻတွမ်ႏနီသွို့ꩻခြံ"

  • ၁။ ဥတုရာႏသီႏ အောဝ်ႏသွံဗာႏအကို ဟေမန္တ-ဟေႏမန်ႏကရိုꩻယို ထွာထာꩻခွꩻလာ၊ ဂိမှန္တ-ဂိမန်ႏကရိုꩻဒါႏ ထာꩻလျားလာ၊ ဝဿန္တ-ဝဿန်ႏကရိုꩻယို ခမ်းလော့လာ၊ ခမ်းခါ၊ ထီခါနောဝ်ꩻသွူ၊ ဥတုရာႏသီႏသွံပါꩻယို အရေꩻတန်ဒျာႏလွဉ်းလွဉ်းရိုꩻကီလဲ့ သွို့ခြံလုဲင်းလုပ်ꩻသားအတာႏ အာႏကွိုꩻခမ်း၊ ခမ်းတခိုႏ(မို့ꩻဦꩻ)၊ ခမ်းထာႏဝ၊ ခမ်းဝုဲင်ꩻ(တနယ်ꩻ) ခမ်းအဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ ခမ်းရာႏသီႏယို အောဝ်ႏသွံကွို့ꩻနောဝ်ꩻသွူ။

ခမ်းသွံကွို့ꩻအကိုယိုနောဝ်ꩻ လုဲင်းလုပ်ꩻမာꩻသားအတာႏ ခမ်းတခိုႏ (မို့ꩻဦꩻ)ယို အရေꩻတန်လဲဉ်းဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ၊ ခမ်းတခိုႏ(မို့ꩻဦꩻ)ယို အလော့မဲဉ်ႏ၊ အလော့ဟောဝ်ညီႏနောဝ်ꩻမꩻ ထုဲင်ဗာႏတောဝ်း၊ ပြဉ်းဗာႏတောဝ်းနောဝ်ꩻမꩻ အစွိုးအခြွီယို လဲဉ်းသော့ꩻဟံႏသွူ၊ အဒေါ့ꩻဟောဝ်၊ အဖြော့ဟောဝ်နောဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းတခိုႏ(မို့ꩻဦꩻ)အကို ထုဲင်ဗာႏပြဉ်းဗာႏဟောဝ်၊ အစွိုးအခြွီဒေါ့ꩻဟောဝ်တဲင် ရျာꩻခေါင်ꩻထာႏဝနောဝ်ꩻ လုဲင်းလုပ်ꩻခြံမာꩻသားအတာႏ သေႏချာႏလꩻလဲဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။ အမွူးအပေႏ ကထွိုင်ႏဒေါ့ꩻဟောဝ်ထွူတဲင် အောဝ်ႏကုဲင်ခမ်းဆꩻချာယို အင်းတူႏအင်းတန်ႏ လော့လွေꩻငါလꩻလဲဉ်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းတခိုႏ(မို့ꩻဦꩻ)ယို မဉ်ႏတလော့ဟောဝ်တောဝ်းနောဝ်ꩻ အပြဉ်းအထုဲင်၊ အဆို့ꩻအရုဲင်ယို မာꩻဗာႏဟောဝ်တောဝ်းတဲင် အစွိုးအခြွီလဲဉ်းသော့ꩻဟံႏကို အမွူးအပေႏဖုံႏ ဒေါ့ꩻထန်ႏဟောဝ်တောဝ်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ လုဲင်းလုပ်ꩻခြံမာꩻသားအတာႏ ခမ်းတခိုႏ(မို့ꩻဦꩻ)ယို မဉ်ႏတလော့ဟောဝ်တောဝ်းနောဝ်ꩻ တနေင်ႏအတွက်တာႏ သွုမ်ꩻတိန်ꩻဗာႏစွဉ်ႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

