ဓမ္မပဒ(၁၀)ဒဿန

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"အံႏနွောင်ꩻတွမ်ႏနွောင်ꩻအံႏ"

၁။ "အံႏနွောင်ꩻ"ကရိုꩻနောဝ်ꩻ - ဖေႏကအံႏခြေင်ဗာႏ၊ ဖေႏကလꩻခြေင် ဝင်ꩻတခြိုꩻတဲင် နေးတွမ်ႏအစွိုꩻအာႏ၊ နေးတွမ်ႏအာႏဏာႏ၊ နေးတွမ်ႏထာꩻတကေး၊ နေးတွမ်ႏထာꩻလွꩻထီႏ ထုမ်ႏဝင်ꩻအပဲစ်၊ စဲစ်ဆေꩻဝင်ꩻ၊ ထုမ်ႏသောက်ဝင်ꩻ (မော့ꩻတဝ်း ထမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတဲ့ယဝ်း) ဒိုႏနေး၊ လောက်ꩻနေး၊ အံႏနွောင်ꩻနေး၊ မာꩻဒုက္ခဝင်ꩻ၊ နိစ္စက်ဝင်ꩻ၊ စွန်ဝင်ꩻ၊ ထူႏနွိုင်ႏ၊ သီမ်ꩻနွိုင်ႏဝင်ꩻတခြိုꩻ-စတဲင်နဝ်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ တရာꩻတောဝ်း၊ ထွာ "အဓမ္မ"၊ ထွာ"[[မိစ္ဆာ]ဇီဝ"၊ ထွာ"အံႏနွောင်ꩻ"နဝ်ꩻသွူ။

၂။ "နွောင်ꩻအံႏ"ကရိုꩻနောဝ်ꩻ - လောင်ꩻနေးလို့ဝင်ꩻ၊ ပါꩻမုဲင်ꩻနွောင်ꩻ ပါꩻမုဲင်ꩻအံႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ ခံႏယပ်ꩻနွောင်ꩻ၊ ခွုမ်မာꩻနွောင်ꩻတွော့ꩻ နေးတွမ်ႏထာꩻတရာꩻရာꩻ ထွိုက်ထွိုက်တန်ႏတန်ႏ ကလꩻကအံႏဗာႏနဝ်ꩻ တရာꩻဒျာႏ၊ ထွာ"ဓမ္မ"၊ ထွာ"သမ္မာဇီဝ"၊ ထွာ"နွောင်ꩻအံႏ"နဝ်ꩻသွူ။

၃။ "အံႏနွောင်ꩻ"နဝ်ꩻ အံႏဝင်ꩻတသိုꩻစက်ꩻ၊ ဟက်ꩻဝင်ꩻမဲ့ထီ၊ မဉ်ႏသီထဲ့ငါးရုဲင်ꩻ၊ တွိုႏဆုဲင်ꩻဖြော်ဗာႏ၊ ထွာဒါႏဝင်ꩻသွဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။

"မိုးနေးငါ - စူလွဉ်ꩻမွုန်း"

၁။ ကမိုးဝင်ꩻသားနဝ်ꩻ ကွပ်လောဘ ဒေါသ မောဟ မာႏန ဒိဋ္ဌိ-တဲင် ကမိုးဝင်ꩻတွင်ꩻနောဝ်ꩻ ထွာသꩻ(မနော်ꩻကံႏ)အကုသိုလ်ႏ၊ မဉ်ႏဒိုႏပါဝင်ꩻတဲ့ ဖြောင်း(ဝစီꩻကံႏ)အကုသိုလ်ႏတဲ့ထွာ။

