ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻ(PNO)
အိဉ်ႏကလေက် မိဉ်ꩻPa-O National Organisation
နာယကဖြားတန်အောင်ႏခမ်းထီ
ဥက္ကဋ္ဌဖြားခွန်စံလွင်
ဆောင်ႏအိုမ်"ရပ်ရာႏလွိုင်ႏကွုန်ꩻယံထင်ႏထို အွဉ်ဝင်ꩻသော့ꩻမဲးနဂါꩻယို"
တယ်ႏထောင်ႏမေ ၁၃၊ ၂၀၁၀ (၂၀၁၀-၀၅-၁၃)
ဌာႏနချုတ်တဖူꩻလေပ်ဝေင်ꩻခဝ်တွို့ꩻ ၊ ဆေꩻကွုံꩻရပ် ၊ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ
စူခွုမ် အစွိုꩻပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻတပ်မတောႏ
အစွိုꩻနွို့၈၀,၀၀၀[၁]
ခမ်းထီရေꩻ သꩻဖော်ꩻတရာꩻပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻရေꩻ
အရောင်ႏဗွာ ၊ ချို ၊ သွမ်ႏ ၊ တနျာႏ
စွိုးခွိုꩻလွတ်တောႏ အမတ်ခင်ႏလမ်း
၁ / ၂၂၄
ခမ်းသားလွတ်တောႏ အမတ်ခင်ႏလမ်း
၃ / ၄၄၀
ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏလွတ်တောႏ အမတ်ခင်ႏလမ်း
၆ / ၁၄၇
ဝဲက်သုဲက်
pa-onational.org
ပါတီလံႏ
ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအလံႏတောႏ

ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻ (အိဉ်ႏကလေက်: Pa-O National Organisation၊ မန်း : ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ၊ အအဲဉ်ႏ : PNO)ပါတီနဝ်ꩻ မျန်မာခမ်းထီဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ ရွုမ်ꩻချူတ်နဝ်ꩻအဝ်ႏဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻကိုတဲင် ထွာဒျာႏပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ ခမ်းထီရေꩻ(ပါတီ)အစွိုꩻတာစွိုꩻသွူ။၂၀၁၀ ဗာႏနေင်ႏ၊လာဧပီ (၂) နီꩻနဝ်ꩻ ဒင်ႏသေခါꩻအစွိုꩻတယ်ႏထောင်ႏခွင်ꩻနဝ်ꩻမ့ꩻ တွိုႏလွေꩻလာဧပီ (၂၃) နဝ်ꩻလꩻလွေꩻခန်းအစွိုꩻတယ်ႏထောင်ႏခွင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။၂၀၁၀ ဗာႏနေင်ႏ လာမေ (၁၃)နီꩻ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏလွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻကောႏမရှင်ထျꩻ လꩻလွေꩻခမ်းထီရေꩻပါတီအစွိုꩻမုဲင်ꩻ (၅) နဝ်ꩻသွူ။ [၂] [၃]

ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻ P.N.O ပါတီ ဖေႏကထင်ႏထိုနောဝ်ꩻ ကထွာဒါႏ ခေါင်းဆောင်ပေႏတန်အရန်းရန်းတွမ်ႏ သꩻရက်ခွိုꩻကအောဝ်ႏဒါႏ ပအိုဝ်ႏဖုံႏ တာႏဝွန်ႏအောဝ်ႏစွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻ၊ ပါတီထင်ႏထိုရေꩻအတာႏ အောဝ်ႏတဖြာꩻလဲ့ အာႏကွိုꩻသꩻဆွော့ꩻ ဖေႏကလꩻတဖြာꩻ၊ အောဝ်ႏတရျာꩻလဲ့ သꩻဖေႏကအောဝ်ႏတဖြာꩻငါကရိုꩻနောဝ်ꩻ အရေꩻတန်သွတ်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နီနာꩻသွꩻဟောဝ် ထာꩻမာꩻဖက်ဖုံႏယို ဗွိုန်ပီတွမ်ႏ မျက်မောက်ခေတ်တသာ ခမ်းထီတယ်ႏထောင်ႏသား ဗိသုကာႏဒျာႏတဲင် စုပေါင်ꩻအွဉ်ကတူႏမုꩻ၊ စုပေါင်ꩻတာႏဝွန်ႏထူႏမုꩻ၊ တဖြာꩻချင်ႏတာႏဝွန်ႏထူႏမုꩻဖုံႏယို အောဝ်ႏလိုႏထွူႏတွုမ်ငါႏလဲဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။

ဝေင်ꩻနယ်ႏအလွောက်ꩻ၊ အွိုင်ႏအလွောက်ꩻ ကခွုမ်မာꩻရွာꩻသားလဲ့ ရွာꩻထင်ꩻထင်ꩻ၊ ရွယ်ꩻမွူꩻချောꩻချောꩻ၊ ကခွုမ်လေႏဖောႏသားလဲ့ လေႏဖောႏထင်ထင် ရွယ်ꩻမွူꩻချောꩻချောꩻ၊ ကခွုမ်တစိုသားလဲ့ တစုထင်ထင်၊ ရွယ်ꩻမွူꩻချောꩻချောꩻ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ႏကခွုမ်ဒါႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏ/အွိုင်ႏဖုံႏလဲ့ ဝေင်ꩻနယ်ႏအလွောက်ꩻ၊ အွိုႏအလွောက်ꩻ ထူႏခြေင်းခြေင်းသွော့တာႏဝွန်ႏ ပငါပရာꩻ၊ အွဉ်ကတူႏမုꩻ အထီအသွီႏယံယံ၊ သꩻရက်စွိုးခွိုꩻသꩻဓာတ်အောဝ်ႏအောဝ်ႏ မဉ်ႏခွုမ်စံႏလွဝင်ꩻနောဝ်ꩻ နီနမ်းဂွုဏ်ႏသိက္ခာႏ၊ နီအစွိုꩻအဗူႏဂွုဏ်ႏသိက္ခာႏဖုံႏယို အီႏတသွောင်းထင်ႏထိုလွဉ်ကရိုꩻနောဝ်ꩻ ယွုမ်းအံႏသေꩻခါꩻနေးနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻ P.N.O ပါတီနွို့အစွိုꩻ တာႏဝွန်ႏကအောဝ်ႏဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏယို ထဲ့ရာꩻတာႏဝွန်ႏခင်ႏလမ်း ပငါပရာꩻ နေးတွမ်ႏရက်ခွိုꩻသꩻဓာတ် အဗွေတဗာႏတဲင် နဲင်ႏငံႏရေꩻခံႏထူႏချက်ယံယံ၊ တဉ်ႏတဉ်ႏခွေါင်ခွေါင်တွော့ꩻ စွိုးခွိုꩻခေါင်းဆောင်အကဲႏအတန် ကအွဉ်ႏထွော့လင်ꩻဖေႏဒါႏ စွိုးခွိုꩻနဲင်ႏငံႏရေꩻတဖူꩻရဲဉ်ႏအတွိုင်ꩻ လိုꩻမျိုꩻအလောင်း သစ္စာႏအောဝ်ႏအောဝ်ႏ အောဝ်ႏလိုႏဖောႏလွေꩻအနမ်းအခြုံနောဝ်ꩻသွူ။ ကောဖောႏဖေႏအနမ်းအခြုံသားယို ဗွိုန်ပီတွမ်ႏပကီႏဆရာႏတဖြာꩻ နီကအီႏတဲမ်းထွို့ꩻဒါႏပကီႏလုဲင်ꩻယို ရင်ꩻကားဒျာႏ နီစေႏတနာႏ နီမဉ်ႏတဲမ်းပလူꩻရုတ်တဲ့ အီႏထန်ႏလွဉ်ပလူꩻရုတ်၊ နီမဉ်ႏတဲမ်းမင်ꩻသာꩻရုတ်လဲ့ အီႏထန်ႏလွဉ်မင်ꩻသာꩻရုတ်ကရိုꩻနောဝ်ꩻ ပါတီနွို့အစွိုꩻသားစွုမ်ႏဖြာꩻ အောဝ်ႏလိုႏဖြောင်သꩻငါႏသွူ။

