နေးထူႏတဝ်း

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နေးနာႏထူႏတဝ်း ပညာႏအဝ်ႏသူႏတောႏကောင်ꩻငဝ်းတဲင် သီဗာႏထာꩻ" ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻ ကဟော်ꩻခါꩻဒါႏ မင်္ဂလာႏတရာꩻနဝ်ꩻ ဂါႏထာႏပေါင်ꩻ အဝ်ႏ(၁၀)ဂါႏထာႏသွူ။ ဂါႏထာႏ(၁၀)အကို ပထမဂါႏထာႏအကို ကပါသော့ꩻဒါႏ မင်္ဂလာႏတရာꩻ(၃)ပါꩻနဝ်ꩻ နုဲင်းလယိုအတွိုင်ꩻသွူ။

ပထမဂါႏထာႏ မင်္ဂလာႏတရာꩻ(၃)ပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ လိုꩻမွိုက်သီးယို မာꩻသွꩻပေါက်ꩻကွိုက်ꩻဗာႏတဝ်း (၂) မာꩻသွꩻပေါင်ꩻကွိုက်ꩻဗာႏ ပညာႏအဝ်ႏသူႏတောႏကောင်ꩻ (၃) ပူႏဇောႏထွိုက်ဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏသီးယို ပူႏဇောႏဗာႏ။ မင်္ဂလာႏတရာꩻယို(၃)ပါꩻအကို အမုဲင်(၂)မင်္ဂလာႏနဝ်ꩻ "မာꩻသွꩻပေါင်ꩻကွိုက်ဗာႏ ပညာႏအဝ်ႏသူႏတောႏကောင်ꩻ"ရိုꩻနဝ်ꩻတဲင် မီႏမာꩻသွꩻပေါင်ꩻကွိုက်ꩻတဝ်း သူႏတောႏကောင်ꩻနဝ်ꩻ မင်္ဂလာႏတရာꩻကုဲင်သွူ။ မာꩻသွꩻပေါင်ꩻကွိုက်ꩻတဝ်း သူႏတောႏကောင်ꩻတွော့ꩻ မော့ꩻဗာႏထာꩻဒုက္ခဆင်ꩻရယ်ꩻအကျောင်ꩻယို အီႏတဲမ်းနယ်လွေꩻ "ဒုကနိပါတ် သဗ္ဗဒါဌဇာတ်"နုဲင်းငါယိုအတွိုင်ꩻသွူ။

