နီလယ်ႏဟော်ꩻခါꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နီလယ်ႏဟော်ꩻခါꩻ လိုႏခုမ်မာꩻ" ဒဲဉ်သီႏလက်ဆောင်ႏ အမုဲင်(၃၅)ကို ခွေသွဉ်းဟော်ꩻထွားဗာႏ ဆရာႏတဲမ်းလိတ်တဖြာꩻတဲမ်း "အုံသွီႏခွꩻဒဲ့ꩻ ပအိုဝ်ႏစဲ့ꩻ"ရွမ်ဖြုဲင်ꩻနဝ်ꩻတဲင် ခွေသွဉ်းဟွိုန်တွိုႏသꩻ အာႏရꩻငါႏ သွူတကာႏတဝ်း ထွိုင်ႏအုံမွန်းအုံကုမ်ပါဗာႏတဲင် စွိုးခွိုꩻစဲ့ꩻပိုႏတန်တဖြာꩻနဝ်ꩻ ဟန်ႏနေင်ႏယို ဝွေꩻသီးထိုမ်ႏလယ်ႏဟော်ꩻခါꩻမွေးစွဉ်ႏ "တွိုက်ꩻထန်ႏတသာ ဖေင်ꩻယာမားယာဗွာ"ရိုꩻနဝ်ꩻတွော့ꩻ ခွေသွဉ်းတဲမ်းထွာ တမာလွေꩻထဲင်းဗာႏ လိတ်ယိုသွူ။ နီပအိုဝ်ႏခွိုꩻယို ထွာလွဉ်ဖရာꩻတကာႏရီးရီးဝင်ꩻ၊ တယ်ႏသူရိယစန္တာႏစိုးခါကာႏ တစုပ်ထွူတစုပ် အဝ်ႏခံႏထူႏ လွောက်ꩻနာႏလွဉ်ꩻဒျာႏ ဗွေႏဖရာꩻငဝ်းသွဉ်သင်၊ နီခွန်စဝ်း တအဲဉ်ထဝ်း ရျာꩻခေါင်ꩻဆီဗာႏအခါႏကို ကဖျတ်ကာႏ တွူႏတရန်လွဉ်ဒါႏ စွိုးခွိုꩻအယပ်ꩻအခုဲင်ႏ အရန်းရန်းယိုလဲ့ ပွိုးစွဉ်ႏဗွေႏသံႏဃာႏသီး ဂွုဏ်ႏကေꩻဇူꩻတွော့ꩻ လိုꩻမျိုꩻတထိုꩻမားဗာႏတဝ်း၊ ဗꩻတွိုႏထံဟန်ႏသနီꩻယိုနဝ်ꩻသွူ။ နီခွိုꩻနွယ်ႏ ပအိုဝ်ႏယိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏဖရာꩻတကာႏ၊ သံႏဃာႏတကာႏ ပွိုင်းလဲင်ႏခါကာႏရင်ꩻတဲင် လွူးနမ်းကမ်းကြိုယို ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏဒုစရဲက်ထာꩻမာꩻ တဟဝ်တဝ်းဖဲ့ꩻ စိမ်စွဉ်ႏစာဒဝ်၊ လွူးထော့ꩻဆျာ၊ မာꩻစဉ်ႏတဲင် ဒွိုႏဒဝ် ဒွိုႏယာ စစွဉ်ႏနုဲင်းယိုဖုံႏ အကျိုꩻတဖေႏတဝ်း လွူးနမ်းတဗွာအီတဝ်းရင်ꩻရင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းယိုခါ နီပအိုဝ်ႏဒုံဆောင်ႏရပ်ရာႏ ဒေႏသဟံႏနယ်ႏ ဧရိယာႏအကို ယာဖြေင်း၊ ယာဗွာ၊ ယာမား ကလွဉ်အဝ်ႏယားဒါႏငါႏ နီစွိုးခွိုꩻလိုꩻမျိုꩻယို နီစွိုးခွိုꩻစဲ့ꩻအဝ်ႏဒျာႏမွော့ ပွိုးတမုဲင်ꩻ တတွိုက်ꩻယားကုဲင်ထိုꩻတဝ်းနဝ်ꩻ ပွိုးပါႏတမုဲင်ꩻ၊ အဝါႏသနာႏရောင်ဒျာႏရင်ꩻဝင်ꩻဖုံႏဟောင်း-လဲင်ꩻယူႏတွိုႏတွိုႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ထွိုင်ႏတွိုႏဟန်ႏနေင်ႏယို စက်တင်ဘာ၊ အောက်တိုဘာကိုရပ်နဝ်ꩻ စွိုးခွိုꩻစဲ့ꩻသွီႏလျားပသာႏ ထုမ်ႏလယ်ႏဟော်ꩻတခါႏခါႏသွူ "ဖေင်ꩻဖင်ꩻ ယာလံ ယာဗွာ ယာမား တွိုက်ꩻယားရေꩻ"နဝ်ꩻသွူ၊ ကွဲးတွော့ꩻ လယ်ႏဟော်ꩻခါꩻလဲဉ်းဒါႏအတွိုင်ꩻ တွိုႏထံလဲဉ်း နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇-လဲ့ ကာႏငါဖျင်သွူ၊ တနေင်ႏလဲ့ တထီႏထွꩻတဝ်းဒွိုန်း သွီႏအဝ်ႏခွꩻကဒျာႏတွိုင်ꩻတွိုင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဝါႏလွော်တွော့ꩻ ကအီႏတွိုက်ꩻယားဗာႏ ယာလံ ဖေင်ꩻဖင်ꩻ ကိစ္စယို စွိုးခွိုꩻစဲ့ꩻကတူႏဖုံႏ အဝ်ႏဟွုန်လောက်ꩻကာႏနေကဒွိုန်းဒျာႏဟောင်း၊ ဝါႏသနာႏ တယားလꩻတဝ်းဒွုန်းဒျာႏရင်ꩻဟောင်း၊ ငမ်းငါႏဝင်ꩻဒွါႏသော့ꩻ လာဘ်ဆေ့ꩻထိုꩻဟောင်း၊ ငမ်းဒျာႏအမာ စကတ်ငိုꩻအဲဉ်ထဝ်းဟောင်းကရိုꩻနဝ်ꩻ ယူႏလဉ်ꩻဖြောင်တဝ်းသွူ။ အွဉ်ငါလဲဉ်းသွူ လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻ၊ ထွာလဲဉ်းသွူ စွိုးခွိုꩻကတူႏတဖြုံႏမွော့ နုဲင်းကြွို့ꩻထာꩻမာꩻရန်းယိုမွော့ သိမ်းကီႏဗဲ့ꩻနꩻ တွိုက်ꩻခꩻဗာႏနေးအရန်း တမွေးတဝ်းမွော့ ဟွုန်ငမ်းဆွတ်ꩻချာ တမာꩻထွာထွာတဝ်းနဝ်ꩻ ပွိုးတမုဲင်ꩻ ပိုႏကယ်ႏတန် ဖြားတန်ခွန်ချစ်လယ်သီး ကအွဉ်ငါတယ်ႏထောင်ႏခါꩻဒါႏ "နမ်းကျင်ꩻဖျင်သော့ꩻခင်ႏလမ်း" (ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တ ပြုပြင်ရေးစခန်း) အောင်ႏဆုꩻဗွေတပ်စခန်ꩻ သုဲင်ꩻခဝ်ကိုသူꩻလဲ့ အထွူထွာတဗာႏ မွော့တမာꩻလွေꩻတဝ်း၊ ခြေင်းကတွောင်တဗာႏ မွော့ခွုမ်စံႏမာꩻလွေꩻတဝ်း၊ ရွဉ်အာႏ၊ ဉာဏ်ႏအာႏ မွော့တစွဲးကိုဖေႏတဝ်းဟောင်းကရိုꩻနဝ်ꩻ--။ "ဒုံဆောင်ႏဆꩻကီ ယာလူးလီ ပိုလီꩻစွိုးခွိုꩻ အီႏခြီဖွန်ႏ အဝ်ႏဆျမ်ႏနွန်ႏတဲက်ꩻသော့ꩻလင်ꩻဗော့ꩻဝင်ꩻ အွိုးငါးရုဲင်ꩻခမ်း ကောင်လစ်ꩻဖြုံႏသူꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏထီႏရောင်လွဒျာႏဝင်ꩻ ပငါပရာꩻဖုံႏ မွေးတဝ်းဟောင်း၊ နီတာႏဝွန်ႏ အဝ်ႏတဝ်းဟောင်း၊ ပိုလီꩻပအိုဝ်ႏဖုံႏ ကလင်ꩻအဝ်ႏငွိုးခြီခြဝ်သော့ꩻထာꩻ အွိုးဝင်ꩻထောင်ႏကိုသူꩻနဝ်ꩻ နီထွာအွဉ်ငါစွိုးခွိုꩻသာႏ အံႏအခွဉ်ႏအဝ်ႏအွီႏဒျာႏဟောင်း၊ ထူႏယာခွဉ်ႏ ဖြေꩻထုမ်းကာꩻ ဝါးနယ်အမျာꩻခြာ အဝ်ႏဗွုန်ႏဒျာႏဟောင်း၊ မာꩻအီလမ်းတွိုက်တန် တမာဝါꩻအုံသော့ꩻ အဝ်ႏဟွုန်ယံဒျာႏဟောင်း ကရိုꩻနဝ်ꩻ?--။ ထူႏတာႏဝွန်ႏ ခွုမ်စံႏမာꩻဖေႏလဲဉ်း စွိုးခွိုꩻထာꩻမာꩻတဗာႏယို စွိုးခွိုꩻကို ကအဝ်ႏလိုႏမာꩻထွိုက်မာꩻသင်ꩻရီးရီးဒါႏ ထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ လိုႏအွဉ်ႏရေꩻခွုမ်စံႏ ခြေင်းခြေင်းတွောင်တွောင်လွေꩻဖေႏငါႏ၊ ယိုဝင်ꩻတာႏ၊ ယိုနီတာႏ၊ ယိုခွိုꩻတာႏ၊ ယိုလောကတာႏစတဲင် အတာႏတွမ်ႏအခင်ႏလမ်းခြောင်ꩻ တလိုႏအွဉ်ႏယွမ်ꩻထိုꩻတဝ်း ယာႏစူႏဖြေꩻမတဝ်းဟွေး၊ တွိုႏယိုမွော့ နမ်းတာႏဖဲ့ꩻ ယာႏစူꩻဖြေꩻ အဝ်ႏတလဲ့လင်ꩻဒျာႏလွဉ်းလွဉ်းနဝ်ꩻ တရာꩻဒျာႏဟောင်း----? ကအဝ်ႏယပ်ꩻခုဲင်ႏတွင်ꩻ တငိမ်ꩻချံꩻတဝ်းဒွိုန်းအခိန်ႏ နီတွိုက်ꩻခြေင်ႏ ခံႏယပ်ꩻလွိုဗာႏအာ၊ တွိုႏယိုခါ နီအံႏဗာႏအာလွိုဝင်ꩻမꩻ သီတွိုႏသꩻ အာာႏရꩻကေႏနပ်နဲ့၊ ယိုနဝ်ꩻ လိုꩻတန်ယံသီး လက္ခဏာႏတမွေးတဝ်း၊ သူႏတောႏယို ဖရာꩻလောင်ꩻသီး သꩻဓာတ်တမွေးတဝ်း၊ ဗွေႏဖရာꩻပဉ္စောဝ်းသီး တဖူꩻရဲဉ်ႏတမွေးတဝ်း၊ တနိက်သက်တဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းယိုခါ ပိုလီꩻခြာ နီလယ်ႏဟော်ꩻခါꩻဖေႏလဲဉ်းအတွိုင်ꩻ ဒဲင်ခင်ႏကာ ရဲဉ်ႏထင်ႏငါရုဲင်းရုဲင်း၊ နုဲင်းကြွို့ꩻယာ ပွိုးတမုဲင်ꩻ တထွာတွိုက်ꩻကုဲင်တဝ်းနဝ်ꩻ နီအွဉ်ငါစွိုးခွိုꩻခိန်ႏသမဲင်ꩻ မဲ့ဗေင်ႏတခြိုထိုꩻဒျာႏရင်ꩻဟောင်း၊ ယာမား၊ ယာဗွာယို နီထွာကယ်ႏတန်တွင်ꩻ အွဉ်ႏထွာအီဒျာႏ ထွုံꩻစံႏယံတဗာႏဒျာႏရင်ꩻဟောင်း၊ ပွိုးတမုဲင်ꩻ ပါႏတမုဲင်ꩻမွော့ သꩻယွုန်းထွို့ꩻထိုꩻရောင်ဒျာႏဝင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ---? နီလိုꩻသီးသမဲင်ꩻယို လူꩻသင်းခဲင်ꩻတဲမ်းပင်ꩻဖေႏတဒါႏတဝ်း၊ နီသမဲင်ꩻ နီတဲမ်းချာဒျာႏမꩻ၊ ယိုအဆꩻ၊ ယိုအသိုႏ နီအဝ်ႏလိုႏလွိုက်ရွေꩻဒါႏဒါႏ၊ လꩻမွော့တွမ်ႏပညာႏဘွဲ့ဖုံႏ၊ လုံးလွိုက်ထိုမ်ႏ တဲမ်းဒင်ႏသေꩻဒျာႏ သမဲင်ꩻယံယံ၊ နီယို လိုꩻတန်တရာꩻဝင်ႏ၊ ကမ္ဘာႏပညာႏသျင်ႏသီး အဝ်ႏလက္ခံႏနောတ်ꩻဟွေး---။ ပအိုဝ်ႏလိုꩻတန်ယံ တွိုက်ꩻဝန်ဗွုန်ႏ ယာလံ ဖေင်ꩻဖင်ꩻ အွိုးကမ္ဘာႏသမဲင်ꩻ မတ်တန်ꩻကိုသꩻ ဝင်ꩻဖေႏကတဲမ်းသွင်ꩻသော့ꩻနွောင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏယံနယ်ငါႏဝင်ꩻ ပငါပရာꩻနဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းသားမွိုးဖါဆꩻငါ တွမ်ႏငဝ်းငွါအငိုꩻတန်ႏ ကဟော်ꩻထန်ႏနယ်လဲဉ်းဒါႏဝင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏထဲ့တဝ်းဟံႏ၊ အဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏဒင်ႏဒျာႏ ပလ္လင်ႏခံꩻလောင်း၊ သမဲင်ꩻဝင်ႏလိုꩻစွန်ꩻထင်စာႏရင်ꩻကို နီယိုယံကပါသော့ꩻ နီခမ်းသားမွိုးဖါ အီႏထူႏဂွုဏ်ႏအံႏဖြာႏတငါငါလွေꩻမတဝ်ဟွေး---။ နဝ်ꩻမꩻ နီကထူႏတာႏဝွန်ႏလဲဉ်း စွိုးခွိုꩻထာꩻမာꩻ၊ နီကဟော်ꩻခါꩻလဲဉ်း ခမ်းသားထျꩻ ငဝ်းရာႏဆꩻ အငိုꩻထိုဖုံႏယို အဝ်ႏလိုႏဖောႏထန်ႏနယ်မွေးမွေးဖေႏလဲဉ်း အနမ်းအခြုံ၊ ဟော်ꩻထွူအုံသွီႏခွꩻချာဗော့ꩻထာꩻနဝ်ꩻ မုဲင်ꩻခါမꩻ ထာꩻမာꩻအီႏထွူ၊ မုဲင်ꩻခါမꩻ ခမ်းသားယွုမ်းအံႏနီဟောင်း ကရိုꩻနဝ်ꩻ---။ နမ်းသꩻနီပါꩻ ယံချံꩻသာႏ၊ နီကဟော်ꩻခါꩻဒါႏ ဖေင်ꩻဖင်ꩻယာလံခရာႏယို အဝ်ႏလိုႏဖောႏထန်ႏနယ်ဖေႏငါႏလဲဉ်း အနမ်းအခြုံ၊ အမွိုင်သွတ်ꩻ ပအိုဝ်ႏဒေႏသ ဖေင်ꩻဖင်ꩻယာမွ ဖေႏကလူးကြုံႏသော့ꩻမွုန်းဒွုမ်အကျောင်ꩻ--[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ပရဟိတခွန်(နောင်တန်နီဖြုံႏ)
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်(၅)၊ အစဲဉ်ႏ(၁၉)၊ မဲ့ငါ(၁၄)