ဘုရာꩻခရာႏ(ပ)

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
(အဝ်ႏ ဘုရာꩻခရာႏ(ဒုပဲင်ꩻ) ယီးနယ်ချာခါꩻဒျာႏသွူ)
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ဗွေႏဘုရာꩻခရာႏ ဗုဒ္ဓဝင်ႏအအဲဉ်ႏ"(ပထမပဲင်ꩻ) နေင်ႏ ၁၃၆၈-ဗာႏ၊ ဒဲဉ်-----( )နီꩻ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏ----- ကို ကမာꩻဒါႏ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏ ဗဟိုႏသံႏဃာႏထောင်ထွားရေꩻအစွိုꩻ ပွယ်ꩻဟော်ꩻတရာꩻ အခန်ꩻအနာꩻယို ကကျွꩻလွဉ်ဒါႏ ဗွေႏသံႏဃာႏတွမ်ႏ တကာာႏမူႏခိုသီးဖုံႏ ကားကအဝ်ႏ နမ်းယိုတွမ်ႏသꩻ ယံကခွꩻသာႏယာႏ ဖေႏကချမ်ꩻသာႏလွသွော့-အကျောင်ꩻ ရီးသွတ်ꩻအစ ပုဗ္ဗမေတ္တာႏ ဆုတောင်ꩻဖေႏဒျာႏထွူတဲင် ဗွေႏသံႏဃာႏကားကအဝ်ႏနဝ်ꩻရိုႏသေႏ၊ တကာႏတန်ပေႏဖုံႏနဝ်ꩻတဲ့ ထင်းတန်နပ်ခန်ꩻဒျာႏ။ ဖျော်တွိုႏလွဉ်ဗာႏ ရပ်ရာႏယိုကိုတွော့ꩻ မော့ꩻခွဲဗာႏ တကာႏမူႏခိုသီးနုဲင်းယိုတဲ့နဝ်ꩻ၊ စွိုးခွိုꩻအတာႏ ဘာႏသာႏ သာႏသနာႏအတွက် ကဆောင်ႏရွက်ဗာႏနုဲင်းယိုတဲ့နဝ်ꩻ သꩻရေꩻငါႏ မရေႏမရာႏ။ ကနာႏတရာꩻ ဗွေႏသံႏဃာႏတွမ်ႏ တကာႏမူႏခိုအမျာꩻသီးတဲ့ သꩻရောင်းသꩻရေꩻ တောင်ꩻသေꩻယံဒါႏ ထူႏနာႏလွသွော့ ဗွေႏဘုရာꩻခရာႏ၊ နာႏဗာႏထွူခါ တုꩻနုဲင်းမာꩻနုဲင်း ကျင်ꩻနုဲင်းလွသွော့၊ မဉ်ႏမာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ တစိုးတသက် တိုꩻတက်စီꩻပွာꩻ ညဆွာꩻချမ်ꩻသာႏ အီႏလꩻဗာႏဒျာႏရင်ꩻ။ ဗွေႏဘုရာꩻခရာႏ ဗုဒ္ဓဝင်ႏအအဲဉ်ႏ (ပထမပဲင်ꩻ)ယို ကအီႏဟော်ꩻဒါႏ ခွေသွဉ်းယိုနဝ်ꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏ----၊ ကျောင်ꩻ-----၊ ဗွေႏ----သွူဗွေႏဩ။ တကာႏမူႏတကာႏခိုသီးဖုံႏဟွေး- နီတကာႏမူႏခိုသီးဖုံႏနဝ်ꩻ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ-ရွစ်နုဲင်းနဝ်ꩻခွိုꩻခွိုꩻ၊ ရိုꩻကားမုဲင်ꩻလဲင်ႏလဲင်ႏတဲင် ဆယ်ꩻကပ်ဘုရာꩻ၊ ကိုꩻကွဲႏတရာꩻ၊ ရိုႏသေႏသံႏဃာႏတွော့ꩻ နေးတွမ်ႏခံႏထူႏချက် တဉ်ႏတဉ်ႏခွေါင်ခွေါင်ထွူခါ ခံႏထွာဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ၊ ခံႏနာႏဗွေႏဘုရာꩻငဝ်း။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ နီကဆယ်ꩻကပ်ဒါႏ ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻယို အခရာႏနဝ်ꩻ မဉ်ႏသေလို့လို့စင်စင် ယိန်းဟဝ်၊ သွဉ်ဗာႏတဝ်း လောကုတ္တရာႏ၊ ဒါႏတဝ်းလောကုတ္တရာႏတဲင် ဗွေႏဘုရာꩻခရာႏနဝ်ꩻ လို့လို့စင်စင်တသေနွောင်ꩻတဝ်းတဲ့ယဝ်း ကသေထွိုက်ကသေသင်ꩻ ကအဝ်ႏလိုႏသေငါႏ အခရာႏအရေꩻတန်ဖုံႏနဝ်ꩻ မဉ်ႏသေနဝ်ꩻမꩻ ထာꩻယွုမ်းအံႏယိန်းတက်၊ ထာꩻနစ်သက်ယိန်းတွိုႏ၊ ယိန်းလꩻအာကုသိုလ်ႏ။

ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ဟန်ႏနီꩻယိုနဝ်ꩻ အခိန်ႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻပေႏအကို မူႏခိုစွုမ်ႏဖြာꩻ ဗွေႏဘုရာꩻအခရာႏ ယံကသေဗာႏတဲင် အီႏဟော်ꩻနယ်ဖေႏ ဗုဒ္ဓဝင်ႏအအဲဉ်ႏပေႏနုဲင်းယိုသွူ။ နီဗွေႏဘုရာꩻ စူထွေရံႏ တပဲ့ꩻတန် သာရိပုတ္တရာႏဗွေႏစဝ်း လျောက်လဝ်းတောင်ꩻပြန်ႏတဲင် ဗွေႏဘုရာꩻဟော်ꩻထန်းနယ်ချာ ကထွာနေဘုရာꩻလောင်ꩻ၊ တဖူꩻခြောင်ꩻရေႏမိုးချက်၊ အဆက်ဆက် လယိုအတွိုင်ꩻသွူ။ အဝ်ႏကမ္ဘာႏယို မဉ်ႏတွက်ချာ ကလဲဉ်းလဲဉ်းအခိန်ႏ လစ်ꩻသခင်္ချေႏပုဲင် ကမ္ဘာႏတသိန်ႏသူꩻအကိုနဝ်ꩻ အမရဝတီႏကရိုꩻဒါႏ ခမ်းတန်အဝ်ႏဖိုတခမ်း၊ ခမ်းတန်နဝ်ꩻအကို သုမေႏဓာႏ-ကရိုꩻဒါႏ ပုဏ္ဏာႏအဝ်ႏတဖြာꩻ၊ သုမေႏဓာႏပုဏ္ဏာꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ပညာႏတဲ့ဒါႏ၊ ဥစ္စာႏတဲ့အာ၊ ထွာလိုꩻတဲဝါးတဖြာꩻ။ အမွိုးသီငါ အဖါသီထိုꩻလဲဉ်းတဲင် ခွုင်းကားတခြိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဝွေꩻလꩻလို့၊ ထွားထွားရွဉ်ခံꩻဥစ္စာႏ ရတနာႏဖုံႏနဝ်ꩻတဲင် သံႏဝွေႏဂလꩻ၊ လꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻနဲးတဲင် "ကထိုမ်ႏရွဉ်ခံꩻသား မွိုးဖြားဖါဖြားတွမ်ႏ မွိုးဖါဖုံႏနဝ်ꩻ သီငါလွေꩻလို့လဲဉ်း၊ ရွဉ်အဝ်ႏရံꩻ၊ ခံꩻအဝ်ႏပြုံႏသေꩻလို့ဒျာႏ၊ ဝွေꩻသီးထိုမ်ႏကယပ်ꩻသွူတဲ့ ရွဉ်တပဲက် ခံꩻတခြဲက်ꩻပေႏငါတဲ့ ဝွေꩻသီးအီလွေꩻတဒါႏတဝ်း၊ အဝ်ႏခံꩻယို ကုသိုလ်ႏဖေႏကလꩻလွဉ်၊ အဝ်ႏရွဉ်ယို ကုသိုလ်ႏဖေႏကပါလွေꩻနဝ်ꩻ ခွေအဝ်ႏလိုႏလူႏသေꩻမွော့ဟွေး"ထာꩻမွေးဝွေႏဖန်ႏ၊ ထာꩻသေဉာဏ်ႏ ပေါႏလွဉ်နုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ရွဉ်ကားကအဝ်ႏအွဉ်ႏတံꩻ ခံꩻကားကအဝ်ႏ လူႏလို့ထွူတွော့ꩻ တောႏထွက်ထန်ႏတခြာ၊ ကာလွေꩻဟိမဝန္တာႏ ဗုဲင်ခန်းဒျာႏရသေ့ꩻ၊ ကျိုꩻစာꩻတေ့ꩻခန်းဒျာႏတရာꩻ၊ လꩻခါꩻလောကီꩻဈာန်ႏ၊ ကျောင်ႏထင်ႏနွောင်ꩻခန်းဒျာႏမို့ꩻလောင်း။ သုံꩻဒျာႏသေင်ႏရာႏ၊ အုံဒျာႏတခြာ၊ စွုမ်ႏဟာစွုမ်ႏနီꩻ၊ သꩻတွိုႏမွိုင်းဒျာႏ ချမ်ꩻသာႏသမာႏပတ်လောင်းတဲင် ဒီပင်္ကရာႏ ဘုရာꩻပွင်ꩻတဲ့ ဝွေꩻဗွေႏတသေတဝ်း၊ တွိုႏတနီꩻတွော့ꩻ ကျွꩻထင်ႏစွော့ꩻမို့ꩻလောင်း၊ ကျွꩻသဲင်ꩻဆောင်ႏရမ္မဝတီႏ၊ ထီႏလင်ꩻခန်းလိုꩻဖုံႏ၊ အဝ်ႏပြုံႏအဝ်ႏပြင်ႏ၊ ခိုခိုမူႏမူႏ အဝ်ႏခူႏတဖူꩻဖုံႏတဲင် ဝွေꩻဗွေႏလင်ꩻထေ့၊ ရီအခရာႏ သေဗာႏ ဗွေႏဘုရာꩻအီႏကျွꩻလွဉ်တွော့ꩻ ဝွေꩻဗွေႏတဲ့ ကွီမာꩻနုဲင်းနုဲင်းတဖူꩻ၊ ဝင်ꩻဖေႏစွဉ်ႏ ထီစွုက်စက် ဟံႏဗော့ꩻဗျက်အရပ်၊ မဉ်ႏမာꩻတွမ်ႏတံꩻခိုꩻနဝ်ꩻ ထွူယိုꩻပေႏလွုမ်ꩻတဲ့ ကွိုꩻဒျာႏနမ်းအာႏနုဲင်းဝင်ꩻ၊ ပွိုထင်ႏလင်ꩻထင်ႏလင်ꩻခန်းဒျာႏ ဟံႏနဝ်ꩻကို။ ဝွေꩻဗွေႏကမာꩻတဖူꩻနဝ်ꩻ တန်ꩻထွူလꩻတဝ်း ဗွေႏစဝ်းဘုရာꩻ ပါတွမ်ႏတပဲ့ꩻပေါင်ꩻအာ ကျွꩻကာလွဉ်တဲင် "ခွေနမ်းယို မာꩻစွဉ်ႏတထာ၊ ဆုဲင်ꩻချာခွေတာႏ ချမ်ꩻသာႏထွာအီ၊ သီထိုꩻခန်းတဲ့ယဝ်း"ချꩻသꩻစွဉ်ႏဒျာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ။ "ဟန်ႏနီꩻယို ခွေမာꩻဖေႏနေးကထွာရဟန္တာႏတဲ့ လꩻဒျာႏ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ ခွန်နင်ꩻသတ္တဝါႏ အဝ်ႏကုဲင်ပြာႏသေꩻ၊ ခွေမာꩻဖေႏကထွာဘုရာꩻ၊ မဉ်ႏထွာထွူဘုရာꩻနဝ်ꩻခါ ကယ်ႏပါက လိုꩻလူꩻဗျဟ္မာႏ သတ္တဝါႏဖုံႏနဝ်ꩻမꩻ" ချꩻသꩻပါနုဲင်းနဝ်ꩻ။ ဒီပင်္ကရာႏ ဘုရာꩻဗွေႏမျတ် ကျွꩻလွဉ်အုံထွိုင်ႏတနွောင်းနဲ့ သုမေႏဓာႏ ကတူႏထျꩻထွူတဲင် "ထွားလွရသေ့ꩻယိုဟုဲင်း၊ တွိုႏဆုဲင်ꩻချာ (လစ်ꩻအသင်္ချေႏပုဲင် ကမ္ဘာႏတသိန်ꩻအခိန်ႏ)သူꩻနဝ်ꩻ ဝွေꩻယို အီႏထွာဘုရာꩻ ဗုဒ္ဓဂေါတမနဝ်ꩻသွူ" ဖေႏဗျာႏဒိတ်နုဲင်းနဝ်ꩻထွူမꩻ ကျွꩻငါလွေꩻခန်းဒျာႏ သုမေႏဓာႏ ရွို့အစေႏဖဲ့ꩻ။ ဘုရာꩻလောင်ꩻရသေ့ꩻ သုမေႏဓာႏ ထွိုင်ႏအုံတပန်း ယူႏခန်းနုဲင်းယို " ခွေယို အီႏထွာဘုရာꩻ-တဲ့၊ ဗွေႏဘုရာꩻငဝ်းနဝ်ꩻ အမွေးမဲဉ်ႏဒျာႏလွဉ်းလွဉ်း၊ ခွေတဲးတဲ့ အီႏထွာဗာႏဘုရာꩻဒျာႏရင်ꩻ၊ ဖေႏကထွာဘုရာꩻနဝ်ꩻ အီႏမာꩻဗာႏထမုဲင်ꩻထမုဲင်ꩻ" ကထင်ႏယူႏနဝ်ꩻခါ ထီႏငါလွေꩻခန်း ဒါႏနပါႏရမီႏ၊ သီႏလပါႏရမီႏ၊ နေက္ခမ္မပါႏရမီႏ၊ ဝီရိယပါႏရမီႏ၊ ခန္တီႏပါႏရမီႏ၊ သစ္စာႏပါႏရမီႏ၊ အဓိဋ္ဌာနပါႏရမီႏ၊ မေတ္တာႏပါႏရမီႏ၊ ဥပေက္ခာႏပါႏရမီႏ၊ ပါႏရမီႏဆီပါꩻ ထာꩻမာꩻဆီချက်ဖုံႏယိုထွူတဲင် ကျွꩻလွေꩻခန်းဒျာႏ ဟိမဝန္တာႏတခြာကို။ "ပါႏရမီႏ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ ပရမာနံ ကမ္မံ ပါရမီ၊ ပရမာနံ-လိုꩻကျအပေါင်ꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻသီးဖုံႏ၊ ကမ္မံ-ထာꩻမာꩻ၊ ပါရမီ-လိုꩻကျအပေါင်ꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻသီးဖုံႏထာꩻမာꩻ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ လိုꩻကျအပေါင်ꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻသီးဖုံႏထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"ပါႏရမီႏ"တောင်ꩻခါꩻသွော့နုဲင်းနဝ်ꩻ။ (ပါႏရမီႏ တပါꩻတပါꩻစီႏ အဓိပ္ပါယ်ႏနဝ်ꩻ အီႏဟော်ꩻနယ်အလုဲင်း၊ အီႏခြုဲင်းနယ်အစွုမ်ႏတဲ့ အခိန်ႏလꩻတဝ်း၊ မီႏမဉ်သေလုဲင်းလုဲင်းနဝ်ꩻ ထွားသွော့ ဗွေႏဗွန်အာလောက၊ ကျောင်ꩻတုံခမ်ꩻ၊ ဟိုပုံꩻ ကတဲမ်းဒါႏ ပါႏရမီႏဆီပါꩻ လိတ်စောင်ႏကိုနဝ်ꩻ၊ မီႏမဉ်သေအချုတ်ပေႏငါနဝ်ꩻ ထွားသွော့ ဗွေႏဗွန်(ကောဝိဒ)သီႏသဲင်ႏ ကတဲမ်းဒါႏ ဒုလ္လဘတရာꩻငတ်ꩻပါꩻ လိတ်စောင်ႏကိုနဝ်ꩻနော။) ဝွေꩻယို အီႏထွာဘုရာꩻ ပေါႏလꩻခါꩻထွူငဝ်း နိယတဗျာဒိတ် မာꩻငါနဝ်ꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻ တထွာနွောင်ꩻတဝ်း အချက်အဝ်ႏ(၁၈)ချက်၊ တဆီသွစ်ꩻချက်ကရိုꩻနဝ်ꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻသီးအမျိုꩻနဝ်ꩻ တထွာနွောင်ꩻတဝ်း လိုꩻမဲ့ခေ့ꩻ၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်း လိုꩻတအွိုင်၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်းလိုꩻဗား၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်း လိုꩻတအာႏ၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်း လိုꩻစူသီခင်ႏသီ၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်းလိုꩻရွိုင်ꩻ၊ တကွုတ်နွောင်ꩻတဝ်း သွဉ်းမူႏဟို့ꩻကို၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်း လိုꩻထာꩻယူႏမာႏ နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၊ အဝ်ႏထွာလိုꩻခို တထွာနွောင်ꩻတဝ်းလိုꩻမူႏ၊ တလွဉ်ꩻမာႏနွောင်ꩻတဝ်း ကံႏတန်ငတ်ꩻပါꩻ (ကံႏတန်ငတ်ꩻပါꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ မာꩻသီမွိုး၊ မာꩻသီဖါ၊ မာꩻသီရဟန္တာႏ၊ မာꩻကွယ်ꩻသံႏဃာႏ၊ မာꩻသွီႏဘုရာꩻ၊ ပဉ္စာနန္တရိယကံႏ ငတ်ꩻပါꩻယိုသွူ။) ထွာနွောင်ꩻတဝ်း လိုꩻတွတ်ꩻ၊ ထွာစွဉ်ႏတိရစ္ဆာန်ႏတဲ့ နမ်းပေႏလဲဉ်း ဝါးလုံခုံꩻနဝ်ꩻ ထွာနွောင်ꩻတဝ်း။ ဥပမာႏ- နမ်းပေႏပေႏပါႏပါႏ သံꩻ သာႏ တခြီ-စတဲင်စားနဝ်ꩻ ထွာနွောင်ꩻတဝ်း၊ ထွာနွောင်ꩻတဝ်း ခုပ္ပါသိကပိတ္တာႏ၊ နိဇ္ဈာမတဏှိကပိတ္တာႏတွမ်ႏ ကာဠကဉ္စိကအသူႏရာႏ၊ လင်ꩻထဲ့နွောင်ꩻတဝ်း အဝီစိငါးရုဲင်ꩻ၊ ထွာနွောင်ꩻတဝ်း မာရ်နတ်ခွန်သုံ၊ ထွာနွောင်ꩻတဝ်း အသညသတ်ဗျဟ္မာႏတွမ်ႏ သုဒ္ဓါဝါသဗျဟ္မာႏဘုံႏ၊ ထွာနွောင်ꩻတဝ်း အရူပဗျဟ္မာႏဘုံႏ၊ တလွေꩻထွာတောတဝ်း စကျာဝဠာႏအလင်-တဆီသွစ်ꩻချက်ယိုဖုံႏသွူ။ တယ်ႏစွဉ်ႏ ကလꩻဗျာဒိတ် ဒီပင်္ကရာႏဗွေႏဘုရာꩻထျꩻ မာꩻငါနဝ်ꩻတဲင် လူႏရွဉ်ခံꩻဥစ္စာႏကရိုꩻဒါႏ ဒါႏနပါႏရမီႏ၊ လူႏစူခင်ႏ နမ်းအင်္ဂါႏကရိုꩻဒါႏ ဒါနဥပပါႏရမီႏ၊ စွဉ်ꩻနမ်းလူႏသက်ကရိုꩻဒါႏ ဒါနပရမတ္ထပါႏရမီႏ-စတဲင် ပါႏရမီႏဆီပါꩻ အပွာꩻသွံဆီဖုံႏတဲ့နဝ်ꩻ။ ထွာခွန်ရာဇာႏ စွဉ်ꩻလူႏရတနာႏစေꩻစိန်ႏကရိုꩻဒါႏ ဓနပရိစ္စာဂ၊ ပိုခိုလူႏ ပိုမူႏစွဉ်ꩻထိုꩻကရိုꩻဒါႏ ပုတ္တပရိစ္စာဂ၊ လူႏမာကရိုꩻဒါႏ ဘရိယပရိစ္စာဂ၊ လူႏစူခင်ႏကရိုꩻဒါႏ အင်္ဂပရိစ္စာဂ၊ စွဉ်ꩻနမ်းလူႏသက်ကရိုꩻဒါႏ ဇီဝိတပရိစ္စာဂ၊ စွဉ်ꩻလူႏတန်ငတ်ꩻမျိုꩻဖုံႏယိုတဲ့နဝ်ꩻ တဘဝထွူတဘဝ၊ တဇာတ်ထွူတဇာတ် အဝ်ႏထဲမ်မပ်မပ်လွေꩻ ပါႏရမီႏနဝ်ꩻသွူ။

ကထဲမ်ဗွေပါႏရမီႏ လစ်ꩻအသင်္ချေႏပုဲင် ကမ္ဘာႏတသိန်ꩻကိုအတွင်ꩻ မော့ꩻခွဲးဗာႏ ဗွေႏဘုရာꩻ ၂၄-ဆူႏ၊ ခံႏထူႏဗာႏဗျာဒိတ် ၂၄-လဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ဗွေႏဘုရာꩻ ၂၄-ဆူႏကရိုꩻနဝ်ꩻ ဒီပင်္ကရ၊ ကောဏ္ဍည၊ မင်္ဂလ၊ သုမန၊ ရေဝတ၊ သောဘိတ၊ အနောမဒဿီ၊ ပဒုမ၊ နာရဒ၊ ပဒုမုတ္တရ၊ သုမေဓ၊ သုဇာတ၊ ပိယဒဿီ၊ အတ္ထဒဿီ၊ ဓမ္မဒဿီ၊ သိဒ္ဓတ္ထ၊ တိဿ၊ ဖုဿ၊ ဝိပဿီ၊ သိခီ၊ ဝေဿဘူ၊ ကကုသန္ဓ၊ ကောဏာဂမန၊ ကဿပ-ဗုဒ္ဓနီဆီလစ်ꩻဆူႏဖုံႏယိုသွူ။ ခွဲးဗွေႏဘုရာꩻ အဆူႏမုဲင်ꩻ အဆူႏမုဲင်ꩻတဲ့ယဝ်း ဝွေꩻယိုနဝ်ꩻ အီႏထွာဗာႏဘုရာꩻ-ဖေႏသေꩻခါꩻဗျာဒိတ်နုဲင်းနဝ်ꩻလွဉ်းလွဉ်း၊ ကထဲမ်ဗွေလွဉ် ပါႏရမီႏနဝ်ꩻ တယ်ႏစသုမေႏဓာႏဘဝ ဗꩻလွဉ်စွဉ်ႏ ခွန်ဝေဿန္တရာႏ၊ ထွာခွန်ဝေဿန္တရာႏတွင်ꩻနဝ်ꩻ ကွပ်လူႏထိုꩻ ပစ္စယဆင်ဗွာတဲင် ခမ်းထီသား ကေႏနပ်တဝ်းတွော့ꩻ ခွန်ဝေဿန်ႏနဝ်ꩻ တွမ်ႏပိုတွမ်ႏမာ ထန်ႏထိုꩻဗာႏတခြာ၊ အံႏဗာႏသေင်ႏရောင်ꩻ သေင်ႏရာႏ၊ အဝ်ႏတခြာကိုတွင်ꩻ ဝင်ꩻလွဉ်လူႏခံႏတဲင် လူႏထိုꩻစွဉ်ႏပိုမာ-စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဓမ္မကထိက ဗွေႏဆရာႏတောႏသီးတဲ့ ဟော်ꩻနယ်ဒျာႏခေါ်ခေါ်၊ မော်ဖုံႏတဲ့ ဟော်ꩻဖေႏဒျာႏခွိုꩻခွိုꩻတွော့ꩻ တပ်ဒေါ့ꩻဒွုမ်အလုဲင်း၊ တပ်ခြုဲင်းဒွုမ်အစွုမ်ႏ၊ ဟော်ꩻတရာꩻ တပါꩻတပါꩻအတွက်တာႏ ခိန်ႏခါႏလို့သွူ။ အခိန်ႏလိုႏအွဉ်ႏထွူလဲဉ်း၊ ဗွေႏဆရာႏတောႏတပါꩻ အီႏထွိုင်ႏဟော်ꩻကျာꩻသွုပ်ငါလွေꩻဖေႏယင်းနဝ်ꩻသွူ။ ကနာႏတရာꩻ အမျာꩻတန်ပေႏ ယံဖေႏကထွာနုဲင်းသွော့ ဘုရာꩻလောင်ꩻ၊ ဒါႏန-စတဲင် ကုသိုလ်ႏတရာꩻ ကျိုꩻစာꩻမာꩻဗာႏထွူခါ ထွာအီမဂ်အခိုႏ၊ ထွာအီဖိုလ်ႏအရွီးတဲင် မဂ်ဖိုလ်ႏနိဗ္ဗာန်ႏ မန်ႏမန်ႏခွꩻသꩻ ယံကလꩻလွသွော့နေား ကူꩻကောလိုꩻအာ တဖုံႏတဖင်ႏ တင်ႏကနင်ႏတဉ်ဟွေး။