ဒုကနိပါတ် သဗ္ဗဒါဌဇာတ်ဝတ္ထု[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပွိုင်းလဲင်ႏစခါ ဗာႏရာႏဏသီႏခမ်း ခွန်တန်ဗြဟ္မဒတ်နဝ်ꩻ ဇာဂရု အမဉ်ꩻကအဝ်ႏဒါႏ ပုရောဟိတ်အမတ်တန် အဝ်ႏတဖြာꩻသွူ။ ဇာဂရုအမတ်တန်နဝ်ꩻ ကနွောင်ꩻဒါႏ တိရစ္ဆာန်ႏခင်ႏလစ်ꩻပင် ပထဝီဇယမန္တရာႏယို ဒါႏလဲပ်မွေးစွဉ်ႏသွူ။ ဗာႏရာႏဏသီႏဝေင်ꩻသောင် တခြာကို တထွောင်းနဝ်ꩻ ရောဟိနီထွီႏဟံႏ ပညာႏသျိအဝ်ႏတဗာႏသွူ။ တောမ်ႏထွီႏဟံႏလင် ဗာႏရေင်ဗာႏရျာꩻဖုံႏ အဝ်ႏအုံငီꩻလွေꩻလွဝင်ꩻသွူ။ ရောဟိနီထွီႏဟံႏနဝ်ꩻ လိန်ႏမာႏလက်ꩻလဲန်ငါႏ၊ ထာꩻဆင်ႏချင်ႏတရာꩻလဲ့အဝ်ႏ၊ ဟဝ်ကုဲင်ကျိုꩻကျောင်ꩻလဲ့ သေနာႏသွူ။ ရောဟိနီထွီႏဟံႏ ကဖဉ်းမွိုတ်ဒါႏ သိင်္ဂါလအမဉ်ꩻကအဝ်ႏဒါႏ ထွီႏဟံႏနဝ်ꩻ ယောင်ꩻဆင်ꩻအင်္ဂါႏ လက္ခဏာႏနမ်းကြိုဖုံႏယို ဖုဲင်ႏထွားတရေꩻလဲ့ ဉာဏ်ႏပညာႏဆေ့ꩻ၊ မာꩻငီႏငါ၊ မာꩻကြွို့ꩻကြꩻဒါႏထာꩻတဲင် ထာꩻသားလောင်ႏလင်ဖုံႏနဝ်ꩻ တဟွုန်ဟဝ်တဝ်းဝွေꩻသွူ။ ပေါႏထီႏဝွေꩻလဲ့ အဲင်ႏရောင်စွဉ်ႏ ပငါပရာꩻသွူ။ သိင်္ဂါလထွီႏဟံႏနဝ်ꩻ "သတ္တဝါႏစားယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏလွိုႏလွိုႏကာႏကာႏ လွꩻထီႏရောင်ခွေဖုံႏ၊ တွိုႏဆုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ဖေႏကထွာလို့ ခွေထာꩻထွဉ်ႏအံႏ၊ တွိုႏနဝ်ꩻမꩻ ဝွေꩻသီးအီႏသေ"အဝ်ႏဒိုႏတေ့ꩻခန်းသꩻကိုနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ သိင်္ဂါလထွီႏဟံႏနဝ်ꩻ ဘဝကရီးခါ သွဉ်ဗာႏဖို ကနွောင်ꩻဒါႏ တိရစ္ဆာန်ႏ ပထဝီဇယမန္တရာႏတဲင် ဝွေꩻသꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏမဲန်နွောင်ꩻသေႏသေႏစွဉ်ႏ တိရစ္ဆာန်ႏအလင်ဖုံႏသွူ။ "ပထဝီဇယဂါႏထာႏ အောင်ႏနွောင်ꩻထွီႏဟံႏ" တွိုႏခꩻတလဲင်ႏတွော့ꩻ ပညာႏသျိဇာဂရု ပုရောဟိတ်နဝ်ꩻ မဲန်ရွစ်သရဇ္ဈာယ်ႏလွေꩻ ဝွေꩻကဒါႏခါꩻဒါႏ ပထဝီဇယမန္တရာႏနဝ်ꩻတဲင် ထန်ႏလွေꩻသွူ ထွီႏဟံႏကအဝ်ႏအုံဒါႏ တခြာကိုတွော့ꩻ လုံးတွောင်းလောင်း ရဲဉ်ꩻတောမ်ႏဆရာႏဂုဏ်ႏ ကန်းတော့ꩻပွယ်ꩻဖုံႏတွော့ꩻ ပူႏဇောႏလွေꩻလူꩻပွေါးတခြာ၊ လူꩻပွေါးကောင်ဖုံႏထွူတဲင် ရွစ်သရဇ္ဈာယ်ႏလွေꩻခန်း ပထဝီဇယမန္တရာႏနဝ်ꩻသွူ။ ပုရောဟိတ်အမတ် ထွိုင်ႏရွစ်လွေꩻ ပထဝီဇယမန္တရာႏနဝ်ꩻ တခြာကိုကအဝ်ႏဒါႏ ထာꩻသားခင်ႏလစ်ꩻပင်၊ ခင်ႏနီပင်၊ ခင်ႏအဲန်ထဝ်း၊ ကားကအဝ်ႏယို အွဉ်ဝင်ꩻလွဉ်နာႏလွ ပထဝီဇယမန္တရာႏဖုံႏသွူ။ ပုရောဟိတ်နဝ်ꩻ ပေါႏကေႏနပ်ကွို့ꩻသꩻသွူလဲ့ သဲင်ꩻချာခန်းဒျာႏ ဗာႏရာႏဏသီႏခမ်းကိုသွူ။ သိင်္ဂါလထွီႏဟံႏနဝ်ꩻ ပုရောဟိတ်အမတ်ကရွစ် သရဇ္ဈာယ်ႏဒါႏ မန္တရာႏခိန်ႏနဝ်ꩻ ဝွေꩻတရေ့လွေꩻ လုံးတွောင်းတပျာႏတလတဲင် အဝ်ႏနာႏတေ့ꩻလွေꩻခန်းနဝ်ꩻသွူ။ ဘဝကရီးခါနဝ်ꩻ ဝွေꩻအဝ်ႏဒါႏဗာႏဖိုတဲင် (တဲႏ)အထျꩻဗꩻအနာ ထွိုင်ႏနာႏလွေꩻနဝ်ꩻ ဒါႏအိုမ်ချာလို့စွဉ်ႏဒျာႏသွူ။ ပေါႏပုရောဟိတ်ထန်ႏသဲင်ꩻလဲ့ ထွီႏဟံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလုံးတပျာႏတလထန်ႏလွဉ်တွော့ꩻ တဝဲန်ထင်ႏစွဉ်ႏ လုံးတွောင်းတပျာႏလောင်း၊ ထင်ႏတရွူꩻအနမ်းသိုမ်လဲင်ႏထွူတဲင် "ကလွꩻထီႏဒါႏခွေ တိရစ္ဆာန်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ ယိုတလဲင်ႏတဲး သေဗာႏသွူ ခွေအကျောင်ꩻမတဝ်၊ တိရစ္ဆာန်ႏကားကအဝ်ႏ လွဉ်ထေ့ခꩻစာꩻလို့လို့ခွေ ယိုခါခါဟုဲင်း"ခြီခြဝ်သွူနဲင်းနဝ်ꩻဝွေꩻ ရွစ်လွေꩻခန်းဒျာႏ ပထဝီဇယမန္တရာႏ သိုမ်ခေါက်နဝ်ꩻသွူ။