  • ၂။ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻသီးဘဝ သွစ်ꩻဆီရျာꩻခေါင်ꩻယို ထွာဒျာႏလုဲင်းလုပ်ꩻခြံမာꩻသား ကဲဉ်းအာအာတဲင် ခမ်းတခိုႏ(မို့ꩻဦꩻ)ယို ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဘဝအတာႏ ထွာဒျာႏခမ်းရတနာႏတပါꩻနောဝ်ꩻသွူ၊ ကွပ်ပွိုးစွဉ်ႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဘဝအတာႏ အရေꩻတန် အခရာႏအောဝ်ႏငါႏတဲင် တယ်ႏစွဉ်ႏမော့ꩻလဲင်ႏစခါ လိုꩻဖြားအွဉ်ႏကုဲင်သေꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဓလေ့ꩻထွုံꩻစံႏ ကျိုႏဆွုမ်ႏခမ်း၊ ကျိုႏဆွုမ်ႏထီ တလီꩻမဉ်ႏသန် ဖေႏကရဲးနွောင်ꩻတဲင် နေးထူႏတွမ်ႏယမ်ꩻအာႏ တောက်ꩻလူးဖုဲင်ꩻတဲင် တဲစ်ဒင်ႏကင်းလောင်း၊ အွဉ်ႏစွꩻထင်ႏမို့ꩻအေႏခြာထွူတဲင် ခမ်းတခိုႏ(မို့ꩻဦꩻ)ယံကလော့ဟောဝ်၊ လော့ညီႏ၊ တလီꩻဖုံႏ ယံကသာႏ၊ တျာႏတနံဆေႏ ဖေႏကလွစ်၊ အာႏယံကဆေ့ꩻ၊ လုပ်ꩻမာꩻသေင်ႏလာႏ ခမ်းရာႏဖေႏကလွစ်ဗာႏ၊ ပြောင်ႏ၊ ဗေ၊ ဗာႏ၊ ဗွူ အခိုႏအခွဉ်ႏ ယံကအောဝ်ႏ၊ အခန်ယံကဟောဝ်၊ ယံကအောဝ်ႏ၊ ထာꩻသောင်ꩻထာꩻသား ယူးဝါး ဖေႏကလွစ်ယား၊ နေင်ႏလေတာႏ ယံကအံႏအွꩻဗာႏပြန်ꩻပြော်ꩻ၊ ယံကလူႏဗာႏအာအာ၊ တန်ꩻဗာႏအာအာ၊ အဆော့အဆာဖုံႏ ယံကကင်ꩻ၊ ဆုတောင်ꩻမင်္ဂလာႏတဲင် နေင်ႏလီꩻဒဲဉ်ဟားလာ အလို့နေင်ႏတသာဒဲဉ်ရုတ်ꩻကို ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဖုံႏ လူႏတန်ꩻမာꩻလွေꩻ ပွယ်ꩻနေင်ႏတသာ အွဉ်ႏဗုဲင်သျင်ႏ၊ အွဉ်ႏဗုဲင်စင်ꩻ၊ တဲစ်ꩻလူႏလွေꩻပါ လူးဖုဲင်ꩻဖုံႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။
  • ၃။ မဉ်ႏထွေထောင်ထွားဒျာႏ လူးဖုဲင်ꩻယို အောဝ်ႏအွိုးမုဲင်ꩻလွဉ်၊ လူးဖုဲင်ꩻယိုနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏယမ်ꩻယို မာꩻထွာလွဉ်နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ ယမ်ꩻယို အစအောဝ်ႏအွိုးမုဲင်ꩻ၊ ယမ်ꩻယို အောဝ်ႏခမ်းမုဲင်ꩻ၊ ယမ်းယို အောဝ်ႏခယ်ႏခမ်း၊ ခယ်ႏလိုꩻမျိုꩻယို အရီးသွတ်ꩻ တယ်ႏကောႏလွဉ်နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ ဗီသီ(၁၁၀၀)ရပ်နောဝ်ꩻ ခယ်ႏလိုꩻမျိုꩻ မာꩻဒါႏလွဉ်စ ယမ်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ၊ အကျောင်ꩻပျုဒါႏ ဝွေꩻသီးထုမ်ႏဒျာႏတသီႏ၊ တသီႏလိုꩻတသီဒါႏတောဝ်းတဲင် မော့ꩻလွဉ်ယမ်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။