၂။ မိုးနေးလွုမ်ꩻကာႏတဝ်း စူမဉ်ႏလွဉ်ꩻလူးဝင်ꩻနဝ်ꩻ ထွာနမ်း(ကာယကံႏ) အကုသိုလ်ႏ။

၃။ စူလွဉ်ꩻလူးဝင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏအရန်းရန်း (ဆာနေးလွုမ်ꩻတဲ့အဝ်ႏ၊ သွီႏနေးစွဉ်ႏတဲ့အဝ်ႏ၊ နမ်းအင်္ဂါႏတဗာႏဗာႏကုဲင်ထိုꩻစွဉ်ႏတဲ့အဝ်ႏ၊ သီတဖေင်ꩻထိုꩻစွဉ်ႏတဲ့အဝ်ႏ၊ သီမွေးထိုꩻစွဉ်ႏတဲ့အဝ်ႏ)နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

၄။ ပေါႏစူလွဉ်ꩻလူးသွူဝင်ꩻနဝ်ꩻ ထွာအရန်းမုဲင်ꩻတဲ့ယောဝ်း စူကလွဉ်ꩻသားတဲ့ ခိုးလျားဒုက္ခ၊ ကခံႏဗာႏသားတဲ့ ခိုးလျားဒုက္ခ။

၅။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ မဉ်ႏမိုးတဝ်းဝင်ꩻနဝ်ꩻ (မဉ်ႏဒိုႏတဝ်းဝင်ꩻနောဝ်ꩻ) အဟောဝ်သွတ်ꩻ၊ မဉ်ႏမိုးစိန်ႏစွော့ꩻတဲ့ မိုးနေးငါ စူꩻလွဉ်ꩻမွုန်း၊ လောႏယွုန်းလꩻလꩻသွော့။

၆။ ပေါႏစူလွဉ်ꩻလူးသွူဝင်ꩻနဝ်ꩻ တောင်ꩻပြန်ႏဗာႏဝင်ꩻနဲ့၊ ယောႏဗာႏဝင်ꩻနဲ့၊ ထဲ့ထောင်ႏနဲ့၊ တံႏသီနဲ့၊ တနဲ့တဝ်းတဲ့တနဲ့၊ စူကလွဉ်ꩻသားနဝ်ꩻတဲ့ အံႏခံႏဗာႏ ဘဝယိုလွုမ်ꩻကာႏတဝ်း ဘဝပေါင်ꩻအာ၊ ဘဝငါငါသူꩻတဲ့ အီႏခံႏဗာႏ။

၇။ နေးတွမ်ႏဉာဏ်ႏဝွေႏဖန်ႏ ယူႏစဲင်းစဲင်းသွော့၊ စူကလွဉ်ꩻလူးဝင်ꩻတွင်ꩻနဝ်ꩻ စက္ကန့်ပဲင်ꩻ၊ မိနစ်ပဲင်ꩻလွုမ်ꩻ၊ ကထွိုင်ႏခံႏချာဗာႏနဝ်ꩻ အနေင်ႏတန်ꩻနေး၊ ဘဝပေါင်ꩻနေး (မွေးတဝ်းနဲ့)၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ "မိုးနေးငါ-စူလွဉ်ꩻ မွုန်း"တောဝ်းနော။

"အတ္တမဲ့ခေ့ꩻသား ၅-ဖြာꩻ"

၁။ "တောငါ လꩻခွေတာႏငါ၊ ဝွေꩻနဝ်ꩻ မဉ်ထွာနုဲင်းမုဲင်ꩻထွာ" တယူႏပါတောဝ်းဝင်ꩻတာႏ တစိꩻစိꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ "အတ္တလောဘ"အွဉ်ငါ၊ ထွာ"အတ္တမဲ့ခေ့ꩻသား"တဖြာꩻ။

၂။ "တောငါ လꩻခွေတာႏငါ၊ ပါꩻနဝ်ꩻ မဉ်ထွာနုဲင်းမုဲင်ꩻထွာ၊ မာꩻသီဗာႏခန်းပါꩻတဲ့ယောဝ်း" တယူႏပါတဝ်းဝင်ꩻတာႏ တစိꩻစိꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ "အတ္တဒေါသ"အွဉ်ငါ၊ ထွာ"အတ္တမဲ့ခေ့ꩻသား"တဖြာꩻ။

၃။ "တောငါ ခွေခြွေငါ၊ မဉ်ထွာနုဲင်းမုဲင်ꩻထွာ၊ ပါꩻဆွမ်ꩻခန်းတဲ့ယဝ်း၊ ထဲ့ဗာႏခန်းထောင်ႏတဲ့ယဝ်း" တသေယူႏပါတဝ်း ထာꩻဒုက္ခတစိꩻစိꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ "အတ္တမောဟ"အွဉ်ငါ၊ ထွာ"အတ္တမဲ့ခေ့ꩻသား"တဖြာꩻ။

၄။ "တောငါ ခွေနွောင်ꩻဝွေꩻငါ၊ တောငါ ခွေယံလဲဉ်းဝွေꩻငါ၊ တရာꩻသော တရာꩻတဝ်းသော၊ သေနာႏသေနီႏတဝ်း" ကျံႏကုဲင်တိတ်ꩻတိတ်ꩻမာꩻ၊ အွဉ်ႏထုဲင်တိတ်ꩻတိတ်ꩻပါꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ "အတ္တမာန"အွဉ်ငါ၊ ထွာ"အတ္တမဲ့ခေ့ꩻသား"တဖြာꩻ။

၅။ "ခွေကထွာဗာႏ နုဲင်းယိုနဝ်ꩻ၊ ပါꩻကမော့ꩻခွေနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ၊ ပါꩻကသေထိုꩻ ခွေထာꩻမာꩻနုဲင်းယိုနောဝ်ꩻ ပါꩻယိုဉာဏ်ႏ၊ ပါꩻနဝ်ꩻဉာဏ်ႏသနယ်၊ ပါꩻယိုဒျာႏရင်ꩻ ပါꩻနဝ်ꩻဒျာႏရင်ꩻ" ထင်းမာႏဝင်ꩻ၊ ယွူးနွိုင်ႏဝင်ꩻ၊ ဝင်ꩻတမွေးတဝ်းတဲ့ ဝင်ꩻအပဲစ်တအဲဉ်ထဝ်းတဲ့ မာꩻဒုက္ခခြေင်ဝင်ꩻ၊ မာꩻသွုမ်ꩻခြေင်ဝင်ꩻ၊ ဝင်ꩻဒုက္ခခြေင်၊ ဝင်ꩻလို့သွုမ်ꩻခြေင်နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ "အတ္တဒိဋ္ဌိ"အွဉ်ငါ၊ ထွာ"အတ္တမဲ့ခေ့ꩻသား"တဖြာꩻ။

၆။ ပေါႏရိုꩻအတ္တသားနဝ်ꩻ ပါပဓမ္မ-တရာꩻယွုတ်မဲ့ခေ့ꩻ အဝ်ႏပေ့ꩻခါꩻလွဉ်းလွဉ်း၊ ကွပ်တရာꩻယွုတ်မဲ့ခေ့ꩻ အဝ်ႏပေ့ꩻခါꩻတဲင် အတ္တမဲ့ခေ့ꩻသား ထာꩻမာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ တတရာꩻတဝ်းလွဉ်းလွဉ်း။

၇။ ပေါႏရိုꩻတဲင် အတ္တသားနဝ်ꩻ အတ္တအမျိုꩻမုဲင်ꩻတဲ့ယောဝ်း၊ အတ္တအဖြာꩻမုဲင်ꩻတဲ့ယောဝ်း၊ အတ္တအပါꩻမုဲင်ꩻတဲ့ယောဝ်း တယံတောဝ်းလွဉ်းလွဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။

မဲ့ပꩻတွမ်ႏမာꩻပꩻ"