ထွာလွေꩻမွေးခန်း ထွီႏဟံႏခွန်ဟော်ခံꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တွိုႏနဝ်ꩻတွော့ꩻ တခြာကိုကအဝ်ႏဒါႏ ဆင်၊ ကေ၊ ချင်ႏသေ့ꩻ-စတဲင် တိရစ္ဆာန်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ အွဉ်လွဝင်ꩻ လွဉ်ထေ့လွသွူ သိင်္ဂါလထွီႏဟံႏထျꩻတွော့ꩻ "ဗွေႏထွီႏဟံႏဟွေး- နီဗွေႏနဝ်ꩻ ယံကကထွာဖေႏသွော့ နီသွဉ်းသီး ခွန်ဟော်ꩻခံꩻ ဗွေႏဩ" သဘော်ꩻတူႏလွဝင်ꩻ ကျောႏညာႏလွေꩻသွူနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ကတရေꩻဖုဲင်ႏထွားဒါႏ ထွီႏဟံႏမွူးတဗာႏယိုလဲ့ ဒင်ႏမျောက်လွေꩻဖေႏပါခန်း မိဖရာꩻတန်အရာႏနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻထွူတွော့ꩻ တဲႏနဝ်ꩻမာꩻငါနဝ်ꩻ သိင်္ဂါလထွီႏဟံႏယို ထာꩻသောင်ꩻထာꩻသား တိရစ္ဆာန်ႏကားကအဝ်ႏ တခြာကိုနဝ်ꩻ "သဗ္ဗဒါဌ-ခွန်တန်ထွီႏဟံႏ"ဟဲ့ꩻရောင်လွခန်းနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ သဗ္ဗဒါဌ ခွန်တန်ထွီႏဟံႏနဝ်ꩻ ထွာမွေးလဲန်းခွန်တဲင် ဆင်ထီးတန် နီဗာႏငင်းလောင်းနဝ်ꩻ အွဉ်ႏထိုမ်းချင်ႏသေ့ꩻထီးတန် နီဗာႏတွော့ꩻ သဗ္ဗဒါဌ ထွီႏဟံႏခွန်တန်တောမ်ႏ မိဖရာꩻနဝ်ꩻ ထိုမ်းချင်ႏသေ့ꩻနဝ်ꩻ ဖြာꩻဗာႏဗာႏတဲင် အိုပ်ချုက်လွေꩻခန်းဒျာႏ ထာꩻသားအပေါင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ရောဟိနီပညာႏသျိထွီႏဟံႏနဝ်ꩻတဲ့ ထွာပုရောဟိတ်အရာႏတွော့ꩻ ခꩻစာꩻဗာႏနုဲင်းနုဲင်းခန်းဒျာႏ သဗ္ဗဒါဌထွီႏဟံႏခွန်တန်ထျꩻနဝ်ꩻသွူ။

