ဒုစရဲက်ပါꩻဆီ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ငေါဝ်းအွဉ်ႏသေ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏ ဗဟိုႏသံႏဃာႏစွိုꩻ အစီႏစဲဉ်ႏအလꩻ ကအီႏသွဉ်ထင်ႏဒါႏ "ဒုစရဲက်ဆီပါꩻ"ယိုနဝ်ꩻ အီႏထွာဒျာႏ လိုꩻပေႏဖုံႏ ကဲန်းအာအာနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ တယ်ႏရီးယိုꩻ လိုꩻပေႏသီးအတွက်တာႏ သꩻယံဖေႏကပါ၊ အခရာႏယံကသေတဲင် ထေဖေႏနေးအကွက်ꩻ တချက်ထွူအချက်နုဲင်းယိုသွူ။

တဲမ်းပွုံႏတဲမ်းနယ်ꩻ-[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ခွန်အောင်ႏခမ်းကရိုꩻဒါႏ သွဉ်တန်ꩻသားတဖြာꩻနဝ်ꩻ သွဉ်ဗာႏဖို၊ ထင်ႏဗာႏဖို "ဒုစရဲက်ပါꩻဆီ"သွဉ်တန်ꩻတဲင် ဝွေꩻနဝ်ꩻ ခြုဲင်းနယ်ဖေႏတေားဝင်ꩻ၊ သျင်ꩻနယ်ဖေႏတေားအသွꩻပေႏ တဲမ်းဖေႏအပွုံႏအနယ်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ သွဉ်တန်ꩻသားတဖြာꩻအနေႏ ခြုဲင်းနယ်ဖေႏတေားဝင်ꩻ၊ သျင်ꩻနယ်ဖေႏတေား အသွꩻပေႏဖုံႏတဲင်တွော့ꩻ ငေါဝ်းစော့ꩻငွါနာသူꩻနဝ်ꩻ "သွူ/ထွူ"ဖုံႏ တပါတောဝ်း ကဲန်းအာအာ (တဲမ်းလွေꩻဒျာႏ ငေါဝ်းဒေါ့ꩻပွုံႏ)နောဝ်ꩻသွူ။

ကတဲမ်းသွဉ်ပွုံႏသွဉ်နယ်ꩻယိုနောဝ်ꩻ-[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

"မာꩻဗန်းရီး အလောင်ႏလွိုး၊ မာꩻတသွိုးရီး အသꩻထွူတဲင် အောဝ်ႏပျောႏသွင်ႏတွင်ꩻ (ဥပမာႏ- အသꩻအောဝ်ႏဝင်ႏစာꩻ ပါဏာတိပါတ-မာꩻသီဝင်ꩻသက်) အကွက်အခရာႏနဝ်ꩻအတွင်ꩻ လောႏသွင်ꩻသွဉ်ဖေႏ နီကရေႏ နီကအွဉ်ႏသေပွုံႏဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကတဲမ်းထေဖေႏ "ဒုစရဲက်ပါꩻဆီ"ယိုနဝ်ꩻ ရေႏရွယ်ႏဒျာႏ လိုꩻပေႏအတွက်တာႏတဲင် "ထာꩻသေဗွေသꩻအင်ခါႏ၊ ထာꩻဒါႏဗွေသꩻအင်ဖူꩻ"ပါရဂူပညာႏသျိ ပညာႏသျင်ႏသီး၊ လိုꩻလျင်ႏလိုꩻဒါႏသီးအတွက်တာႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏဗွောင်ထင်ႏကအလုဲင်း၊ အောဝ်ႏလိုႏခြုဲင်းထင်ႏက အစွုမ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ ဒဲန်ဖွိုင်ꩻတွမ်ႏတပြယ်ႏ မဉ်ႏချင်းဒွိုႏသော့ꩻတပြယ်ႏငါနောဝ်ꩻ အနယ်ꩻမဲန်ႏလဲန်းဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ "ဥပမာႏ အဗွိုန်ပီနုဲင်းနောဝ်ꩻနေနေ" လိုꩻဆားသီးအနေႏ လိုꩻပေႏသီးအတွက်နောဝ်ꩻ ဒါႏသေꩻ၊ သေသေꩻတကားယိုငါလဲ့ မနဲးမွေးလဲန်းသွူ၊ ဝွေꩻသီးအတွက်တာႏ အကျိုꩻအာလဲန်းသွူ။

"ပအိုဝ်ႏပိုယာႏ တရေꩻဆာႏယို၊ လိန်ႏမာႏယံနဲး ဒါႏယေန်ႏငဲးတဲင် ဟဝ်တဲးအကျင်ꩻ လွိုသွော့ဝင်ꩻနော၊စင်ꩻတန်ကောဝိဒ (ဓမ္မာစရိယ) (၁၃၄၈/၈/၁၅)

တောင်ꩻသေꩻ- "ဒုစရဲက်ပါꩻဆီ"လိတ်စောင်ႏအကိုယို မဉ်ႏမော့ꩻလွဉ်ဒါႏ ခယေကောဝ်ႏတုဲင် နီတုဲင်ခါႏတရိုꩻတဝ်း၊ လိတ်ဖြုံႏဖြေင်းတရိုꩻတဝ်း၊ "-"ကော်မာနီဗာႏခါႏတရိုꩻတဝ်း၊ (-) စူမီႏကွင်ꩻနီဗာႏခါႏ တရိုꩻတဝ်း အရေꩻတန်အပွိုက်နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