၁။ လွꩻထီႏဝင်ꩻ၊ တကေးဝင်ꩻ၊ နာႏလိုႏတဝ်းဝင်ꩻတဲင် ဝင်ꩻအဝ်ႏရျူႏရျူႏ၊ ဝင်ꩻအဝ်ႏဗူႏဗူႏနဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏဒေါသ၊ မောဟတွော့ꩻ လွေꩻမာꩻပꩻဒါႏဝင်ꩻထာꩻရျူႏ၊ လွေꩻဖꩻဒါႏဝင်ꩻထာꩻဗူႏ။

၂။ နာꩻမာꩻပꩻချာ နာꩻမဲ့ခူꩻ မဉ်ႏဗွိုန်ႏနဝ်ꩻ လွေꩻမာꩻပꩻဝင်ꩻ လꩻဒျာႏ၊ နာꩻမာꩻပꩻချာ နာꩻမဲ့ခူꩻ မဉ်ႏတဗွိုန်ႏတဝ်းနဝ်ꩻ လွေꩻမာꩻပꩻမွုန်းဝင်ꩻနော။

၃။ နာꩻမဉ်ႏမာꩻပꩻချာ နာꩻမဲ့ခူꩻနဝ်ꩻ နာꩻခံႏဗာႏ ဘဝယိုလွုမ်ꩻ၊ နာꩻသီထွူ တွိုႏဆုဲင်ꩻ ထဲ့ဗာႏတဝ်းငါးရုဲင်ꩻ။

၄။ နာꩻမာꩻပꩻချာ နာꩻမဲ့ခူꩻနဝ်ꩻ ထဲ့ဗာႏတဝ်းငါးရုဲင်ꩻ၊ တွိုႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ နာꩻမာꩻပꩻ နာꩻမဲ့ခူꩻ သမ်းဗွိုန်ႏတဝ်း၊ နာꩻမဉ်ႏမာꩻပꩻဝင်ꩻနဝ်ꩻ ထဲ့ဗာႏငါးရုဲင်ꩻ၊ တွိုႏထဲ့တဝ်းငါးရုဲင်ꩻနဝ်ꩻ မာꩻပꩻသမ်းဗွိုန်ႏတဝ်း၊ တွိုႏထဲ့ငါးရုဲင်ꩻနဝ်ꩻ မာꩻပꩻသမ်းဗွိုန်ႏ၊ မဉ်ႏထွာနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ "အတ္တသန်လဲဉ်းနာꩻ အဲဉ်ထဝ်း၊ ထာꩻယူႏဆေ့ꩻတွိုက်-မွိုက်လဲဉ်းနာꩻအဲဉ်ထဝ်း"ကွေးနော။

"အဝ်ႏထီႏသွူတဲ့ တငမ်းတောဝ်း"

၁။ ဝင်ꩻအဝ်ႏဖြားနယ်၊ ဝင်ꩻအဝ်ႏဆာနယ်၊ ဝင်ꩻအဝ်ႏသီနယ်သွူတဲ့ အဝ်ႏထီႏတွမ်ႏမဲ့ တသေငမ်းတောဝ်း။

၂။ တွိုႏလွေꩻသင်ႏခဲင်ꩻ ဖျော်လွေꩻပင်စား၊ အောဝ်ႏထွားသွူ လိုꩻသီအောင်၊ အောင်ည၊ အောင်ယ၊ အောင်တသာ၊ အောင်ယိုခါဖုံႏတဲ့ အဝ်ႏထီႏတွမ်ႏမဲ့ တသေငမ်းတောဝ်း။

၃။ အဝ်ႏထီႏသွူ ပါꩻအွꩻဒဝ်၊ ပါꩻစွယ်ꩻဒဝ်၊ ပါꩻကေန်ꩻ၊ ပါꩻခြော၊ ပါꩻဒုက္ခ၊ ပါꩻဗိုမ်းဖော်ꩻ၊ ပါꩻတကြောက်၊ ပါꩻတယောက်၊ (ပါꩻအသည်းခြောက်) ပါꩻသွုန်ႏသဲင်၊ ပါꩻယွောင်ပဲင်၊ ပါꩻထွိုင်ႏဗꩻတဝ်း၊ ပါꩻသီစဝ်း၊ အဝ်ႏထီႏဒျာႏသွူတဲ့ အဝ်ႏအွꩻဒျာႏစွူစွူ၊ အဝ်ႏတွူဒျာႏနွိုင်ႏနွိုင်ႏ၊ ပွိုင်ႏပွိုင်ႏသီစောဝ်း အတငမ်းတောဝ်း။