သဗ္ဗဒါဌထွီႏဟံႏ မဲန်ထွာပါစက္ကျာႏဝတေႏခွန်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

သဗ္ဗဒါဌထွီႏဟံႏနဝ်ꩻ ထွိုင်ႏထွာဗာႏ တိရစ္ဆာန်ႏခွန်ဟော်ခံꩻနဝ်ꩻ သꩻဖြုံႏပွစ်ꩻ ထင်းတန်နမ်းတွော့ꩻ မဲန်ထွာပါစွဉ်ႏ စက္ကျာႏဝတေႏခွန်တန်သွူ။ ဝွေꩻထာꩻမဲန်ထွာယို ခါးလားကအောင်ႏနဝ်ꩻ ငမ်းဝင်ꩻသေအာတဲင် ဟဲ့ꩻတောမ်ႏရောဟိနီ ထွီႏဟံႏပညာႏသျိတွော့ꩻ လွေꩻတွိုင်ႏပင်ႏတဝင်ꩻ အွိုးကောင်ခြာတထွောင်းကိုသွူ။ "ပညာႏသျိ ပုရောဟိတ်ဟွေး- ခွေနဝ်ꩻ ထွာဗာႏတိရစ္ဆာန်ႏခွန်ဟော်ꩻခံꩻနဝ်ꩻ ကေႏနပ်တဝ်းဒွုန်း၊ နေးတွမ်ႏမန္တရာႏအစွန်ꩻတဲင် ဟဲ့ꩻစုလို့သွူ တိရစ္ဆာန်ႏဖုံႏတွော့ꩻ ခွေမဲန်ထူႏသိမ်ꩻပါ ဗာႏရာႏဏသီႏခမ်း၊ ထွူနဝ်ꩻ သိမ်ꩻတငါငါလွေꩻ ဇမ္ဗူႏဒိပ်တဖြုံႏလုမ်းတဲင် နီတမာဝါꩻယို မဲန်ထွာလွေꩻ စက္ကျာႏဝတေႏခွန်တန်သနဲ့၊ ပညာႏသျိပုရောဟိတ် ထာꩻယူႏအဝ်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻဟောင်း?" တွိုင်ႏပင်ႏလွေꩻခန်း ပညာႏသျိထွီႏဟံႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

တဟဝ်စိက္ကူꩻတဝ်းနဝ်ꩻ တောမ်ႏစိက္ကူꩻမွော့[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ထွိုင်ႏသေ သဗ္ဗဒါဌထွီႏဟံႏထာꩻကျံႏတဲင် ရောဟိနီပညာႏသျိထွီႏဟံႏနဝ်ꩻ "သွꩻဟဝ် သိင်္ဂါလဟွေး ခင်ႏလစ်ꩻပင်သားနဝ်ꩻ ထောက်လို့ခင်ႏလစ်ꩻပင်တွော့ꩻ လွေꩻတလွာꩻဗာႏထာꩻ၊ လိုꩻနဝ်ꩻ ခင်ႏအဝ်ႏနီပင်တဲင် လွေꩻနွောင်းဗာႏထာꩻ၊ နဝ်ꩻလုမ်ꩻတကာႏတဝ်း လိုꩻသီးနဝ်ꩻ ဉာဏ်ႏပညာႏတန်လဲန်း တိရစ္ဆာန်ႏ ခွိုင်းမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ၊ လိုꩻနဝ်ꩻ အံႏဒါႏထဲင်းတောမ်ႏတိရစ္ဆာန်ႏယာႏ၊ ကောပ်နဝ်ꩻမꩻ ဟဝ်ယူႏစိက္ကူꩻတဝ်း ထာꩻယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻ။ နဝ်ꩻလုမ်ꩻတကာႏတဝ်း တိရစ္ဆာန်ႏအိုပ်ချုက်လိုꩻနဝ်ꩻ ကမ္ဘာႏအဖြုံႏမုဲင်ꩻစွဉ်ႏလဲ့ တဟွုန်ဖိုတဝ်း၊ အဝ်ႏဒျာႏလိုꩻသီးအုပ်ချုက်တိရစ္ဆာန်ႏလုမ်ꩻ၊ အဝ်ႏအိုပ်ချုက်ဒါႏ ဗာႏရာႏဏသီႏခမ်း ခွန်တန်ဗြဟ္မဒတ်နဝ်ꩻ ခွန်ကျင်ꩻတရာꩻဟဝ်၊ ခွန်ကျင်ꩻတရာꩻဟဝ်နုဲင်းယို မီႏပဲစ်မာႏနဝ်ꩻ မဲ့ꩻမော့ꩻဒါႏထာꩻဒုက္ခ၊ ခွန်ဗြဟ္မဒတ်နဝ်ꩻ ပညာႏသျိအမျတ် ဇာဂရုလဲ့အဝ်ႏ၊ နာꩻအမျိုꩻပြဲင်ႏနွောင်ꩻ တမွေးတဝ်း၊ တဟဝ်စိက္ကူꩻတဝ်းယို တောမ်ႏစိက္ကူꩻမွော့ လာꩻလာꩻနေား"ဒေါ့ꩻဖေႏခန်းနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

