၂၀၁၅ယို ပအိုဝ်ႏပါတီ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"၂၀၁၅-ယို ပအိုဝ်ႏပါတီမဉ်ႏအဝ်ႏလီနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားသော့ꩻဗာႏမဲးမုဲင်ꩻ" နုဲင်းယိုခါ မန်းခမ်းကို နဲင်ႏငံႏရေꩻပါတီတန်နီဗာႏ အာႏအဝ်ႏတလာနေတွင်ꩻ ကထွာခမ်းရင်ꩻသားပါတီယို မဉ်ႏပꩻလီဒျာႏပဉ်စဲင်ႏစဲင်ႏ၊ မဉ်ႏဖဲင်ႏညာꩻဒျာႏ ပဉ်ခဝ်ခဝ်နဝ်ꩻ ပါတီတန်နီဗာႏတာႏ ထွာအီထဲင်းအာႏသွူ။ ခမ်းရင်ꩻသားသီး အစွိုꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻတာႏဒျာႏလဲ့နဝ်ꩻ အခိန်ႏနုဲင်းယိုခါ စွိုးခွိုꩻလိုꩻမျိုꩻအရေꩻယို အဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏရေꩻယူႏစဉ်ꩻစာꩻ၊ အဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏရေꩻ ခွုမ်မာꩻထဲင်းငါႏ ပါတီအရေꩻ၊ အစွိုꩻအရေꩻ အခိန်ႏခါႏကာႏလတဗာႏသွူ။ ပါတီတာႏ၊ အစွိုꩻတာႏ အရေꩻယို တဖေင်ꩻရွို့ꩻ၊ ထွို့ꩻတဖုဲင်းထိုꩻတဲင် လိုꩻမျိုꩻတာႏ ခင်ႏလမ်းသိက္ခာႏထိုꩻမားဗာႏမွုန်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏမာꩻလွေꩻငါႏသွူ၊ မဉ်ႏမွေးတဝ်း လိုꩻမျိုꩻအရေꩻယို မဉ်ႏသွုံꩻမာႏဒျာႏ နမ်းတာႏအရေꩻမဲ့ငါဒို့ꩻနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻတာႏ ထွာသွုမ်ꩻဆာခရာႏသွူ၊ မဉ်ႏရေႏရွယ်ႏမာꩻလွေꩻဒျာႏ လိုꩻမျိုꩻတာႏအမဲဉ်ႏ အင်းမိုးချက်ဗွိုန်ဗွိုန်ဝင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏဆွန်ꩻဆူမာꩻညီꩻငါႏသွူ။ ကွပ်စွဉ်ႏ ပါတီတန်နီဗာႏယို ခေးပြဲင်ႏလွဉ်ဝင်ꩻတဲင် ခမ်းသားထောက်ခံႏအာႏယို အီႏထုမ်ႏထူႏလွဉ်တေားခင်ႏလမ်း ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻမျိုꩻလင်ခြာ၊ ထွာလွဉ်နွောင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ မဉ်ႏတွိုႏအခိန်ႏနဝ်ꩻခါ ပါတီတန်ဖုံႏ မဉ်ႏနွို့လွဉ်ခေးသွူ ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻမျိုꩻခြာနဝ်ꩻ ထကွာခမ်းရင်ꩻသား အမျိုꩻသာꩻရေꩻပါတီဖုံႏယို မဉ်ႏလွောင်ႏဗူႏဝင်ꩻနဝ်ꩻ အာႏပြုဲင်ဗာႏတဝ်းသွူ။ နုဲင်းယိုခါ ကထွာဒါႏ ခမ်းရင်ꩻသား ပါတီယဟန်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ အမျိုꩻသာꩻရေပါတီယို မဉ်ႏအဝ်ႏနီသွံစွိုꩻယို ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻမျိုꩻခမ်းသား ထောက်ခံႏခန်းစွဉ်ႏမဲးလဲ့ ကွပ်စွဉ်ႏမဲးအာ လီထိုꩻနီသွံခဝ်တဲင် မဲးအာႏပေႏထိုꩻအီနွောင်ꩻဒါႏတွော့ꩻ အတတ်နွိုင်ႏသွတ်ꩻ ဖေႏကထွာတစွိုꩻနဝ်ꩻ ဝင်ꩻအဝ်ႏကျိုꩻစာꩻဒေါ့ꩻရီလွေꩻလွလဲဉ်းသွူ။ ၂၀၁၀-မဲးပွယ်ꩻကို ခမ်းရင်ꩻသားပါတီဖုံႏ နဲင်ႏငံႏရေꩻအလꩻ ခေးတောႏဗာႏစွဉ်ႏပါတီတန်တဲင် ခမ်းရင်ꩻသားနဝ်ꩻ သꩻဓာတ်အာႏသန်လွဉ်မွေးစွဉ်ႏ ရပ်ဒေႏသကိုချင်ꩻ ဖြွမ်းဗူႏဝင်ꩻတွော့ꩻ ခေးပြဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ယိုခါ မဉ်ႏထွားမဲင်ꩻ(မွန်)ခမ်းရင်ꩻသားသူꩻလဲ့ ၂၀၁၀-လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻကိုနဝ်ꩻ မဲင်ꩻတဒေႏသလွုမ်းဆဲင်ႏရာꩻ ဒီမိုကရေသီပါတီ(AMDP)နွို့ခေးလွေꩻသွူ။ ထွိုင်ႏတွိုႏ ၂၀၁၂၊ မေလာ ၃၀-နီꩻနဝ်ꩻ မွန်ဒီမိုကရေသီ(MPD)ယို အဝ်ႏလွဉ်ယင်းသွူ။ မဲင်ꩻဒီမိုကရေသီပါတီနဝ်ꩻ နေင်ႏ ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေသီအရေꩻကာႏလကို အဝ်ႏလွဉ်လဲဉ်းသွူ။ မဲင်ꩻတဒေႏသလွုမ်းဆဲင်ႏရာꩻ ဒီမိုကရေသီပါတီ ယိုနီစွိုꩻလဲ့ အစကိုခါ တဖြွမ်းနွောင်ꩻတဝ်းလို့ဝင်ꩻ၊ သꩻသံႏသယတယွုမ်းနွောင်ꩻတဝ်းလို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻလဲ့ ဖေႏကထွာလွဉ် တစွိုꩻတဗူႏ မဲင်ꩻအမျိုꩻသာꩻပါတီနဝ်ꩻ ဝင်ꩻအဝ်ႏကျိုꩻစာꩻဒေါ့ꩻရီလို့ဝင်ꩻသွူ။ နုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ ဖူးဝေးရခဲင်ႏခမ်းရင်ꩻသားနဝ်ꩻ ကွပ်စွဉ်ႏထီႏငါႏရပ်ကို ရခဲင်ႏအမျိုꩻသာꩻရေꩻတာႏတဲင် ယိုခါ ရခဲင်ႏခမ်းရင်ꩻသား ပြွူႏဖြိုထင်ႏထိုရေꩻပါတီလဲ့ အွဉ်ႏတဝ်းဒွုမ်၊ တွမ်ႏရခဲင်ႏဒီမိုကရေသီအစွိုꩻချုတ်လဲ့ အွဉ်ႏတဝ်းဒွုမ်၊ သဘော်ꩻထာꩻယူႏပီ ခံႏထူႏနွို့မာꩻညီꩻလဲဉ်း ရခဲင်ႏအမျိုꩻသာꩻပါတီ မဉ်ꩻဆꩻလနဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းယင်းနဝ်ꩻနေနေ ချင်ꩻခမ်းကိုကအဝ်ႏဒါႏ ချင်ꩻခမ်းရင်ꩻသားအနေႏ မဉ်ႏတွိုႏ ၂၀၁၅-ယို ချင်ꩻအမျိုꩻသာꩻပါတီတွမ်ႏ ချင်ꩻတိုꩻတက်ရေꩻပါတီ နီဗာႏယို ဖြွမ်းဗူႏလို့ဝင်ꩻတွော့ꩻ ဖေႏကထွာ ချင်ꩻအမျိုꩻသာꩻတိုꩻတက်ရေꩻပါတီနဝ်ꩻ ဝင်ꩻအဝ်ႏကျိုꩻစာꩻ၊ အဝ်ႏဖျင်ဆင်နဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏထွား ဖူးဝေးဖြဝ်ꩻသီးလဲ့ အမျိုꩻသာꩻရေꩻတာႏနဝ်ꩻ နုဲင်းယိုခါ ဖြဝ်ꩻခမ်းရင်ꩻသား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွမ်ႏ ဖြောဝ်ꩻခမ်းရင်ꩻသား ဒီမိုကရေသီ အစွိုꩻချုတ်ယို ဖေႏဖြွမ်းမာꩻညီꩻနွောင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏကျိုꩻစာꩻပေါင်ꩻလို့ဝင်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏကို ၂၀၁၀-ခိန်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ အစွိုꩻချုတ်တပါတီလွုမ်ꩻသွူ။ ကွဲးတွော့ꩻ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ကိုယိုနဝ်ꩻ အွိုးကညလဲဉ်းဒါႏ နေင်ႏ ၁၉၅၀-ကိုကာႏ ကအဝ်ႏလီꩻဖိုလဲဉ်း ပအမဖနဝ်ꩻ မွန်ဗန်အဝ်ႏလွဉ်ချာယင်းသွူ၊ မဉ်ႏထွားယင်း ခေးပြဲင်ႏသား တအဲဉ်ထဝ်းဒါႏ ပါꩻကအဝ်ႏလွင်းထာꩻတဖြာꩻနဝ်ꩻ အီႏတဲက်ထွားအမွိုင် အယွိုက်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ နုဲင်းယိုခါ ခေးပြဲင်ႏသား အဝ်ႏလွဉ်လဲ့ ယိုနီစွိုးနဝ်ꩻ မဉ်ႏတွိုႏ ၂၀၁၅-ယို ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻနယ်ႏကိုဒျာႏ အီႏခေးပြဲင်ႏချာနုဲင်းနုဲင်းဟောင်း၊ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻနယ်ႏကိုမွေးတဝ်း အီႏခေးပြဲင်ႏခေါ်ခေါ်ယင်းဒျာႏ ဝင်ꩻနယ်ႏအလင်ဟောင်း၊ ထီႏထွားမွေးငါႏ ပအိုဝ်ႏအကျိုꩻတွော့ꩻ အီႏကျိုꩻစာꩻထူႏလုဲင်းလုဲင်းလွေꩻသွူ ပအိုဝ်ႏနယ်ႏဟောင်း။ မဉ်ႏတမွေးတဝ်း ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏ အုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻ သွံဝေင်ꩻနယ်ႏကိုတွိုင်ꩻတွိုင်ꩻဒျာႏ အီႏတရိမ်ခေးသော့ꩻချာဒျာႏ အချင်ꩻချင်ꩻဟောင်း၊ ကအီႏတခေးပြဲင်ႏဒါႏ ခင်ႏလမ်းယို ပါတီလင်၊ ပါတီတန်ဖုံႏ အီႏနွို့ပါလွဉ်နေနေတဲင် ပအိုဝ်ႏခမ်းသား မဲးအာႏမဉ်ႏပြုဲင်လီထိုꩻနဝ်ꩻ အီႏမာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻဟောင်း။ ၂၀၁၀-ကိုနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏပါတီ အဝ်ႏတစွိုꩻလွုမ်ꩻတဲင် ပအိုဝ်ႏခမ်းသားမဲးအာႏ မဉ်ႏအဝ်ႏတရျာꩻလဲ့ ပအိုဝ်ႏပါတီနဝ်ꩻ မဉ်ႏလꩻမဲးသူဆီရျာꩻခေါင်ꩻတွော့ꩻ ပါတီလင်နဝ်ꩻ လꩻခန်းမဲး လစ်ꩻဆီရျာꩻခေါင်ꩻလဲ့နွောင်ꩻနွောင်ꩻ အကျောင်ꩻအဝ်ႏဒျာႏသွူ။ မဉ်ႏတွိုႏ ၂၀၁၅-ယိုနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏပါတီအီႏအဝ်ႏလွဉ်နီစွိုꩻတဲင် နုဲင်းကလဲဉ်းခိုႏချာအတွိုင်ꩻ ပါတီလင်သား မဉ်ႏလꩻချာခန်းမဲး လစ်ꩻဆီရျာꩻခေါင်ꩻငါယဝ်း ကွပ်စွဉ်ႏပအိုဝ်ႏပါတီ အဝ်ႏလွဉ်နီဗာႏ ရိမ်ချာယားလီချာ ခမ်းသားမဲးအာႏ၊ ခမ်းသားမဲးအာႏ မဉ်ႏအဝ်ႏထိုꩻတပါတီ သွံဆီရျာꩻခေါင်ꩻစီႏနဝ်ꩻ အီႏမာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻဟောင်း၊ နုဲင်းယိုခါ အဝ်ႏလိုႏရဲပ်ဒျာႏ အထန်ႏယို အချင်ꩻချင်ꩻမဉ်ႏအဝ်ႏကန်ႏချာဒျာႏလို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻ မဉ်ႏတွိုႏ ၂၀၁၅-ယို ပအိုဝ်ႏခမ်းသားအတာႏ အီႏထောင်ႏဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ အီႏသော့ꩻဗာႏမဲးမုဲင်ꩻ?။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခြွူႏမွဉ်းသားစွိုꩻ
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်(၂)၊ အစဲဉ်ႏ(၃)