၄။ အဝ်ႏထီႏသွူ ပါꩻဆွဉ်းယာဖြေင်း၊ ပါꩻဆွဉ်းယာဗွာ၊ ပါꩻဆွဉ်းယာမ၊ ထွာထိုꩻလိုꩻသွုမ်ꩻတဖြာꩻ၊ ကေန်ꩻနယ်၊ ခြောနယ်၊ (ကြောင်နယ်)၊ ဗားနယ်၊ သီနယ်သွူတဲ့ အဝ်ႏဆွဉ်းဒျာႏစွူစွူ၊ အဝ်ႏတွူဒျာႏနွိုင်ႏနွိုင်ႏ၊ ပွိုင်ႏပွိုင်ႏသီစောဝ်း၊ အတငမ်းတောဝ်း။

"အဟောဝ်တွမ်ႏအကုဲင်"

၁။ ထီႏလိုꩻဟောဝ်တဖြာꩻ နာꩻရိုꩻဝင်ꩻ"ထွီႏ"တဲင် လိုꩻဟောဝ်ရိုꩻချာ "ခွေနဝ်ꩻလိုꩻဒျာႏ၊ ထွီႏမွေးတောဝ်း"ဟွုန်ငေါဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻလွုမ်ꩻ။

၂။ ထီႏလိုꩻကုဲင်တဖြာꩻ နာꩻရိုꩻဝင်ꩻ"ထွီႏ"တွော့ꩻ လိုꩻကုဲင်ရိုꩻချာ "ထီႏခွေနောဝ်ꩻ နာꩻရိုꩻစွဉ်ႏ'ထွီႏ'နုဲင်းမုဲင်ꩻဟောင်း" ပါꩻလိုꩻကုဲင်နဝ်ꩻ တွမ်ႏစူတုပ်ꩻ အွဉ်ႏထုဲင်စွဉ်ႏ နာꩻနားထျꩻ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ရိုꩻမွုန်းဝင်ꩻနော။

၃။ ထီႏတွိုင်ꩻတွမ်ႏမဲ့ - ဖြောင်းဒေါ့ꩻတဲ့ တရော့ꩻတောဝ်း၊ အာငေါဝ်းဒါႏလို့ဝင်ꩻ။

၄။ ထီႏခန်းတဲ့ - မဲ့ဆိမ်ꩻ၊ ဖြောင်းသီမ်ꩻအုံတေ့ꩻ၊ အပဲစ်ဆေ့ꩻငါႏ၊ သꩻချမ်ꩻသာႏနဝ်ꩻသွူ။

"တဆင်ႏအမာႏ-ခံႏဗာႏညတန်"

၁။ "မာꩻမာႏဝင်ꩻ"နဝ်ꩻ ထွာကာယကံႏဝွဋ်ပဲစ်၊ ထဲ့ဗာႏငါးရုဲင်ꩻ၊ အောဝ်ႏငါးရုဲင်ꩻလွစ်ချာ၊ ဝွဋ်နာခံႏဗာႏ"နုဲင်းကမာꩻဝင်ꩻ"နဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ။

၂။ "ရိုꩻမာႏဝင်ꩻ"နောဝ်ꩻ ထွာဝစီႏကံႏဝွဋ်အပဲစ်၊ ထဲ့ဗာႏငါးရုဲင်ꩻ၊ အဝ်ႏငါးရုဲင်ꩻလွစ်ချာ၊ ဝွဋ်နာခံႏဗာႏ"နုဲင်းကရိုꩻဝင်ꩻ"နဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ။

