၁၃၃၉-ဗာႏ၊ အကွို့ꩻ(၃)

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

တွိုႏနဝ်ꩻမꩻ တဲမ်းလိတ်ဆရာႏဖုံႏနဝ်ꩻ ခွယ်ꩻယင်းလို့ဝင်ꩻ ထူႏတာႏဝွန်ႏပငါပရာꩻတဲမ်း၊ ဗွေႏစင်ꩻသီး ရေႏရွယ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ နီသံႏဃာႏသီးဖုံႏတဲ့ ရေႏရွယ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻစား၊ နဝ်ꩻနဝ်ꩻ လိတ်တဲမ်းဆရာႏကဏ္ ။ အဝ်ႏနဝ်ꩻထွူတွော့ꩻ အဝ်ႏကုဲင်တေား နျꩻထေသားကဏ္ဍ၊ နဝ်ꩻတွော့ꩻ လိတ်နဝ်ꩻပေါႏတဲမ်းသွူတဲင်တွော့ꩻ ခွေတဲ့တဲမ်းတမျိုꩻ၊ နာꩻတဲ့ တဲမ်းတမျိုꩻတွော့ꩻ လိတ်တဲမ်းသားယိုနဝ်ꩻ ကဲဉ်းအာနဝ်ꩻ ဗွေႏစင်ꩻသီးကထင်း လိုꩻပေႏနဝ်ꩻ ဟမ်းပေါင်းကဲဉ်းအာအာ၊ စိန်ႏတွိုႏနဝ်ꩻတဲင်တွော့ꩻ လိုꩻသီးယိုနဝ်ꩻထ အတ္တနောမတိ-ကရိုꩻဒါႏ နီနမ်းတွမ်ႏနီနမ်းသဘော်ꩻ အဝ်ႏဒါႏ၊ မဲ့ꩻအခွေါင်းဝင်ꩻမကောင်၊ အဝွို့ဝင်ꩻမကောင်၊ အကျိုꩻအဝ်ႏမကောင်၊ အဝ်ႏတဝ်းမကောင်နုဲင်းနဝ်ꩻတဲ့ ပါဒါႏ၊ လိတ်ကရိုꩻနဝ်ꩻ နီရိုꩻအဟဝ်တဲ့ အွိုးဝင်ꩻကထီႏသူꩻနဝ်ꩻ မဲ့ꩻထွာမားအစွူႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲ့ အဝ်ႏဒါႏတဲင်တွော့ꩻ အပဲစ်ဖေႏနေးကကင်ꩻ၊ ဖေႏနေးကသျင်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အွို လိတ်တဲမ်းသားတဲ့ အီႏအွဉ်ႏဗာႏတွမ်ႏစီꩻကန်ꩻ၊ အီႏဖွေါင်ꩻဖေႏဗာႏနေးအဖွေါင်ꩻ ။ ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ ပေါႏလွိုထန်ႏအဖွေါင်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဖေႏနေး တည်းဖျတ်သားကရိုꩻဒါႏ အွိုးဝွေꩻဗွေႏသီး လိုꩻတန်နာယကဖုံႏတရိုꩻတဝ်း၊ ဝွေꩻဗွေႏသီး ကထေထန်ႏဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ စဲစ်ဆေꩻယင်းတလဲင်ႏ၊ အပဲစ်ဖုံႏမဉ်ႏတရအဲဉ်ထဝ်း၊ အမျိုꩻသာꩻတာႏ စိမ်စွဉ်ႏစစရာႏရာႏ အကျိုꩻမဉ်ႏအဝ်ႏဒျာႏ ကရိုꩻနဝ်ꩻတဲ့ ၀ွေꩻဗွေႏသီး စဲစ်ဆေꩻမဉ်ႏထွူတွော့ꩻ ဖေႏခန်းပုံနိပ်သားနဝ်ꩻ၊ အဝ်ႏနဝ်ꩻမꩻ ဝွေꩻသီးနဝ်ꩻ နျꩻထန်ႏ။ ဝွေꩻသီးမဉ်ႏနျꩻထန်ႏတိန်ႏထွူနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင်တွော့ꩻ နျꩻခြေင်ဖေႏရိုꩻနဝ်ꩻတဲ့ စေးငိုꩻဖုံႏ သမ်းအဝ်ႏလိုႏ၊ ဖြေꩻလိတ်အုပ်ငိုꩻဖုံႏ၊ တမုဲင်ꩻဖုံႏ သမ်းအဝ်ႏလိုႏဖျင်၊ စိန်ႏအဝ်ႏလိုႏဖျင်နုဲင်းနဝ်ꩻလဲင်ႏခါတွော့ꩻ ဘဏ္ဍာႏရေꩻသား၊ ဘဏ္ဍာႏရေꩻသားနဝ်ꩻတဲ့ အဝ်ႏလိုႏနေဒွိုန်း၊ နဝ်ꩻမꩻ ဘဏ္ဍာႏရေꩻသားနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အီႏထိုမ်ႏဗာႏအနယ်ꩻမုဲင်ꩻ? ဖေႏနေးကဖေႏနွောင်ꩻ လိတ်အုပ်ယိုနဝ်ꩻ သမ်းအဝ်ႏလိုႏစီႏဆင်ႏ၊ ကစိန်ႏတွိုႏနဝ်ꩻတွော့ꩻ နီသံႏဃာႏနဝ်ꩻ တဲက်တွန်ꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻတဲင်တွော့ꩻ နီပအိုဝ်ႏဧရိယာႏကို နီပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻယိုနဝ်ꩻ ဆေ့ꩻထာꩻတမွေးတဝ်း၊ စိန်ႏဆေ့ꩻတမွေးတဝ်းတဲင် ပေါႏတလမ်းတလမ်းယိုနဝ်ꩻ အွဉ်ႏဒေါ့ꩻခန်း တနေင်ႏခေါင်ꩻအကိုယိုနဝ်ꩻ လိတ်လုဲင်ꩻကိစ္စ မဉ်ႏကေပ်ꩻငါတလမ်း တမတ်တမတ်၊ ထေင်းကတူႏမဉ်ႏလူႏ ပငါပရာꩻနဝ်ꩻတဲးတဲ့ လိတ်အုပ်တာႏနဝ်ꩻ အရလိုမ်းဒျာႏနဲ့ꩻ ယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻ ပငါပရာꩻ၊ နဝ်ꩻနဝ်ꩻတဲးတဲ့ ဘဏ္ဍာႏရေꩻသားအစွိုꩻ တာႏဝွန်ႏနဝ်ꩻသနဲ့၊ မွေးနီႏ? လꩻလွဉ်ရွဉ်ငါမဉ်ႏထွူ မဉ်မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻမာꩻ နဝ်ꩻသနဲ့၊ နဝ်ꩻတဲးတဲ့ ဘဏ္ဍာႏရေꩻသားကဏ္ဍ။ နဝ်ꩻတွော့ꩻ တုတ်ꩻဖြေ့ꩻလီ၊ လိတ်အုပ်ယိုနဝ်ꩻ ပေါႏထန်ႏထွူတွော့ꩻ လွေꩻအဝ်ႏပွုမ်ႏထာꩻ ပဉ်ထွောင်းထွောင်း၊ မွေးတဝ်းတဲ့ လွေꩻအွဉ်ႏဒင်ႏဒျာႏ ဘုရာꩻခြေင်ႏ၊ ထွာလေႏဒျာႏ ယူးဆာႏ-ယူးပွီ၊ ထွာတေားဒျာႏ အတသီႏလွမ်၊ အယာထူလွမ်နေးနဝ်ꩻတဲ့ အကျိုꩻတမုဲင်ꩻတဲ့ တအဲဉ်ထဝ်းနဝ် ။ ကဉ်းသဲ့ꩻသွမ်ꩻ နီလိုꩻမျိုꩻတမွေးတဝ်း လဲင်ႏခါ ပေါႏလိတ်အုပ်နုဲင်းနဝ်ꩻ မဉ်ႏထန်ႏသွူတွော့ꩻ အီႏဖြေꩻလိတ်အုပ် တအုပ်တဗီႏယိုနဝ်ꩻ အလောႏကာႏ၊ မွေးနီႏ? မဉ်ႏအံႏစုဲင်ႏခြေင်လေႏဒျာႏ အလောင်ႏအလင်နဝ်ꩻ တဗီႏတွမ်ႏရိုꩻမွုန်း လစ်ꩻငတ်ꩻသူဗီႏ တရွဲးတခန် အလောႏကာႏတဝ်းတစိꩻစိꩻ၊ ပွိုးထမုဲင်ꩻ မွော့လွေꩻထွာတွိုးနေးနဝ်ꩻတဲ့ မဉ်ႏဖြေꩻအံႏထာꩻအံႏပေႏနဝ်ꩻ ( ယိုနဝ်ꩻ အနွိုးမွော့၊ ယိုနဝ်ꩻ အဆျာႏမွော့ ) ၀ွေꩻသီးသေအရသာႏနဝ်ꩻမꩻ အလောႏကာႏတဝ်းအရွဉ်။ နဝ်ꩻမꩻ ဉာဏ်ႏပညာႏ ထာꩻလိမ္မာႏ အဝ်ႏလိတ်ကို ကရိုꩻနဝ်ꩻ ၀ွေꩻသီးသေနာႏတဝ်း လိတ်အရသာႏမꩻတဲင်တွော့ꩻ အီႏဖြေꩻဗာႏ လိတ်အုပ်တအုပ် တန်ႏတဗီႏတရက်ꩻပေႏနဝ်ꩻ အဟွုန်လောႏကာႏ၊ ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ လိတ်အုပ်ယိုနဝ်ꩻ ပေါႏထန်ႏသွူတဲ့ မဉ်ႏတဟော်ꩻတဝ်း၊ မဉ်ႏတဖတ်တဝ်း၊ မဉ်ႏတထူႏရေꩻတဝ်းတဲ့ အကျိုꩻထမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတဲ့ အဲဉ်ထဝ်း၊ ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ လိတ်အုပ်ပေါႏထန်ႏထွူသွူတဲ့ ဖေႏနေးကစွစ်ꩻတိုး၊ ဖေႏနေးကလီလꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ နီသံႏဃာႏသီး ယူႏလꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻနဲးတဲင် - အစွိုꩻနွို့သား ကျောင်ꩻနင်းပုဂ္ဂိုလ်ႏဖုံႏအဝ်ႏ၊ နဝ်ꩻမꩻ လိုꩻကဝါႏသနာႏဒါႏလိတ်ဖုံႏ၊ မော်ဖုံႏ၊ စိမ်လိုꩻလမ်းလိုꩻကျောင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻအဝ်ႏ၊ စိန်ႏအဝ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင်တွော့ꩻ ခါးလားကထေ လိတ်အုပ်နဝ်ꩻနဝ်ꩻ ကျောင်ꩻနင်းပုဂ္ဂိုလ်ႏတွိုင်ꩻ ပုဂ္ဂိုလ်ႏတွိုင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ၀ွေꩻဗွေႏသီးကျောင်ꩻကို သျင်ႏပေႏ အီႏထူႏနွောင်ꩻကားမုဲင်ꩻအုပ်၊ တကာႏဖုံႏနဝ်ꩻ လမ်းငင်းပငါပရာꩻ၊ အီႏထူႏနွောင်ꩻ ကားမုဲင်ꩻအုပ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏအွိုးဗဟိုႏသူꩻနဝ်ꩻ ကွီသဲင်ꩻစာႏရင်ꩻ ။ အဝ်ႏနဝ်ꩻမꩻ လိတ်အုပ် (စာႏရင်ꩻ) မဉ်ႏဖျော်တရေင်တဲ့ နျꩻ-၁၀၀၀ (တရေင်လွို)၊ မဉ်ႏဖျော် ၅၀၀-ငတ်ꩻရျာꩻတဲ့ နျꩻငတ်ꩻရျာꩻ-ငတ်ꩻရျာꩻလွို၊ မဉ်ႏမာꩻစားနဝ်ꩻစား၊ ဗော့ꩻနဝ်ꩻထွူ လိတ်အုပ်ထန်ႏသွူတဲင်တွော့ꩻ ကျောင်ꩻနင်းပုဂ္ဂိုလ်ႏတွိုင်ꩻ ပုဂ္ဂိုလ်ႏတွိုင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဝွေꩻမဉ်ႏကွီလွဉ် ငတ်ꩻရျာꩻတဲ့ အဝ်ႏအွိုးဗဟိုႏဌာႏန လိတ်နျꩻစက်ကိုနဝ်ꩻ အီႏပသာသဲင်ꩻငတ်ꩻရျာꩻ၊ မဉ်ႏကွီတရေင်တဲ့ အီႏပသာသဲင်ꩻဖေႏတရေင်၊ ဗော့ꩻလိတ်အုပ်တရျာꩻဖျော်တဲ့ လိတ်အုပ်တရျာꩻငိုꩻနဝ်ꩻ ဖေႏနေးကဖေႏထင်ႏဗာႏ ဗဟိုႏဌာႏန၊ လိတ်အုပ်တရေင် မဉ်ႏဖျော်တဲ့ လိတ်အုပ်တရေင်ငိုꩻနဝ်ꩻ ဖေႏနေးကဖျော်ထင်ႏဗာႏ ဗဟိုႏဌာႏန ။

[၁] [၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဒဲဉ်သီႏလာဗွေ နောင်ယာသုဲင်ꩻ
  2. သံႏဃာႏနမ်းခြောင်ꩻတင် စင်ꩻတန်ကောဝိဒ