နောဝ်ꩻမꩻ ကမ္ဘာႏလောင်းကို ကအောဝ်ႏဒါႏလိုꩻမျိုꩻဖုံႏ၊ လိုꩻမျိုꩻပငါပရာꩻ ဖေႏကထင်ႏထိုနောတ်ꩻ နေးတွမ်ႏစွိုးခွိုꩻနဲင်ႏငံႏရေꩻတဖူꩻရဲဉ်ႏတဲင် အောဝ်ႏလိုႏကျိုꩻစာꩻ တွူႏတရန်လွဝင်ꩻ ပငါပရာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ဘဝအုံအောဝ်ႏမုꩻအဆင်ႏအရန်း ဖေႏကထင်ႏထိုအီအတာႏ စွိုးခွိုꩻခေါင်းဆောင်တန် ကအွဉ်ႏနယ်လွေꩻဖေႏလဲဉ်း စွိုးခွိုꩻနဲင်ႏငံႏရေꩻတဖူꩻရဲဉ်ႏယို ကထွာဒါႏ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻ P.N.O ပါတီနွို့အစွိုꩻသားဖုံႏ နီကအောဝ်ႏထောင်လွေꩻဒါႏတဖူꩻယို ဖေႏကတကြတ်ꩻထန်ႏလꩻမွိုန်း စွိုးခွိုꩻနဲင်ႏငံႏရေꩻတဖူꩻရဲဉ်ႏနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻ P.N.O ပါတီနွို့အစွိုꩻသား ကားကအောဝ်ႏ အောဝ်ႏလိုႏထောင်လွဉ်ꩻစွို့ꩻစွို့ꩻ၊ နီနာꩻဖုံႏယို ဖေႏကထွာဗာႏမွိုန်း သမဲင်ꩻတရာꩻခံႏနောဝ်ꩻ ရက်ခွိုꩻခေါင်းဆောင်တန် တစွုပ်ထွူတစွုပ် ကအွဉ်ႏကုဲင်သေꩻခါꩻဖေႏဒါႏ အခင်ႏခြောင်ꩻနောဝ်ꩻ ယမ်းလွဉ်ꩻတနꩻနꩻထွူတဲင် နီစွိုးခွိုꩻ နီလိုꩻမျိုꩻကရေႏမိုးခါꩻဒါႏ အန္တိမကောဝ်ႏထွန်ႏယို ရက်ခွိုꩻပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ကားကာအောဝ်ႏ နေးအာႏထေရဲင်ꩻ ယွိုင်ႏစူဒဲင်ခင်ႏ ဒင်ႏကီထင်ႏပအိုဝ်ႏအလံႏတွော့ꩻ ယံဖေႏကဒဲ့ꩻထူႏနွောင်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ အောင်ႏပွယ်ꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ တမာသောင်ႏသာလွေꩻဗာႏ တွမ်ႏရွမ်ဖြုဲင်ꩻယိုနောဝ်ꩻသွူ။ နမ်းသꩻနီပါꩻ ယံခွꩻသꩻဒျာႏတဲင်-[၄]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO)ပါတီ။ Vote4Myanmar။ 22 October 2015 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
  2. ဝင်းတင့်ထွန်း၊ ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းအသင်းအပင်းများအညွှန်း၊ စာမျက်နှာ (၃၄၈)
  3. ပြည်ထောင်စုထဲကပအိုဝ်း
  4. ခွန်ချွန်း-မုဲင်းကောင်၊ မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၅၉၊ မဲ့ငါ-၁၅