အင်းလွေꩻသိမ်ꩻမွေးစွဉ်ႏ ဗာႏရာႏဏသီႏခမ်း[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ထွိုင်ႏဟွုန်ရောဟိနီ ထွီႏဟံႏပညာႏသျိငဝ်းနဝ်ꩻ သိင်္ဂါလထွီႏဟံႏနဝ်ꩻ သꩻလျားစွဉ်ႏထာꩻတဲင် "ရောဟိနီဟွေး- နာꩻနဝ်ꩻ ခွေရိုꩻပညာႏအဝ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ခွေဒင်ႏမျောက်ဖေႏ နာꩻပုရောဟိတ်အရာႏ၊ ယိုခါ ခွေတွိုင်ႏပင်ႏနာꩻနဝ်ꩻ နာꩻထောက်ခံႏတဝ်းခွေ၊ နာꩻယို ခွေပုရောဟိတ်တမွေးတဝ်းဒွုမ်၊ နာꩻမဲန်လွေꩻအုံအွိုးမုဲင်ꩻလဲ့ လွေꩻအုံဟုဲင်း၊ ခွေတဲးတဲ့ အီႏလွေꩻသိမ်ꩻသွူ ဗာႏရာႏဏသီႏခမ်း"ရိုꩻဖေႏသွူ ရောဟိနီ ပညာႏသျိထွီႏဟံႏနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ စုခန်းဒျာႏအစဲ့ꩻ တိရစ္ဆာန်ႏဖုံႏ၊ ခီႏလွေꩻထေ့ခန်းဒျာႏ ဗာႏရာႏဏသီႏခမ်းနဝ်ꩻသွူ။ ထွိုင်ႏတွိုႏလွေꩻ ဝေင်ꩻတခါꩻထျꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏအုံယွုတ်ꩻထွူ စဲ့ꩻတိရစ္ဆာန်ႏဖုံႏတဲင်တွော့ꩻ "ဖေႏခမ်းထီနဲ့၊ ခမ်ႏတွိုက်ꩻစဲ့ꩻနဲ့" အွဉ်ႏစွꩻလွေꩻသံႏတမန်ႏ ထွီႏဟံႏတဗာႏတွော့ꩻ အွဉ်ႏလွေꩻဒေါ့ꩻဗြဟ္မဒတ်ခွန်နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ထွိုင်ႏဟွုန်ငဝ်းနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ဗာႏရာႏဏသီႏခမ်းသားဖုံႏနဝ်ꩻ ငမ်းလွဝင်ꩻ၊ သꩻဝꩻလွဝင်ꩻတွော့ꩻ ဒို့ꩻခါꩻလို့ခန်းဒျာႏ ဝင်ꩻတခါꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။

