ဖေႏကလွစ်ကင်ꩻ ကိုဗစ် ၁၉ ရောႏဂါႏနဝ်ꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ဖေႏကလွစ်ကင်ꩻနွောင်ꩻ ကိုဗစ်၁၉ ကပ်ရောႏဂါႏနဝ်ꩻ နီနမ်းတောမ်ႏနီနမ်း အဝ်ႏလိုႏရဲးကမ်းချာငါႏ" အခိန်ႏကာႏလနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ တကမ္ဘာႏလုမ်းတဲ့နဝ်ꩻ၊ မြန်မာခမ်းထီတဲ့နဝ်ꩻ ကောပ်ကိုဗစ် ၁၉-ကပ်ရောႏဂါႏတဲင် စီꩻပွါꩻရေꩻ၊ ပညာႏရေꩻ၊ ခမ်းထီရေꩻ၊ လိုꩻမုရေꩻစစွဉ်ႏ အရေꩻကဏ္ဍစုမ်ႏယို ထိန်ꩻထိန်ꩻသိမ်ꩻသိမ်ꩻ အုံအဝ်ႏခုမ်စံႏမာꩻလွေꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကပ်ရောႏဂါႏယို ဖေႏကကူꩻရတေားတေားလုဲင်းလုဲင်းမွုန်းထာꩻတဲင် ကထွာခမ်းထီအစိုႏရသီးယိုလဲ့ ထေထန်ႏဖေႏ လွောက်ꩻနာႏခရာႏစီꩻကန်ꩻဖုံႏ၊ လိုꩻစုလိုꩻဗူႏ ဖေႏထွာအဝ်ႏဗာႏမွုန်းနဝ်ꩻ ပေ့ꩻယို့ꩻဆေꩻဖုံႏ၊ ပေ့ꩻယို့ꩻပွယ်ꩻလမ်ꩻဖုံႏ၊ ခြုဲင်းတေား ဆေꩻခင်ႏလမ်းတခြင်ကိုဖုံႏ၊ လွေꩻတဝ်းအထန်ႏ၊ မိဉ်ႏတတ်နွိုင်ႏနဝ်ꩻ အုံဒျာႏလမ်းကိုဖုံႏ၊ မိဉ်ႏလွေꩻအထန်ႏနဝ်ꩻ သုင်ꩻထွာထွာပါသွော့ဝင်ꩻ နေ့ꩻဖူဒို့ꩻဖုံႏ၊ မိဉ်ႏလွေꩻအထန်ႏသဲင်ꩻလဲ့ တောမ်ႏဆပ်ပျာႏ ဟွာႏပသေကြောင်းကြောင်းစူဖုံႏ၊ မိဉ်ႏမော့ꩻခွဲးတောမ်ႏသွꩻလဲ့ တဖြာꩻတောမ်ႏတဖြာꩻယို ခွိုင်းစံႏနေးမွုန်းတဝ်းတွော့ꩻ အုံခါႏညာꩻသူပေရပ်၊ ဒေါ့ꩻရီနေးဖုံးစတဲင် ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ နီလိုꩻထံꩻသာꩻသီး စုမ်ႏဖြာꩻ ခုမ်မာꩻလွောက်ꩻနာႏချာဒျာႏမꩻလꩻသွူ၊ ပါꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻလဲ့ လွဉ်မာꩻဖေႏတလꩻတဝ်းသွူ။ နုဲင်းကပေ့ꩻယို့ꩻဆေꩻ၊ ကခြုဲင်းလွေꩻတေားဗာႏ ခင်ႏလမ်းတခြင်တောမ်ႏ ခင်ႏလမ်းစွစ်ꩻစဲစ်ꩻယိုနဝ်ꩻလဲ့ ကိုဗစ်၁၉ရောႏဂါႏယို ဖေႏကကူꩻရယိုꩻယိုꩻမွုန်း ရဲးကမ်းလွေꩻအနေႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ထွာနုဲင်းမုဲင်ꩻနဲးတဲင် ဆေꩻကရိုꩻယိုနဝ်ꩻ လိုꩻပေါင်ꩻစုမ်ႏလွေꩻသဲင်ꩻနွို့ထန်ႏ ဖြေꩻစာသော့ꩻနဝ်ꩻမꩻ လိုꩻရောႏဂါႏအဝ်ႏသားတဖြာꩻ မိဉ်ႏပါလွဉ်နဝ်ꩻ ကူꩻရတေားနွောင်ꩻ လိုꩻပေါင်ꩻစုမ်ႏသီးအလောင်းတဲင် ဆေꩻအဖြေꩻအစာ လိုꩻစုမ်ႏခင်ႏလမ်းယို