မွော့ဖေႏဗာႏတွိုႏမဲး

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ကွပ်ပွိုးတမုဲင်ꩻ မွော့ဖေႏဗာႏတွိုႏမဲး၊ မဉ်ႏဖေႏမဲးနဝ်ꩻ အီႏဖေႏဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ" လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻတာႏ မဉ်ႏတွိုႏစက်တင်ဘာလာကိုယို တခမ်းလုမ်းအရန်း အီႏအွဉ်ႏဒပ်ꩻလွေꩻဖေႏယင်း အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ မွဉ်းဖျင်ထွူ မဲဆန္ဒဗွေႏသီးစာႏရင်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ မဲဆန္ဒဗွေႏ ခမ်းသားသီးအနေႏ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ မဲစာႏရင်ꩻကိုယို အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ နီနမ်းမဉ်ꩻမဉ်ႏပါမꩻ၊ ဖေႏကပါတဲ့ မဉ်ႏဒင်ႏသွင်ꩻမꩻ မဉ်ႏတွိုႏနိုဝင်ဘာ(၈)နီꩻ လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻကိုသူꩻ ဖေႏခွင်ꩻမဲ အီႏအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ကလဲဉ်း တယ်ႏမတ်လာ ဗꩻဇွန်လာကို ကတွမ်ထူႏလွဉ်လဲဉ်းဒါႏ အခေႏခံႏ မဲဆန္ဒဗွေႏစာႏရင်ꩻဖုံႏလဲ့ ဇွန်လာ ၂၂-နီꩻကိုနဝ်ꩻ ထေကျောႏညာႏလွေꩻလဲဉ်းနဝ်ꩻသွူ၊ ကမွဉ်းဖျင်ထဲမ်သွင်ꩻထဲင်းတွော့ꩻ အီႏအွဉ်ႏဒပ်ꩻလွေꩻနယ်ယင်းဒါႏ မဲဆန္ဒဗွေႏစာႏရင်ꩻအလဲင်ႏယိုနဝ်ꩻ မဲဆန္ဒဗွေႏခမ်းသားသီး နီနမ်းမဉ်ꩻဖေႏကပါ ယံကဒင်ႏသွင်ꩻနွောင်နဝ်ꩻ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻလဲင်ႏ လꩻထဲင်းမွူးနီꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဗꩻတွိုႏလွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻမွူးနီꩻ နိုဝင်ဘာ(၈)နီꩻကို လိုꩻသက်ကဗွေ(၁၈)နေင်ႏသားနဝ်ꩻ မဲဆန္ဒဗွေႏစာႏရင်ꩻကို အီႏပါသွူ၊ နိုဝင်ဘာ(၉)နီꩻမာꩻငါမꩻ သက်မဉ်ႏဗွေ(၁၈)နေင်ႏသားနဝ်ꩻတဲ့ အီႏတပါတဝ်းသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ မန်းခမ်းကိုယို စုခြွဉ်းလိုꩻဖြာꩻပေါင်ꩻ အဝ်ႏ(၅၁)သန်းလွိုအကို လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻ ဖေႏမဲခွင်ꩻအဝ်ႏလိုႏသက်(၁၈)မာꩻကီနဝ်ꩻ အဝ်ႏ(၃၁-၃၃)သန်းအခါႏနဝ်ꩻသွူ၊ မဉ်ႏထွားယင်း တွမ်ႏစုခြွဉ်း ကအဝ်ႏဝေင်ꩻနဝ်ꩻ (၃၃၀)တဲင် မဉ်ႏထွားဆတွာနဝ်ꩻ တဝေင်ꩻယို လိုꩻဖေႏမဲခွင်ꩻ အဝ်ႏတသိန်ႏရပ် ရံꩻဆနွောင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ လိုꩻဖေႏမဲခွင်ꩻ အဝ်ႏသားတသိန်ႏကို လိုꩻ ၅၁-ရျာꩻခေါင်ꩻ (လိုꩻ ၅သောင်ႏ ၁ ရေင်)ယို မဉ်ႏလွဉ်ဖေႏမဲမꩻ လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာထွူ မဲဆန္ဒနယ်ႏနဝ်ꩻတထွောင်းအတာႏ နမ်းခြောင်ꩻတင်ကလꩻဒါႏ အနွောင်ꩻအဖြာꩻယိုလဲ့ ကော်မသျင်စွိုꩻ အီႏကျောႏညာႏနွောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ လွတ်တောႏအငဝ်း ခမ်းသားငဝ်း-ကရိုꩻဒါႏငဝ်းနဝ်ꩻတွိုင်ꩻ မဲဆန္ဒနယ်ႏတဗာႏအကို ဖေႏမဲခွင်ꩻအဝ်ႏလိုꩻသား (၅၁)ရျာꩻခေါင်ꩻ မဉ်ႏတလွဉ်ဖေႏတဝ်းမဲနဝ်ꩻ မဲဆန္ဒနယ်ႏနဝ်ꩻတထွောင်းတာႏ လွိုက်ရွေꩻထွာတဝ်းတဲင် လွတ်တောႏကို ထင်ႏဒေါ့ꩻဖေႏငဝ်းသား နမ်းခြောင်ꩻ ထဲ့သုမ်ꩻထိုꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ဖေႏမဲခွင်ꩻအဝ်ႏလိုꩻသား (၅၁)ရျာꩻခေါင်ꩻယို မဉ်ႏလွဉ်ဖေႏမဲမꩻ မဲဆန္ဒနယ်ႏနဝ်ꩻတဗာႏအတာႏ မဲပွယ်ꩻတဲ့ထွာ၊ ကအီႏထင်ႏငါ ဒေါ့ꩻဖေႏငဝ်းလွတ်တောႏကိုတဲ့ နမ်းခြောင်ꩻအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ လွတ်တောႏအငဝ်း ခမ်းသားငဝ်း-ရိုꩻဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏတဗာႏအတာႏ ထင်ႏဒေါ့ꩻဖေႏငဝ်း လွတ်တောႏကို ဖြောင်းအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ ဒေႏသတဗာႏကို အဝ်ႏလိုႏဒါႏ တဖူꩻတထာ၊ ထီမေႏ၊ တသီႏယုံႏ၊ သွဉ်လိတ်ကျောင်ꩻဖုံႏယိုတဲ့ ကောထင်ႏဒေါ့ꩻ၊ ထင်ႏကွီဖေႏသားအဝ်ႏတဲင် ရပ်ရာႏအတာႏ အခွင်ꩻအရေꩻ သုမ်ꩻတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏတမွေးတဝ်း ဝေင်ꩻနယ်ႏရပ်ဒေႏသတဗာႏအတာႏ လွတ်တောႏအမတ် နမ်းခြောင်ꩻမဉ်ႏတထန်ႏတဝ်းနဝ်ꩻ ၅-နေင်ႏလွတ်တောႏသက်တန်ꩻကိုယို ဒေႏသလွိုင်ႏကွုန်ꩻမုအတာႏ အဗာႏလꩻအခွင်ꩻအရေꩻဖုံႏယို သုမ်ꩻထိုꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ဒေႏသကို တဖူꩻတထာဟဝ်တဝ်း၊ ထီမေႏလꩻတဝ်း၊ တသီႏယုံႏအဲဉ်ထဝ်း၊ သွဉ်လိတ်ကျောင်ꩻအဲဉ်ထဝ်းလဲ့ ထင်ႏဒေါ့ꩻကွီဖေႏ လွတ်တောႏကိုသားအဲဉ်ထဝ်းတဲင် ခံႏဗာႏဒျာႏတေ့ꩻတေ့ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ သက်(၁၈)အဝ်ႏဗွေဒျာႏ မဲစာႏရင်ꩻကို နီနမ်းမဉ်ꩻမဉ်ႏတပါတဝ်း၊ ဖေႏကပါတဲ့ နီနမ်းမဉ်ႏတဒင်ႏသွင်ꩻတဝ်းနဝ်ꩻ ဖေႏမဲအခွင်ꩻအရေꩻ သုမ်ꩻထိုꩻဒါႏသွူ၊ ပအိုဝ်ႏသားသီးအနေႏလဲ့ မဉ်ႏသေထွꩻတဝ်းမဲခရာႏသား မဉ်ႏအဝ်ႏလဲ့ အဝ်ႏလိုႏခြုဲင်းနယ်လွဝင်ꩻ၊ အဝ်ႏလိုႏမာꩻဖေႏသေအာအာငါႏ မဲခရာႏ၊ မဲပညာႏနဝ်ꩻသွူ၊ မဉ်ႏသေနာႏတဝ်း မဲခရာႏနဝ်ꩻ သꩻဝင်ႏစာꩻတဝ်းဖေႏမဲ၊ သꩻမဉ်ႏဝင်ႏစာꩻတဝ်းဖေႏမဲနဝ်ꩻ လိုꩻတဖြာꩻစီႏ မဲတဗီႏမဉ်ႏသုမ်ꩻအာနဝ်ꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏဒေႏသတာႏ သုမ်ꩻဆာထိုꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ ယဟန်ႏသားနဝ်ꩻ ဖေႏမဲပွယ်ꩻနီꩻယို သွောင်ဖွီဒျာႏလဲ့ ထွိုင်ႏအီႏလွေꩻဖေႏမဲနဝ်ꩻ ဖေႏမဲစာႏရင်ꩻကို မဉ်ꩻပါတဝ်းတဲင် ဖေႏဗာႏထွာတဝ်းဖုံႏ၊ နဝ်ꩻမꩻ အဝ်ႏစဝ်းခိန်ႏ နုဲင်းယိုခါ မဲစာႏရင်ꩻကို နီနမ်းမဉ်ꩻ ယံပါနဝ်ꩻ တွမ်ႏပုံႏစံႏ(၃)တွော့ꩻ ထွဉ်ႏထဲမ်သွင်ꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ၊ နီနမ်းမဉ်ꩻမဉ်ႏမာႏလဲ့ တွမ်ႏပုံႏစံႏ(၄)တွော့ꩻ ယံဖျင်ဖေႏဒင်ႏခါꩻ ထွဉ်ႏမာꩻယင်းဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ နီနမ်းမဉ်ꩻမဉ်ႏမဲဉ်ႏမꩻ ဖေႏမဲးအီႏလꩻနဝ်ꩻသွူ။ လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻမွူးနီꩻမဉ်ႏတွိုႏ အီႏဖေႏဗာႏမဲနုဲင်းမုဲင်ꩻ- ထူႏလွေꩻပါဗာႏ မတ်ပုံတင်(မတ်ပုံတင် မဉ်ႏထိုꩻမားလဲ့ တွမ်ႏပုံႏစံႏ ၁၂-ထောက်ခံႏချက်တွော့ꩻ ဖေႏဗာႏမဲနဝ်ꩻသွူ)။ နီနမ်းမဉ်ꩻကပါဒါႏ မဲယုံႏအဗာႏကို တယ်ႏမွူးရဝ်ꩻ(၆)နားရီႏ ဗꩻလင်ꩻမွူးဟာ (၄)နားရီႏအတွင်ꩻကို ဖေႏဗာႏမဲနဝ်ꩻသွူ။ အွဉ်ႏနယ် မတ်ပုံတင် မဲယုံႏမူႏထျꩻထွူ ထေထူႏဗာႏ မဲဗီႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ နွို့ဗဉ်ႏဗꩻခန်ꩻ မဲယုံႏကိုတွော့ꩻ နျꩻစွုမ်းမဲဗီႏလောင်းထွူ သော့ꩻဖေႏဗာႏမဲနဝ်ꩻသွူ။ လွတ်တောႏသိုမ်ဗာႏအတာႏတဲင် အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ အီႏလꩻဗာႏမဲသိုမ်ဗီႏနဝ်ꩻသွူ၊ နာꩻကအုံဒါႏ ခမ်းနယ်ႏ(တဝ်းလဲ့)တွိုင်ꩻဒေႏသကိုနဝ်ꩻ ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻမျိုꩻယို လိုꩻဖြာꩻပေါင်ꩻမဉ်ႏအဝ်ႏ မန်းခမ်းလိုꩻပေါင်ꩻ (၀.၁)ရျာꩻခေါင်ꩻလဲ့ ခမ်းနယ်ႏလွတ်တောႏကို ခမ်းရင်ꩻသားနမ်းခြောင်ꩻတဖြာꩻတာႏ သော့ꩻပါဗာႏမဲတဗီႏတဲင် ထွာထိုꩻဒါႏ လစ်ꩻမဲဗီႏနဝ်ꩻသွူ။ မဲဗုံꩻနဝ်ꩻ အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ အီႏအဝ်ႏသိုမ်ဗုံꩻထွူ ခမ်းနယ်ႏ(တဝ်းလဲ့)တွိုင်ႏဒေႏသကို ကအွဉ်ႏထွော့ခါꩻ ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻမျိုꩻ (၅၁၄၉၀)မဉ်ႏလွိုနဝ်ꩻလဲ့ ခမ်းရင်ꩻသားမဲဗုံꩻတဲ့ အီႏပါနဝ်ꩻသွူ၊ မဉ်ႏထွူ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻယင်းနဝ်ꩻ ဖေႏကျိုႏရီးမဲသား မဲဗုံꩻတတဲ့ အီႏအဝ်ႏတဗုံꩻသွူ၊ လိုꩻသက်ရွယ်ႏဖြား၊ လိုꩻလွဥ်နွောင်ꩻတဝ်းမဲယုံႏ၊ အုံတသီႏယုံႏလိုꩻဆာ၊ လိုꩻမူႏအဝ်ႏနမ်းလောင်းထာꩻသား၊ လိုꩻထန်ႏနယ်ႏသား၊ လွေꩻအဝ်ႏခမ်းလင်သား-စတဲင် ကလꩻဒါႏ ဖေႏကျိုႏရီးမဲ ဝွေꩻသီးယိုထျꩻနဝ်ꩻ ထွာအွဉ်ႏလွေꩻနယ်ပါဖေႏ ကျိုႏမဲဗုံꩻနဝ်ꩻသွူ။ အဝ်ႏဗဉ်ႏဗꩻခန်ꩻကို ကပါထန်ႏလွဉ်ဒါႏ စွုမ်ႏဗွို့ꩻမဲးဗီႏနဝ်ꩻ ဗျာႏဒို့ꩻတွော့ꩻ လွဉ်းသော့ꩻ ဆဲင်ႏရာꩻမဲဗုံꩻကိုနဝ်ꩻသွူ။ နာꩻမဉ်ႏဖေႏမဲထွူတဲင်ခါ နာစူယို ကော်မသျင်မဲယုံႏမူႏ အီႏသူႏတဲစ်ꩻ လေဆာမွိုက်တဲင် နာꩻဖေႏမဲထွူလဲဉ်းအကျောင်ꩻ အွဉ်ႏထွော့မုဲင်လွေꩻနဝ်ꩻသွူ၊ မွိုက်ထီနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထွဉ်ႏဒျာႏခမ်းလင်နဝ်ꩻသွူ၊ နုဲင်းယိုခါ ခမ်းလောင်ႏလင်လဲ့ အဝ်ႏသုံꩻနေးလဲဉ်းနဝ်ꩻသွူ၊ မွိုက်ထီနဝ်ꩻ ၂၄-နားရီႏအတွင်ꩻ တဖေ့ကုဲင်နွောင်ꩻတဝ်းသွူ၊ ကအွဉ်ႏထွော့ꩻဗာႏ တွမ်ႏမွိုက်ထီနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ရဲကမ်းလွေꩻဒျာႏ မဲ့ꩻဖေႏပါဝင်ꩻ တလွဉ်နွောင်ꩻတဝ်းသား လိုꩻလင်တာႏသွူ။ အီႏနျꩻဗာႏစွုမ်းနုဲင်းမုဲင်ꩻဟောင်း- ရီးသွတ်ꩻမဉ်ႏထူႏသွူမဲဗီႏနဝ်ꩻ မဲဗီႏလောင်းယို မဲယုံႏမူႏစူမုဲင် ပါတပါတဝ်း စဲစ်ဆေꩻထွားရီးသွော့၊ မွိုက်ထီတဗော့ꩻလီးတဗော့ꩻလဲ့ꩻ၊ အသဲ့ပါတပါတဝ်း စဲစ်ဆေꩻလွေꩻဗာႏ၊ ကော်မသျင်တံဆိတ်စွုမ်း ပါတပါတဝ်း စဲစ်ဆေꩻထွားဗာႏသွူ။ ကီယိုစားဖုံႏ မဉ်ႏတပါစုမ်ႏတဝ်းနဝ်ꩻ ကွီလုဲင်ႏချာမဲယုံႏမူႏထျꩻထွူမꩻ ကွဲးတွဲႏနျꩻလူးစွုမ်းနဝ်ꩻငါႏသွူ၊ တပါစုမ်ႏတဝ်းတွော့ꩻ မဉ်ႏနျꩻစွုမ်းဖေႏထံမဲနဝ်ꩻ ထွာထိုꩻဒျာႏပယ်ႏမဲသွူ။ မဉ်ႏနျꩻစွုမ်းနဝ်ꩻ အစွို့ꩻတခေင်ႏတဗန်ႏ တရွေꩻတဝ်း တွဲႏနျꩻလꩻဒျာႏသွူ၊ ကွဲးတွော့ꩻ နျꩻနီလဲင်ႏ ထွာနီထွိုင်နဝ်ꩻ တလꩻတဝ်းသွူ၊ နျꩻသေႏခေါင်းသေႏချာႏတဲင် နျꩻခြောင်ꩻအဝ်ႏငါတထွိုင် တရွေꩻငါမꩻလꩻသွူ။ နျꩻစွုမ်းယို တရွို့ꩻကီ တရွို့ꩻလ တရွို့ꩻချာ တရွို့ꩻငါလူး အကဲစ်ꩻလောင်းဆေ့ꩻဆေ့ꩻနဝ်ꩻလဲ့ တထွာတဝ်းဒွုန်းပယ်ႏမဲသွူ၊ တရွို့ꩻကီ တရွို့ꩻလယို မဉ်ႏအဝ်ႏဒင်ႏတရျားလူး အကဲစ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာပယ်ႏမဲသွူ၊ အဝ်ႏဒင်ႏတရျားတဝ်း မဉ်ႏပါအာကီလဲ့နဝ်ꩻ၊ မဉ်ႏပါအာလလဲ့နဝ်ꩻ ကပါအာဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ ထွာလꩻမဲသွူ။ ထွာနွောင်ꩻအီပယ်ႏမဲဖုံႏနဝ်ꩻ နျꩻစွုမ်းအတရျားကိုတဲင် ဆုံꩻဖျတ်တလꩻတဝ်း ထွာပယ်ႏမဲ၊ နျꩻစွုမ်းအကွင်ꩻထန်ႏတဲင် မဲဉ်ႏတဝ်းတကွင်ꩻကွင်ꩻ ထွာပွယ်ႏမဲ၊ နျꩻစွုမ်းနီလဲင်ႏတဲင် အခြောင်ꩻထွာနီထွိုင် ထွာပယ်ႏမဲ၊ နျꩻလူးတဝ်းစွုမ်းတစိꩻစိꩻ မဲယုံႏမူႏစူမုဲင်ပါတဝ်း ထွာပယ်ႏမဲ-စတဲင် အဝ်ႏလွေꩻနုဲင်းယိုဖုံႏအကျောင်ꩻ ခမ်းသားငဝ်း တဲမ်းဖောႏဒင်ႏဖေႏသေလွေꩻနယ်ဗာႏ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားမွိုးဖါအမျာꩻနဝ်ꩻသွူ။ [၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခြွူႏမွဉ်းသားစွိုꩻ
  2. ခမ်းသားငဝ်း အစဲဉ်ႏ(၃)၊ အမုဲင်(၂၂)