အခန်ꩻ(၁)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဝွေꩻယိုနောဝ်ꩻ အမဉ်ꩻ ခွန်အောင်ႏခမ်း-တဲ့၊ ဝွေꩻသီးဒုံနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"ဒုံသာႏယာႏ"၊ လမ်းငင်းအောဝ်ႏ တရျာꩻငတ်ꩻဆီ၊ လိုꩻဝွေꩻသီးဒုံနောဝ်ꩻ လွောင်ႏဗူႏရေꩻတဲ့လွိုပါꩻ၊ စီꩻပွါꩻရေꩻတဲ့ ယံငါႏ၊ ပညာႏရေꩻတဲ့ ကျမွေး။ လိုꩻဝွေꩻသီးဒုံ အုံအဝ်ႏခွုမ်မာꩻ၊ ကျိုꩻစာꩻလွေꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ခွန်ေအာင်ႏခမ်း အီႏခြုဲင်းနယ်ဖေႏသီ၊ ဝွေꩻကအီႏခြုဲင်းနယ်ကိုနောဝ်ꩻ ပျောႏခရာႏတဲ့သမ်းကျ၊ တယွို့တယခရာႏတဲ့ သမ်းမွေး၊ သီအီႏငဗာႏသွူထာꩻကွေး။ ခွန်အောင်ႏခမ်း အီႏခြုဲင်းဖေႏသီနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ နာႏခံႏသွော့နေား။ လိုꩻနီဒုံ ကထင်ႏလွဉ် အစီꩻအဝွေꩻ ဖါဖြားဒုံလမ်း ဟန်ႏဟာယိုနောဝ်ꩻတဲ့ အာမွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ "ဝရဗွို့"နဝ်ꩻ လိုꩻတယွို့တယတန်၊ သမ်းဖျော်ဆုဲင်ꩻဝင်ꩻတဲင် ဖါဖြားဒုံ ရီခန်းနုဲင်းယို- "ဝရဗွို့- နာꩻမာꩻထမုဲင်ꩻ မွောဖျော်ဆုဲင်ꩻတွိုႏဝင်ꩻ" "ပါႏဒျာႏ ခွေလိုꩻမူႏဖြားတန်ဒျာႏ" "ပါႏနုဲင်းမုဲင်ꩻခရာႏ" "ဟန်ႏဟာ နီဒွိုႏအံႏ ဟန်ႏအိုဟန်ႏနွန်းသီး၊ ခွေနဝ်ꩻ အံႏခဲန်ႏလꩻတောဝ်း၊ ဝွေꩻကျံႏသော့ꩻခဲန်ႏ၊ ခွေရိုꩻ'သော့ꩻမွိုန်း'၊ ဝွေꩻရိုꩻ'သော့ꩻ'၊ (သော့ꩻမွိုန်း-သော့ꩻ)၊ (သော့ꩻမွိုန်း-သော့ꩻ)၊ ဝွေꩻကျံႏသော့ꩻနွိုင်ႏနွိုင်ႏတွော့ꩻ တွမ်ႏမောင်းဒေါင် ခွေတွယ်ႏအစူ၊ အဒါႏတကြီႏတကြွꩻလုဲင်ꩻမကောင် အဖက်ꩻထိုꩻခွေစူတွော့ꩻ မောင်းဒေါင်သတ်တေားဒျာႏ ဟန်ႏအိုဖွိုင်ꩻ၊ ဟန်ႏအိုတဲ့ခွို့ ဖါႏတဲ့နွို့၊ လျက်ꩻလꩻဒွုမ်တစိꩻစိꩻ" (အမျာꩻင) "ဟား ဟား ဟား" "ပေါႏနောဝ်ꩻ နာꩻအံႏဗာႏဒွိုန်းဒဲန် မတဝ်ဟွဉ်ႏ" "အံႏဗာႏလဲန်း" "ဒွိုႏအံႏယင်း ဟန်ႏအိုထမုဲင်ꩻ" "အောက်ꩻအံႏယင်းခဲန်ႏ" "တီးရိုꩻ နာꩻအံႏခဲန်ႏလꩻတောဝ်း" "စူꩻဗာႏဒျာႏ လိုꩻမူႏဖြားတန်ဟနော၊ အံႏနွိုင်ႏအံႏဆေꩻလယ်ႏကွို့ꩻ၊ ခဲန်ႏဟတ်ꩻမွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ သဲစ်အံႏဒဲန်ကထွူတဲ့ လွေꩻပသာဗာႏစွဉ်ႏ ကီႏကုတ်ဒဲန်" "ဝါး ဟား ဟား ဟား ဟား" "နာꩻပျက်တယွို့ပုဲင်ႏထာꩻနောဝ်ꩻ၊ ပေါႏဝင်ꩻဟဲ့ꩻ အစီꩻဝွေꩻ လွဉ်ဗာႏအခိန်ႏမဲန်ႏမဲန်ႏ၊ ယိုတလဲင်ႏနောဝ်ꩻ ဖေႏသတိꩻနေးငါ၊ တွိုႏဆုဲင်ꩻတလဲင်ႏ ပေါႏထဲ့ဆုဲင်ꩻဖျင်ဝင်ꩻတဲ့ ဖေႏတံႏလိုꩻကွေး" ဖြားဒုံ ဖေႏသတိ ဝရဗွို့နုဲင်းနောဝ်ꩻထွူတဲင် ကဟဲ့ꩻလွဉ်ဗာႏ အစီꩻဝွေꩻခရာႏနောဝ်ꩻ ခြုဲင်းနယ်ဖေႏနုဲင်းယို- "ကဟဲ့ꩻစုဗာႏအမူႏ၊ ကဟဲ့ꩻဗူႏဗာႏအခို နုဲင်းဟန်ႏဟာယိုနဝ်ꩻ အလင်မွေးတောဝ်း၊ တယ်ႏတရာꩻနီꩻယိုမာꩻငါသူꩻနောဝ်ꩻ နီဗွေႏစင်ꩻပညာႏတွမ်ႏ ဆရာႏခွန်ထွန်းသီး အီႏသွဉ်လွေꩻဖေႏ "ဒုစရဲက်ပါꩻဆီ"ခရာႏ? (ဒုစရဲက်ပါꩻဆီယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏသေ ပငါပရာꩻ၊ 'သေဒုစရဲက်ပါꩻဆီနဝ်ꩻမꩻ အကုသိုလ်ႏ (အပဲစ်) ဖေႏနေးကဆေ့ꩻနဝ်ꩻ မာꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ဒေါ့ꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ကျံႏဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ'ကရိုꩻနဝ်ꩻ သေနာႏလွဉ်၊ သေနာႏလွဉ်နုဲင်းနဝ်ꩻမꩻ ခွုမ်မာꩻဒေါ့ꩻဖြောဝ်ႏအုံအဝ်ႏလွေꩻသဲင်ꩻတဲ့ အပဲစ်ကင်ꩻ၊ အမင်ꩻလွစ်၊ အပဲစ်ကင်ꩻ အမင်ꩻလွစ်နဝ်ꩻမꩻ ဘဝယိုတဲ့သာႏယာႏ၊ ဘဝငါတာႏတဲ့သုခ)။ ("ထာꩻလိန်ႏမာႏယို အဝ်ႏလိတ်ကို"ကရိုꩻဒါႏငေါဝ်းနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ သွဉ်လိတ်မꩻ ထာꩻသေထာꩻဒါႏအဝ်ႏ၊ ထာꩻသေထာꩻဒါႏအဝ်ႏမꩻ မာꩻထာꩻမာꩻ အောင်ႏမျင်ႏယိုꩻ၊ မာꩻထာꩻမာꩻအောင်ႏမျင်ႏနဝ်ꩻမꩻ အရန်းထိုယိုꩻ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ကျိုꩻစာꩻသွဉ်လို့ဝင်ꩻ ပငါပရာꩻဟုဲင်း)။ ပိုလီꩻသီးဖုံႏ ကားကအဝ်ႏ ခြွိုင်ႏသန်ꩻပျောႏသွင်ႏ အောင်ႏမျင်ႏဒျာႏသွော့နေား------" "သာႏဓု-သာႏဓု-သာႏဓု"

