၁၃၃၉-ဗာႏ၊ နောင်ယာသုဲင်ꩻ အကွို့ꩻ(၄)

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

မဉ်ႏမာꩻစားနဝ်ꩻစားနဝ်ꩻ လိတ်အုပ်တဲ့ သွုမ်ꩻဗာႏတတ်း၊ နဝ်ꩻထွူတွော့ꩻ မွေးသွူ၊ ဖျော်သဲင်ꩻလဲဉ်းသွူ ကျောင်ꩻနင်းပုဂ္ဂိုလ်ႏစူကိုနဝ်ꩻ အီႏထွူလဲဉ်းဟောင်း? သမ်းလꩻထွူတဝ်းဒွိုန်းနေနေ၊ နဝ်ꩻတွော့ꩻ တကာႏဒုံကိုဖုံႏ ပေႏပေႏတန်တန်၊ ဖြားဖြားဆားဆား ကားတဲင်လိတ်အုပ်ကိုနဝ်ꩻ ဝင်ꩻတဲမ်းနေးမုဲင်ꩻ? ဝင်ꩻရိုꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ? ဝင်ꩻရေႏရွယ်ႏချက်၊ ဝင်ꩻမဲ့ငါမိုးလွေꩻမုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ဖေႏနေးဝွေꩻသီးကသေနာႏ စွုမ်ႏဖြာꩻစွုမ်ႏဖြာꩻနဝ်ꩻ သမ်းအဝ်ႏလိုႏက၊ တိန်ႏလိုႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင်တွော့ꩻ ကျောင်ꩻနင်းပုဂ္ဂိုလ်ႏဖွော် ပုဂ္ဂိုလ်ႏမွဉ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အတကာႏဖွော် တကာႏမွဉ်ꩻ တဒုံယိုနဝ်ꩻ ဝင်ꩻနီဝင်ꩻနီ ဖေႏနေးကထူႏရေꩻ လိတ်အုပ်ယိုနဝ်ꩻ သမ်းလိုႏမာꩻက အစွိုꩻပေႏသနဲ့နော် ။ စိန်ႏမာꩻသွူနုဲင်းနဝ်ꩻလဲင်ႏခါတဲင်တွော့ꩻ အွို အဝ်ႏအွိုးဗဟိုႏဌာႏနနဝ်ꩻ ဖျော်သဲင်ꩻခန်း ကျောင်ꩻနင်းပုဂ္ဂိုလ်ႏထျꩻ၊ အဝ်ႏကျောင်ꩻနင်းပုဂ္ဂိုလ်ႏ နဝ်ꩻလဲင်ႏခါ စွုမ်ႏလမ်းစွုမ်ႏလမ်း ဖေႏနေးကစွစ်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏအဗွေႏဗွန် ဖေႏသဲင်ꩻခန်းအစွိုꩻပေႏသားနဝ်ꩻ၊ အဝ်ႏအစွိုꩻပေႏသားနဝ်ꩻ တုတ်ꩻခန်း၊ စိန်ႏတုတ်ꩻနဝ်ꩻ မွေးသွူလဲင်ႏခါ " စွုမ်ႏလမ်းစွုမ်ႏလမ်း လꩻသွူတအုပ်တအုပ်ယိုဟုဲင်း" နဝ်ꩻတွော့ꩻ ယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ သမ်းတဖတ်ဒါႏတဝ်းလိတ်၊ ပိတ်ခန်းအဖတ်ဒါႏကရိုꩻတဲ့ နီပအိုဝ်ႏသီးယိုနဝ်ꩻ ထာꩻလိုပ်ꩻသား၊ ထာꩻခွုမ်သားတဲင်တွော့ꩻ မွူးယာခိုႏနဝ်ꩻ အလွေꩻမွိုင်းဒျာႏသွို့ꩻ၊ အလွေꩻမွိုင်းဒျာႏခြံ၊ လိတ်ဖတ်ခိန်ႏအဲဉ်ထဝ်း တိန်ႏရိုꩻနဝ်ꩻ မွူးဟာခိုႏဖုံႏနဝ်ꩻ ယဟန်ႏသား သမ်းလယ်ႏလို့ဒျာႏထာꩻ ။ နုဲင်းနဝ်ꩻဟ လိတ်အုပ်ယို မဉ်ႏတဖတ်တဝ်း အကျိုꩻသမ်းအဲဉ်ထဝ်း နုဲင်းဗွေႏစင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻဟွဉ်ႏနဝ်ꩻသနဲ့၊ လိတ်အုပ်ယို ဖြေꩻအဖတ်တာႏဒျာႏ၊ အပူႏဇောႏတာႏ မွေးတဝ်းနဝ်ꩻဟ၊ ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻတဲင် ဖေႏနေးလိုꩻတွိုင်ꩻလိုꩻတွိုင်ꩻ လိတ်အုပ်ကိုယို၊ လိတ်စောင်ႏကိုယိုနဝ်ꩻ ဝင်ꩻရေႏရွယ်ႏချက်နေးမုဲင်ꩻ? ဝင်ꩻမဲ့ငါမိုးလွေꩻမုဲင်ꩻ ဖေႏနေးကသေအရသာႏနဝ်ꩻ သမ်းအီႏမာꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ? လိုꩻကဖတ်ဒါႏ ဒေါ့ꩻခန်းအမွေးလဲဉ်း ။ လိုꩻတဖတ်ဒါႏတဝ်းလိတ်သားနဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏတမုဲင်ꩻအာႏဏာႏ၊ နေးတွမ်ႏဖြားဒုံအာႏဏာႏ တရိုꩻတဝ်း၊ ဖြားဒုံတမွေးတဝ်းတဲ့ လိုꩻဒုံကို