ထွာအီနွောင်ꩻရောႏဂါႏ ကူꩻရခင်ႏလမ်းတဲင် အွဉ်ႏအထျꩻပေ့ꩻယို့ꩻဗာႏ ခြုဲင်းတေားဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ခြုဲင်းတေားအွဉ်ႏအာဗာႏဆေꩻ၊ အွဉ်ႏအုံစꩻစꩻဗာႏလိုꩻဖုံႏယိုနဝ်ꩻ အတတ်နွိုင်ႏသွတ်ꩻ မာꩻလီအီလိုꩻ အစုအဗူႏနဝ်ꩻသွူ။ ဗꩻတွိုႏလွောန်ဟန်ႏသနီꩻ မြန်မာခမ်းထီကို (ကိုဗစ် ၁၉)ရောႏဂါႏအဝ်ႏလိုꩻ မော့ꩻလဲဉ်း ၁၈၂-ဖြာꩻ၊ ရောႏဂါႏထိုꩻမားဟဝ်ချာ ၈၀-လွို၊ ကုဲင်ထို ၆-ဖြာꩻ အဝ်ႏလွောန်နေးနဝ်ꩻသွူ၊ ကထွာလွဉ်စ ကမော့ꩻကိုဗစ် ၁၉-ရောႏဂါႏအဝ်ႏလိုꩻသားဖုံႏနဝ်ꩻ ကဲဉ်းအာအာ လွေꩻတဖူꩻရာႏဇာႏဝင်ႏအဝ်ႏ၊ လိုꩻအဝ်ႏခမ်းထန်ႏသဲင်ꩻလွောန်သားလဲ့ ဆုဲင်ꩻယို ကမော့ꩻလွောန်ဒါႏ ကိုဗစ် ၁၉-ရောႏဂါႏအဝ်ႏလိုꩻဖု့ႏနဝ်ꩻ လိုꩻလွေꩻတဖူꩻ ရာႏဇဝင်ႏအဝ်ႏသား တမွေးတဝ်းဒွုမ်၊ ကဲဉ်းအာအာ ထွာဒျာႏလိုꩻအကိုတောမ်ႏအကိုဖုံႏနဝ်ꩻ ထီႏလွောန်ဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ယဟန်ႏသားဖုံႏနဝ်ꩻ လွေꩻမော့ꩻခွဲးပွိုင်းဝွို့ဗာႏဖိုတောမ်ႏ လိုꩻရောႏဂါႏအဝ်ႏသားတဲင် ခံႏဗာႏရောႏဂါႏကူꩻရတဲ့အဝ်ႏ၊ ယဟန်ႏသားနဝ်ꩻ တလွေꩻမော့ꩻခွဲးပွိုင်းဝွို့ဗာႏတဝ်းတောမ်ႏ လိုꩻရောႏဂါႏအဝ်ႏသားလဲ့ ထွိုင်ႏစဲစ်ဆေꩻနဝ်ꩻ မော့ꩻလွောန်(ကိုဗစ် ၁၉)ရောႏဂါႏတဲ့ အဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻတဲင် ခမ်းထန်ႏတဖူꩻလွေꩻတဲ့ တအဝ်ႏတဝ်း၊ (ကိုဗစ် ၁၉)ရောႏဂါႏအဝ်ႏသားတဲ့ တမော့ꩻခွဲးဗာႏတဝ်းနဝ်ꩻ (ကိုဗစ် ၁၉)ရောႏဂါႏကူꩻရသမ်း အဝ်ႏခံႏဗာႏဒျာႏယို နီအသောင်အရင်ꩻ ခုမ်စံႏခရာႏကထွာဒါႏ ခြွိုင်းခြိုꩻအမျိုꩻမျိုꩻအလောင်းယို သေ့ꩻဖုံႏအဝ်ႏလူးလဲဉ်းဟောင်း၊ နီကအဝ်ႏလွေꩻသဲင်ꩻချာငါဒါႏ တဖူꩻလောင်း ဆေꩻကိုဆေꩻခါႏ လိုꩻအသောင်အရင်ꩻထျꩻ တလီꩻလောင်းကိုယို သေ့ꩻဖုံႏအဝ်ႏလဲဉ်းဟောင်းနဝ်ꩻ အွဉ်ႏသံႏသယတဲင် လိုꩻအမျာꩻသုင်ꩻ(တခါꩻလာႏဖုံႏ၊ ကာꩻဖုံႏ၊ အံႏအွꩻဆဲင်ႏကိုဖုံႏ)ခြွိုင်းခြိုꩻဖုံႏယို အဝ်ႏလိုႏခွိုင်းခုမ်စံႏအာတဝ်း၊ ရောႏဂါႏယို ပါလွောန်နွောင်ꩻလိုꩻလင်တဖြာꩻ ယုဲင်ꩻထီဖဲင်းကိုဖုံႏ၊ တလီꩻလောင်းဖုံႏတဲင် မိဉ်ႏလွေꩻအထန်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏသုင်ꩻနေ့ꩻဖူဒို့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကိုဗစ် ၁၉-ရောႏဂါႏယိုနဝ်ꩻ ရောႏဂါႏအဝ်ႏကျောင်ꩻ တအွောန်ႏနယ်တဝ်းနဝ်ꩻမꩻ လိုꩻတဖြာꩻယို ရောႏဂါႏအဝ်ႏ တအဝ်ႏတဝ်းနဝ်ꩻ တသေထွꩻလꩻလွောန်ꩻလို့တဝ်းနဝ်ꩻသွူ၊ လိုꩻအာသီးအခါႏကို စုမ်ႏနီꩻကအဝ်ႏလွေꩻသဲင်ꩻချာငါဒါႏထာꩻဖုံႏ(ကိုဗစ် ၁၉)ရောႏဂါႏအဝ်ႏသား အဝ်ႏပါရော်ꩻ တခွုန်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ ပါꩻမုဲင်ꩻတဲ့ တသေထွꩻနွောင်ꩻတဝ်းသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ လိုꩻတဖြာꩻ မိဉ်ႏတဟေထာꩻ၊ မိဉ်ႏတဆျထာꩻနဝ်ꩻ ရောႏဂါႏသေ့ꩻယို ပါလွောန်နွောင်ꩻ ယုဲင်ꩻထီဖဲင်းကို၊ တဆျဖွန်ႏကိုတဲင် သေထွꩻနွောင်ꩻတဝ်းနဝ်ꩻမꩻ (ကိုဗစ် ၁၉)ရောႏဂါႏ အဟဝ်သွတ်ꩻ ရဲးကမ်းနွောင်ꩻနယ်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏသုင်ꩻဗဲဉ်သေႏသေႏဝင်ꩻ နေ့ꩻဖူဒို့ꩻ(မတ်)နဝ်ꩻသွူ။ ကောပ်(ကိုဗစ်၁၉)ရောႏဂါႏတဲင် တကမ္ဘာႏလုမ်း လိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထိန်ꩻနမ်းရဲကမ်း အုံလမ်းဖုံႏနဝ်ꩻမꩻ ကထွာဒါႏ စီꩻပွါꩻရေꩻ စစရာႏရာႏဖုံႏယိုနဝ်ꩻတဲ့ ကုဲင်ထိုꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ကောပ်လိုꩻဖုံႏ အုံလမ်းလွေꩻတဝ်းအထန်ႏ၊ သုင်ꩻတဝ်းကာꩻ၊ သင်ကယ်တဲင် ကထွာဓာတ်ဆီ ဒီဇယ်ဖုံႏတဲ့ အခန်လင်ꩻဗာႏ၊ ကောပ်ဆေꩻဖုံႏယို ဗွောင်ပုင်ႏမဲန်ႏ တမွေးတဝ်းဒွုမ်တဲင် ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻသီး ကဆို့ꩻရုဲင်ဒါႏ ဟန်ႏသဉ်ဟန်ႏလာႏ အဒီႏအရာႏဖုံႏယိုတဲ့ ဆေꩻကွက်ကုဲင်ထိုꩻဗာႏ၊ ခမ်းလင်ကို မန်းခမ်းကို ကထွာဒါႏ ထာꩻမာꩻယုင်ႏဖုံႏ၊ ထာꩻမာꩻကုမ္ပဏီဖုံႏယို အွောန်ႏဆွိုးအာတဲင် ထာꩻမာꩻသားဖုံႏတဲ့ ထာꩻမာꩻအဲန်ထဝ်း၊ စူအဝ်ႏခြေင်အာ သဲင်ꩻလွောန်ခွုန်ꩻချာဗာႏရပ်ကိုနဝ်ꩻသွူ၊ ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ကောပ်ကိုဗစ် ၁၉-တဲင် လိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အုံယွုန်းဗာႏ၊ စီꩻပွါꩻကုဲင်ဗာႏ၊ ထာꩻမာꩻကုဲင်ဗာႏ၊ အကျိုꩻသွုပ်ထွာလွောန်နဝ်ꩻသွူ၊ နဝ်ꩻမꩻ ကပ်ရောႏဂါႏကာႏလယို အီႏညကျာႏနွောင်ꩻတခွုန်းမုဲင်ꩻနဝ်ꩻ သေအွောန်ရီးတဝ်းတဲင် အတာႏဆွာꩻ အံႏအွꩻအုံအဝ်ႏရေꩻ အဆင်ႏဖေႏကပြေႏနဝ်ꩻ ဆေ့ရေးအံႏအွꩻလွေꩻဗာႏယိုလဲ့ နီထံꩻသာꩻသီး အရေꩻတဗာႏနေနေသွူ။ ကိုဗစ် ၁၉-ရောႏဂါႏမာꩻတဲင် ကမ္ဘာႏစီꩻပွါꩻရေꩻဖုံႏ သီးသွိုးထိုꩻဗာႏလဲန်း၊ ကပ်ရောႏဂါႏထွူလွောန်ꩻကာႏလကို ကမ္ဘာႏစီꩻပွါꩻရေꩻ ဖေႏကမွန်ဗွန်ချာနွောင်ꩻနဝ်ꩻ ယိုခါ စုမ်ႏခမ်းစုမ်ႏထီယို အဝ်ႏရွန်ꩻဗာႏလဲန်း၊ ခမ်းကို ထာꩻမာꩻစက်ယုင်ႏဖုံႏ ပေ့ꩻဆွိုးထိုꩻဗာႏတောမ်ႏ ခမ်းထန်ႏသဲင်ꩻလွောန်ချာ ခြုဲင်းပြောင်ꩻထာꩻမာꩻသားဖုံႏအတာႏ အဝ်ႏလိုႏလွောန်လဲန်းထာꩻမာꩻ၊ နဝ်ꩻမꩻ ကိုဗစ် ၁၉-ရောႏဂါႏမိဉ်ႏလဲန်းကိုယို အီႏလိုမ်ꩻလာꩻဗာႏချာနဝ်ꩻ အဖဲ့ꩻအာငါႏ စွုမ်ႏရန်းရန်းနေးစွဉ်ႏဒျာႏ ထီႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ကိုဗစ် ၁၉-ရောႏဂါႏမိဉ်ႏလဲန်းယို စုမ်ႏခမ်းခမ်းနဝ်ꩻ စီꩻပွါꩻရေꩻ ဖေႏကထင်ႏထို အဝ်ႏဖျင်ဆင်ဒျာႏလဲ့ အခိန်ႏဆေ့ꩻတောမ်ႏအာ အီႏထူႏဗာႏကအာႏဒျာႏရင်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ခမ်းသားထံꩻသာꩻသီးအနေႏ ကအုံနောင်အာႏကွိုꩻဒါႏ ဝင်ꩻထာꩻမာꩻသားဖုံႏအတာႏတဲ့ အီႏမာꩻချာဗာႏထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ အခိန်ႏညကျာႏနွောင်ꩻဒါႏနဝ်ꩻသွူ၊ နဝ်ꩻမꩻတဲင် ထာꩻမာꩻခွင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အီႏဗွောင်ချာနွောင်ꩻ စအဝ်ႏလွောန်ဆေꩻ့ဆေ့ꩻ၊ ကအုံဆွိုးဒါႏထာꩻမာꩻသားနဝ်ꩻ အဝ်ႏလွိုအာတဲင် ထာꩻမာꩻဖုံႏအယပ်ꩻအခုဲင်ႏ အီႏကျုံႏတလူႏနွောင်ꩻဒါႏနဝ်ꩻသွူ၊ နဝ်ꩻမꩻ ကထွာပအိုတ်ႏလိုꩻမျိုꩻသီးဖုံႏအနေႏ စီꩻပွါꩻတဲ့ဖေႏကထွာ၊ ထာꩻမာꩻတဲ့ ဖေႏကအဝ်ႏနဝ်ꩻ ကျင်ႏလယ်ႏဖဲ့ꩻမုဲင်ꩻတဲ့ တောမ်ႏနီအထီအသွီႏယို အဝ်ႏလိုႏဖျင်ဆင်သေꩻခါꩻငါႏအကျောင်ꩻ ခမ်းသားငေါဝ်းအယ်ဒီတာစွိုꩻအနေႏ ဖြုဲင်ꩻဖေႏသေလွေꩻနယ်ဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ [၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခြွူႏမွောန်းသားစွိုꩻ
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်-၈၊ အစဲဉ်ႏ-၉၀/၉၆