ဟန်ႏနီꩻယို အီႏသွဉ်ဗာႏ ဒုစရဲက်ပါꩻဆီခရာႏတဲင် နီပျောႏမွေးစွဉ်ႏဒျာႏထာꩻ၊ ခွေသွဉ်းထွားတေ့ꩻ နီသွꩻလောင်ႏလွိုးဖုံႏနဝ်ꩻ အပယွုမ်းမွေးစွဉ်ႏဒျာႏ စွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻ၊ ရုဲင်းရုဲင်းဟန်ဟန် အလွိုးမဲန်သွဉ်သန်မွေးစွဉ်ႏလိတ်ဖုံႏ။ နီဗွေႏစင်ꩻပညာႏတွမ်ႏ ဆရာႏခွန်ထွန်းသီး ဖျော်လွဉ်သွူ၊ နီကားကအောဝ်ႏ အုံထွိုင်ႏကျိုႏဆွုမ်ႏ ဆရာႏတဲင် ဆရာႏရိုꩻ- "မင်္ဂလာႏဒျာႏ တပဲ့ꩻဖုံႏ" "မင်္ဂလာႏဒျာႏ ဆရာႏဗွေႏဩ" အဝ်ႏနဝ်ꩻထွူတွော့ꩻ နီဆရာႏ စင်ꩻပညာႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏဒေါ့ꩻခန်း ငေါဝ်းမိန်းငွါနုဲင်းယို- "တပဲ့ꩻဖုံႏဟွေး- ဖေႏနေးကယိန်းစဲင်းတဲင် အီထေဖေႏ ဥပမာႏ- ယံကသေႏချာႏတဲင် အီႏပွုံႏခွိုင်ꩻ အီႏတဲက်တွိုင်ꩻနယ်တပဲ့ꩻသီး။ ဥပမာႏ- လိုꩻပေႏအဝ်ႏသွံဖြာꩻ၊ ပါꩻပေႏတဖြာꩻနဝ်ꩻ အသက်လꩻသူလာ၊ တဖြာꩻနဝ်ꩻ အသက်လꩻသူနေင်ႏ၊ တဖြာꩻနဝ်ꩻ အသက်လꩻ တဆီနီနေင်ႏ ရိုꩻလွေꩻခန်းနုဲင်းနောဝ်ꩻမွိုင်။ = ပါꩻပေႏသက်ကလꩻ သူလာပေႏနဝ်ꩻ အထီႏမေႏအူနဝ်ꩻ ထီႏတရေꩻငါႏတဲ့၊ ကွဲႏတွော့ꩻ မေႏအူနဝ်ꩻ အလျားမျိုꩻ၊ စံႏလꩻတဝ်း၊ အခိုးဒါႏလိုꩻ၊ အမာꩻဒုက္ခဒါႏလိုꩻ-စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အသေတဝ်း။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ တခွလွေꩻ မေႏဖါႏထျꩻထွူတွော့ꩻ လွေꩻပွေါ့ꩻစွဉ်ႏဒျာႏမေႏအူ၊ ယာႏပေႏတဲ့ ကသမ်းဆား၊ မေႏအူတဲ့ ကသမ်းလျားတဲင် ပါꩻပေႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ငွိုးဗာႏမွေးမုဲင်းစွဉ်ႏထာꩻ၊ ခံႏစာꩻဗာႏ မေႏခိုးလျားနောဝ်ꩻတဲ့ ညတန်၊ ထာꩻဆာကထင်ႏရေꩻနဝ်ꩻတဲ့ အစူနုံတကဲင်ႏတကင်ႏ၊ တကောက်တကက်၊ ပဲင်ပဲင်ပင်ပင်ထိုꩻလို့စွဉ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ = ပါꩻပေႏ သက်လꩻသူနေင်ႏနဝ်ꩻ မေႏအူနဝ်ꩻ အလျားမျိုꩻ၊ စံႏလꩻတောဝ်း၊ အခိုးဒါႏလိုꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏသေဒျာႏ၊ အီႏမာꩻဒုက္ခဒါႏလို့ꩻ တတျာမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ တေသယူႏတဝ်း၊ သမ်းတရေင်၊ သမ်းမဲန်ခွုမ်ဆိုးမေႏတဲင် အုံတပန်းပဲ့ မေႏဖါႏထျꩻတွော့ꩻ တွမ်ႏခွဉ်းနဝ်ꩻ တွဲႏပဆိုးမေႏတဲင် မေႏအူတဆဲန်ဒင်ႏအကီႏ၊ သဲစ်ကထီႏတဲ့ လောႏပက်ထိုꩻယင်းတဲင် မေႏခိုးလꩻအကီႏ တစိꩻပေႏလွုမ်ꩻ။ = ပါꩻပေႏ အသက်ကလꩻ တဆီနေင်ႏနဝ်ꩻ မေႏအူနဝ်ꩻ အလျားမျိုꩻ၊ စံႏလꩻတဝ်း၊ အခိုးဒါႏလိုꩻ၊ အမာꩻဒုက္ခဒါႏလိုꩻ-စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အသေလို့၊ တရေင်တဲ့ တရေင်တဝ်း၊ မေႏအူတဲ့ ဝွေꩻတခွုမ်ဆိုးတဝ်းတဲင်တွော့ꩻ တလျားဗာႏတဝ်း၊ တငွိုးဗာႏတဝ်း၊ တမော့ꩻဗာႏတဝ်း ထာꩻဒုက္ခ၊ စူခင်ႏအင်္ဂါႏ လက္ခဏာႏတဲ့ တကုဲင်ဗာႏတဝ်း။ ပါꩻပေႏဝင်ꩻသိုမ်အကို ပါꩻပေႏသက်ကလꩻ သူလာယိုနဝ်ꩻ အညမ်းသွတ်ꩻ၊ ပါꩻပေႏ သက်ကလꩻ သူနေင်ႏနဝ်ꩻ ဟမ်းပေါင်းခဲန်ꩻ၊ ပါꩻပေႏသက်ကလꩻ တဆီနီနေင်ႏနောဝ်ꩻ အယံသွတ်ꩻ။

တပဲ့ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ဥပမာႏပွုံႏခွိုင်ꩻ တဲက်တွိုင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ၊ ဒုစရဲက်ကရိုꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏမေႏအူ ပီဝင်ꩻ၊ လိုꩻတသေတဝ်း ဒုစရဲက်နဝ်ꩻ တွမ်ႏပါꩻပေႏ သက်ကလꩻသူလာ တသေတဝ်း မေႏအူလျားနဝ်ꩻ ဗွိုန်ပီလို့ဝင်ꩻ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ပေါႏတသေတဝ်း ဒုစရဲက်ခရႏတဲ့ အမာႏယော့ဒါႏ၊ ဒုက္ခဗာႏ နုဲင်းပါꩻပေႏသက်ကလꩻ သူလာနဝ်ꩻသနယ်။ (သေသေꩻခါꩻ ဒုစရဲက်ခရာႏတဲင် မဉ်ႏမာꩻမာႏစိန်ႏစွော့ꩻတဲ့ ဟမ်းပေါင်းခဲန်ꩻ နုဲင်းပါꩻပေႏ သက်ကလꩻ သူနေင်ႏနဝ်ꩻသနဲ့။ ဒုစရဲက်ခရာႏတဲ့ စဲင်းစဲ့သေႏချာႏ သေနာႏဒျာႏ၊ မာꩻတဲ့ မဉ်ႏတမာꩻတဝ်း တွမ်ႏပါꩻပေႏ သက်ကလꩻ တဆီနီနေင်ႏနဝ်ꩻ ဗွိုန်ပီလို့ဝင်ꩻ၊ မော့ꩻဗာႏတဝ်း ထာꩻဒုက္ခ။) ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ ဒုစရဲက်ခရာႏယို ဖေႏနေးကသေနာႏတဲင် အီႏသွဉ်ယံယံဖေႏ တပဲ့ꩻသီး၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ခိန်ႏသွဉ်လိတ်တွင်ꩻနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻရီဝင်ꩻ၊ စောပ်ꩻလို့ဝင်ꩻလꩻတဝ်း၊ တခေင်ꩻထာꩻ၊ ဗေင်ႏထာꩻလꩻတဝ်း၊ ထွိုင်ႏလွေꩻချာချာငါငါလꩻတဝ်း၊ (ခိန်ႏသွဉ်လိတ်နဝ်ꩻ ဖေႏကပါဗာႏ စွုမ်ႏခိန်ႏခိန်ႏ) ဆရာႏကဒေါ့ꩻအတွိုင်ꩻ လွောက်ꩻနာႏလွဉ်ꩻတဝ်းနောဝ်ꩻ (ဆရာႏသီး မဉ်ႏဖေႏပဲစ်တဲ့ခံႏ၊ မဉ်ႏဖေႏတံႏတဲ့ နေးဗာႏ) ဆရာႏကမဲဉ်ဒေါ့ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏနုဲင်းနောဝ်ꩻလွုမ်ꩻ။ အွို တန်တန်ပေႏပေႏ ရိုႏရိုႏသေႏသေႏ ကနာႏဆရာႏငေါဝ်း နုဲင်းတပဲ့ꩻသီးယိုနဝ်ꩻ လိုꩻလိန်ႏမာႏဖုံႏဒျာႏ၊ ထီႏဗာႏသေဗာႏ တပဲ့ꩻသီးဖုံႏရုဲင်းရုဲင်းဟန်ဟန် မဲဉ်သွဉ်လိတ်နုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ဆရာႏသီးတဲ့ သꩻရေꩻငါႏ မရေႏမရာႏ။ တပဲ့ꩻသီးဖုံႏ ကားကအဝ်ႏ ကအီႏသွဉ်ဒါႏ ဒုစရဲက်ပါꩻဆီယိုနဝ်ꩻ ခြွိုင်ႏသန်ꩻပျောႏသွင်ႏ ယံကအောင်ႏမျင်ႏသွော့ စွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻနေား"။ "သာႏဓု-သာႏဓု-သာႏဓု" ဆရာႏစင်ꩻပညာႏ ဒေါ့ꩻငေါဝ်းမိန်းငွါ ကထင်ႏထွူတဲင် သွဉ်စဖေႏခန်း ဒုစရဲက်ဆီပါꩻနုဲင်းယို- "တပဲ့ꩻသီးဖုံႏဟွေး- အကျင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အကျင်ꩻဟဝ် အဝ်ႏတမျိုꩻ၊ အကျင်ꩻကုဲင် အဝ်ႏတမျိုꩻ၊ အဝ်ႏနီမျိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ" (ပါꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း အကျင်ꩻမဉ်ႏဟဝ်မꩻ လꩻထာꩻချမ်ꩻသာႏ၊ ဝင်ꩻတဲ့အံႏဖြာႏ၊ မဉ်ꩻအွီႏလွီးဟွမ်။) (ပေါႏမာꩻအကျင်ꩻ တဟဝ်တဝ်းနဝ်ꩻ မော့ꩻထာꩻဒုက္ခ၊ ဝင်ꩻကဲ့ꩻရဲ့ꩻသဲ့ꩻသွမ်ꩻရောင်၊ မဉ်ꩻအွီႏတဝ်း၊ လွီးဟွမ်တဝ်း။) အကျင်ꩻတဟဝ်တဝ်းနဝ်ꩻ အလင်မွေးတဝ်း "ဒုစရဲက်ပါꩻဆီ"နောဝ်ꩻသွူ။ "ဒုစရိတ-ဒုစရဲက်"ကရိုꩻနဝ်ꩻ "အကျင်ꩻဟဝ်တဝ်း"အဓိပ္ပါယ်ႏလꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ "ဒုစရဲက်"နဝ်ꩻ အဝ်ႏအပါꩻတဆီ။

အပါꩻတဆီကရိုꩻနဝ်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ၁။ ပါဏာတိပါတာ - မာꩻသီဝင်ꩻသက်
 • ၂။ အဒိန္နာဒါနာ - ထူႏတခွန်ꩻဝင်ꩻထာꩻ
 • ၃။ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရာ - ပဲစ်မာႏဝင်ꩻပိုမာ
 • ၄။ မုသာဝါဒါ - ဒေါ့ꩻလဲဉ်ထာꩻ
 • ၅။ ပိသုဏဝါစာ - အံႏစာဝင်ꩻမဉ်ꩻ
 • ၆။ ဖရုသဝါစာ - ခွန်းဒေါ့ꩻငေါဝ်းကျံꩻထံꩻ
 • ၇။ သမ္ဖပ္ပလာပ - ဒေါ့ꩻငဝ်းခွဉ်ႏဆေ့ꩻ
 • ၈။ အဘိဇ္ဈာ - မဲဉ်လꩻဝင်ꩻတခြိုꩻ
 • ၉။ ဗျာပါဒ - ကျံႏတကုဲင်ဝင်ꩻ
 • ၁၀။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ - ထာꩻယူႏမာႏ၊ ယိုဆီပါꩻသွူ။

"အပါꩻတဆီကိုနဝ်ꩻ အီႏဗွောင်နယ်ဖေႏရီး ပါဏတိပါတာ၊ ပါဏာတိပါတာ-နဝ်ꩻ ပါဠိငဝ်း၊ မဉ်ႏထွာနီပအိုဝ်ႏနဝ်ꩻ "မာꩻသီဝင်ꩻသက်"အရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ။ အဝ်ႏနဝ်ꩻတွော့ꩻ 'အသေစ်'ရီစွော့ꩻ ဗွေႏစင်ꩻနုဲင်းယို- "ပါဏာတိပါတာ-မာꩻသီဝင်ꩻသက်ကရိုꩻနဝ်ꩻ လိုꩻသက်နဲ့? တိရစ္ဆာန်ႏသက်နဲ့ ဗွေႏစင်ꩻ?" "အသေစ်တန်မꩻ ရီစဲစ်ဒါႏငါႏထာꩻကွေး၊ အာႏနာႏငါႏ ဗွေႏစင်ꩻ" "အာႏနာႏခရာႏ လိုႏတဝ်း ခံႏဗွာ၊ နီကမဲဉ်သေအတွိုင်ꩻ ရီနောဝ်ꩻမꩻ နီတဲ့သေဗာႏ၊ ဝင်ꩻလင်တဲ့ သေရိုမ်းဗာႏ၊ ဗွေႏစင်ꩻကသွဉ်ဖေႏသီယိုနဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏမေတ္တာႏ စေႏတနာႏ သွဉ်ဖေႏဒျာႏသီ၊ တောငါသီကုဲင်းဒါႏငါ သီကမဲန်သေအတွိုင်ꩻ ဗွေႏစင်ꩻအီႏဒေါ့ꩻနယ်၊ သွဉ်နယ်ဖေႏဒျာႏ" "နီသွဉ်းသီး ကုဲင်းဒျာႏဗွေႏအော်" "အွို- မွေးလဲဉ်းသွူ၊ 'အသေစ်'ကရိုꩻဒါႏ နဝ်ꩻဟွဉ်ႏနဝ်ꩻ လိုꩻသက်လဲ့ပါ၊ တိရစ္ဆာန်ႏသက်တဲပါ၊ လိုꩻသက်တဲ့နဝ်ꩻ၊ တိရစ္ဆာန်ႏသက်တဲ့နဝ်ꩻ မာꩻသီဒါႏတဝ်း" "နုဲင်းသာႏနဝ်ꩻ သမ်းအဲင်ႏလိုꩻဟ မာꩻသီဒါႏဒျာႏမတဝ်း ဗွေႏအော်" "ဟား ဟား ဟား အသစ်နဝ်ꩻ အလွိုးသာႏဒွုန်တန်ဗာႏ" နီငရောင်မွေးစွဉ်ႏ အသေစ်၊ ပွိုးထမုဲင်ꩻနဲတဲင် အသေစ်နဝ်ꩻ ထီတဲ့ လူးကွို့ꩻညညတလဲင်ႏလွုမ်ꩻ၊ ဆဲင်ꩻခွမ်ꩻလာꩻတဲ့ တပဆျူႏကြွို့ꩻတဝ်း၊ အလွိုးထွားခွိုꩻဗာႏနာႏ အသာႏနဝ်ꩻမꩻ ဗွေႏစင်ꩻရိုꩻနုဲင်းယို- "အဲင်ႏလိုꩻတယဝ်း သာႏတရိုꩻတဝ်း၊ သံꩻတရိုꩻတဝ်း၊ တခြီတရိုꩻတဝ်း၊ ထာꩻသားအမျိုꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း မာꩻသီဒါႏတဝ်း" "နုဲင်းထာꩻသား ကယားဒါႏထာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထိုမ်ႏခꩻဒါႏဒျာႏမတဝ်း ဗွေႏအော်" "သီအောဝ်ႏထိုမ်ႏခꩻနေက ယူးဝါးနဲ့" "နီသွဉ်းသီး ထိုမ်ႏခꩻဒျာႏဝါးလွုမ်ꩻ၊ ယူးနဝ်ꩻ နီသွဉ်းသီး ထိုမ်ႏခꩻတဝ်း ဗွေႏအော်" "ဟား ဟား ဟား" "အသေစ်တန်မꩻ ပျက်ပစော့ꩻပနျꩻနာႏထာꩻတန်ကွေး" "တယဝ်းဝွေꩻဟုဲင်း ခံꩻဗွာ၊ ထာꩻမာꩻသီးအမျိုꩻနဝ်ꩻ မာꩻပျောႏပျောႏမꩻ အောင်ႏမျင်ႏယိုꩻ၊ အသေစ်ကရိုꩻနဝ်ꩻတဲ့ မွေးတန်ဒျာႏ၊ ရီသီယို လဝ်းပငါပရာꩻဟုဲင်း၊ သီထီႏဖိုနေ ဝါးပေႏယာဟောင်း" "ထီႏဖို ဗွေႏအော်" "ဝါးပေႏယာနဝ်ꩻ ကျောင်ႏထာꩻဒါႏတဝ်းတဲင် အမွူးသဲင်ꩻဗွူႏအဆာႏမꩻ မွန်လꩻတန်လꩻ၊ သီကလꩻဒါႏဝါးနဝ်ꩻ မဉ်ႏတောမွိုင် ဝါးပေႏယာဖုံႏနဝ်ꩻ အမွူးမွိုင်ဟ ဝါးပေႏယာနဝ်ꩻ ပါꩻမုဲင်ꩻအီႏဖေႏအံႏအဆာႏ" "ကောဖေႏအံႏသား အဲန်ထောဝ်း ဗွေႏအော်" "ကောဖေႏအံႏသား မဉ်ႏအဲန်ထောဝ်းနဝ်ꩻဟ ဝါးပေႏယာဖုံႏနဝ်ꩻ ဟို့ꩻခိုးယူႏပက်အဆာႏတဲင် ဒုက္ခနဲ့ ဒုက္ခတဝ်းနဲ့" "ဒုက္ခ ဗွေႏအော်" "ဒုက္ခလွုမ်ꩻတကာႏတောဝ်း အီႏသီထိုꩻဗာႏနဲ့၊ သီထိုꩻဗာႏတဝ်းနဲ့" "ကျောင်ႏထာꩻတဲ့ သမ်းတဒါႏတဝ်း၊ ထိုမ်ႏအံႏအဆာႏတဲ့ သမ်းတဒါႏတဝ်း၊ အုံပွေါးမွိုးဖျော်တဲ့ မွိုးသမ်းတဖျော်တဝ်း၊ ဝင်ꩻကောဖေႏအံႏသားတဲ့ အဲဉ်ထောဝ်း၊ အမွိုးနဝ်ꩻ ဝင်ꩻခꩻသီထိုꩻနꩻလဲဉ်းဝွေꩻသီး၊ ဝွေꩻသီးဖုံႏတဲ့ ဟို့ꩻခိုးယူႏပက် အဆာႏထွူတဲင် လဲင်ꩻတွိုႏဗာႏစွဉ်ႏထာꩻသီ နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ သီသညင်ꩻတဝ်းနဲ့" "သညင်ꩻမွေးစွဉ်ႏထာꩻ ဗွေႏအော်" "အွို- မွေးသွူ၊ အပေႏသီထိုꩻတဲင် ဖိုးမွူးကထိုမ်ႏအပေႏ ကဗောထာꩻဖုံႏ၊ အမွိုးသီထိုꩻနꩻတဲင် ဖိုးပေႏကထိုမ်ႏအမွူး ကငွိုးထာꩻဖုံႏ၊ အမွိုးသီတဲင် အပိုကငွိုးထာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ သီထီႏဖိုနေဟောင်း" "ထီႏဖို ဗွေႏအော်" "သီကထီႏနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ သီသညင်ꩻတဝ်းနဲ့" "သညင်ꩻ ဗွေႏအော်" ကထင်ႏဟွုန် ဗွေႏစင်ꩻငေါဝ်းနုဲင်းယိုတဲင် ခွေသွဉ်းအွုန်ထာꩻငွိုးလꩻဒွုမ်၊ ခွေသွဉ်းမဲ့ထီလင်ꩻစွည်ႏ ရောက်ရောက်ရက်ရက်၊ ခွေသွဉ်းကငွိုးထာꩻနဝ်ꩻ နီဗွေႏစင်ꩻ ထီႏလဲဉ်းသွူ၊ သေလဲဉ်းသွူ။ "ခွန်အောင်ႏခမ်း ငွိုးမွုန်းဒွုမ်ထာꩻဟုဲင်း တပဲ့ꩻပေႏ" နီဗွေႏစင်ꩻ ဒေါ့ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻထွူတဲင် ခြုဲင်းနယ်ပါခန်းဒျာႏ နီမွိုးဖါခရာႏနောဝ်ꩻသွူ။

