နီပအိုဝ်ႏခမ်းသား

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နီပအိုဝ်ႏခမ်းသားတွမ်ႏ သတင်ꩻအထီႏအဟွိုန်" တွို့ꩻယောင်ႏယောင်ႏ၊ ကွဉ်ႏယောင်ႏယောင်ႏ ကအဝ်ႏကွင်ဗာႏနဝ်ꩻ ပွိုးတမုဲင်ꩻ၊ အရောင်ႏခေ့ꩻလောကတွမ်ႏ အရောင်ႏလေဘဝအခါႏ ချာလဲ့တမွေးတဝ်း၊ ငါလဲ့ တထွာတဝ်း ကအဝ်ႏကွင်ကယ်ဗာႏထာꩻယို နီပအိုဝ်ႏခမ်းသားအတာႏ ပါႏထာꩻမုဲင်ꩻ၊ အမဲဉ်ႏတွမ်ႏအမာႏ၊ လိုꩻဟဝ်ဒျာႏလဲ့ အဝ်ႏထင်းဗာႏလိုꩻကုဲင်၊ လိုꩻကုဲင်ငါႏလဲ့ အဝ်ႏထင်းဒျာႏလိုꩻဟဝ် စဲင်းစဲင်းစဲ့စဲ့ ထီႏထွားလဲင်ꩻတခွယ်ꩻချာꩻနွောင်ꩻဒွုမ်နဝ်ꩻ နီခမ်းသားမဲ့နားယို ပါꩻမုဲင်ꩻပေ့ꩻထိုꩻဟောင်း?--- မဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏနဝ်ꩻ ပါꩻမုဲင်ꩻလဲ့ တပေ့ꩻတဝ်း၊ တပါႏတဝ်းပါꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ၊ မဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻခြာကို ကွပ်စွဉ်ႏသတင်ꩻအလွေꩻအသဲင်ꩻ၊ သတင်ꩻအဖေႏအထူႏ၊ သတင်ꩻအတဲမ်းအဖြုဲင်ꩻ၊ လိတ်လုဲင်ꩻဖဲ့ꩻ ထာꩻသေယို စွုမ်ႏနီꩻအတာႏ ကွပ်စွဉ်ႏအာႏပေႏငါႏတဲ့ နီပအိုဝ်ႏခမ်းသား ထာꩻယူႏထာꩻတွေꩻ တန်ႏသွင်ႏလဲ့ တသွင်ႏနွောင်ꩻတဝ်းအကျောင်ꩻခရာႏနဝ်ꩻသွူ။

ကွပ်အုံငီꩻအဝ်ႏရဝ်း မော့ꩻခွဲးဗာႏတဝ်းသတင်ꩻ ထာꩻထီႏနဝ်ꩻမꩻ စစရာႏရာႏယို ဝင်ꩻဒေါ့ꩻ၊ ဝင်ꩻခြုဲင်းအတွိုင်ꩻ နီအဝ်ႏထင်းဗော့ꩻဒျာႏ အမွေးကွေႏကွေႏနဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏဒေါ့ꩻ ပညာႏရေꩻအခန်ꩻကိုလဲ့ နီပအိုဝ်ႏယို ထဲ့ဆုဲင်ꩻဗာႏဝင်ꩻ၊ မဉ်ႏထွားယင်း စီꩻပွာꩻရေꩻလောကလဲ့ စွုမ်ႏနီꩻစွုမ်ႏဟာ အဝ်ႏဗော့ꩻဒျာႏ ရပ်ကိုချာလွုမ်ꩻသွူ၊ တွမ်ႏနီရပ်ကိုထန်ႏ ကွန်ႏကျမ်ꩻတဲင် ကအီႏတေားထန်ႏလွေꩻဒျာႏ ခမ်းညာꩻ၊ တွမ်ႏနီကွန်ႏအမျိုꩻစာꩻတဲင် ကအီႏဖြေꩻစာလွေꩻဒျာႏ ဝင်ꩻခမ်းလင်နဝ်ꩻ တအဝ်ႏတဝ်း၊ ဝင်ꩻဖေႏပေါꩻပေါꩻလဲ့ စာပေါꩻပေါꩻချာဗော့ꩻစွဥဉ်ႏ နီရပ်ကိုလွုမ်ꩻ၊ တန်ႏလ့ꩻကွိုင်ႏလဲ့ လ့ꩻကွိုင်ႏတဝ်းဒွုမ်၊ ယိုနဝ်ꩻ ရိုꩻဗာႏနီပအိုဝ်ႏဒေႏသတွမ်ႏ ရပ်သားအတာႏ စီꩻပွာꩻရေꩻ အဝ်ႏထဲ့ဖွိုႏနေငါႏသွူ။ နုဲင်းယိုခါတွင်ꩻ နဲင်ႏငံႏရေꩻခေတ် ထွိုင်ႏတသွိုးလွဉ်လဲ့ နီလိုꩻမျိုꩻနဲင်ႏငံႏရေꩻ၊ အမျိုꩻသာꩻနဲင်ႏငံႏရေꩻတာႏ သꩻအီႏဝင်ႏစာꩻဒျာႏ နဲင်ႏငံႏရေꩻသား၊ ကောအီႏခွုမ်မာꩻဒါႏ နီပအိုဝ်ႏနဲင်ႏငံႏရေꩻသား တအဝ်ႏငါႏတဝ်း၊ အာႏပေႏနေငါႏ ထီႏဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