"ဗွေႏဘုရာꩻခရာႏ ဗုဒ္ဓဝင်ႏ"(ဒုတိယပဲင်ꩻ)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နီဗွႏဘုရာꩻလောင်ꩻ ကထဲမ်ဗွေလွဉ်ပါႏရမီႏနဝ်ꩻ ညလဲဉ်းလစ်ꩻသင်္ချေႏပုဲင် ကမ္ဘာႏတသိန်ꩻတဲင် တွိုႏသဲင်ꩻခွန်ဝေဿန္တရာႏဘဝနဝ်ꩻ သမ်းလူႏထဲင်း မရေႏမရာႏတွော့ꩻ ပါႏရမီႏကံႏဗွေအာ၊ ထွာထွိုက်လဲဉ်းသွူဘုရာꩻ၊ အဝ်ႏဝေဿန္တရာႏ ဘဝတသာ ကထင်ႏပြောင်ꩻငါနဝ်ꩻ တွိုႏထင်ႏတော တုသီတာႏလူꩻခမ်း၊ ထွာတောလူꩻပို၊ အမဉ်ꩻဟဲ့ꩻ"သေတကေတု"။ လူꩻတန်ဗျဟ္မာႏတန်သီးဖုံႏ လွေꩻထေ့ပြုံႏ ဘုရာꩻလောင်ꩻထျꩻတဲင် လဝ်းနုဲင်းယို " ဩဗွေႏ လူꩻပိုဟွေး- နီဗွေႏကထဲမ်ဗွေလွဉ် ပါႏရမီႏနဝ်ꩻ ရေႏရွယ်ႏစံႏစာꩻ လူꩻစေꩻစိန်ႏတမွေးတဝ်း၊ အဓိက နီဗွေႏရေႏမိုးချက်နဝ်ꩻ ဖေႏကထွာဘုရာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏ၊ ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ ကျွꩻလင်ꩻခန်းလိုꩻဒုံ၊ လင်ꩻအုံခန်းသွော့သန္ဓေႏ ဗွေႏဩ"လဝ်းလွနုဲင်းနဝ်ꩻ။

ဘုရာꩻလောင်ꩻ ထွားလင်ꩻလိုꩻခမ်း သက်တန်ꩻ၊ မဥ်ႏထွာလိုꩻသက်တန်ꩻ နေင်ႏတသိန်ꩻမာꩻကီနဝ်ꩻ အသက်အုံဗာႏညငါႏတဲင် ဟော်ꩻဖေႏအနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တတဲ့ တနွို့နားတဝ်း၊ တယွုမ်းတဝ်း၊ ပေါႏတယွုမ်းတဝ်းတဲ့ တလွစ်ထန်ႏနွောင်ꩻတဝ်း သံႏသရာႏ၊ ဟော်ꩻဖေႏစွဉ်ႏတရာꩻတဲ့ အကျိုꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ လိုꩻခမ်းသက်တန်ꩻ တသိန်ꩻမာꩻကီနဝ်ꩻ ဘုရာꩻပွင်ꩻတဝ်း၊ ဘုရာꩻအခိန်ႏပွင်ꩻမွေးတဝ်း။ လိုꩻသက်တန်ꩻတရျာꩻမာꩻလ အခိန်ႏနဝ်ꩻ လောဘ ဒေါသ မောဟ-စတဲင် ကိလေႏသာႏတရာꩻတိုꩻပွာꩻ အာႏတလာတဲင် ဟော်ꩻဖေႏစွဉ်ႏတရာꩻတဲ့ အသꩻတဝင်ႏစာꩻတဝ်း၊ တထူꩻချာꩻတဝ်း၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ လိုꩻသီးသက်တန်ꩻ တရျာꩻမာꩻလအခိန်ႏနဝ်ꩻလဲ့ ဘုရာꩻပွင်ꩻတဝ်း၊ ဘုရာꩻအခိန်ႏပွင်ꩻမွေးတဝ်း။ လူꩻဗျဟ္မာႏသီး ကလွဉ်လဝ်းခိန်ႏနဝ်ꩻ လိုꩻသီးသက်တန်ꩻတရျာꩻတန်ꩻတဲင် အခိန်ႏဘုရာꩻပွင်ꩻမွေးလဲဉ်း၊ ဗွေႏဘုရာꩻသီး ပွင်ꩻဒျာႏဇမ္ဗူႏကျွန်ꩻနဝ်လွဉ်းလွဉ်းတဲင် အီႏပွင်ꩻကျွန်ꩻနဝ်တာႏတဲ့ အဆင်ႏပြေႏဒျာႏ-မွေးလဲဥ်း၊ ဗွေႏဘုရာꩻသီး ပွင်ꩻဒျာႏမဇ္ဈိမဒေႏသကိုတဲင် အီႏပွင်ꩻသော့ꩻ မဇ္ဈိမဒေႏသကိုတဲ့ အဆင်ႏပြေႏဒျာႏ၊ မွေးလဲဉ်း၊ ဗွေႏဘုရာꩻသီး ကအီႏထွာဘုရာꩻ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻဘဝနဝ်ꩻ ကွုတ်ဒျာႏ ပုဏ္ဏာꩻမျိုꩻတွမ်ႏ ခွန်မျိုꩻလွုမ်ꩻ၊ အတွင်ꩻနဝ်ꩻ လိုꩻသီးဖုံႏ ထင်းတန်အာႏကွိုꩻ ရိုႏသေႏခွန်တဲင် အီႏလင်ꩻကွုတ် ခွန်မျိုꩻနဝ်ꩻတဲ့ အဆင်ႏပြေႏဒျာႏ၊ မွေးလဲဉ်း၊ ခွန်တန်သုဒ္ဓေါဒနမာနင်ꩻ သီရိမဟာႏမာႏယာႏဒေႏဝီႏ ဖြဲ့ꩻထဲမ်လွဉ်ပါႏရမီႏ ကမ္ဘာႏတသိန်ꩻ၊ အီႏလတဉ်ႏမယ်ꩻ အွꩻဒါႏတဝ်းဒဝ်တဲင် ထွာထွိုက်ဘုရာꩻသီးမွိုး၊ ယိုငတ်ꩻစွိုးနဝ်ꩻ ထွားစဲစ်ဆေꩻ အဆင်ႏပြေႏလွေꩻလဲဉ်းတဲင်- "လူꩻသီးဗျဟ္မာႏသီးဖုံႏဟွေး သီကတောင်ꩻပြန်ႏခွေအတွိုင်ꩻ ခွေအီႏလင်ꩻထွူဘုရာꩻ၊ သီတဲ့ ဆဲင်ႏရာꩻသဲင်ꩻချာလွခန်းလုဲင်း"ရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻထွူတွော့ꩻ မဟာႏသက္ကရာဇ် ၆၇-ဗာႏ၊ ဝါႏဆိုႏလာဗွေဟာ မွူးကွို့ꩻနာꩻအခိန်ႏ ကျာႏသပတေꩻနီꩻနဝ်ꩻ (နေးတွမ်ႏ သောမနဿသဟဂုတ် ဉာဏသမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိက ပထမမဟာဝိပါက်သꩻ ပဋိသန္ဓေႏတဲင်) လင်ꩻအုံသန္ဓေႏ မွိုးဗွေႏ မဟာႏမာႏယာႏဒေႏဝီႏဟို့ꩻကိုနဝ်ꩻသွူ။ မဟာႏသက္ကရာဇ် ၆၈-ဗာႏ၊ ဒဲဉ်ရုတ်ꩻလာဗွေ၊ သောကျာႏနီꩻ လွူးဖွာꩻလင်ꩻဘုရာꩻလောင်ꩻ၊ ကလွူးခင်ႏလမ်းနဝ်ꩻ ကပိလဝတ်ခမ်းတွမ်ႏ ဒေဝဒဟခမ်း နီခမ်းခါႏ လုမ္ဗိနီဥယျာဉ်ကို၊ အနီꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ နင်ꩻယသောႏ၊ အာနန္ဒာႏ၊ ဆန္နအမတ်-ငဆန်ႏ၊ ကာဠုဒါယီအမတ်၊ သေထီးကဏ္ဍက၊ မဟာႏဗောဓိညောင်ႏမွူး၊ ခံꩻဖွိုင်ꩻလစ်ꩻဖြုံႏ-ဖုံႏနဝ်ꩻတဲ့ လွူးလွဉ် ဒေါ့ꩻပေါႏလွဉ်။

