နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻတွမ်ႏငိမ်ꩻချံꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻတွမ်ႏ ငိမ်ꩻချံꩻရေꩻစော့ꩻလာႏ" သမဲင်ꩻကိုမဉ်ႏထောင်ချာ အွိုးစခါနီပအိုဝ်ႏ အောဝ်ႏတွမ်ႏခမ်းအောဝ်ႏတွမ်ႏထီ ကွပ်သွီႏလီတဲ့တခြောင်ꩻ၊ ကွပ်လွောင်ႏဗူႏတောဝ်းဝင်ꩻတဲ့တစား၊ ကွပ်ဝင်ꩻလွဉ်ယားတဲ့တမျိုꩻ သုဝဏ္ဏဘူမိ သထွုံႏခမ်းတန်ပြုဲင်လွင်ꩻ ကုဲင်လင်ꩻဗာႏ ခမ်းထီတဖြုံႏလွုမ်း ထွာထိုꩻဗာႏဖိုလဲဉ်းဖါႏ အွိုးသမဲင်ꩻကိုနောဝ်ꩻ လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ မဉ်ႏသေချာ၊ မဉ်ႏထောင်ချာ၊ မဉ်ႏထွားချာ သေထွꩻထီႏဗာႏ အောဝ်ႏလိုႏလꩻငါႏသတိꩻ၊ အောဝ်ႏလိုႏဖျင်ချာနီအမာႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏထုမ်ႏညီႏဝင်ꩻ အဖြေႏဟောဝ်တဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ တဲႏစွဉ်ႏခမ်းပြင်ꩻထီကုဲင်ထွူ မာꩻလွဉ်ယို အနေင်ႏငတ်ꩻရျာꩻလွိုအကို ဝင်ꩻပေ့ꩻမဲ့ပေ့ꩻနား မဲ့ခေ့ꩻနားအွိုင် ထွာဗာႏလိုꩻတဖြောဝ်း ထွူတကာႏတောဝ်း ဝင်ꩻနိစ်စက်ဝင်ꩻအံႏနွောင်ꩻ ထွာဗာႏလိုꩻလွို၊ ထွာဗာႏဒျာႏလိုꩻသွုမ်ꩻဘဝ၊ အံႏမဒဲဉ် အံႏမထီ၊ ဝင်ꩻမာꩻသီပျင်ႏ၊ ဝင်ꩻထွဉ်ႏအံႏခြေင်၊ ဝေင်ꩻတေက်ꩻနီ၊ တွမ်ႏပညာႏ ဝင်ꩻပဲစ်မာႏဝင်ꩻစောက်ကာꩻနီလိုꩻမူႏနောဝ်ꩻ သမဲင်ꩻကိုသူꩻ အောဝ်ႏထင်ႏသျာꩻ စဲင်းစဲ့ꩻနေဒွိုန်းကနောဝ်ꩻသွူ။ "လိုꩻယံအီႏပေါႏ ကျောႏရီးနေင်ႏတရျာꩻ၊ ဘုရာꩻအီႏပွင်ꩻ ကျောႏရီးနေင်ႏတရေင်"ငေါဝ်းနောဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ နီပအိုဝ်ႏခံႏလွဉ်လွဉ်ဗာႏ ဝင်ꩻနိစ်စက် နေင်ပေါင်ႏကထွိုင်ႏအာ ဆုဲင်ꩻချာနီပအိုဝ်ႏခေါင်းဆောင်တန် ဖြားတန်ကောင်ခဲႏသီး၊ ဖြားတန်နမ်းဩသီး၊ ဖြားဗွာလှဖေသီး ပေါႏထန်ႏအွဉ်ငါတောႏလန်ႏချာမꩻ နီပအိုဝ်ႏဘဝ အောဝ်ႏအွိုးဝင်ꩻ နိစ်စက်ဆꩻလ လွစ်ထန်ႏလꩻစခန်း တနီꩻတစိꩻ တထွောင်းတဖြာꩻ သေနာႏလွဉ်စခန်း အမဲဉ်ႏတရာꩻ ရိုꩻဗာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ မြန်မာခမ်း လꩻလွစ်တခြင်နီꩻနောဝ်ꩻ နီလိုꩻမျိုꩻအောဝ်ႏဖင်း အောဝ်ႏလွင်ꩻဗာႏဒွိုန်းက စဲ့ꩻဖေꩻစဲ့ꩻတံႏ ဝင်ꩻနိစ်စက်ဝင်ꩻတွဲႏနက်တံႏ၊ အောဝ်ႏခံႏဗာႏဒွီုန်းက ဝင်ꩻစွိုင်ဝင်ꩻကျꩻ၊ ဝင်ꩻတေက်ꩻနျꩻတဲင် လွစ်တခြင်နီꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ ဟွိုန်ဗာႏဖိုလဲ့ ထီႏဗာႏဖိုတောဝ်းဘဝနောဝ်ꩻသွူ။ အခိန်ႏနောဝ်ꩻခါ နီပအိုဝ်ႏဘဝ နီပအိုဝ်ႏလောက နီပအိုဝ်ႏကံႏကျံႏမာႏနောဝ်ꩻ တငိမ်ꩻချမ်ꩻတောဝ်း၊ ခေ့ꩻကရစ်ꩻယေဉ်ကတစ်ꩻ ဖေ့သူႏဗာႏတကာႏတောဝ်း တွမ်ႏရိုꩻမွိုန်းလိုꩻဒါႏပညာႏ၊ တအွိုင်ႏလွုမ်းလွုမ်း လိုꩻဒါႏမန်းတဖြာꩻငါတဲ့ တအောဝ်ႏတောဝ်းသွူ၊ ကထွာလွဉ်ဗာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ ကွပ်စွဉ်ႏနီလွောင်ႏဗူႏတောဝ်းဝင်ꩻ နာႏတောဝ်းအွဉ်ငါသားငေါဝ်း၊ သေနာႏတောဝ်း ငိမ်ꩻချံꩻရေꩻအရသာႏတဲင် ထွာလွဉ်ဗာႏတဆွူႏတဆုဲင်၊ ဘဝစော့ꩻလာႏကုဲင်သွုမ်ꩻထိုꩻဗာႏဖိုလဲဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ နီပအိုဝ်ႏကံႏကျမ္မာႏ၊ နီပအိုဝ်ႏရပ်ရာႏ ကထဲ့ဖွိုႏဗာႏနုဲင်းယိုနောဝ်ꩻ ခံႏစာꩻဗာႏတောဝ်း ထွားစွူတလꩻတောဝ်း၊ အွဉ်ငါခေါင်းဆောင်တန် အဆွိုက်ဆွိုက်ဖုံႏ ထူႏလွေꩻခန်း ငိမ်ꩻချံꩻရေꩻ အလဲင်ႏလဲင်ႏ ပေါင်ꩻကွိုက်ꩻတွမ်ႏ ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻမျိုꩻလင် အခြွိုက်ခြွိုက်လဲ့ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ အုံအောဝ်ႏထာꩻခေ့ꩻဘဝနောဝ်ꩻ တသွတ်ꩻတွိုက်နွောင်ꩻတောဝ်းဒွိုန်းနောဝ်ꩻသွူ၊ ကထွိုင်ႏတွိုႏလွဉ် ၁၉၉၁-ဗာႏနေင်ႏကို နီပအိုဝ်ႏအွဉ်ငါ ခေါင်းဆောင်တန် ဖြားတန်စင်ꩻဖါအောင်ႏခမ်းထီတွမ်ႏ ပိုလီꩻစွိုꩻဖုံႏ ကထွိုင်ႏထူႏလွေꩻ ငိမ်ꩻချံꩻရေꩻနောဝ်ꩻမꩻ ဗꩻဟန်ႏသနီꩻ ငိမ်ꩻချံꩻရေꩻအရာႏအကောဝ်ႏ အရသာႏဖုံႏယို နီထီႏနီသေဗာႏ ပညာႏရေꩻ၊ နီစံႏစာꩻဗာႏ ငိမ်ꩻချံꩻခွꩻသꩻရေꩻ၊ နီလꩻလွဉ်ဗာႏ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ၊ နီအုံနောင်ဗာႏယင်း လုမ်းဗဉ်ႏရေꩻ၊ လုပ်ꩻမာꩻဗာႏဟောဝ်၊ ကူꩻကားဗာႏဟောဝ် စီꩻပွာꩻရေꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ သေထွꩻဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ငိမ်ꩻချံꩻရေꩻအရသာႏယိုနောဝ်ꩻ လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ စွုမ်ႏဒုံစွုမ်ႏဆောင်ႏ တလꩻစံႏစာꩻဗာႏလို့ဒွိုန်း၊ လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ ဖေႏကခံႏစာꩻဗာႏမွိုန်း ထာꩻယပ်ꩻခုဲင်ႏ၊ ဖေႏကစံႏစာꩻဗာႏ ထာꩻချံꩻသာႏနောဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻတန်အွဉ်ငါ ခေါင်းဆောင်တန်ဖုံႏ အောဝ်ႏကျိုꩻစာꩻအွဉ်ငါ ခွုမ်မာꩻလွေꩻဖေႏ အခေႏနေႏ စအီႏယံလွဉ်၊ စအီႏထိုလွဉ်နောဝ်ꩻ ယိုခါ ပိုလီꩻဆꩻချာဖုံႏ ထောင်လွဉ်ꩻသားလဲ့အောဝ်ႏ၊ ယားကုဲင်သားလဲ့အောဝ်ႏတဲင် နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ကအောဝ်ႏအုံဒါႏ ပွဉ်ဆꩻကွဉ်ႏသားဖုံႏသူꩻ အောဝ်ႏခံႏဗာႏနေဒွိုန်းက ဝေင်ꩻတေက်ꩻနျꩻ၊ ဝင်ꩻအံႏနွောင်ꩻ၊ ဝင်ꩻနိစ်စက်ဘဝနောဝ်ꩻသွူ။ ခွိုꩻပအိုဝ်ႏဖုံႏ ယိုခါ ကအောဝ်ႏလိုႏသေနာႏဒါႏနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻသူꩻ အချင်ꩻချင်ꩻ ထောက်ပျꩻနယ်ဝင်ꩻအမာႏ၊ ယားတရေႏဒါႏတောဝ်းဝင်ꩻ၊ လွောင်ႏဗူႏဝင်ꩻ ထူႏဂွုဏ်ႏချာဝင်ꩻလိုꩻတန်နောဝ်ꩻမꩻ ဝင်ꩻတိုꩻတက် ထင်ႏထိုလဲဉ်းနီလိုꩻမျိုꩻသွူ၊ အောဝ်ႏကုဲင်နီလိုꩻမျိုꩻယိုခါ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ ထာꩻမာꩻတွမ်ႏထာꩻဒေါ့ꩻ တရော့ꩻတောဝ်းဝင်ꩻ၊ အချင်ꩻချင်ꩻ ဖေႏအာႏတောဝ်းဝင်ꩻပညာႏ၊ တဒုံချင်ꩻချင်ꩻ သညင်ꩻတောဝ်းဝင်ꩻ အွိုးငါနောဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻရိုꩻချာငါဝင်ꩻအပဲစ်၊ တွိုႏအွိုးဒုံကိုရပ်ချာ သဲင်ꩻထုမ်ႏဒျာႏအမဲစ်ဖုံႏ၊ ဝင်ꩻကအွဉ် ဝင်ꩻကသွဉ်နယ် အနယ်ꩻဟောဝ်ဖုံႏလဲ့ တလွောက်ꩻနာႏလွဉ်ꩻနွောင်ꩻတောဝ်း စတဲင်လိုꩻမျိုꩻစားယို မဉ်ႏအာလွဉ်နောဝ်ꩻ မွူးရောဝ်ꩻဖူꩻတရူꩻကို နီပအိုဝ်ႏဘဝ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ကံႏကျံႏမာႏ ယူႏနေးငါလဲ့ ထွာအီငါႏထာꩻနန်းခရႏ၊ တရျိုးငမ်းဗာႏနီလိုꩻမျိုꩻ ထိုꩻမားနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ ယိုမာꩻငါ ခါးလားနီကဒေါ့ꩻဝင်ꩻအပဲစ် ကစဲစ်ဝင်ꩻအမာႏ နမ်းတွမ်ႏနမ်းငိမ်ꩻချံꩻရေꩻ၊ လမ်းတွမ်ႏလမ်း လွောင်ႏဗူႏရေꩻ၊ ဒုံတွမ်ႏဒုံ ထင်ႏထိုရေꩻ၊ အွိုင်ႏတွမ်ႏအွိုင်ႏ လွိုင်ႏကွိုန်ꩻရေꩻ ထာꩻမာꩻဖုံႏယို နီအွဉ်ဝင်ꩻ ဆွန်ꩻစူစွီႏပင်ႏတသွောင်းညီႏဝင်ꩻမꩻ နီလိုꩻမျိုꩻ နီဘာႏသာႏ နီသာႏသနာႏအရေင်ႏ အီႏလေတောင်ႏထဲင်းယင်းအကျောင်ꩻ ဖေႏသေဗာႏ ခမ်းသားမွိုးဖါသီးဖုံႏသွူ?[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အယ်ဒီတာအဘော်
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၅၁