၃။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ "မာꩻမွုန်းဝင်ꩻ၊ ရိုꩻမွုန်းဝင်ꩻ၊ အပဲစ်ကင်ꩻချမ်ꩻသာႏ၊ ခံႏဗာႏတဝ်းဝွဋ်"အယံသွတ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။

၄။ ကမာꩻဝင်ꩻခါ၊ ကရိုꩻဝင်ꩻခါနဝ်ꩻ တဆင်ႏပေႏဒျာႏ၊ ကထွိုင်ႏခံႏဗာႏချာနဝ်ꩻ အာငါႏမရမက၊ ညငါႏမရေႏမရာႏ၊ ကော့ꩻမာႏနောင်ႏတ၊ တလို့လနွောင်ꩻဒွုမ်။

"လိုꩻလဲဉ်တွမ်ႏလိုꩻလူႏ"

၁။ ကလဲဉ်သားနောဝ်ꩻ လဲဉ်ဝင်ꩻဒါႏ၊ ဝင်ꩻဖေႏကထင်းတန်တဲင် ခင်ႏကန်မာꩻကုသိုလ်ႏ၊ လိုꩻတငွို့သားနဝ်ꩻ ကေႏညိုႏတွော့ꩻ ဝင်ꩻဒေါ့ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻတဲ့ယွုမ်း။

၂။ အဝ်ႏဒျာႏထာꩻယွုမ်းအံႏလွုမ်ꩻ၊ ထာꩻဝွေႏဖန်ႏဉာဏ်ႏအဲဉ်ထဝ်းနောဝ်ꩻမꩻ ဝင်ꩻလဲဉ်လꩻတိတ်ꩻတိတ်ꩻ၊ လူႏဝင်ꩻတိတ်ꩻတိတ်ꩻ၊ ဝင်ꩻထူႏတိတ်ꩻတိတ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။

၃။ အီႏသဲင်ꩻထွာဗာႏလိုꩻနဝ်ꩻ တယိုꩻတဝ်း၊ ထွာဗာႏသွူလိုꩻတဲ့ ဝင်ꩻလဲဉ်ထိုꩻလꩻနဝ်ꩻ ဆာသꩻငါႏ၊ ဘဝသွုမ်ꩻထိုꩻငါႏနဝ်ꩻသွူ။

"မေႏနီမျိုꩻအကျိုꩻဟော်ꩻ"

၁။ ပကတိမေႏနဝ်ꩻ လျား၊ ခိုးဒါႏလိုꩻ။

၂။ ကိလေႏသာႏမေႏတဲ့ လျား၊ ခိုးဒါႏလိုꩻနေနေ။

၃။ ပကတိမေႏ မဉ်ႏခိုးလိုꩻနဝ်ꩻ "သူႏဖြွꩻဗာႏ" ဆရာႏလိုꩻလမ်းသီးတသီႏ။

၄။ ကိလေႏသာႏမေႏမဉ်ႏခိုးလိုꩻနဝ်ꩻ "ထူႏအွꩻဗာႏ" ဗွေႏဘုရာꩻတသီႏ။

၅။ ပကတိမေႏနဝ်ꩻ လိုꩻဟောဝ်သီး သွုံꩻအီအလေတာႏ။

၆။ ကိလေႏသာႏမေႏနဝ်ꩻ လိုꩻမွိုက်သီး သွုံꩻအီအခေ့ꩻတာႏ။

၇။ ပကတိမေႏခိုးတဝ်တဲင် မဉ်ႏသီနဝ်ꩻ ထဲ့တဝ်းငါးရုဲင်ꩻ။

၈။ ကိလေႏသာႏမေႏခိုးတဝ်တွော့ꩻ မဉ်ႏသီနဝ်ꩻ ထဲ့ဒါႏငါးရုဲင်ꩻ။

၉။ မေႏအမျိုꩻမုဲင်ꩻတဲ့ယဝ်း အလျားလွဉ်းလွဉ်း၊ အခိုးဒါႏလိုꩻလွဉ်းလွဉ်းတဲင် မေႏဖေးနေးကလွစ်ခိုးနဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏသတိꩻပညာႏတွော့ꩻ အုံအဝ်ႏလွစ်မာႏ၊ ခွုမ်စံႏဒါႏဒါႏသွော့နော။

