နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻတွမ်ႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻတွမ်ႏ လုဲင်းလောင်းလိတ်မဲ့ငါ" ခေတ်ပြောင်ꩻလုဲင်ႏမုꩻအလꩻ တနီꩻထွူတနီꩻ၊ တနေင်ႏထွူတနေင်ႏ နီလိုꩻသီးသွုံꩻတာႏ စက်ခြွိုင်းခြိုꩻအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏယို အနယ်ꩻပညာႏ ကွဲထိုထိုလွဉ်စွုမ်ႏနီꩻ၊ နီနာꩻသီး ကအောဝ်ႏသွုံꩻလွေꩻဒါႏ တခြိုꩻအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ အဟောဝ်မုဲင်ꩻရာꩻ၊ အယံမုဲင်ꩻရာꩻ လိုꩻသေလိုꩻဒါႏဖုံႏ အောဝ်ႏထုတ်အောဝ်ႏထေ၊ အောဝ်ႏဖြေꩻစာကူꩻကားလွေꩻ နဲင်ႏငံႏပေါင်ꩻစွုမ်ႏ၊ အရပ်ပေါင်ꩻစွုမ်ႏတဲင် ဟန်ႏသနီꩻယို နီပအိုဝ်ႏဒေႏသကိုလဲ့ အုဲင်တီအနယ်ꩻပညာႏ၊ ခေတ်တသာအနယ်ꩻပညာႏဖုံႏ အောဝ်ႏခွုမ်စံႏဒါႏလဲဉ်းဝင်ꩻ ကဲဉ်းအာအာနောဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏထွားနုဲင်း ဆို့ꩻရုဲင်ꩻရေꩻ အခန်ꩻကဏ္ဍနောဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏလိုꩻအာႏ၊ နေးတွမ်ႏဖိုးပနားအာႏ ကခွုမ်မာꩻဒါႏစီꩻပွာꩻရေꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ တထွာအီတောဝ်း လိုꩻခြွေသဌေꩻ၊ လုမ်းဗော့ꩻဒျာႏ အံႏအွꩻတာႏလွုမ်ꩻတဲင် ယဟန်ႏသားနောဝ်ꩻ သွုမ်ꩻပါထဲင်း အနီꩻအရင်ꩻဖုံႏတွော့ꩻ ဆို့ꩻရုဲင်ရေꩻအနယ်ꩻနုဲင်းယိုဖုံႏနောဝ်ꩻ နီအောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏကုဲင်လဲ့ အွဉ်ႏကုဲင်သေꩻခါꩻဗာႏ နေးတွမ်ႏစက်အနယ်ꩻပညာႏ အောဝ်ႏလိုႏထူႏသွုံꩻ၊ အောဝ်ႏလိုႏဆို့ꩻရုဲင်လဲ့ ထူႏသွုံꩻဆို့ꩻရုဲင်အီဗာႏဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻမုꩻရေꩻ အခန်ꩻကဏ္ဍနုဲင်းယိုခါ နီပအိုဝ်ႏခြာနောဝ်ꩻ လိုꩻမျိုꩻလင်ယေန်ႏငဲးမုꩻဖုံႏ အောဝ်ႏနွို့ဒို့ꩻတခြို့လꩻ တနီꩻတစိꩻစိꩻတဲင် ဝါႏတွင်ꩻ(၃)လာ နီကအောဝ်ႏကျင်ꩻသွုံꩻဒါႏ နီပအိုဝ်ႏထွုံꩻစံႏ သွမ်ꩻစာႏဂတွမ်ႏ တင်ꩻကျွစ်ဒဲဉ်ဟားလာ ထင်ႏကျောင်ꩻမာꩻပွယ်ꩻစတဲင် နီပအိုဝ်ႏထွုံꩻစံႏဖုံႏ၊ လိတ်လုဲင်ꩻငေါဝ်းငွါ အကွဉ်အကꩻဖုံႏ အောဝ်ႏဖေ့တမိုးသဲင်ꩻသွူတကာႏတောဝ်း လိုꩻမျိုꩻလင်ꩻယေန်ႏငဲမုꩻတွမ်ႏ နီပအိုဝ်ႏယေန်ႏငဲမုꩻ အကွာႏဝင်ꩻပွုံႏဖုံႏနောဝ်ꩻလဲ့ နီအောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏသတိꩻငါႏဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏထွားနုဲင်းခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ အခန်ꩻကဏ္ဍနုဲင်းယိုခါ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻခြာနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻအောဝ်ႏစာလွဉ် တခိုးအမျိုꩻမျိုꩻ၊ ဖျောႏထီအစားစား၊ ဝင်ꩻမာꩻလွဉ် အရုတ်အခြုံသမ်းတဲးဝါးတဲင် ခွေအံႏနာꩻအွꩻ မော့ꩻလွထာꩻဒုက္ခတွော့ꩻ ရွဉ်တဲ့လို့၊ အခိန်ႏတဲ့လို့၊ တဟွိုန်ဗာႏဖိုတောဝ်း ရောႏဂါႏဝွေႏဒနာႏဖုဒံႏ၊ တထီႏဖိုတောဝ်း ထာꩻဆာအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏ ဟန်ႏသနီꩻယိုခါ ကဲဉ်းအာအာ အောဝ်ႏခံႏစာꩻဗာႏလဲဉ်းတဲင် ထွားလုဲင်းလောင်းလိတ်မဲ့ငါတွော့ꩻ ဟောဝ်မုဲင်ꩻရာꩻထူႏခါꩻ၊ အကုဲင်မုဲင်ꩻရာꩻ ပယ်ႏညာꩻဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏ နီလိုꩻသီး အရေꩻမန်ႏသမျယို လုဲင်းလောင်းလိတ်မဲ့ငါကို အဟောဝ်ပါ အကုဲင်ရော်ꩻ စွုမ်ႏနီꩻစွုမ်ႏဟာ ဝင်ꩻအောဝ်ႏတဲမ်းလွဉ်၊ ဝင်ꩻအောဝ်ႏဖေႏသတိꩻလွဉ်၊ စာဖေႏကယိုꩻ အငိုꩻတဲ့ကလို့ဆေ့ꩻဒါႏ ကွန်ႏဖုံႏအောဝ်ႏနွို့လွဉ်၊ ဝင်ꩻအောဝ်ႏဖေႏသ လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻတွော့ꩻ အမဲဉ်ႏတွမ်ႏအမာႏ နမ်းတွမ်ႏနမ်း နေးတွမ်ႏဉာဏ်ႏ ခွဲꩻချာꩻသွော့ဒါႏဒါႏ၊ ထုမ်းထွားသွော့ အနယ်ꩻပညာႏဟောဝ်ဖုံႏနောဝ်ꩻမꩻ နီသꩻကမဲဉ်ထွာအတွိုင်ꩻ ခွုမ်မာꩻလွဉ်ꩻဒါႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဝင်ꩻကထေလွဉ်ဒါႏ ခေတ်အနယ်ꩻပညာႏ အမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏအကို ဖုန်းယို ထွာအထျꩻ၊ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ၊ တခမ်းတွမ်ႏတခမ်း မဉ်ခွဲးမဉ်ဒေါ့ꩻရီဝင်ꩻလဲ့နောဝ်ꩻ၊ မဉ်ခွုမ်မာꩻပညာႏရေꩻ၊ စီꩻပွာꩻရေꩻ၊ တဖူꩻလွေꩻသဲင်ꩻရေꩻ၊ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ-စတဲင် လွိုင်ႏကွိုန်ꩻထင်ႏထိုရေꩻတဲ့နောဝ်ꩻ သွုံꩻအီဗာႏဖုန်းတွမ်ႏကွန်ပျူတာ၊ ထွားဗာႏလိုꩻသေလိုꩻဒါႏ ကတဲမ်းနယ်ဒါႏ အနယ်ꩻပညာႏအတွိုင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ခေတ်ယိုခါနဝ်ꩻ နီကမဲဉ်သေဒါႏ အနယ်ꩻပညာႏပေါင်ꩻစွုမ်ႏဖုံႏ ထွားဗာႏလုဲင်းလောင်းလိတ်မဲ့ငါ၊ ဗွောင်သွုံꩻဗာႏ အိဉ်တာနဲတ်၊ ယူဂျု၊ ဖေ့ဘုတ်လိတ်မဲ့ငါဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻသေလိုꩻဒါႏ ကထထန်ႏဗာႏ ခေတ်တသာ အနယ်ꩻပညာႏဖုံႏယို ရေႏမိုးလွေꩻဒျာႏ နီလိုꩻသီး ချံꩻသာႏရေꩻအတာႏ၊ ထင်ႏထိုရေꩻအတာႏရိုꩻကီလဲ့ နီထူႏသွုံꩻထွိုင်ႏတဒါႏတောဝ်းနောဝ်ꩻ ထွာအီတော ဘေꩻအန္တရာယ်ႏ၊ ထွာအီတော နီလိုꩻသီးအဆူႏအနာႏတဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဥပမာႏနောဝ်ꩻ ကာဖုံႏဆိုင်ကယ်ဖုံႏယို ဖေႏကတွိုႏမွိုင်၊ ဖေႏကတွိုႏယိုꩻအီအတာႏ ဝင်ꩻထေဒျာႏလဲ့ သွုံꩻထွိုင်ႏတဒါႏတောဝ်းနောဝ်ꩻ တလူႏတောထာꩻ၊ မာꩻသီတောလိုꩻ၊ မာꩻဒုက္ခိတတောလိုꩻဖုံႏ၊ ဖေႏကထွာဗာႏမွိုန်းနုဲင်းယို အောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏသတိꩻ ဆင်ႏချင်ႏငါႏဝင်ꩻသွူတကာႏတောဝ်း နေးတွမ်ႏအနယ်ꩻမဲဉ်ႏမဲဉ်ႏ အောဝ်ႏလိုႏလွောက်ꩻနာႏငါႏဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ နုဲင်းယိုခါ ပအိုဝ်ႏခြာနောတ်ꩻ ဖြေꩻခွုမ်ဖုန်းအယံစား၊ ဖြေꩻထွားဖုန်းအငိုꩻထိုတဲင် နီနမ်း၊ နီလမ်း၊ နီဒုံ၊ နီရပ်ရာႏ နီဒေႏသထင်ႏထိုရေꩻအတာႏ အောဝ်ႏလိုႏသွုံꩻအီငါႏ၊ မဲ့ဖေႏကလေ နားဖေႏကဗွောင် အောဝ်ႏလိုႏသွုံꩻအီငါႏ၊ နီထွုံꩻစံႏနီယိုꩻယာႏ၊ နီစွိုးခွိုꩻ၊ နီဘာႏသာႏ၊ နီသာႏသနာႏ ဖေႏတဉ်ႏခွေါင်လွေꩻအတာႏ အောဝ်ႏလိုႏသွုံꩻအီငါႏ၊ ဝင်ꩻလိန်ႏလဲဉ် ဖေႏကလꩻမွိုန်းလဲ့နောဝ်ꩻ၊ ဖေႏကသေထွꩻ နီခမ်းဝင်ꩻခမ်းသတင်ꩻ အဟောဝ်အကုဲင်လဲ့နောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏသွုံꩻအီငါႏ၊ ဟောဝ်တောဝ်းပယ်ႏညာꩻ၊ ဟောဝ်ရာꩻထူႏတဲင် ခိုမူႏလွောင်ႏဗူႏရေꩻ ဖေႏကအောဝ်ႏနောဝ်ꩻ နီထူႏသွုံꩻအီဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်ပွိုးနောဝ်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏလုဲင်းလောင်း လိတ်မဲ့ငါ ဖေႏကထွာဗာႏမွိုန်း ဘေꩻရန်ႏအန္တရာယ်ႏ၊ ဖေႏကထွာဗာႏမွိုန်း စွန်တခွန်ꩻရန်ႏသူႏ၊ ဖေႏကထွာဒျာႏသွော့ အာႏကွိုꩻခရာႏ၊ ဖေႏကထွာဒျာႏသွော့ ဆရာႏမွိုးဖါသွꩻဟောဝ်ဖုံႏနောဝ်ꩻ သွုံꩻသွော့ဒါႏဒါႏ၊ အိဉ်တာနဲစ်ပညာႏ၊ ထူႏသွော့ဒါႏဒါႏ ခေတ်တသာအုဲင်တီအနယ်ꩻပညာႏဖုံႏအကျောင်ꩻ ဖေႏသေဗာႏ ခမ်းသားမွိုးဖါသီးဖုံႏဩ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အယ်ဒီတာ
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၇၈