မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အိန်းကလေတ်ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အိန်းကလေတ်
အငဝ်းထန်ႏ/ˈɪŋɡlɪʃ/[၁]
လိုꩻခွိုꩻအိန်းကလေတ်လိုꩻမျိုꩻ
en:Anglo-Saxons (သမဲင်ꩻအလꩻ)
ဒေႏသခံႏဒေါ့ꩻသွုံꩻသားဖုံႏ
သန်း 360–400  (2006)[၂]
သုင်ꩻဒုတိယဘာႏသာႏအနေႏ: သန်း 750 ;
သုင်ꩻခမ်းလင်ဘာႏသာႏအနေႏ: သန်း 600–700 [၂]
ပွုံႏစံႏအစဝ်းဖဲ့ꩻဖုံႏ
en:Manually coded English
(စနိစ်စွုမ်ႏ)
တရာꩻဝင်ႏအခေႏနေႏ
သွုံꩻအွဉ်ႏထွာရွုမ်ꩻသွုံꩻအနေႏ
လိုꩻဆေ့ꩻစွိုꩻ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါအနေႏ
အွဉ်ႏသေအသိအမတ်
ကမ္ဘာႏသုင်ꩻ, အထူꩻအနေႏ
ဘာႏသာႏငဝ်းငွါကိုဒ်ဖုံႏ
en:ISO 639-1en
en:ISO 639-2eng
en:ISO 639-3eng
en:Glottologstan1293[၃]
Linguasphere52-ABA
ကမ္ဘာႏလောင်း ဒေါ့ꩻသွုံꩻအာဒါႏ အိန်းကလေတ်ငဝ်းငွါ ခမ်းထီဖုံႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏနယ်ဖေႏ အရောင်ႏသွမ်ႏဖြား၊ အရောင်ႏသွမ်ႏဆားနဝ်ꩻ ထွာလိတ်အိန်းကလေတ် အရေꩻတန်ဒါႏ ခမ်းထီဖုံႏဒျာႏသွူ။
ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယိုအကို IPA အငဝ်းထန်ႏအမုဲင်ဖုံႏ ပါနဝ်ꩻသွူ။ စွဲးကမ်းမုꩻအစဲစ်အမဲဉ်ႏ မိဉ်ႏပါတဝ်းနဝ်ꩻ ယူနီကိုဒ်လိတ်ဖြုံႏခြောင်ꩻ ? ဖုံႏကို၊ အဝ်ႏထီႏနွောင်ꩻလꩻဒျာႏ အကွက်ꩻလစ်ꩻစဲင်ႏတွမ်ႏ အမုဲင်အလင်ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ IPA အမုဲင်မိတ်ဆက်ဖုံႏယို ထွားသွော့ en:Help:IPA ကိုလုဲင်း။
EN (ISO 639-1)

အိန်းကလေတ်ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ (အိန်းကလေတ်: English Language) နဝ်ꩻ ကမ္ဘာႏလောင်းယိုခါ ထွာလိုꩻဒေါ့ꩻသွုံꩻအအာသွတ်ꩻ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါဒျာႏသွူ။ စိုးဟန်ႏနီꩻ ကမ္ဘာႏလောင်း ကအဝ်ႏဒါႏလိုꩻဖုံႏ ကဲဉ်းအာနဝ်ꩻ ထူႏသုင်ꩻအီတောမ်ႏ အိန်းကလေတ်ဘာႏသာႏငဝ်းငွါတဲင် အဝ်ႏဒေါ့ꩻရီသွုပ်သမ်ႏလွဝင်ꩻသွူ။ အိန်းကလေတ် ဘာႏသာႏငဝ်းငွါနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဂျာမန်နစ်တွို့ꩻ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါသွူ။ ဂျာမန်နစ်တွို့ꩻ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါနဝ်ꩻ နုဲင်းဒျာႏ ဒတ်၊ ဂျာမန်ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ ခွိုꩻနွယ်ႏနေနေတဲင် အိဉ်ဒို-ဥရောပ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါခွိုꩻနွယ်ႏဖုံႏဒျာႏသွူ။ လိတ်အိန်းကလေတ် အတဲမ်းအဖြုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ကမ္ဘာႏလောင်းယို ထွာထူႏသွုံꩻအီဗာႏ ဒုတိယရွုမ်ꩻသွုံꩻဘာႏသာႏငဝ်းငွါ ကဲဉ်းအာသွူ။ လိတ်အတဲမ်းအဖြုဲင်ꩻစနစ်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ လဲက်တဉ်ဘာႏသာႏ(လိတ်ရောမ) အတဲမ်းအဖြုဲင်ꩻစနစ်ဒျာႏသွူ။