ထင်ႏတွိုႏလွေꩻ ခရစ် BC (၉၆၉) "ဆွန်"ခွန်ဟော်ခံꩻ အစိုးအဆွိုက် အမဉ်ꩻ "ဖန်စွိုးသွိုန်"နောဝ်ꩻ တယ်ႏကောႏဒါႏစလွေꩻယမ်ꩻယို ထောင်းသော့ꩻဗုတ်ꩻ၊ မာꩻဒါႏစလူးဖုဲင်ꩻ ရိုꩻဗာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ တွိုႏလွေꩻယင်း BC (၁၁၀၀)နောဝ်ꩻ အမဉ်ꩻ "ထန်ဖူ"ပါꩻနောဝ်ꩻတဖြာꩻ တယ်ႏကောႏမာꩻလွေꩻယင်း ယမ်ꩻယိုထောင်းသော့ꩻဗုတ်ꩻတဲင် မာꩻလွေꩻယင်းလူးဖုဲင်ꩻဖုံႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ တယ်ႏဒျာႏအွိုးနောဝ်ꩻခါကာႏ ခယ်ႏလိုꩻမျိုꩻသီးယို နေးထူႏတွမ်ႏယမ်ꩻအာႏ၊ မေႏအာႏတွော့ꩻ တောက်ꩻလူးဖုဲင်ꩻထွူတဲင် ရန်ႏသူႏမဉ်ႏအောဝ်ႏလွဉ်နောဝ်ꩻ လွေꩻအွဉ်ႏပꩻရန်ႏသူႏခြာနုဲင်းနောဝ်ꩻဖုံႏသွူ၊ တယ်ႏကောႏစတနတ်မေႏယိုတဲ့ အောဝ်ႏခယ်ႏလိုꩻမျိုꩻဒါႏလွည်နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ အကျောင်ꩻပျုတွမ်ႏနုဲင်းနောဝ်ꩻဖုံႏတဲင် ယမ်ꩻယိုတဲ့နောဝ်ꩻ၊ လူးဖုဲင်ꩻတဲ့နောဝ်ꩻ၊ တနတ်ဖုံႏယိုတဲ့နောဝ်ꩻ အထျꩻအောဝ်ႏခယ်ႏလိုꩻမျိုꩻ တယ်ႏကောႏလွဉ်ရီးဝင်ꩻ ခယ်ႏသမဲင်ꩻမတ်တန်ꩻအလꩻ သေထွꩻဗာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

  • ၄။ ကွဲးတွော့ꩻ အောဝ်ႏကုဲင်ဒျာႏ နီသွဉ်းသီးပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယို ကလꩻလွဉ်ယမ်ꩻစိန်ꩻ၊ ယမ်ꩻဖြေင်း၊ လူးဖုဲင်ꩻတောက်ꩻယိုနောဝ်ꩻ နေင်ႏပေါင်ꩻအာ မရေႏမရာႏလဲဉ်းနောဝ်ꩻမꩻ ထွာတငါလွေꩻလဲဉ်း ဓလေ့ꩻထွုံꩻတပါꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယို အောဝ်ႏအွိုးမုဲင်ꩻလꩻလွဉ်ကရိုꩻယိုနောဝ်ꩻ ခွေသွဉ်းလိတ်တဲမ်းသား ကရံꩻဆဗာႏယိုနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလောဝ်ꩻခမ်း၊ လောဝ်ꩻလိုꩻမျိုꩻထျꩻ လꩻလွဉ်ရိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ ကွပ်ပွိုးတမုဲင်ꩻ ရိုꩻနွောင်ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻ (မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ-၅)ကိုနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယို အုံအောဝ်ႏစွစ်ꩻစဲစ်ꩻ လောဝ်ꩻ၊ ကမ်ပူဆျားဆꩻဒွမ် မုဲင်းခေါင်ခြောင်တန်အထျꩻအသောင်ဖုံႏနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယို အောဝ်ႏအရိုꩻခါꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် အောဝ်ႏလောဝ်ꩻခမ်း လောဝ်ꩻလိုꩻမျိုꩻထျꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယို အီႏလꩻလွဉ်ယွုမ်းအံႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