ထွီႏဟံႏထာꩻကျံႏ တောမ်ႏလိုꩻဉာဏ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တွိုႏနဝ်ꩻတွော့ꩻ ဇာဂရုပုရောဟိတ်နဝ်ꩻ "သီတောမ်ႏငမ်းမွော့ ကအီႏတွိုက်ꩻဗာႏလွဝင်ꩻ တောမ်ႏထွီႏဟံႏယိုနဝ်ꩻ ခွေတာႏဝွန်ႏဒျာႏ"ရိုꩻဖေႏသွူ ခမ်းသားနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ဝွေꩻနဝ်ꩻထင်ႏအုံသွူ ဝေင်ꩻတံꩻတွိုင်ꩻ "တခါꩻခꩻစင်ႏ"လောင်းတဲင် "သဗ္ဗဒါဌထွီႏဟံႏဟွေး- နာꩻအီႏသိမ်ꩻနီခမ်းကရိုꩻနဝ်ꩻ နာꩻအီႏမာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻသိမ်ꩻဟောင်း"ရီလွေꩻခန်းနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ "ခွေအီႏအွဉ်ႏ ချင်ႏသေ့ꩻတန်ဖုံႏ ဖြေင်ꩻသင်ႏဗာႏထာꩻတဲင် တခမ်းလုမ်းခံႏနွောင်ꩻတဝ်း ချင်ႏသေ့ꩻငဝ်းတွော့ꩻ ပေါႏလိုꩻဖုံႏသီလို့လဲ့ နွို့သိမ်ꩻသွူဟွေး"ထွီႏဟံႏနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻချာခန်း ပုရောဟိတ်နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ဇာဂရုပုရောဟိတ် ထွိုင်ႏသေသွူ ထွီႏဟံႏထာꩻကျံႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် အဝ်ႏတံꩻတွိုင်ꩻခꩻစင်ႏလောင်း လင်ꩻသွူတဲင်တွော့ꩻ ဝေင်ꩻကိုကအဝ်ႏဒါႏလိုꩻဖုံႏ တိရစ္ဆာန်ႏဟံးတန်တန် ထွီႏညဝ်ႏမာꩻကီဖုံႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏပေ့ꩻခါꩻဟဝ်ဟဝ်လို့စွဉ်ႏ အနားနီပင်နဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻထွူတွော့ꩻ ပုရောဟိတ် ထင်ႏအုံချာယင်း ခꩻစင်ႏလောင်းတဲင် "ထွီႏဟံႏမွိုက်ဟွေး- တိရစ္ဆာန်ႏအကို ကနွောင်ꩻလို့ဒါႏဝင်ꩻ ချင်ႏသေ့ꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ အမျိုꩻနာႏနာꩻငဝ်း တမွေးတဝ်း၊ နာꩻမီႏယွုမ်းတဝ်း အွဉ်ႏနာꩻချင်ႏသေ့ꩻ ဖြေင်ꩻထာꩻယိုခါဟုဲင်း"ဒေါ့ꩻဆွာႏလင်ꩻခန်း ထွီႏဟံႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ထွိုင်ႏဟွုန် ဇာဂရု ပုရောဟိတ်ငမ်းနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထွီႏဟံႏလဲ့ သꩻလျားထာꩻတွော့ꩻ အဝ်ႏချင်ႏသေ့ꩻငင်းလောင်းနဝ်ꩻ တောမ်ႏခင်ႏမာꩻတသွိုးလင်ꩻ ချင်ႏသေ့ꩻတဲင် ထွဉ်ႏမွေးခန်း ချင်ႏသေ့ꩻဖြေင်ꩻထာꩻသွူ။ ချင်ႏသေ့ꩻလဲ့ အွော့ꩻအငွဉ်ꩻတွော့ꩻ ခွိုင်းအာႏကဝ်ႏ ဖြေင်ꩻမွေးစွဉ်ႏ သိုမ်လဲင်ႏသိုမ်ခြွိုက်သွူ။ ချင်ႏသေ့ꩻ ထွိုင်ႏဖြေင်ꩻသန်ထာꩻနဝ်ꩻ ဆင်တဲ့သꩻဝꩻတဲင် မာꩻငဝ်းပကျောက်ꩻထာꩻတွော့ꩻ ထွီႏဟံႏတဲ့ ထဲ့ဝေင်ႏလင်ꩻထိုꩻစွဉ်ႏသွူ။ ဆင်နဝ်ꩻ သꩻဟမ်းပေါင်းလျားထာꩻတဲင် ယမ်းပဲစ်ꩻသွူထွီႏဟမ်ႏကတူႏတွော့ꩻ ယမ်းတငီႏတငါပါစွဉ်ႏ ထာꩻသားအလင်ဖုံႏသွူ။ တိရစ္ဆာန်ႏအလင်ဖုံႏနဝ်ꩻ ခွေဖင်းနာꩻဖင်း ယမ်းဗာႏချာငါလွဝင်ꩻတွော့ꩻ သီတေင်သီတင်လို့စွဉ်ႏလွဝင်ꩻသွူ။ ချင်ႏသေ့ꩻနဝ်ꩻ ဖင်းနွို့လွေꩻခန်းဒျာႏ တခြာကိုသွူ။ သဗ္ဗဒါဌထွီႏဟံႏနဝ်ꩻ နာႏတဝ်းရောဟိနီပညာႏသျိ ထွီႏဟံႏငဝ်းတဲင် တွိုႏလွေꩻဗာႏခန်းဒျာႏ ခန္ဓာႏအနိစ္စ ထာꩻသီနဝ်ꩻသွူ။