ဩဇာႏအာႏဏာႏကအဝ်ႏဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏန၀်ꩻ တရိုꩻတဝ်း၊ မွေးတဝ်းတဲ့ နေးတွမ်ႏလိုꩻကျောင်ꩻသီးအာႏဏာႏတရိုꩻတဝ်းတဲင်တွော့ꩻ ချꩻလွဉ်ဖြားဒုံလမ်း တရိုꩻတဝ်း၊ ချꩻထင်ႏကျောင်ꩻကိုတရိုꩻတဝ်း၊ ချꩻထင်ႏတရောပ်ကိုတရိုꩻတဝ်းတဲင်တွော့ꩻ တဟာယိုန၀်ꩻ ၁-နားရီႏတရိုꩻတဝ်း၊ တခွယ်ꩻတရိုꩻတဝ်းနဝ်ꩻတဲင်တွော့ꩻ လိုꩻကဖတ်ဒါႏလိတ်၊ လိုꩻငဝ်းဖြွောင်ႏဖြွောင်ႏ၊ လိုꩻငဝ်းသျင်ꩻသျင်ꩻနဝ်ꩻ ဖတ်နယ်ဖေႏ တဟာတစိꩻစိꩻတွော့ꩻ - " လိတ်ယိုနဝ်ꩻ၊ အရဲဉ်ႏယိုနဝ်ꩻ၊ အမဲ့ငါယိုနဝ်ꩻ၊ အပွိုက်ယိုနဝ်ꩻ ဝင်ꩻရေႏရွယ်ႏနုဲင်းယို၊ နုဲင်းယိုသနဲ့၊ ယိုနဝ်ꩻ အရိုꩻနုဲင်းယိုသနဲ့" မဦဉ်ႏသျင်ꩻနယ်ဖေႏ နုဲင်းနဝ်ꩻစားနဝ်ꩻ၊ မဉ်ႏမာꩻဖေႏနုဲင်းနဝ်ꩻစားနဝ်ꩻန၀်ꩻ သဲစ်လိတ်အုပ်ကထန်ႏတဲ့ နီပအိုဝ်ႏဧရိယာႏကိုတဲ့ စွစ်ꩻလꩻလို့ဒျာႏ၊ လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ "လိတ်အုပ်ကထန်ႏ အလဲင်ႏယိုန၀်ꩻနဝ်ꩻ အဓိပ္ပါယ်ႏရိုꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ? ဝင်ꩻရေႏရွယ်ႏနေးမုဲင်ꩻ? ဝင်ꩻမဲ့ငါ မိုးလွေꩻမုဲင်ꩻ"စတဲင် လိတ်အရသာႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲ့ ၀ွေꩻသီးအီႏသေဗာႏဒျာႏ၊ ဗွေႏစင်ꩻသီးတွမ်ႏနီသံႏဃာႏသီး ကားကအဝ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ သဘော်ꩻလꩻလွနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင်တွော့ꩻ - ပတ်သဲစ်တွမ်ႏ နီပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻအရေꩻ ဖေႏနေးကထင်ႏထို၊ ဖေႏနေးကတိုꩻတက်နဝ်ꩻနဝ်ꩻ နီသံႏဃာႏကားကအဝ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ အီႏထိုမ်ႏရွမ်လွေꩻ လိတ်တဲမ်းသား၊ နဝ်ꩻမꩻ အီႏမာꩻက လိတ်တဲမ်းသားစွိုꩻ၊ တွဲႏနျꩻသားအစွိုꩻ၊ ဘဏ္ဍာႏရေꩻသားအစွိုꩻ၊ တုတ်ꩻလီဖြေ့ꩻလီသားအစွိုꩻ၊ နီသံႏဃာႏသီးဖုံႏ အီႏသဲင်ꩻဆောင်ႏရွက်ဖေႏနုဲင်းနဝ်ꩻအကျောင်ꩻနဝ်ꩻ နီသံႏဃာႏသီး ကားကအဝ်ႏနဝ်ꩻ သဘော်ꩻလꩻအကျောင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ နီသံႏဃာႏဆွုံꩻဖျတ်ခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻအကျောင်ꩻ - နီတကာႏလိုꩻတန်သီးဖုံႏ တွမ်ႏမော်ပညာႏသျိ ပညာႏသျင်ႏ ကားတဲင်ကလွဉ်ဒါႏ နီပွယ်ꩻမွူးနီꩻဟန်ႏနီꩻ ဖေႏနေးကဟွုန်ဗာႏတဲင်တွော့ꩻ နီသံႏဃာႏအနေႏ ဖေႏသေဗာႏကတိꩻ ပဋိညာဉ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻအကျောင်ꩻ ဗွေႏစင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏယိုကို ခြုဲင်းနယ်၊ လဝ်းဟွုန်၊ သျင်ꩻပျꩻနယ်ဗာႏ နီတကာႏသီးနုဲင်းယိုသနယ် ။ တဲမ်းထန်ႏ - ၁၃၈၀-ဗွေ၊ ဒဲဉ်စေင်လောင်း (၁၃)နီꩻ၊ မွူးနီꩻ-သောကျာႏ (4-1-2019) [၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. တဲမ်းထန်ႏတရာꩻဟော်ꩻခွေႏကို၊ အာႏကွိုꩻအုံနောင်တရာꩻဟော်ꩻ၊ အကွို့ꩻ(၄)