"တပဲ့ꩻဖုံႏဟွေး- တပဲ့ꩻသီး ဖေႏနေးကလꩻသတိꩻ သံႏဝွေႏဂတဲင် ဗွေႏစင်ꩻအီႏခြုဲင်းနယ်က ခွန်အောင်ႏခမ်းသီး မွိုးဖါခရာႏ တစိꩻပေႏငါ၊ ခွန်အောင်ႏခမ်းသီးဖါနောဝ်ꩻ ကွပ်သေတဝ်း ဒုစရဲက်အပဲစ်တဲင် တွမ်ႏတနတ်မေႏတဖြုံႏ လယ်ႏလော်ဒျာႏထာꩻ တခြာကိုစွုမ်ႏနီꩻနီꩻ၊ တွိုႏအခြံနောဝ်ꩻ လိုႏဖွေါင်ꩻဟဝ်တဲ့ တဖွေါင်ꩻတဝ်း၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ တွိုႏတနီꩻတွော့ꩻ ဖိုးမွူးတမွိုးပိုနီဗာႏနဝ်ꩻ လွေꩻနွို့ခန်းအခြံ၊ ခွန်အောင်ႏခမ်းသီးမွိုးဝါးထိုꩻ၊ နုဲင်းမွူးဟာလင်ꩻ ဒေါ့ꩻနယ်အဝါꩻ၊ ထွဉ်ႏအဝါꩻလွေꩻဖွေါင်ꩻဟဝ်တဖွေါင်ꩻ၊ နုဲင်းမွူးဟာလင်ꩻတွော့ꩻ အောင်ႏခမ်းသီးဖါ လွေꩻထွားအခြံ၊ ဖိုးမွူးတမွိုးပိုတဲ့ သမ်းနွို့ယင်း၊ အောင်ႏခမ်းသီးဖါ ဗဲ့ꩻနꩻလွေꩻဗက်ꩻစွဉ်ႏ၊ ဖိုးမွူးနဝ်ꩻတဲ့ အံႏအဆာႏလꩻဒွုမ်တဲင် သီတငါထိုꩻစွဉ်ႏဒျာႏ၊ အမွိုးသီနꩻထိုꩻ ဖိုးပေႏဗွာနဝ်ꩻတဲ့ ထိုမ်ႏအမွိုး ငွိုးထာꩻပနီꩻနီꩻ "တဗဲဗဲ"စွဉ်ႏဒျာႏ၊ ဆုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ပေါႏညတဝ်း ထံဗွော့ꩻခန်းဒျာႏ အောင်ႏခမ်းသီးဖါ မဲ့ငါ၊ အဖြောင်းဗီႏလဲ့ တကွစ်ꩻထိုꩻလို့စွဉ်ႏဒျာႏ၊ ဆာတငါထာꩻတဲင် သီတငါထိုꩻခန်းဒျာႏ၊ အဝ်ႏခါႏနွုတ်ꩻနီꩻဒျာႏ အောင်ႏခမ်းသီးမွိုးတဲ့ ဖြောင်းဆာ၊ ကထောင်ꩻယော့ꩻ သီထိုꩻနုဲင်းနုဲင်းခန်းဒျာႏ၊ အတွင်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အောင်ႏခမ်းသက်စလꩻ သူလာပေႏဒျာႏ။ ခွန်အောင်ႏခမ်းနဝ်ꩻ ဟို့ꩻခိုးနဲန်းတဲင် ငွိုးဗာႏထာꩻစွုမ်ႏနီꩻနီꩻ၊ အဖါဖြား ထိုမ်ႏအွဉ်ႏနဲန်းရိုမ်းတင်ꩻ တဖြာꩻထွူတဖြာꩻ၊ ဆုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ဖြေꩻနေးဖိုးနဲဉ်းထီတဲင် ဖေႏအွꩻနဝ်ꩻမꩻ အောင်ႏခမ်းတန်လꩻခန်းနုဲင်းယို၊ အောင်ႏခမ်းနဝ်ꩻ တဆွူႏမွိုးအွဉ်-တဆုဲင်ဖါအွဉ်ႏပြာႏပေႏသနဲ့" နီဗွေႏစင်ꩻ ကထင်ႏဒေါ့ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ပေႏသတိꩻတလွိုး ခွေသွဉ်းငွိုးဖျင်စွဉ်ႏထာꩻတလဲင်ႏ၊ လိုꩻအမျာꩻဖေႏကလꩻ သတိꩻသံႏဝွေႏဂတဲင် နီဗွေႏစင်ꩻ သွဉ်သင်ဆွုံꩻမꩻလွေꩻဖျင်နုဲင်းယို- "တပဲ့ꩻဖုံႏဟွေး- ဖူးဝေးမွိုးဖါ၊ ဝါꩻမာပိုလီꩻ မဉ်ႏသီနꩻထိုꩻ တဖြာꩻဖြာꩻနဝ်ꩻ ကွပ်လောႏကာႏငါႏတဲင် ပေႏသꩻတလွိုး ငွိုးဗာႏထာꩻလွဉ်းလွဉ်း၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ သတိꩻလꩻလွသွော့၊ တွမ်ႏမာꩻသီမွုန်းတဝ်း ဝင်ꩻသက်ဝင်ꩻသွဲ။ ပေါႏရိုꩻတဲင် ထာꩻသꩻသားမျိုꩻနဝ္ꩻ ငမ်းလွထာꩻသီလွဉ်းလွဉ်း၊ နီလိုꩻလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း တိရစ္ဆာန်ႏဖုံႏသူꩻလဲ့ အဝ်ႏတွမ်ႏဝင်ꩻမွိုးဝင်ꩻဖါ၊ ဝင်ꩻပိုဝင်ꩻပေႏဖုံႏနေနေ၊ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ- = နီအွဉ်ႏဗွုတ်ꩻဝင်ꩻအေႏသဲင်၊ ဝင်ꩻအွဉ်ႏဆဲင်ꩻချာ နီအေႏစဝ်ႏ = နီမဉ်ႏဖဲ့ꩻဝင်ꩻငွဉ်ꩻ၊ ဝင်ꩻခွဉ်ꩻချာ နီကတူႏ = နီမဉ်ႏအွဉ်ႏစွဉ်ꩻဝင်ꩻကတူႏ၊ ဝင်ꩻအွဉ်ႏပူႏချာ နီကတောင် = နီမဉ်ႏဆဲ့ꩻဝင်ꩻရွို့၊ ဝင်ꩻဆွို့ချာနီငင်း = နီမဉ်ႏဖုတ်ꩻဝင်ꩻတွမ်ႏဖါႏဆာ၊ ဝင်ꩻတဗာချာနီ တွမ်ႏထီလျား = နီမဉ်ႏခꩻဝင်ꩻတွမ်ႏတနတ်၊ ဝင်ꩻသတ်ချာနီ တွမ်ႏမော်ထာ။ ကရိုꩻဒါႏ ပအိုဝ်ႏငေါဝ်းနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ ဝဋ်တွပ်ꩻချာဒါႏလိုꩻ၊ မော့ꩻဗာႏနုဲင်းနုဲင်းထာꩻဒုက္ခ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ စာႏနာႏချာသွော့နီနမ်း။ စာႏနာႏချာဗာႏ နုဲင်းမုဲင်ꩻနဲးတဲင်- ဝင်ꩻမဉ်ႏမာꩻသီ နီမွိုးဖါ၊ နီဖူးနီဝေးနဝ်ꩻ နီကျွိုက်တဝ်း၊ နီသꩻလျားဝင်ꩻ၊ နီသꩻဆာဝင်ꩻ၊ နီမဲဉ်မာꩻသီချာဝင်ꩻ၊ နီဒိုႏဝင်ꩻ၊ နီခွန်းထွမ်ဝင်ꩻ၊ နီဆုꩻတောင်ꩻတကုဲင်ဝင်ꩻ၊ နီလွꩻထီႏဝင်ꩻ။ (နုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ ပေါႏနီမာꩻသီဝင်ꩻတဲ့ ဝင်ꩻကျွိုက်တဝ်း၊ ဝင်ꩻသꩻလျားနီ၊ ဝင်ꩻသꩻဆာနီ၊ ဝင်ꩻမဲဉ်မာꩻသီချာနီ၊ ဝင်ꩻဒိုႏနီ၊ ဝင်ꩻခွန်းထွမ်နီ၊ ဝင်ꩻဆုꩻတောင်ꩻတကုဲင်နီ၊ ဝင်ꩻလွꩻထီႏနီ-နုဲင်းနေနေ။) (လိုꩻကမာꩻသီဒါႏ ဝင်ꩻသက်ဝင်ꩻသွဲနဝ်ꩻ ခန္ဓာႏကုဲင်လီ မဉ်ႏသီသူꩻတဲ့ လင်ꩻထဲ့ဗာႏငါးရုဲင်ꩻ၊ အဝ်ႏငါးရုဲင်ꩻ မဉ်ႏလွစ်ထန်ႏချာ မဉ်ႏသဲင်ꩻထွာချာဗာႏလိုꩻတဲ့ သက်တဆွာꩻတဝ်း၊ သီပေႏသီဆားဗာႏထာꩻ၊ စို့ꩻသီချာဒါႏနမ်း၊ ထာꩻဆာရောႏဂါႏအာ၊ မဲ့နားစူခင်ႏ အင်္ဂါႏလက္ခဏာႏ ကုဲင်ချို့ꩻယင်ꩻဒါႏ၊ သီတကုဲင်ဗာႏထာꩻ ထွာဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ။) "တပဲ့ꩻသီးဖုံႏဟွေး သက်ဒွေါင်ႏနဝ်ꩻ ဟဝ်နဲ့၊ သက်ဆွာꩻနဝ်ꩻ ဟဝ်နဲ့?" "သက်ဆွာꩻနဝ်ꩻ ဟဝ်ဗွေႏအော်" "အွို- မွေးသွဓ၊ သက်ဖေႏနေးကထို၊ စိုးဖေႏနေးကဆွာꩻနဝ်ꩻ တပဲ့ꩻသီး စွုမ်ႏဖြီးစွုမ်ႏဖြာꩻ မာꩻသီမွုန်းတဝ်း ဝင်ꩻသက်နော" "မွေးသွူ ဗွေႏအော်" "မာꩻသီဝင်ꩻသက်ဒါႏတဝ်း"ကရိုꩻနဝ်ꩻ စွုမ်ႏဖြာꩻတန်ပေႏ ယံဖေႏကတောင်ꩻနဝ်ꩻ ဗွေႏစင်ꩻတဲမ်းဖေႏနေး ကဗျာနုဲင်းယို- = ဝင်ꩻယိုအသက် - ထူႏနက်လွဉ်ꩻမာႏ ငါးရုဲင်ꩻထဲ့ဗာႏ - ချမ်ꩻသာႏကင်ꩻညာꩻ သဲင်ꩻကွုတ်လိုꩻပို - သီခြိုချာဗာႏ မာꩻသီမွုန်း - မဉ်ႏယွုန်း ကျင်ꩻဟဝ်ထွာ။