နဝ်ꩻမꩻ နုဲင်းနဲင်ႏငံႏရေꩻယိုနဝ်ꩻ နီလိုꩻမျိုꩻတာႏ အရေꩻတန်ငါႏ အခန်ꩻကဏ္ဍကို အဓိက အခရာႏတမျိုꩻနေနေသွူ၊ ခေတ်အလꩻ နဲင်ႏငံႏရေꩻအဝ်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ နီပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအတာႏ မဉ်ႏတွိုႏလွဉ်အခိန်ႏခါႏနုဲင်းမုဲင်ꩻယို ဖေႏကထွာနုဲင်းမုဲင်ꩻနဝ်ꩻ နီအီႏထူႏဗာႏ အခွင်ꩻအရေꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻစတဲင် နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻအတာႏ နဲင်ႏငံႏရေꩻထာꩻထီႏသား အဝ်ႏအာအဝ်ႏလွိုင်ႏသင်ꩻငါႏသွူ။ နီပအိုဝ်ႏကို ဒါႏနဲင်ႏငံႏရေꩻထာꩻထီႏသား မဉ်ႏအဝ်ႏလွိုင်ႏအဝ်ႏအာနဝ်ꩻ ယိုခါ နီပအိုဝ်ႏနဲင်ႏငံႏရေꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ အနာႏဂတ် နီပအိုဝ်ႏနဲင်ႏငံႏရေꩻလဲ့နဝ်ꩻ နဲင်ႏငံႏရေꩻလောကကို မဲ့ကွင်နားကွင် ထွာဗာႏတဝ်းသွူ၊ ထွာနုဲင်းမုဲင်ꩻနဲးတဲင် နဲင်ႏငံႏရေꩻလောကကိုယိုခါ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻလင်ကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ ကျင်ႏလယ်ႏကျင်ႏလဲပ်သား ပနဲးအဝ်ႏနာႏလဲဉ်းသွူ။ နီပအိုဝ်ႏကို နဲင်ႏငံႏရေꩻ ထာꩻထီႏသား မဉ်ႏအဝ်ႏလွိုင်ႏနဝ်ꩻ နဲင်ႏငံႏရေꩻပယောဂကို ဝင်ꩻလဲ့ꩻနား ဝင်ꩻချာႏမဲ့ ဖေႏကလဲ့ꩻနွောင်ꩻ၊ ဖေႏကခံႏဗာႏမွုန်းနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ နီခမ်းသားဒျာႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ နဲင်ႏငံႏရေꩻအကျောင်ꩻခရာႏ ဆေ့ꩻတွမ်ႏအာ မဉ်ႏသေနာႏ၊ မဉ်ႏထီႏထွား၊ မဉ်ႏဝွေႏဖန်ႏကို၊ ခမ်းသားအမျာꩻသဘော်ꩻယို ဖြော့ဖောႏထန်ႏကိုနဝ်ꩻ နဲင်ႏငံႏရေꩻတဖူꩻယို အပြောင်ꩻအလုဲင်ႏ ထွာအီနွောင်ꩻဒါႏသွူ၊ ထွာနုဲင်းမုဲင်ꩻနဲးတဲင် ခမ်းသား မဉ်ႏသေဖနဲင်ႏငံႏရေꩻ၊ မဉ်ႏသေဖ အုပ်ချုတ်ရေꩻသားထာꩻမာꩻ၊ မဉ်ႏသေဖ အုပ်ချုတ်ရေꩻသားတာႏဝွန်ႏ၊ မဉ်ႏသေဖ အုပ်ချုတ်ရေꩻဥပဒေႏ၊ မဉ်ႏသေဖ နီခမ်းသားတာႏ အကာႏအကွယ်ႏဥပဒေႏဖုံႏနဝ်ꩻ ကအုပ်ချုတ်သားလဲ့ နီခမ်းသားအလောင်းယို မာꩻတငီႏတငါ၊ မာꩻတမီႏတမွာတဝ်းထာꩻ၊ အွဉ်ႏရေꩻလွဉ် နီခမ်းသားနဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းယိုခါ နီခမ်းသားသီး ကအဝ်ႏခံႏ၊ ကအဝ်ႏထွာဗာႏ ပျဿနာႏဖုံႏယိုလဲ့ အထျꩻကွပ်စွဉ်ႏ နီခမ်းသားထာꩻသေနာႏ ဥပဒေႏယို အာႏပေႏနေငါႏတဲင် ဝင်ꩻကအဝ်ႏမာꩻယို အမဲဉ်ႏအမာႏ၊ ထာꩻတရာꩻတွမ်ႏ တရာꩻတဝ်း၊ နီခမ်းသားသီး အီႏစွယ်ꩻတရာꩻခွုန်ꩻပြန်ႏဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻငါလဲ့ ကထွာနီခမ်းသားနဝ်ꩻ ယူႏတဖြောင်တဝ်းသွူ။ ကထွာဗာႏနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ နီခမ်းသားသီး သေနာႏဥပဒေႏမွိုင် ကဖန်ဆင်ꩻပျဿနာႏသူꩻ အမျိုꩻအီႏမာꩻကြောင်းကြွို့ꩻတဝ်းသွူ။ မဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏ နီမန်းခမ်းကို နီခမ်သား ကအဝ်ႏထွာ၊ ကအဝ်ႏခံႏဗာႏနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ နီခမ်းသားယို တွမ်ႏဥပဒေႏကင်ꩻခွါႏငါႏဝင်ꩻလဲ့ ပါပါသွူ။ နီခမ်းသားသီး မဉ်ႏသေနာႏအာ၊ မဉ်ႏမော့ꩻခွဲကျပ်ထွာ ဥပဒေႏတွမ်ႏနဲင်ႏငံႏရေꩻ၊ အုပ်ချုတ်ရေꩻထာꩻထီႏနဝ်ꩻ နုဲင်းယိုခါ ပါတီနဲင်ႏငံႏရေꩻစနစ်ကိုယို လိုꩻအဖြာꩻမုဲင်ꩻ၊ အစွိုꩻမုဲင်ꩻ အုပ်ချုတ်လွေꩻထာꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏအုပ်ချုတ်ရေꩻ တဖွေါင်ꩻမူလွောက်ꩻဖက်ထဲ့မဲဉ်ႏနဲ့၊ လွောက်ꩻဖက်ထဲ့မဲဉ်ႏတဝ်းနဲ့နဝ်ꩻလဲ့ နီခမ်းသားသီး ထီႏထွားခွယ်ꩻချာꩻနွောင်ꩻသွူ။

နဝ်ꩻမꩻ နီခမ်းသားသီး ဖေႏကကျုံႏခွဲးခွိုꩻခွိုꩻတွမ်ႏ သတင်ꩻလိတ်နဝ်ꩻ လိတ်အရွီးအထောင်ꩻ ကထွာဒါႏ လိတ်စောင်ႏဖုံႏ၊ တလီꩻလောင်းရွုတ်ထီႏငဝ်းဟွိုန်ဖုံႏယို ထွာအထျꩻသွူ၊ နီခမ်းသားသီး ထုမ်ႏထွားနွောင်ꩻဒျာႏ စွုမ်ႏထွောင်းထွောင်းလဲ့ ကွပ်စွဉ်ႏရပ်ရာႏဒေႏသ ခင်ႏလမ်းအလꩻ တဖူꩻအလွေꩻအသဲင်ꩻ အယပ်ꩻအခုဲင်ႏအဝ်ႏတဲင် စွုမ်ႏနီꩻနီꩻအတာႏ စူယောင်းတထွꩻလွဉ်ꩻနွောင်ꩻတဝ်းသွူ။ ခမ်းသားငဝ်းသတင်ꩻလိတ်စောင်ႏယို နီခမ်းသားသီးအတာႏ အင်းရွယ်ႏအွဉ်ႏထွာလွေꩻဒျာႏ ခမ်းသားနမ်းခြောင်ꩻ လိတ်စောင်ႏစေးလာႏတဖွူꩻသွူ။ ကလဲဉ်းခိုႏချာ အခိန်ႏခါႏကို နီခမ်းသားသီး ဒေါ့ꩻထန်ႏခွင်ꩻ တလꩻတဝ်းငဝ်းဖုံႏ၊ ခမ်းသားသီး ကအဝ်ႏခံႏစာꩻနေဗာႏ ထာꩻခံႏစာꩻယို ဖြော့ထန်ႏခွင်ꩻအခေႏနေႏ တဖေႏတဝ်းတဲင် ကအဝ်ႏခံႏစာꩻဗာႏဒါႏငဝ်းဖုံႏတွမ်ႏ ဟန်ႏသနီꩻ နီခမ်းထီ မာꩻအပြောင်ꩻအလုဲင်ႏ ခိန်ႏခါႏကာႏလကို နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ နဲင်ႏငံႏရေꩻအခေႏအနေႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ နီမန်းခမ်းနဲင်ႏငံႏရေꩻအခေႏအနေႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ ခေတ်အပြောင်ꩻအလုဲင်ႏအခေႏအနေႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ ခေတ်အပြောင်ꩻအလုဲင်ႏအခေႏနေႏလဲ့နဝ်ꩻ စွုမ်ႏလာအပြောင်ꩻအလုဲင်ႏ သတင်ꩻအထီႏအဟွိုန်ယို တွမ်ႏသတင်ꩻလိတ်စောင်ႏယိုတဲင် အီႏဖေႏယောင်းထေ့လွေꩻတွိုႏတွိုႏဒျာႏ နီခမ်းသားသီးစူကိုသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခြွူႏမွဉ်းသား၊ ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်(၁)၊ အစဲဉ်ႏ(၁)