"ထာꩻဝင်ꩻသꩻတွမ်ႏ ဆွုံꩻမꩻချာနမ်း"

၁။ အမျိုꩻတမာꩻတဝ်းမဉ်ႏမာꩻ' အမျိုꩻတဒေါ့ꩻတဝ်းမဉ်ႏဒေါ့ꩻနဝ်ꩻ ဝင်ꩻသွမ်ꩻသဲ့ꩻဒါႏတဲင် ထွာထာꩻဝင်ꩻသꩻမျိုꩻ၊ ထာꩻမာꩻအမျိုꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ' ထာꩻဒေါ့ꩻအမျိုꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဟောဝ်ဝင်ꩻသꩻဝင်ꩻ။

၂။ ထာꩻဟောဝ်ဝင်ꩻသꩻဝင်ꩻယို ဖေႏနေးကသေဝင်ꩻသꩻဝင်ꩻ၊ ဖေႏကမာꩻမာႏမွိုန်း' ဖေႏကဒေါ့ꩻမာႏမွိုန်းနဝ်ꩻ ဆွုံꩻမꩻချာနမ်း။

၃။ ထာꩻဟောဝ်ဝင်ꩻသꩻဝင်ꩻယို မဉ်ႏသေဝင်ꩻသꩻဝင်ꩻ' မဉ်ႏမာꩻတဝ်း' မဉ်ႏဒေါ့ꩻတဝ်းနဝ်ꩻ သူႏတောႏကောင်ꩻတရာꩻ (ဟိရီ-ထာꩻဝင်ꩻသꩻ)တပါꩻဗွို့ꩻနမ်း။

၄။ ပေါႏသူႏတောႏတရာꩻဗွို့ꩻနမ်း' ပေါႏဆွုံꩻမꩻချာနမ်းလꩻနဝ်ꩻ ထွာသူႏတောႏကောင်ꩻ' ထွာလိုꩻဟောဝ်တဖြာꩻတန်သွူ။

"ထာꩻယူႏတွမ်ႏထာꩻလူႏ"

၁။ ပထမ ပါꩻတဖြာꩻနဝ်ꩻ ယူႏနုဲင်းယို - "ဖိုးပနားဖုံႏသူꩻ အံႏလယ်ႏကွို့ꩻ မီꩻမဉ်ႏတဲ့ ထွာဒျာႏအာႏ၊ အဝ်ႏမွန်ဒျာႏနုဲင်းနုဲင်း၊ ခွေတဲ့ ထွာအာႏငါ၊ မွန်အီငါ အံႏဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻတဲ့ယဝ်း၊ ဘဝယိုနဝ်ꩻ တဘဝဒျာႏ၊ ဘဝငါသူꩻနဝ်ꩻ ဘဝအရေင်အရျာꩻ၊ ယူႏဒျာႏ ဘဝအရေင်အရျာꩻတာႏမꩻ ဘဝမုဲင်ꩻတဲ့ယဝ်း မော့ꩻဗာႏတဝ်း ထာꩻဒုက္ခ"ယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ကားကထွိုက်ရာꩻအံႏ၊ ကားကထွိုက်ရာꩻကွဉ်ကꩻ၊ "အံႏအွꩻမဉ်ႏကွို့ꩻ-ကွဉ်ကꩻဗဉ်ႏဖြို့ꩻ"လꩻလဲဉ်းသွူ ယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ လူႏထာꩻကုဲင်း၊ လူႏထာꩻရုဲင်း။