စဉ်ႏသဲင် ပေါႏပေါက်လွဉ်ပုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

သိင်္ဂါလထွီႏဟံႏကဟဲ့ꩻလွဉ်ဒါႏ စဲ့ꩻတိရစ္ဆာန်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ တဗာႏတောမ်ႏတဗာႏ အဲင်ႏလွဝင်ꩻ၊ ယမ်းလွဝင်ꩻဖုံႏတဲင် သီထိုꩻကဲန်းအာအာတွော့ꩻ ထာꩻသားသီဖုံႏနဝ်ꩻ (၁၂)ယူႏဇနာႏအကို ဗွေထံနေးစွဉ်ႏထာꩻနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻထွူ အမတ်တန်ဇာဂရုနဝ်ꩻ ဆောႏစွဉ်ႏဝေင်ꩻဖူꩻ အွဉ်လွထူႏလွဝင်ꩻ ထာꩻသားယာႏဖုံႏသွူ။ လိုꩻဝေင်ꩻဖုံႏလဲ့ တောမ်ႏခြောင်း တောမ်ႏချင်ႏ တောမ်ႏတခီအိတ် တောမ်ႏနꩻပေႏတဲင် လွေꩻယားလွေꩻထူႏလွဝင်ꩻ စဉ်ႏယာႏခွိုင်းကနွောင်ꩻသွူ။ ယဖြာꩻဖြာꩻ တနꩻလိုꩻရဲင်းနဝ်ꩻ လွေꩻထူႏစွဉ်ႏခမုဲင်ꩻလဲင်ႏလဲင်ႏသွူ။ သဲင်ꩻတွိုႏလံးနဝ်ꩻ သဲင်ꩻမာꩻသဲင်ရောင် ပငါပရာꩻတဲင် အတွင်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ စဉ်ႏသဲင်အဝ်ႏစွဉ်ႏ စုမ်ႏလံးလံးသွူ။ တဲႏနဝ်ꩻမာꩻငါနဝ်ꩻ လိုꩻသီးယို မာꩻသဲင်ဒါႏစွဉ်ႏ စဉ်ႏယာႏတွော့ꩻ "စဉ်ႏသဲင်"ကရိုꩻဒါႏ ဝေါဟာရယိုနဝ်ꩻ ထင်ႏသျာꩻတငါစွဉ်ႏဒျာႏ လိုꩻခမ်း တွိုႏဟန်ႏနီꩻသွူ။

ဥပဒေသ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

သိင်္ဂါလထွီႏဟံႏနဝ်ꩻ အုံငီꩻဗာႏသွူ ပညာႏသျိတဲ့ တနာႏတဝ်းပညာႏသျိ ရောဟိနီငဝ်းတွော့ꩻ တွိုႏလွေꩻဗာႏ ထာꩻသီသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကုဝေ-မုဲင်းကောင်
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်-၇၊ အစဲဉ်ႏ-၇၆