ကဗျာယိုနဝ်ꩻ ဗွေႏစင်ꩻသွဉ်နီနုဲင်းယို[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

= ပထမတပွိုက်အသွတ်ꩻနဝ်ꩻ အငေါဝ်းအွဉ်ႏထင်ႏ = ဒုတိယတပွိုက် အသွတ်ꩻနဝ်ꩻ အငေါဝ်းအွဉ်ႏလင်ꩻ = တတိယတပွိုက် အသွတ်ꩻနဝ်ꩻ အငေါဝ်းအွဉ်ႏထင်ႏ = စတုတ္ထတပွိုက် အသွတ်ꩻနဝ်ꩻ အငေါဝ်းအွဉ်ႏလင်ꩻ = တတိယတပွိုက် အသွတ်ꩻတွမ်ႏ စတုတ္ထတပွိုက်အထျꩻနဝ်ꩻ ငေါဝ်းအွဉ်ႏသွုပ်ဆွိုင်ꩻလွေꩻလို့ဝင်ꩻ၊ နီအွဉ်ႏငေါဝ်းကထင်ႏဒါႏ နီရွစ်သွိုလို့ဝင်ꩻတဲင် တလေ့မွေးစွဉ်ႏထာꩻ။

ကဗျာယိုတပွိုက် ငေါဝ်းရိုꩻရိုꩻနဝ်ꩻ ဆရာႏပြန်ႏဖေႏနီနုဲင်းယို-[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

(ဝင်ꩻအသက်ယို မဉ်ႏထူႏမဉ်ႏနက်၊ စူလွဉ်ꩻခင်ႏလွဉ်ꩻတဲင် မဉ်ႏမာꩻသီမာႏနဝ်ꩻ လင်ꩻထဲ့ဗာႏငါးရုဲင်ꩻ၊ မဉ်ႏလင်ꩻထဲ့ငါးရုဲင်ꩻ၊ မဉ်ႏလင်ꩻခံႏငါးရုဲင်ꩻသူꩻနဝ်ꩻ ထာꩻချမ်ꩻသာႏ အဲဉ်ထောဝ်းတစိꩻစိꩻ၊ မဉ်ႏသဲင်ꩻကွုတ်ယင်းလိုꩻပိုတဲ့ သီခြိုချာဗာႏ၊ (သီပေႏသီဆားဗာႏထာꩻ၊ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ မာꩻသီမွုန်းဝင်ꩻသက်၊ မဉ်ႏမာꩻသီတဝ်းဝင်ꩻသက်၊ မဉ်ႏယွုန်းထိုꩻနဝ်ꩻ ထွာလိုꩻအကျင်ꩻဟဝ်။) ပြန်ႏဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ အောဝ်ႏကဗျာ ပြန်ႏပအိုဝ်ႏငေါဝ်းရိုꩻရိုꩻနုဲင်းယို ဖေႏနေးကဒါႏနောဝ်ꩻတဲ့ လွူꩻသေꩻခါꩻသွော့နေား" "မွေးသွူ ဗွေႏအော်" နောဝ်ꩻထွူတွော့ꩻ နီဆရာႏဗွေႏစင်ꩻ ရီလင်ꩻနီနုဲင်းယို- "တပဲ့ꩻသီးဖုံႏဟွေး- မာꩻသီဝင်ꩻသက်နဝ်ꩻ အကျင်ꩻဟဝ်နဲ့? မာꩻသီတဝ်းဝင်ꩻသက်နဝ်ꩻ အကျင်ꩻဟဝ်နဲ့?? "မာꩻသီတဝ်းဝင်ꩻသက်နဝ်ꩻ အကျင်ꩻဟဝ် ဗွေႏအော်" "လိုꩻအကျင်ꩻဟဝ်တွမ်ႏ လိုꩻအကျင်ꩻဟဝ်တဝ်းနဝ်ꩻ အဖြာꩻမုဲင်ꩻလိုꩻယံ၊ အဖြာꩻမုဲင်ꩻလိုꩻညံး" "လိုꩻအကျင်ꩻဟဝ်နဝ်ꩻ ထွာလိုꩻယံ၊ လိုꩻအကျင်ꩻတဟဝ်တဝ်းနဝ်ꩻ ထွာလိုꩻညံး ဗွေႏအော်" "သီနောဝ်ꩻ မဲဉ်ထွာလိုꩻယံနဲ့? မဲဉ်ထွာလိုꩻညံးနဲ့? "မဲဉ်ထွာလိုꩻယံ ဗွေႏအော်" "မဉ်ႏမဲဉ်ထွာလိုꩻယံနဝ်ꩻ မာꩻသီဗာႏဝင်ꩻသက်နဲ့၊ မာꩻသီဗာႏမွုန်း ဝင်ꩻသက်နဲ့?" "မာꩻသီဗာႏမွုန်းဝင်ꩻသက် ဗွေႏအော်" "အွို- မွေးသွူ၊ တပဲ့ꩻသီး ဖေႏကထွာလိုꩻယံ ပငါပရာꩻနောဝ်ꩻ မာꩻသီမွုန်းဝင်ꩻသက်နေား" "မွေးဒျာႏ ဗွေႏအော်" "ယိုတလဲင်ႏနောဝ်ꩻ အခိန်ႏလꩻလဲဉ်းသွူ၊ အုံပဆားဒွိုန်းက၊ မင်္ဂလာႏဒျာႏ တပဲ့ꩻဖုံႏ" "မင်္ဂလာႏဒျာႏ ဆရာႏဗွေႏအော်"။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ဒုစရဲက်ပါꩻဆီလိတ်စောင်ႏ