လောဝ်ꩻလိုꩻမျိုꩻကမာꩻပွယ်ꩻ လူးဖုဲင်ꩻသူꩻတဲ့ အကျောင်ꩻပျုတွမ်ႏ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ၊ သာႏသနာႏ၊ စေႏတီႏဖုံႏတဲင် လုဲင်းလုပ်ꩻခြံမာꩻသားအနေႏ ခမ်းယိုထီယို ယံကဟောဝ်၊ ယံကလော့ညီႏ ဉတုရာႏသီႏယံကမဲဉ်ႏ သွို့ꩻခြံအလုပ်ꩻအမာꩻ၊ အခိုႏအခွဉ်ႏ ယံကလꩻအာ၊ ယံကလူႏဗာႏထဲင်းထဲင်း၊ တန်ꩻဗာႏထဲင်းထဲင်း ဆုꩻတောင်ꩻမင်္ဂလာႏတဲင် ဝွေꩻသီးတဲ့ မာꩻလွေꩻဒဲဉ်ရုတ်ꩻ၊ ဒဲဉ်စေတ်ꩻလာ (မေ၊ဇွန်)ကိုနုဲင်းနောဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ လောဝ်ꩻခမ်း၊ လောဝ်ꩻလိုꩻမျိုꩻ မာꩻလွေꩻပွယ်ꩻလူႏပွယ်ꩻတန်ꩻ အွဉ်ႏလွေꩻပါလူးဖုဲင်ꩻပွယ်ꩻယိုနောဝ်ꩻ ဗွိုန်ပီဒျာႏတွမ်ႏ ပအိုဝ်ႏထွုံꩻဓလေ့ꩻဖုံႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ နီသွဉ်းသီး ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ပွယ်ꩻနေင်ႏတသာ ကမာꩻလွေꩻပွယ်ꩻစဲဉ်ႏနောဝ်ꩻ အစောဝ်းခါနောဝ်ꩻ လေပ်သျင်ႏလောင်ꩻ၊ လေပ်စင်ꩻလောင်ꩻ၊ လေပ်ပါအလူႏပဒေႏသာႏ၊ အလူႏမွူးထွူတဲင် မွူးပင်ꩻနာႏထွူအကျိုꩻနောဝ်ꩻမꩻ အီလေပ်လူးဖုဲင်ꩻ၊ လေပ်ထွူသွံလဲင်ႏနောဝ်ꩻမꩻ ဒင်ႏလူးဖုဲင်ꩻကင်း၊ တဲစ်ꩻလူးဖုဲင်ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ လူးဖုဲင်ႏထင်ႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ လူးဖုဲင်ꩻပꩻတဲ့နောဝ်ꩻ လိုꩻကလွဉ်ထွားပွယ်ꩻ ပရိသတ်အမျာꩻနောဝ်ꩻ ဒုံႏထုံ၊ ဒုံႏမောင်း ကျူႏဗျာႏထွူတဲင် ပွိုင်းလဲင်ႏစခါနောဝ်ꩻ ထူႏဟံႏအောက်ꩻဟံႏဗော့ꩻ သူႏချာသူႏငါလွဝင်ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ ဗွိုန်ပီဒျာႏ လောဝ်ꩻခမ်းလိုꩻမျိုꩻဓလေ့ꩻထွုံꩻစံႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ ပွယ်ꩻလူးဖုဲင်ꩻ နေးထူႏတွမ်ႏယမ်ꩻတွော့ꩻ တောက်ꩻလူးဖုဲင်ꩻယိုနောဝ်ꩻ ခယ်ႏလိုꩻမျိုꩻမတ်တန်ꩻ၊ လောဝ်ꩻလိုꩻမျိုꩻမတ်တန်ꩻ၊ ထုဲင်ꩻလိုꩻမျိုꩻမတ်တန်ꩻသမဲင်ꩻအလꩻ လူးဖုဲင်ꩻယိုနောဝ်ꩻ ညလွေꩻလဲဉ်းနေင်ႏပေါင်ꩻ အရျာꩻတန်ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ခယ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ကတယ်ႏကောႏမော့ꩻလွဉ်ယမ်ꩻစိန်ꩻ၊ မာꩻလွဉ်ဒါႏယမ်ꩻဖြေင်းဖုံႏယိုနောဝ်ꩻ တယ်ႏစွဉ်ႏ(၉)ရျာꩻဗူႏကိုနောဝ်ꩻသွူ၊ ဗုဒ္ဓကဖျော်လွဉ်စ သထွုံႏယိုနောဝ်ꩻ တယ်ႏဒျာႏ(၁၀)ရျာꩻဗူႏ(၁၁)ရျာꩻဗူႏ အရပ်နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ (၁၃)ရျာꩻဗူႏ ဗုဒ္ဓသာႏသနာႏယို ရောင်ႏလေမွေး ပုဂံႏခမ်းကိုနောဝ်ꩻသွူ၊ (၁၄/၁၅)ရျာꩻဗူႏကာႏလဖုံႏနောဝ်ꩻ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏယို အာသျဟံႏအခေါဝ်ကွဉ်ႏနောဝ်ယို စွစ်ꩻလီလွဉ်လဲဉ်းနောဝ်ꩻသွူ၊ လောဝ်ꩻခမ်းကို လောဝ်ꩻလိုꩻမျိုꩻဖုံႏ ကအောဝ်ႏမာꩻပွယ်ꩻလူးဖုဲင်ꩻယိုတဲ့ အခေႏခံႏဒျာႏ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ သွဉ်လွူꩻသေထွꩻဗာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻ၊ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဓလေ့ꩻထွုံꩻစံႏအလꩻ ကအောဝ်ႏမာꩻလွေꩻပွယ်ꩻလူးဖုဲင်ꩻယိုနောဝ်ꩻ အထျꩻအောဝ်ႏလောဝ်ꩻခမ်း၊ ထုဲင်ꩻခမ်းကိုစပ်ဆွိုင်ꩻ ယွုမ်းအံႏသေနာႏဗာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ နီသွဉ်းသီးပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ကအောဝ်ႏယွုမ်းအံႏ တောက်ꩻဒါႏလူးဖုဲင်ꩻယို ညဆွာꩻလဲဉ်းနေင်ႏပေါင်ꩻ (၄၀၀-၅၀၀)ရပ်ကရိုꩻနောဝ်ꩻ ယွုမ်းအံႏသေနာႏဗာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

  • ၅။ ကွပ်ပွိုးပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ နေးထူႏယွုမ်းအံႏ ယမ်ꩻဗွာ၊ ယမ်ꩻဖြေင်း ရော်ꩻပေါင်ꩻစပ်တဲင် ကတောက်ꩻဒါႏလွဉ်လူးဖုဲင်ꩻယိုနောဝ်ꩻ ကလွိုင်ႏအာ၊ သက်တန်ꩻကထွိုင်ႏညယိုနောဝ်ꩻ ဗွိုန်ပီလွေꩻထိုꩻလဲဉ်း ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏထာꩻခြိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် ဖြောဝ်ꩻခမ်းအကို လိုꩻမျိုꩻအလောင်ႏအလင် မဲဉ်မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻမာꩻ ထူႏလဒျာႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဓလေ့ꩻထွုံꩻစံႏ၊ ထွားနုဲင်းဒျာႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဓလေ့ꩻထွုံꩻစံႏ-မဉ်ႏရိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲ့ လꩻဒျာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻ ဖေႏကအောဝ်ႏနွောင်ꩻတွမ်ႏခမ်း တွမ်ႏထီယိုနောဝ်ꩻ ဘာႏသာႏ၊ ငေါဝ်းငွါ၊ လိတ်လုဲင်ꩻ၊ ဓလေ့ꩻထွုံꩻစံႏ၊ အကွဉ်အကꩻယို အရေꩻတန်မွေးစွဉ်ႏဒျာႏထာꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

နောဝ်ꩻမꩻ (၁၉၇၁-၇၂)ဗာႏနေင်ႏယံတွင်ꩻကာႏလ ပအိုဝ်ႏဓလေ့ꩻထွုံꩻစံႏအစဲစ်အမဲဉ်ႏယို ငမ်းအထိုꩻမားထိုꩻတဲင် နောဝ်ꩻခါ တက္ကသိုလ်ႏကျောင်ꩻသားဖုံႏ တယ်ႏကောႏအွဉ်ႏထွော့လွေꩻ ပွယ်ꩻလူးဖုဲင်ꩻငေါဝ်းသချင်ꩻ၊ ပွယ်ꩻလူးဖုဲင်ꩻ ထာꩻကျူႏဖုံႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ ခွေသွဉ်းကသွဉ်လွူꩻသေထွꩻဗာႏ ပွယ်ꩻလူးဖုဲင်ꩻကအောဝ်ႏဒါႏ ခမ်းနဲင်ႏငံႏဖုံႏနောဝ်ꩻ- ခယ်ႏ၊ လောဝ်ꩻ၊ ထုဲင်ꩻ၊ မန်း၊ ကိုးရီးယား၊ ဂျပန်၊ အိန္ဒိယ အခေါဝ်ကွဉ်ႏ၊ အထာႏဝခမ်းကထွာဒါႏ မွတ်စလဉ်ခမ်း၊ အာရပ်ခမ်းဖုံႏနုဲင်းနောဝ်ꩻ သေထွꩻဗာႏသွူ။ ဟံႏတန်လောင်း ကအောဝ်ႏဒါႏ ခမ်းနုဲင်းနောဝ်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ယိုခါ တယ်ႏကောႏလွေꩻနွောင်ꩻလဲဉ်း ဒုံႏကျည်ဒုံးပျံစတဲင် အမျိုꩻမျိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ နီသွဉ်းသီးပအိုတ်ႏလိုꩻမျိုꩻယိုနောဝ်ꩻ ဗꩻတွိုႏဒျာႏယိုငခါ တောက်ꩻထွူလူးဖုဲင်ꩻ ဗော့ꩻတကွပ်ပါတောဝ်း၊ ကျꩻပါတောဝ်း လူးဖုဲင်ꩻတာနောဝ်ꩻ အွဉ်ႏစွꩻလꩻဒါႏတောဝ်းဒွိုန်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

  • ၆။ ကအောဝ်ႏခါꩻလဲဉ်းဒါႏ နီသွဉ်းသီး ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဓလေ့ꩻထွုံꩻစံႏယိုတဗာႏလဲ့ တလိုႏအွဉ်ႏထိုꩻမားတောဝ်း၊ တလိုႏယားကုဲင်တောဝ်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ နီသွဉ်းသီး မွိုးဖြားဖါဖြား အစိုးစခါ နေးထူႏဒျာႏ သꩻရင်ꩻစေႏတနာႏဗွာဗွာ၊ ယွုမ်းအံႏဒျာႏ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏအစဲစ်အမဲဉ်ႏတဲင် လူႏတန်ꩻဒျာႏရိုꩻရိုꩻ၊ လုဲင်းလုပ်ꩻခြံမာꩻသားအတာႏ ခမ်းယိုယံကဟောဝ်၊ ထီယိုယံကပြန်ꩻပြော်ꩻတဲင် တဲစ်ꩻလူႏတဲစ်ꩻတန်ꩻ မာ၊လွေꩻဒျာႏပွယ်ꩻလူႏပွယ်ꩻတန်ꩻ၊ သော့ꩻပါဒျာႏ လူးဖုဲင်ꩻရိုꩻရိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