အိန်းကလေတ်ဘာႏသာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဂျာမနီခမ်းထီခဝ်တွို့ꩻလိုꩻမျိုꩻဖုံႏကို အေဒီ ၄၅၀ ရပ်ခိန်ႏ တွိုႏလွေꩻ ဗိတေင်ခမ်းထီထျꩻ ကထွာဒါႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါတဗာႏဒျာႏသွူ။ ဂျာမန်နစ်ဘာႏသာႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အန်ဂလို-ဆက်ဆို ကဟဲ့ꩻဒါႏ အဉ်ႏကလေက်ဘာႏသာႏစခါတဗာႏဒျာႏတဲင် ဂျာမနီလိုꩻမျိုꩻဖုံႏ အဝ်ႏဒေါ့ꩻသုင်ꩻအာဒါႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ တဗာႏဒျာႏသွူ။ ခေတ်တသာ အိန်းကလေတ်ဘာႏသာႏငဝ်းငွါနဝ်ꩻတဲ့ ကမ္ဘာႏလောင်း ခမ်းထီပေါင်ꩻစွုမ်ႏ အဝ်ႏထူႏသုင်ꩻဒေါ့ꩻဖြဝ်ႏလွဒျာႏသွူ။ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း (၃၇၅)သန်းရပ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏထူႏသုင်ꩻဒေါ့ꩻအီထွူ၊ လိုꩻ(၁)သန်းရပ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏလွူꩻထွားရောင်သွူတကာႏတဝ်း အိန်းကလေတ်ဘာႏသာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒို့ꩻတခြို့လွဉ်နွောင်ꩻ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါအလင်ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။

တဲမ်းသွုံꩻလိတ်ဖြုံႏ ဗိုန်ပီတဝ်းဝင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဒေသိယငဝ်းငွါအနေႏ ကအဝ်ႏဒေါ့ꩻသွုံꩻဒါႏ အိန်းကလေက်ငဝ်းငွါယို အွဉ်ႏနယ်နေး ခမ်းအနေႏ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း%ပုင်ႏ

လိတ်အိန်းကလေက် အတဲမ်းအဖြုဲင်ꩻပုင်ႏနယ်ꩻယဟန်ႏနဝ်ꩻ ဒေႏသခမ်းအလွောက်ꩻ ဗိုန်ပီတဝ်းဝင်ꩻသွူ။ Uk တောမ်ႏ အမေႏရိကကို လိတ်ဖြုံႏယဟန်ႏနဝ်ꩻ ပေါင်ꩻလိတ်ဖြုံႏဖုံႏ ဗိုန်ပီတဝ်းဝင်ꩻ ကွာႏလို့ဝင်ꩻအဝ်ႏသွူ။ ဥပမာႏ- အင်္ဂလန် ကတဲမ်းဒါႏ "Colour"နဝ်ꩻ အမေႏရိကကို တဲမ်းဒျာႏ "Color"တဲင် တဲမ်းပေါင်ꩻလိတ်ဖြုံႏ ဗိုန်တဝ်းဝင်ꩻသွူ။ (ခမ်းအဖုံႏလင်တဲ့ နုဲင်းနဝ်ꩻနေနေသွူ။)

ဇယားလ့ယိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ စိုးယိုခါ နီသွောန်းသီး ကအဝ်ႏထူႏသုင်ꩻလွေꩻဒါႏ စိုးယိုခါ အိန်းကလေက်ဘာႏသာႏ အက္ခရာႏအမုဲင်ဖိုင်ႏဒျာႏသွူ။

အိန်းကလေက် အက္ခရာႏရဲဉ်ႏ(အက္ခရာႏတန်)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]
A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z
အိန်းကလေက် အက္ခရာႏရဲဉ်ႏ(အက္ခရာႏပေႏ)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]
a b c d e f
g h i j k l
m n o p q r
s t u v w x
y z

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Oxford Learner's Dictionary 2015, Entry: English – Pronunciation.
  2. ၂.၀ ၂.၁ Crystal 2006, pp. 424–426.
  3. Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "အိန်းကလေတ်"Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။