နေား-နေား-နေား

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နေား-နေား-နေား" လိုꩻသီးယို ပေါႏသဲင်ꩻထွာသွူလိုꩻနဝ်ꩻ အရေꩻအမျိုမျိုꩻအတာႏ အဝ်ႏလိုႏငါႏ ထာꩻသေအာအာသွူ။ ထာꩻသေဒါႏ အစွိုးစွိုးအမျိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻပညာႏသွူ။ ပညာႏကရိုꩻဒါႏငဝ်းယိုနဝ်ꩻ လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ အဝ်ႏဟွုန်အဝ်ႏဒေါ့ꩻရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ ပအိုႏငဝ်းတွေးတဝ်း၊ ပါဠိငဝ်းဒျာႏသွူ။ ပါဠိငဝ်း ပညာႏယို မီႏပြန်ႏဗာႏ ပအိုႏဘာႏသာႏနဝ်ꩻ ပ-ကရိုꩻနဝ်ꩻ အစွိုးစွိုး အမျိုꩻမျိုꩻ၊ ညာႏ-ကရိုꩻနဝ်ꩻ ထာꩻသေ အဓိပ္ပါယ်ႏလꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ထွာလိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏငါႏပညာႏ ထာꩻသေအာအာလဲ့ ထာꩻသေဖေႏကအာယို တကျိုꩻစာꩻတဝ်းလိုꩻနဝ်ꩻ ကဲန်းအာအာသွူ။ ထာꩻသေကနွို့ဒါႏ လိုꩻသီးသꩻကို ကနောက်ꩻကိုနဝ်ꩻ နွို့ဖဲ့ꩻမဲ့၊ နွို့ဖဲ့ꩻနားနဝ်ꩻ ကဲန်းအာအာသွူ။ ထာꩻသေဖေႏကနွို့ဖဲ့ꩻမဲ့နဝ်ꩻ ထွားဗာႏလိတ်၊ ထွားဗာႏတီဗီ(ထီႏရုတ်ဟွုန်ငဝ်း)၊ ထွားဗာႏဇာတ်ထွားဗာႏပွယ်ꩻဖုံႏသွူ။ ထာꩻသေ ဖေႏကနွို့ဖဲ့ꩻနားနဝ်ꩻ နာႏဗာႏရေဒီယို၊ နာႏဗာႏတရာꩻပွဲꩻ၊ နာႏဗာႏဟော်ꩻခြုဲင်းငဝ်းပွဲꩻဖုံႏသွူ။ ထွားလိတ်ဖေႏကဒါႏ၊ ဖေႏကသေနာႏနဝ်ꩻ သွဉ်ဒါႏဒါႏဗာႏလိတ်သွူ။ နီပအိုႏနဝ်ꩻ လိတ်ပအိုႏ၊ လိတ်မန်းနီမျိုꩻယို မီႏဒါႏလို့နဝ်ꩻ ထွားခရာႏ ဟော်ꩻခရာႏလိတ်ယိန်းအာအာသွူ။ မီႏဟော်ꩻဒါႏ မီႏသေနာႏပါ လိတ်အင်္ဂလေက်နဝ်ꩻ ယိန်းဟဝ်ဟဝ်သွူ။ လိုꩻတဒါႏတဝ်းလိတ်တမျိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ ဟော်ꩻဗာႏတဝ်းလိတ်တဲင် ထာꩻသေအီႏနွို့ဖဲ့ꩻမဲ့နဝ်ꩻ တလꩻတဝ်းတွော့ꩻ ထာꩻသေအခွင်ꩻအရေꩻ သွုမ်ꩻထိုꩻလဲဉ်းတစွိုးသွူ။ တီဗွီ၊ ရေဒီယို ယိုခါနဝ်ꩻကဲန်းအာအာ ဝင်ꩻအွဉ်ႏစွꩻဖေႏဒျာႏ မန်းဘာႏသာႏတဲင် လိုꩻတဒါႏတဝ်းမန်းငဝ်းနဝ်ꩻ တီဗွီ၊ ရေဒီယိုကို ထာꩻသေအခွင်ꩻရေꩻယို သွုမ်ꩻထိုꩻဖျင်လဲန်းတစွိုးသွူ။ တီဗွီ၊ ရေဒီယိုကို ဝင်ꩻကဒေါ့ꩻအွဉ်ႏစွꩻဒါႏ သတင်ꩻစတဲင်အကျောင်ꩻခရာႏ အမျိုꩻမျိုꩻယိုနဝ်ꩻ အအဲန်ႏအနေႏ အဝ်ႏ(၂)မျိုꩻလွုမ်ꩻသွူ။ (၂)မျိုꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ဖေႏထာꩻသေပညာႏတမျိုꩻ၊ မာꩻမွန်းမာꩻပျောႏဖေႏတမျိုꩻ၊ ယိုနီမျိုꩻသွူ။ ယိုနီမျိုꩻအကို လိုꩻကဲန်းအာအာနဝ်ꩻ ကုဲင်းထွားကုဲင်းနာႏဒျာႏ ထာꩻမွန်းထာꩻပျောႏခရာႏလွုမ်ꩻသွူ။ လိုꩻယဟန်ႏနဝ်ꩻ ပေါႏသတင်ꩻလွဉ်သွူ။ ဝင်ꩻဒေါ့ꩻဝင်ꩻခြုဲင်းသွူသေခရာႏ တောင်ꩻခရာႏ တစွိုးစွိုးတမျိုꩻမျိုꩻလဲ့ ထွားဒွုမ်နာႏဒွုမ် တီဗီ၊ ရေဒီယိုတွော့ꩻ ပေ့ꩻထိုꩻစွဉ်ႏ၊ ထွိုင်ႏထိုꩻစွဉ်ႏဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏသွူ။ ဗွေႏဗိုန်ဗွေႏစင်ꩻသီး ကဟော်ꩻဒါႏတရာꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ မော်သီးကဟော်ꩻဒါႏတရာꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ ဒေါ့ꩻဟော်ꩻငဝ်းခြုဲင်းပွဲꩻတစွိုးစွိုး တမျိုꩻမျိုꩻယိုလဲ့နဝ်ꩻ လိုꩻသီးယိုနဝ်ꩻ တကုဲင်းနာႏကြွို့ꩻတဝ်းသွူ။ ထာꩻသေထာꩻဒါႏကရိုꩻယိုနဝ်ꩻ အထျꩻအဝ်ႏသꩻမဲန်သေ သꩻမဲန်ဒါႏသွူ။ မီႏမဲန်သေမဲန်ဒါႏနဝ်ꩻ ကထီႏဝင်ꩻမာꩻ အစွိုးစွိုး အမျိုꩻမျိုꩻ၊ ကဟွုန်ဝင်ꩻဒေါ့ꩻဝင်ꩻခြုဲင်း အကျောင်ꩻခရာႏအစွိုးစွိုး အမျိုꩻမျိုꩻယို ထွားစဲင်းနာႏစဲင်းထွူတဲင် အစားအဝ်ႏလိုႏမတ်တောင်ꩻလဲ့ မတ်တောင်ꩻထွူတွော့ꩻ အရေꩻမီႏပေါႏ၊ အရေꩻမီႏတွိုႏလွဉ်နဝ်ꩻ နီကထီႏ၊ နီကဟွုန်အတွိုင်ꩻယို ထူႏသုံꩻမာꩻလွဉ်ꩻနုဲင်းဒါႏစွဉ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻကမဲန်လꩻပညာႏ၊ လိုꩻကမဲန်ဒါႏသားနဝ်ꩻ ပေါႏထန်ႏသွူလံးလဲ့ ကထီႏကဟွုန်မန်ႏသမျယို အွဉ်ႏသတိꩻဟတ်ဟဝ် ထွားစဲင်းမတ်တောင်ꩻဒါႏထာꩻတဲင် ထာꩻသေထာꩻဒါႏကရိုꩻယိုနဝ်ꩻ အခင်ႏလံးတွိုင်ꩻ၊ အရပ်တွိုင်ꩻ အဝ်ႏလꩻသော့ꩻ၊ အဝ်ႏသေသော့ꩻဒျာႏသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ထွားလိတ်ပရိတ်သီးဖုံႏဟွေး- ထွာလိုꩻတစိုးယို ထာꩻသေထာꩻဒါႏကရိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏစွဉ်ႏသေႏသေႏ၊ အဝ်ႏလိုႏစွဉ်ႏခြေင်ခြေင်တဲင် ထာꩻသေထာꩻဒါႏ ဖေႏကအာနဝ်ꩻ အခိန်ႏတွိုင်ꩻ၊ မွူးနီꩻတွိုင်ꩻ ကျိုꩻစာꩻလွသွော့ဝင်ꩻနေား။ မီႏလွေꩻပွယ်ꩻ လွေꩻဆေ့ꩻနဝ်ꩻ နမ်းတာႏ၊ ပိုမာတာႏ၊ မွိုးဖါတာႏ ကသေနန်းယူႏလꩻ ဖြေႏသꩻဒါႏတခိုး၊ ထာꩻအံႏတစွိုးစွိုးတမျိုꩻမျိုꩻအတွိုင်ꩻ ထွားတာႏလိတ်အုတ်လိတ်စောင်ႏဖုံႏယိုလဲ့ သေနန်းယူႏလꩻဖြေꩻပါသွော့နေား။ တနီꩻနီꩻအကို ကုသိုလ်ႏ၊ ပညာႏ၊ ဥစ္စာႏ သိုမ်စွိုးသိုမ်မျိုꩻယို တစွိုးစွိုးတရိုꩻတဝ်း၊ နီစွိုးသိုမ်စွိုးတရိုꩻတဝ်း မီႏလꩻနဝ်ꩻမꩻ ဟဲ့ꩻထွိုက်ဟဲ့ꩻသင်ꩻမွူးနီꩻဟဝ်တဲင် နီအတာႏ ဖေႏကထွာမွူးနီꩻဟဝ် စွုမ်ႏနီꩻနီꩻနဝ်ꩻ ကျိုꩻစာꩻသွော့နေား။ လꩻနွောင်ꩻအီထာꩻသေအတာႏ တနီꩻနီꩻယို ဖေႏကဟောꩻဗာႏလိတ် အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ(၁၅)မိနစ် အွဉ်ႏသꩻဓိဋ္ဌာန်ႏသွော့နုဲင်းနဝ်ꩻနေား။ တနီꩻနီꩻကို ကထွားဗာႏတီဗွီဆေ့ꩻတွမ်ႏအာယို ထွားပျောႏ ထွားကြွို့ꩻထာꩻမွေးတဝ်း ဖေႏကလꩻထာꩻသေနဝ်ꩻ အွဉ်ႏသတိထွူႏထွူႏတွော့ꩻ နီကထွားဗာႏဒါႏ အခိန်ႏအာအတွိုင်ꩻ ကလꩻထွိုက်လꩻသင်ꩻသော့ꩻ ထာꩻသေယို ကျံႏထူႏကျံႏမတ်သော့ꩻလꩻလꩻသွော့သꩻကို ကနောက်ꩻကိုနေား။ မုဲင်ꩻကိုတယဝ်း ကမော့ꩻကထီႏဒါႏ စေးခဝ်ဖုံႏယို လိတ်ဗွို့ꩻတဗွို့ꩻတဝ်း ယွိုင်ႏထွားထွူတဲင် လိတ်မီႏဗွို့ꩻလဲ့ အခိန်ႏကလꩻသမျ ဟောꩻထွားထွူတွော့ꩻ ကလꩻထွိုက်လꩻသင်ꩻသော့ꩻဒါႏ ထာꩻသေဖုံႏယို မတ်တောင်ꩻခါꩻသွော့နေား။ ထာꩻသေကရိုꩻနဝ်ꩻ သွဉ်လိတ်ကျောင်ꩻကိုမꩻ မွေးတဝ်း၊ ခင်ႏလံးတွိုင်ꩻ အရပ်တွိုင်ꩻ လꩻနွောင်ꩻဒျာႏတဲင် အဲ့ꩻမဲ့ထွား ဗွောင်နားနာႏ ထူႏသိမ်ꩻမတ်တောင်ꩻဒါႏဒါႏသွော့နေား။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကုဝေ-မုဲင်းကောင်
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်-၂၊ အစဲဉ်ႏ-၁၃