၂။ ဒုတိယ ပါꩻတဖြာꩻနဝ်ꩻ ယူႏနုဲင်းယို - "အဝ်ႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻတဲ့ အံႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻ၊ လူႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻ၊ မဉ်ႏအဝ်ႏအာအာတဲ့ အံႏအာအာ၊ လူႏအာအာ၊ ပေါႏအဲဉ်ထဝ်းတဲ့ အွဉ်ႏဒျာႏ အံႏတာႏငါ၊ လူႏတဝ်း၊ ထွာကဲထမုဲင်ꩻ"ယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻ။

၃။ တတိယ ပါꩻတဖြာꩻနဝ်ꩻ ယူႏနုဲင်းယို - "လူႏထာꩻနဝ်ꩻ တထူꩻချာꩻတဝ်း၊ အံႏအွꩻယံယံ၊ ကွဉ်ကꩻဟဝ်ဟဝ်၊ မာꩻလမ်းဟောဝ်ဟောဝ်၊ ထုမ်းကာꩻဟဝ်ဟဝ် မွေးထဲင်း"ယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ဝင်ꩻမဉ်ႏကေပ်ꩻခွယ်ꩻတဲ့ သော့ꩻဆေ့ꩻဆေ့ꩻပေႏလွုမ်ꩻ။

၄။ စတုတ္ထ ပါꩻတဖြာꩻနဝ်ꩻ ယူႏနုဲင်းယို - "မဉ်ႏအံႏဟဝ်တဲ့ မဲ့ꩻအလို့ထိုꩻ၊ မဉ်ႏလူႏထာꩻတဲ့ မဲ့ꩻအယွမ်ꩻထိုꩻ"၊ ယူႏဒျာႏအလို့ အယွမ်ꩻထိုꩻတဲင် အံႏဟောဝ်ဗွိုန်ႏတဝ်း၊ လူႏဗွိုန်ႏတဝ်း၊ ရွမ်ရွဉ်၊ သီမ်ꩻတခြိုꩻ၊ လိုꩻစခါနဝ်ꩻ လိုꩻ့ဟံႏကို၊ လိုꩻခါယိုနဝ်ꩻ သော့ꩻတွိုက်သေင်ႏ၊ အွဉ်ႏထာꩻဆေင်ႏထျꩻ၊ ယူးဒိုတေ့ꩻအတွိုက်၊ အဲင်ႏအရွဉ်ထွုတ်၊ သဲ့သဲ့သသ၊ ယယယိယိ၊ တအိုႏတအာႏ၊ တခိုးဖိုးနဲဉ်းထီ-ကုဲင်ကုဲင်ကီကီ၊ တအိုႏတွတ်ꩻတအိုႏတတ်ꩻ၊ ထꩻဆဲင်ꩻမတ်ꩻ ရော်ရော်ရာရာ၊ ရွဉ်ကအာ၊ တခြိုꩻကအာတဲ့ အဗွေႏကထွိုင်ႏသီ၊ တအီပါလွေꩻတဝ်းတစိꩻစိꩻ၊ ထူႏဝွေꩻရွဉ်နဝ်ꩻ မာꩻအီပွယ်ꩻ၊ ဝင်ꩻလူႏဖေႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻ၊ ခွေထူႏတေ့ꩻ၊ နာꩻသိပ်ꩻထိုꩻနဝ်ꩻ အာအာ၊ အဗွေႏနဝ်ꩻ ဘဝယိုဆာ ဘဝငါသွုမ်ꩻ။

ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ - "ထာꩻယူႏတွမ်ႏထာꩻလူႏ"ယို ယူႏဒါႏဒါႏ၊ လူႏဒါႏဒါႏသွော့နော။ ယူႏမာႏမွိုန်းထာꩻ၊ လူႏမာႏမွိုန်းပါꩻနော။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဓမ္မပဒအမုဲင်(၁၀)
  2. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