နေးထူႏတွမ်ႏပွယ်ꩻလူးဖုဲင်ꩻ တောႏအီလောင်ꩻအီ တအောဝ်ႏဗာႏတောဝ်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ ခေတ်ယို ကွဲပြောင်ꩻပြောင်ꩻ နီသွဉ်းသီးယို လောဘမောဟ ကွဲအာအာလွဉ်၊ နေးထူႏတွမ်ႏပွယ်ꩻလူးဖုဲင်ꩻယို ထုမ်ႏတောထာꩻမျတ်၊ တောႏအီလောင်ꩻအီတေားလွဝင်ꩻ၊ ထွိုင်ႏကွဲညညနောဝ်ꩻ ပွယ်ꩻလူးဖုဲင်ꩻယို ထွာတေားဒျာႏ ပွယ်ꩻတောႏပွယ်ꩻလောင်ꩻတဲင် ယားကုဲင်တေားဒျာႏ၊ မာꩻမဉ်ꩻကုဲင်တေားဒျာႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ဓလေ့ꩻထွုံꩻစံႏ အစဲစ်အမဲဉ်ႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

ထွူတကာႏတောဝ်း ဗုဒ္ဓဂေါတမ သာႏသနာႏကိုယိုနောဝ်ꩻ အတောႏအလောင်ꩻ မာꩻတလꩻတောဝ်း ပညတ်သေꩻခါꩻ အောဝ်ႏပါထွူဒျာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ နောဝ်ꩻမꩻ ဟန်ႏသနီꩻယိုမာꩻငါ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏပွယ်ꩻလူးဖုဲင်ꩻယို အတောႏအလောင်ꩻဖေႏကလွစ်ပါ၊ ထွုံꩻစံႏဓလေ့ꩻအလꩻ မာꩻဒျာႏဘာႏသာႏ၊ သာႏသနာႏပွယ်ꩻရိုꩻရိုꩻ၊ လူႏဒျာႏရိုꩻရိုꩻ၊ တန်ꩻဒျာႏရိုꩻရိုꩻ၊ အကုသိုလ်ႏယို ဖေႏကလွစ်အောဝ်ႏ၊ ယံကထွာလွေꩻဒျာႏ ကုသိုလ်ႏထာꩻမာꩻထွူတဲင် နီဓလေ့ꩻထွုံꩻစံႏ အစဲစ်အမဲဉ်ႏယို ဖေႏကထွာဗာႏမွိုန်း ပဒေႏသရာဇ်စနစ်မွေႏခံႏ၊ ဖေႏကထွာဒျာႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဓလေ့ꩻထွုံꩻစံႏ အစဲစ်အမဲဉ်ႏထွူတဲင် နေးထူႏတွမ်ႏပွယ်ꩻလူးဖုဲင်ꩻယို ကုသိုလ်ႏအကျိုꩻဖေႏကထွာ၊ ခမ်းရာႏသီႏဥတု ဖေႏကမဲဉ်ႏ၊ နီသွို့ꩻနီခြံ ဖေႏကအောင်ႏ၊ ဖေႏကလူႏဗာႏအာအာ၊ တန်ꩻဗာႏအာအာ၊ နီလူႏဒျာႏရိုꩻရိုꩻ၊ တန်ꩻဒျာႏရိုꩻရိုꩻ၊ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻတဗာႏ မေတ္တာႏရပ်ခံႏ တောင်ꩻပြန်ႏဗာႏ ထွာဗာႏမွိုန်းပဒေႏသရာဇ်စနစ် အမွေႏစံႏ၊ အမွေႏခံႏတဗာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. မွိုးပိုမောင်ႏ(နမ်းဟုတ်)မုဲင်းကောင်၊ မောင်းမွူးခံꩻလိတ်လွီးလယ်ႏအမုဲင်-၆၅၊ မဲ့ငါ-၁၄