အွောန်ငါယံသီးဖုံႏနဝ်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"အွောန်ငါယံသီးဖုံႏနဝ်ꩻ ခုမ်မာꩻလိန်ႏလွေႏကြွို့ꩻကြꩻတဝ်းထာꩻ" ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻညီႏလာႏခံႏပွယ်ꩻ မိဉ်ႏရိုꩻသွူနဝ်ꩻ တဲက်ဆဲင်ႏတောမ်ႏ ပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလွုမ်းအရေꩻတဲင် အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီလွေꩻဗာႏ၊ မာꩻလွေꩻဗာႏဒျာႏ ပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလွုမ်းအရေꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ပအိုဝ်ႏကို အရေꩻတန်ပျဿနာႏဖုံႏယို၊ တဲက်ဆဲင်ႏတောမ်ႏ ပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလွုမ်းမူဝါဒဖုံႏယို၊ တဲက်ဆဲင်ႏတောမ်ႏ ပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလွုမ်းနဲင်ႏငံႏရေꩻဖုံႏယို၊ တဲက်ဆဲင်ႏတောမ်ႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ လိတ်လုဲင်ꩻယေန်ႏငဲးမု လက္ခဏာႏအရေꩻဖုံႏယို၊ တဲက်ဆဲင်ႏတောမ်ႏ ပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလွုမ်း အိုပ်ချုက်ရေꩻယန္တရားဖုံႏယို စတဲင်စတဲင် ပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလွုမ်းအရေꩻ အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီတွိုင်ႏပင်ႏပွယ်ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်ႏထွားယင်း နမ်းခြောင်ꩻတင် နွို့ပါဝင်ꩻမုကိုလဲ့ ခွုင်းတဲင်ဒေႏသစွုမ်ႏ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားနမ်းခြောင်ꩻဖုံႏယို၊ ခွုင်းတဲင်ကအဝ်ႏရုဲင်ꩻတသွိုး ခုမ်မာꩻပအိုဝ်ႏအရေꩻ ပအိုဝ်ႏအစွိုꩻပေါင်ꩻ အဒေါဝ်ႏဒေါဝ်ႏ နမ်းခြောင်ꩻဖုံႏယို၊ လိုꩻအာႏဇာႏနည်ႏကသန်ဒါႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻအရေꩻ၊ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအရေꩻဖုံႏယို နွို့ပါဝင်ႏအိုင်ကိုမ်ခွင်ꩻ အဝ်ႏလꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ပအိုဝ်ႏခမ်းသား လိုꩻအရန်းစွုမ်ႏ ဖေႏအကျုံႏဉာဏ်ႏခွင်ꩻ၊ နွို့ပါဝင်ႏခွင်ꩻ၊ အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻသော့ꩻခွင်ꩻဖုံႏယို အဝ်ႏဗွောင်ခါꩻဖေႏဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ မိဉ်ႏဆုင်ꩻဖျတ်အွောန်ႏထွော့ထန်ႏ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအရန်း အရေꩻတစွိုးစွိုးလဲ့ နေးထူႏဒျာႏတောမ်ႏ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားအမျာꩻ နမ်းခြောင်ꩻအဒေါဝ်ႏဒေါဝ်ႏစူꩻ၊ တစူꩻတဝ်း(ထောက်ခံႏ၊ ကန်ႏကွက်)ချက်တဲင် ထူႏလွေꩻနဝ်ꩻမꩻ ထွာအမျာꩻပဲင်ႏဆဲင်ႏ ပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလွုမ်းနဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းခေတ်ဟန်ႏသနီꩻယိုနဝ်ꩻ နဲင်ႏငံႏရေꩻခေတ်အပြောင်ꩻအလုဲင်ႏတခြင်လွဉ်နဝ်ꩻမꩻ နဲင်ႏငံႏရေꩻအစွိုꩻအဗူႏဖုံႏ၊ လိုꩻမုရေꩻအစွိုꩻအဗူႏဖုံႏ၊ နဲင်ႏငံႏရေꩻပါတီအစွိုꩻအဗူႏဖုံႏယို အဝ်ႏလွဉ်နဝ်ꩻသွူ၊ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻကို မိဉ်ႏထွားယင်းနဲင်ႏငံႏရေꩻပါတီအစွိုꩻအဗူႏဖုံႏနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻချုတ် (ပီအဲန်အို)ပါတီတောမ်ႏ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻချုတ်(ပအမဖ)ပါတီ ယိုနီဗာႏထွူ၊ မိဉ်ႏထွားယင်းတဖဲ့ꩻလဲ့ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻလွစ်ထန်ႏရေꩻ(ပီအဲန်အျာအို)အစွိုꩻ၊ ဖြောဝ်ꩻခမ်းလိုꩻမျိုꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏလွစ်ထန်ႏရေꩻ(ရလလဖ)အစွိုꩻ၊ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻချုတ်(ပီအဲန်အိုပြည်သူ့စစ်)စတဲင် အစွိုꩻယိုဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏခုမ်မာꩻရုဲင်ꩻတသွိုးလွေꩻ နဲင်ႏငံႏရေꩻအစွိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ အစွိုꩻအဗူႏ ကအာလွဉ် နုဲင်းခေတ်ဟန်ႏသနီꩻကို အစွိုꩻအဗူႏနုဲင်းကီယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻကို အစွိုꩻအဗူႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ၊ ထွာဒျာႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻကို တကွို့ꩻတခဝ်လုမ်ꩻသွူ၊ ပအမဖပါတီကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလုမ်း အစွိုꩻတမွေးတဝ်းအတွိုင်ꩻ ပီအဲန်အိုပါတီကရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻကို တခူးတခဝ်အစွိုꩻလုမ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ နဲင်ႏငံႏရေꩻပါတီဖုံႏကရိုꩻနဝ်ꩻ နဲင်ႏငံႏရေꩻစနစ်အလꩻ၊ နဲင်ႏငံႏရေꩻဥပဒေႏအလꩻ ထွို့ꩻဗူႏခွင်ꩻလꩻ အစွိုꩻအဗူႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ပအမဖပါတီတဲ့နဝ်ꩻ၊ ပီအဲန်အိုပါတီတဲ့နဝ်ꩻ နဲင်ႏငံႏရေꩻပါတီဖုံႏယို ထွာဒျာႏခုမ်မာꩻ လွတ်တောႏနဲင်ႏငံႏရေꩻတာႏထွူ တဲက်ဆဲင်ႏတောမ်ႏ ပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလုမ်းကိစ္စအရေꩻ၊ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻအင်္ဂါႏလက္ခဏာႏတစွိုးစွိုး တမျိုꩻမျိုꩻယို ဆုင်ꩻဖျတ်ခုမ်မာꩻလင်တာႏ တမွေးတဝ်းဒျာႏရင်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ ခေတ်စနစ်အလꩻ ပအိုဝ်ႏကိုယို အစွိုꩻဖုံႏအဝ်ႏအာလွဉ်၊ အစွိုꩻတွိုင်ꩻ အစွိုꩻတွိုင်ꩻဖုံႏယို ထွို့ꩻဗူႏပုင်ႏအလꩻ အစွိုꩻအွဉ်ငါဖုံႏ၊ အစွိုꩻထာꩻမာꩻအမုဆောင်ႏဖုံႏယို ခွုင်းမုဲင်ꩻနေင်ႏတလဲင်ႏနဝ်ꩻ လွိုက်ရွေꩻလွိုက်ဒင်ႏဗာႏလွဉ်၊ နဝ်ꩻမꩻ အစွိုꩻတွိုင်ꩻ အစွိုꩻတွိုင်ꩻဖုံႏယို ခုမ်မာꩻအစွိုꩻညီႏလာႏခံႏပွယ်ꩻ အဝ်ႏလွဉ်ဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ပီအဲန်အိုပါတီတဲ့ မာꩻပီအဲန်အိုပါတီညီႏလာႏခံႏ၊ ပအမဖပါတီတဲ့ မာꩻပအမဖပါတီညီႏလာႏခံႏ၊ ထွာအဝ်ႏလွဉ်နေးနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻက ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻကိုယို တဲက်ဆဲင်ႏတောမ်ႏ ပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလုမ်းဆဲင်ႏရာꩻ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻညီႏလာႏခံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုꩻမာꩻတဝ်းနဲ့ဟောင်း၊ ယိန်းအဝ်ႏလိုႏမာꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ကအွဉ်မာꩻဒါႏ ပအိုဝ်ႏနဲင်ႏငံႏရေꩻ အစွိုꩻအဒဝ်ႏဒဝ်ႏသီးဖုံႏအနေႏ မိဉ်ႏထွာခန်း အစွိုꩻတစွိုꩻပေႏတဲ့ အစွိုꩻညီႏလာႏခံႏယို အဝ်ႏလိုႏမာꩻ၊ မိဉ်ႏထွာခန်း ပါတီတဗာႏလဲ့ ပါတီညီႏလာႏခံႏယို အဝ်ႏလိုႏမာꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏသေဒျာႏလဲ့ ထွိုင်ႏတွိုႏဒျာႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻတန်ယို လိုꩻမျိုꩻအနေႏ အဝ်ႏလိုႏမာꩻလဲဉ်း ညီႏလာႏခံႏနဝ်ꩻ အဖြာꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတဲ့ တသေတဝ်းဟောင်း၊ အဝ်ႏသေဒျာႏတွော့ꩻ အွဉ်မာꩻဗွုန်ႏတဝ်းဒျာႏဟောင်း၊ ယဟန်ႏသားနဝ်ꩻ ငမ်းဒျာႏဝင်ꩻမာꩻထွာလꩻ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻညီႏလာႏခံႏတဲင် ရဲးခါꩻဒျာႏဟောင်း။ ညီႏလာႏခံႏပွယ်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏမာꩻလွဉ်ဒျာႏလဲ့ ထွိုင်ႏတွိုႏ ၂၀၁၀-ဗာႏ၊ မတ်လာ ၂၄-နီꩻနဝ်ꩻ မာꩻလွေꩻထုင်ꩻစဲဉ်ႏအသွုပ် ပဉ္စမအလဲင်ႏ ပအမဖညီႏလာႏခံႏ ပီအဲန်အိုရိုမ်ꩻကိုနဝ်ꩻသွူ၊ ၂၀၁၀-ဗာႏ လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻကို ပအိုဝ်ႏပါတီအနေႏ အီႏနွို့ခေးလွေꩻတောမ်ႏ ပအမဖ ပါတီမိဉ်ꩻအကျောင်ꩻ ၂၀၁၀-မတ် ၂၄-နီꩻ ကမာꩻလွေꩻဒါႏ တောမ်ႏပအမဖညီႏလာႏခံႏအသွုပ်နဝ်ꩻ ထင်ႏလွဉ်လိုꩻအမျာꩻဖုံႏ သဘောꩻတူႏလွေꩻထွူလဲဉ်းနေးနဝ်ꩻသွူ၊ ကွဲးတွော့ꩻ ထွိုင်ႏတွိုႏ မတ် ၂၅-နီꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻချာယင်းအစီꩻဝွေꩻ တောမ်ႏလိုꩻယင်ဟန်ႏဖုံႏတဲင် (အနီꩻရီးကသဘောꩻတူႏခါꩻ လိုꩻပါစွုမ်ႏတဝ်း) ကအီႏနွို့ခေးဒါႏလွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာထိုꩻခန်းဒျာႏ ပီအဲန်အိုပါတီနဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏ ပွိုင်းလဲင်ႏခါ ကမာꩻလွဉ်ဒါႏ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထအလဲင်ႏ ညီႏလာႏခံႏဖုံႏနဝ်ꩻ သျင်ꩻသျင်ꩻပေႏဒျာႏလဲ့ တယ်ႏစ ၂၀၁၀-ဗာႏ၊ မတ်လာ ၂၄-နီꩻထွူ ၂၅-နီꩻ အခေႏနေႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ၊ အဝ်ႏနဝ်ꩻထွိုင်ႏတွိုႏ ၂၀၁၄-ဗာႏ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၃-နီꩻနဝ်ꩻ ကထွာ ပအမဖပါတီယို တရာꩻဝင်ႏနဲင်ႏငံႏရေꩻပါတီအနေႏ အဝ်ႏလွဉ်ယင်းနဝ်ꩻသွူ၊ ထွိုင်ႏတွိုႏယင်း ၂၀၁၅-ဗာႏ၊ မတ်လာ ၂၃-နီꩻ ဗꩻ ၂၅-နီꩻနဝ်ꩻ ပီအဲန်အိုပါတီ မာꩻလွေꩻယင်းညီႏလာႏခံႏနဝ်ꩻသွူ၊ အလဲင်ႏနဝ်ꩻကို ညီႏလာႏခံႏမိဉ်ꩻယို သုင်ꩻလွေꩻလုဲင်ႏ ဆဋ္ဌမအလဲင်ႏ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻညီႏလာႏခံꩻပွဲꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ မာꩻလွေꩻဒဲဉ်သီႏဗွေခန်ꩻတန်ကိုနဝ်ꩻသွူ။ ပါတီနဝ်ꩻ အခေႏခံႏဒျာႏတောမ်ႏအစွိုꩻလဲ့ ကထွိုင်ႏမာꩻညီႏလာႏခံႏနဝ်ꩻ သေန်ႏထိုꩻစွဉ်ႏအခေႏခံႏ ပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလွုမ်း၊ ထူႏထိုꩻစွဉ်ႏ ပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလွုမ်းအမိဉ်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ အမိဉ်ꩻနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻညီႏလာႏခံႏ ရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အွိုးညီႏလာႏခံႏပွယ်ꩻကို ကမာꩻထာꩻမာꩻတောမ်ႏ ဒေါ့ꩻရီအခရာႏဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏပီအဲန်အိုပါတီအရေꩻ၊ ထွာဒျာႏပီအဲန်အိုပါတီ ထာꩻမာꩻစဲဉ်ႏဖု့ႏနဝ်ꩻမꩻ သင်ꩻရာꩻအစွိုꩻအရေꩻလုမ်ꩻတဲင် ပွယ်ꩻအရန်း၊ ပွယ်ꩻမိဉ်ꩻယိုလဲ့ အဝ်ႏလိုႏထွာသင်ꩻဒျာႏ တောမ်ႏအစွိုꩻအိုင်ကိုမ်ပွယ်ꩻ၊ အစွိုꩻညီႏလာႏခံႏနဝ်ꩻသွူ။ ကထွာလွဉ်ဗာႏနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏကိုယို ပွိုင်းဝွို့တောမ်ႏ နဲင်ႏငံႏရေꩻအစွိုꩻအဗူႏဖုံႏ ကောပ်အဝ်ႏအာလွဉ်တဲင် ညီႏလာႏခံႏပွယ်ꩻယို နာꩻတဲ့ ငမ်းခွေတကတ်ꩻ၊ ခွေတဲ့ ငမ်းနာꩻတကတ်ꩻတွော့ꩻ တွိုႏထွာလွဉ်ဗာႏ ထာꩻမာꩻတောမ်ႏထာꩻဒေါ့ꩻ (ညီႏလာႏခံႏပွယ်ꩻမိဉ်ꩻ)အရန်းယို တငမ်ႏစာꩻတဝ်းဒွုမ်ဝင်ꩻ အခေႏအနေႏနဝ်ꩻသွူ။ ငမ်ႏစာꩻတဝ်းတမုဲင်ꩻဖုံႏဟောင်း မိဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏနဝ်ꩻ ကမာꩻဒါႏပွယ်ꩻယို ခံႏထူႏပအိုဝ်ႏအစွိုးခွိုꩻလွုမ်းအရန်းလဲ့ နမ်းခြောင်ꩻတင် နွို့ပါဝင်ႏခွင်ꩻယို အစွိုꩻအနေႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ ဒေႏသစွုမ်ႏခမ်းသားနမ်းခြောင်ꩻတဲ့နဝ်ꩻ ပါဝင်ႏခွင်ꩻအဝ်ႏလꩻလို့တဝ်းဖုံႏ၊ အဝ်ႏမာꩻဒျာႏ တောမ်ႏပါတီစွိုꩻနွို့လိုꩻဖုံႏ၊ ပါတီထာꩻမာꩻစဲဉ်ႏဖုံႏ၊ စစွဉ်ႏအွဉ်ႏထွော့ချက် အဝ်ႏအာငါႏနဝ်ꩻသွူ၊ အွဉ်ငါယံဖုံႏနဝ်ꩻ ခုမ်မာꩻလိန်ႏလွေႏကြွို့ꩻကြꩻတဝ်းထာꩻအကျောင်ꩻ ခမ်းသားငေါဝ်းအယ်ဒီတာစွိုꩻ တဲမ်းဖြုဲင်ꩻလွေꩻနယ်ဗားနဝ်ꩻသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခြွူႏမွောန်းသားစွိုꩻ
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်-၈၊ အစဲဉ်ႏ-၈၈