လွူးဘုရာꩻလောင်ꩻထွူ လꩻနွုတ်ꩻနီꩻကိုနဝ်ꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻသီးမွိုးသီ၊ ထင်ႏထွာလူꩻခို တုသီႏတာႏခမ်း၊ ဘုရာꩻလောင်ꩻခင်ႏလမ်း မွိုးဟို့ꩻကိုနဝ်ꩻ သတ္တဝါႏအလောင်ႏအလင် အုံသော့ꩻထွိုက်တဝ်းတဲင် ပေါႏဘုရာꩻသီးမွိုးမန်ႏသမျနဝ်ꩻ လွူးပိုထွူ ပေါႏလꩻနွုတ်ꩻနီꩻနဝ်ꩻ အသက်တန်ꩻလို့၊ သီထိုꩻလွဉ်းလွဉ်း၊ ကွပ်လွူးပိုတဲင်၊ ကွပ်ပိုတွော့ꩻ သီထိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ မွေးတဝ်း။ ဘုရာꩻလောင်ꩻနဝ်ꩻ ဖန်ဖေႏအမဥ်ꩻ သိဒ္ဓတ္ထ၊ ပအိုဝ်ႏဟဲ့ꩻ ခွန်သီႏထတ်၊ သဲစ်အမွိုးကသီတဲ့ အမွိုးဖူးမူႏ (ဒုတိယနင်ꩻမူႏ မွိုးနင်မဟာပဇာပတိဂေါတမီႏနဝ်ꩻ ထူႏခွမ်ꩻအွဉ်ႏနဲဉ်းတော၊ ဂေါတမီႏတဲ့ လွူးပိုထွူ စလꩻသွံနီꩻလစ်ꩻနီꩻဒျာႏ၊ အပိုခို နန္ဒမင်ꩻသာꩻပေႏနဝ်ꩻ လိုꩻမူႏလင် ထူႏခွမ်ꩻဖေႏတော ခွန်ပေႏသီႏထတ်နဝ်ꩻ တန်လဲဉ်းမင်ꩻသာꩻပေႏနန္ဒ နီနီꩻသွံနီꩻ။ ခွန်ပေႏသီႏထတ်နဝ်ꩻ အဖါမာꩻဖေႏဟော် အဝ်ႏသွံဆောင်၊ ဟော်ဆောင်ရမ္မ-ထာꩻခွꩻလာတာႏ၊ ဟော်ဆောင်သုရမ္မ-ထာꩻလျားလာတာႏ၊ ဟော်ဆောင်သုဘ-ခမ်းခါတာႏ၊ ခွန်သီႏထတ် သက်ကထင်ႏလꩻ တဆီသူနေင်ႏနဝ်ꩻ အဖါအပ်ခမ်း၊ တောႏလမ်းတွမ်ႏ ယသောႏဓရာႏ၊ ပအိုဝ်ႏဟဲ့ꩻ နင်ꩻယသောႏ၊ နင်ꩻယသောႏနဝ်ꩻ ဒေဝဒတ်ဖူးမူႏ၊ ထွာခွန်တောႏလမ်း ကထင်ႏလꩻတဆီသွံနေင်ႏ၊ သက်တောႏကထင်ႏလꩻ နီဆီကွတ်ꩻနေင်ႏနဝ်ꩻ ထီႏလိုꩻဖြား၊ လိုꩻဆာ၊ လိုꩻသီ၊ ရဟန်ꩻ-နိမိတ်ယိုလစ်ꩻပါꩻတဲင် သံႏဝွေႏဂလꩻ၊ ဟွုန်သꩻဝꩻတဲင် မဟာႏသက္ကရာဇ် ၉၇-ဗာႏ၊ ဝါႏဆိုႏလာဗွေနီꩻ၊ မွူးနီꩻ-တနင်္လာႏ၊ မွူးခွယ်တန်ခိန်ႏနဝ်ꩻ ယသောႏဓရာႏ လွူးပိုခိုရာဟုလာႏ၊ အဟာနဝ်ꩻ မွူးကွို့ꩻနာတိန်ႏတိန်ႏ အခိန်ႏနဝ်ꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻခွန်သီႏထတ် ထိုမ်းတွမ်ႏသေထီႏ ကဏ္ဍက ဟဲ့ꩻတွမ်ႏငဆန်ႏ တောႏထွက်ထန်ႏတခြာ။

ကျင်ꩻဒုက္ကရစရိယာႏသူနေင်ႏ၊ ကကျင်ꩻဗာႏ ဒုက္ကရစရိယာႏယိုနဝ်ꩻ ဘုရာꩻသီးထုံꩻစံႏတဲ့မွေးမွေး၊ မဉ်အွဉ်ႏနယ် ထာꩻကျိုꩻစာꩻဝီရိယတဲ့မွေးမွေး၊ တွိုႏဆုဲင်ꩻယူႏချာ သꩻဖေႏကရေꩻတဲ့မွေးမွေး၊ ပဲစ်မာႏဗာႏဖို ဘုရာꩻကဿပတဲင် ခံႏဗာႏချာဝဋ်တဲ့မွေးမွေးနုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏ၊ ကွပ်ကျင်ꩻဒုက္ကရစရိယာႏသူနေင်ႏတဲင် ထွာဘုရာꩻမွေးတဝ်း၊ ပါႏရမီႏဗွေလဲဉ်းတဲင် ဒုက္ကရစရိယာႏယိုနဝ်ꩻ ကျင်ꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ ကျင်ꩻတဝ်းတဲ့နဝ်ꩻ အီႏထွာဘုရာꩻဒျာႏရင်ꩻရင်ꩻ။ ကထွာဘုရာꩻနဝ်ꩻ အားထုတ်ဒျာႏ အာနာပါန (တရေ့ꩻနွို့သာထန်ႏ) အခေႏခံႏ သမာႏဓိနဝ်ꩻတဲင် အဝ်ႏကုဲင်ပီဖြို့ꩻငါတဲ့ယဝ်း၊ အဝ်ႏကုဲင်ငါ ကသာႏငါတဲ့ယဝ်း၊ အဝ်ႏကုဲင်ငါ ဆွတ်ꩻငါတဲ့ယဝ်း၊ သွီႏယာႏသေ့ꩻသဲင်ထိုꩻခန်းတဲ့ယဝ်း ပေါႏတထွာတဝ်းဘုရာꩻနဝ်ꩻ ခံႏထွိုင်ႏတဝ်းလာꩻလာꩻ၊ နေးတွမ်ႏအင်္ဂါႏလစ်ꩻပါꩻ ဝီရိယထာꩻကျိုꩻစာꩻနဝ်ꩻတွော့ꩻ အဝ်ႏအွိုးအာနာပါန စတုတ္ထဈာန်ႏ ထင်ႏကီဝိပဿနာႏ၊ နေးနွမ်ႏဝိပဿနာႏဉာဏ်ႏအရန်းရန်းနဝ်ꩻမꩻ လꩻသဗ္ဗညုတဉာဏ်ႏ၊ ထွာဘုရာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏ၊ မဟာႏသက္ကရာဇ် ၁၀၃-ဗာႏ၊ ဒဲဉ်ရုတ်ꩻလာဗွေ၊ ဗုဒ္ဓဟူꩻနီꩻ မွူးရဝ်ꩻခိုႏ အရုဏ်ႏထန်ႏခိန်ႏနဝ်ꩻ ထွာဘုရာꩻနဝ်ꩻသွူ။

ထွာသွူဘုရာꩻတဲ့ နီဗွေႏဘုရာꩻ အုံခြေင်ဗာႏတဝ်းထာꩻ၊ ပုရေဘတ္တကိစ္စ-ထာꩻမာꩻကိစ္စ မွူးနွောင်းမာꩻကွဥ်ႏ၊ ပစ္ဆာဘတ္တကိစ္စ-ထာꩻမာꩻကိစ္စ မွူးနွောင်းမာꩻတွို့ꩻ၊ ပုရိယာမကိစ္စ-ထာꩻမာꩻကိစ္စ မွူးကွို့ꩻနာꩻမာꩻချာ၊ မဇ္ဈိမယာမကိစ္စ-ထာꩻမာꩻကိစ္စ မွူးကွို့ꩻနာꩻတွင်ꩻ၊ ပစ္ဆိမယာမကိစ္စ-ထာꩻမာꩻကိစ္စ မွူးကွို့ꩻနာꩻလွဉ်ꩻ၊ ထာꩻမာꩻကိစ္စယိုငတ်ꩻစွိုး အဝ်ႏတွိုးအဝ်ႏတေင် အုံခြေင်ဗာႏတဝ်းထာꩻ၊ တနာꩻတနာꩻယို နီဗွေႏဘုရာꩻကိန်ꩻဗာႏထာꩻ တနားရီႏပုဲင် မိနစ်နီဆီရပ်လွုမ်ꩻ။ စွုမ်ႏနီꩻစွုမ်ႏနီꩻ တဝေင်ꩻလွေꩻတဝေင်ꩻအုံ၊ တဒုံနွို့တဒုံထန်ႏ လယ်ႏဟော်ꩻတရာꩻအစားစား၊ လယ်ႏချꩻနားအမျိုꩻမျိုꩻ၊ လယ်ႏချွစ်လိုꩻလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း လူꩻပါ ဗျဟ္မာႏပါ၊ ကဟော်ꩻကကယ်ႏချွစ် ဝေနေယျသတ္တဝါႏနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ တနီꩻထွူတနီꩻ၊ တလာထွူတလာ၊ တနေင်ႏထွူတနေင်ႏ ညစွဉ်ႏ ၄၅-နေင်ႏ၊ သက်တောႏ (၃၅)နဝ်ꩻ ထွာဘုရာꩻ၊ ပျုသာႏသနာႏ (၄၅)နေင်ႏ၊ (၃၅)တွမ်ႏ(၄၅)မဉ်ႏပေါင်ꩻလို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻ ထွာဗွေႏဘုရာꩻသက်တောႏ (၈၀)နဝ်ꩻသွူ။ မဟာႏသက္ကရာဇ် ၁၄၈-ဗာႏ၊ ဒဲဉ်ရုတ်ꩻလာဗွေနီꩻ၊ မွူးနီꩻအင်္ဂါႏ၊ မွူးကွို့ꩻနာꩻလွဉ်ꩻ အရုဏ်ႏအီႏထန်ႏအခိန်ႏနဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏ(သောမနဿသဟဂုတ် ဉာဏသမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိက ပထမမဟာဝိပါက်)သꩻဘဝင်ႏ ကူꩻခန်းဒျာႏ ပရိနိဗ္ဗာန်ႏ၊ လွစ်ထန်ႏဝဋ်ဒုက္ခ၊ ငိမ်ꩻခွꩻတငါခန်းဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

၄၅-နေင်ႏကို နီဗွေႏဘုရာꩻ ကဟော်ꩻခါꩻတရာꩻ ပိဋကတ်ဖုံႏနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"ပရိယတ္တိ"၊ တရာꩻနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ ကကံကျင်ꩻလွဉ်ꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"ပဋိပတ္တိ"၊ ကလꩻလွဉ်၊ ကထီႏသေဖြွဉ် မဂ်ဖိုလ်ႏနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"ပဋိဝေဓ"၊ ယိုနဝ်ꩻဟဲ့ꩻ"သာႏသနာႏသွံပါꩻ"။ နီဗွေႏဘုရာꩻ ကကူꩻနိဗ္ဗာန်ႏ မာꩻလွဉ်ယိုနဝ်ꩻ လꩻသွူနေင်ႏပေါင်ꩻ ၂၅၄၀၊ ကချꩻလိတ်သားတဲ့ တသွုပ်ထွူတသွုပ် ချꩻလွေꩻ၊ ကသွဉ်လိတ်သားတဲ့ တစွုပ်ထွူတစွုပ် သွဉ်လွေꩻ၊ တကာႏမူႏခိုသီးတဲ့ တသွုပ်ထွူတသွုပ်၊ တစွုပ်ထွူတစွုပ် လူႏတန်ꩻထောက်ပမ်းလွေꩻ ပစ္စေꩻလစ်ꩻပါꩻ (သင်္ကန်ꩻ၊ သွမ်ꩻ၊ ကျောင်ꩻ၊ တသီႏ)သွံစွိုးညီႏလွေꩻတဲင် နီဗွေႏဘုရာꩻ "အဆုံꩻအမꩻ"ကရိုꩻဒါႏ သာႏသနာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလေတွိုႏယိုခါ။ ကားယိုမာꩻငါတဲ့ ပိုဖုံႏ၊ လီꩻဖုံႏ ကသွဉ်ပညာႏလောကီꩻသားတဲ့နဝ်ꩻ၊ ကသွဉ်လောကုတ္တရာႏသားတဲ့နဝ်ꩻ ဖေႏကအောင်ႏလꩻ၊ ဖေႏကဗꩻကီနဝ်ꩻ ဖေႏအာႏလွသွော့၊ ယိုခါနဝ်ꩻ ဝေင်ꩻညောင်ႏရွီႏကိုသူꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻထျꩻနဝ် တနွိုင်ရေးကိုသူꩻတဲ့နဝ်ꩻ သီႏလဗွာ (ဖီဗွာ)သီးဖုံႏ ဗွောင်လဲဉ်းလိတ်သွဉ်တွိုက်၊ သီႏလဗွာ သွဉ်ဗွေႏဘုရာꩻလိတ် လောကုတ္တရာႏသား အဝ်ႏလဲဉ်းအပါꩻ(၈၀)လွို၊ တွိုႏလဲဉ်း ဓမ္မာစရိယသားတဲ့အဝ်ႏ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ တကာႏမူႏ တကာႏခိုသီးပိုမူႏ၊ လီꩻမူႏဖုံႏ မီႏမဉ်ဗုဲင်သီႏလဗွာ၊ မီႏမဉ်သွဉ်ပါ ဗွေႏဘုရာꩻလိတ်နဝ်ꩻ ထင်ႏအပ်သွော့သူꩻကို။ ခေတ်ယိုခါ ထာꩻမွန်းထာꩻပျောႏအာ၊ ရေဒီယို၊ ကဲစ်သဲစ်၊ ရုပ်မြင်သံကြား အဝ်ႏရင်းစွုမ်ႏဒုံ၊ ရင်းစွုမ်ႏကျောင်ꩻတဲင် လိုꩻပေႏယိုခါဖုံႏနဝ်ꩻ အတိုတော်ဖုံႏ၊ ခယ်ႏလုဲင်ꩻကာꩻ၊ ဘော်လုံးသားဖုံႏ ဝွေꩻသီးထွားဗာႏ၊ ထီႏဗာႏခွိုꩻခွိုꩻတွော့ꩻ သေပါစွဉ်ႏအမဉ်ꩻဖုံႏ၊ တွိုႏမွိုးဖါ ကကိုꩻကွဲႏဒါႏ ဗွေႏဘုရာꩻအခရာႏနဝ်ꩻ သေတဝ်း၊ ဗွေႏဘုရာꩻ မွိုးဖါဖူးဝေးမဉ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ သေတဝ်း။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏ ဗွေႏသံႏဃာႏသီးအွဉ်ငါ တနေင်ႏတလဲင်ႏ ကမာꩻလွေꩻဒါႏ ပွယ်ꩻရီလိတ်ပအိုဝ်ႏနဝ်ꩻ ထွဉ်ႏသွဉ်သွော့၊ ထွဉ်ႏဖြေႏသွော့ ပိုလီꩻဖုံႏ၊ ဗဟိုႏသံႏဃာႏ ကတဲမ်းထေဖေႏဒါႏ လိတ်စောင်ႏနဝ်ꩻ အစောင်ႏနီဆီလွိုလဲဉ်းသွူ။ စွုမ်ႏစောင်ႏစွုမ်ႏစောင်ႏ တရာꩻဖုံႏဒျာႏ၊ ဘုရာꩻအဆုံꩻအမꩻဖုံႏဒျာႏလွဉ်းလွဉ်း၊ မဉ်ႏသွဉ်ထူႏ ဘာႏသာႏရေꩻလိတ်စောင်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻမꩻ လꩻဘာႏသာႏရေꩻဗဟုသုတတဲင် ဘုရာꩻတရာꩻတောႏ၊ ဘုရာꩻအဆုံꩻအမꩻ အဝ်ႏသော့ꩻလꩻ အသꩻကို၊ ယိုနဝ်ꩻ အပဲစ်အဝ်ႏ၊ ယိုနဝ်ꩻ ထာꩻဒေါ့ꩻအပဲစ်ကင်ꩻ ခွန်နင်ꩻသီး ခွယ်ꩻဒါႏ၊ ထွာလိုꩻလိမ္မာႏဖုံႏ၊ မွိုးဖါသီး မွိုးဖြားဖါဖြားသီး သꩻခွꩻလွဉ်ꩻအီ၊ သꩻရေꩻလွဉ်ꩻအီလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ယိုခါသံႏသရာႏ အကျိုꩻအဝ်ႏအာငါႏနဝ်ꩻသွူ။

နာႏတရာꩻအပေါင်ꩻ သူႏတောႏကောင်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ဗွေႏဘုရာꩻခရာႏနဝ်ꩻ အာတန်၊ ဗွေႏသံႏဃာႏသီးနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏကျွꩻငါငါ၊ ကာတောတောတဲင် ဟော်ꩻဗာႏအအဲဉ်ႏ၊ စီႏစဲဉ်ႏဗာႏအချုက်နုဲင်းယိုလွုမ်ꩻ၊ သေဗာႏတကားယိုငါတဲ့ ဗွေႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ ပုဂ္ဂိုလ်ႏထူꩻ ပုဂ္ဂိုလ်ႏမျတ် ဆယ်ꩻကပ်ထွိုက်၊ ဆယ်ꩻကပ်သင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ စွုမ်ႏဖြာꩻသေနာႏလဲဉ်းသွူ။ ကိုꩻကွယ်ႏဆယ်ꩻကပ် ရတနာႏမျတ်သွံပါꩻ ယံမာꩻနွောင်ꩻကုသိုလ်ႏ၊ မဂ်ဖိုလ်ႏနိဗ္ဗာန်ႏ မန်ႏမန်ႏခွꩻသꩻ ယံကလꩻသွော့ဝင်ꩻ ခွန်နင်ꩻတဖုံႏတဖင်ႏ တင်ႏကနန်ႏတဉ်ဟွေး။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏအစွိုꩻ၊ ထောင်ထွားရေꩻတရာꩻ၊ လိတ်လုဲင်ꩻဥယျာဉ်ႏအမုဲင်(၃)