၄၁-လဲင်ႏလꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"(၄၄)လဲင်ႏလꩻ မွူးနီꩻအာႏဇာႏနီႏနီꩻ" ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻ (P.N.O)စွိုးခွိုꩻခေါင်းဆောင်တန် ဖြားဗွာလှဖေနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏထိန်းထံႏ ခမ်းထီတွမ်ႏလိုꩻမျိုꩻထာꩻမာꩻတွင်ꩻ နေင်ႏ ၁၃၃၇-ဗာႏ၊ လာတောႏလင်ꩻလောင်း(၅)နီꩻ မွူးရောဝ်ꩻခိုႏ (၁း၃၀)နားရီႏအခိန်ႏ နေးတွမ်ႏလိုꩻဖြားရောႏဂါႏတဲင် သက်(၆၆)နေင်ႏကို အနိစ္စခန္ဓာႏပြောင်ꩻထိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ စွိုးခွိုꩻခေါင်းဆောင်တန်ဖြားဗွာလှဖေ အနိစ္စကပြောင်ꩻထိုꩻနောဝ်ꩻ မဉ်ႏတွိုႏနေင်ႏ ၁၃၇၈-ဗာႏ၊ လာတောႏလင်ꩻလောင်း (၅)နီꩻ လာစက်တင်ဘာ (၂၁)နီꩻယို လꩻလဲဉ်းနေင်ႏပေါင်ꩻ (၄၁)နောဝ်ꩻသွူ။

စွိုးခွိုꩻခေါင်းဆောင်တန် ဖြားဗွာလှဖေ အနိစ္စခန္ဓာႏကပြောင်ꩻထိုꩻမွူးနီꩻယို နေင်ႏ ၁၉၇၆-ဗာႏ၊ လာဇန်နဝွရီကို ဝေင်ꩻနယ်ႏသီႏသဲင်ႏ၊ အွိုင်ႏနာသံ၊ ဒုံလုံးဒါ ဗွေႏဆရာႏတောႏကျောင်ꩻကို ကမာꩻလွေꩻဒါႏ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻ (P.N.O) ပထမလဲင်ႏ ပွယ်ꩻညီႏလာႏခံႏတန်ကို ကကျွꩻထင်ႏလွဉ်ဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏလိုꩻတန်ဖုံႏ ကားကအောဝ်ႏ (ကန့်ကွက်)သားအဲဉ်ထောဝ်းတဲင် အွဉ်ႏထွော့လွေꩻ ပအိုဝ်ႏနီꩻအာႏဇာႏနီႏနီနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ လာတောႏလင်ꩻလောင်း(၅)နီꩻယို ထွာဒျာႏ ပအိုဝ်ႏမွူးနီꩻအာႏဇာႏနီႏနီꩻဒျာႏ၊ တနယ်ꩻ မဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏနောဝ်ꩻ စွိုးခွိုꩻလွစ်ထန်ႏရေꩻ၊ နမ်းပဲင်ႏပျဌာန်းခွင်ꩻ ယံလꩻရေꩻတွမ်ႏ ဒီမိုကရေစီအတာႏ စွိုးခွိုꩻခေါင်းဆောင်တန်တွမ်ႏ သွꩻဟောဝ်ရုဲင်းဖက်သားဖုံႏ ခံႏစွဉ်ꩻသွီႏသက်မွူးနီꩻ အာႏဇာႏနီႏနီꩻဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။

ခြဲ့ꩻနယ်ႏလွိုဆန်ရေꩻစိုးကို ဗွေႏဆရာႏတောႏ မရမ်းခြောင်တွမ်ႏ ပိုႏခံꩻ (ခမ်းဒွမ်)သီးလဲ့သင်၊ ခမ်းကောင်ဖဲ့ꩻ ခွန်အိုးတွမ်ႏ ပိုႏပန္တထွဉ်ꩻသီးလဲ့သင်၊ ခြဲ့ꩻနယ်ႏလွိုဆန်ရေꩻတွိုက်ꩻပွယ်ꩻကို ထွာအာႏဇာႏနီႏ ခေါင်းဆောင်တန်ဖုံႏဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ပဒေႏသရာဇ်လွိုရေꩻတွိုက်ꩻပွယ်ꩻကို ဖြားတန်ကျောင်ꩻတိယွုံꩻ(ဟဲ့ꩻ)ဖြားတန်ကောင်ခယ်ႏ၊ ဖြားတန်ကောင်ပြုဲင်၊ ဖြားတန်နာသီးသောက်၊ စောက်ꩻဖါးခွန်ကြည်၊ ဖြားဗွာဦးဖြူ(တောင်ႏကီꩻ)၊ အမတ်အောင်ႏသာႏ၊ ဗိုလ်ချန်ဖုံ၊ ဗိုလ်ဟိန်မောင်၊ ဖြားဗွာလှဖေ၊ ဗိုလ်ချုပ်စံသိန်း-စတဲင် အွဉ်ငါခေါင်းဆောင်တန်ဖုံႏနောဝ်ꩻ နွို့သမဲင်ꩻအာႏဇာႏနီႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏတန်ဖုံႏဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ အောဝ်ႏခမ်းအဲဉ်ထောဝ်း ထီအဲဉ်ထောဝ်း အညတြလိုꩻမျိုꩻဘဝ ဖေႏကတွိုႏဆွိုက်ချာ ခမ်းထီအောဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဘဝနောဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏခွိုꩻရက်သꩻဓာတ်တွော့ꩻ ခမ်းထီတွမ်ႏလိုꩻမျိုꩻအတာႏ ခံႏယပ်ꩻခံႏခုဲင်ႏ ကစွဉ်ꩻလွေꩻလဲဉ်းသွီႏသက် ခေါင်းဆောင်ပေႏတန်တွမ်ႏ သွꩻဟောဝ်ထာꩻမာꩻဖက် ကေꩻဇူꩻတရာꩻယို ဖျတ်နွောင်ꩻတောဝ်းတန်ႏဖိုꩻ၊ ပအိုဝ်ႏခမ်းသား သွိုန်ႏဖူꩻသꩻရာႏသꩻမောင်ꩻကို မုဲင်ꩻခါမꩻလဲ့ အွဉ်ႏဖေင်ꩻနွောင်ꩻတောဝ်း စွိုးခွိုꩻအွဉ်ငါ ခေါင်းဆောင်ပေႏတန် အရန်းရန်းတွမ်ႏ သွꩻဟောဝ်ထာꩻမာꩻဖက် ကေꩻဇူꩻတရာꩻနောဝ်ꩻသွူ။

စွုမ်ႏနေင်ႏ လာတောႏလင်ꩻလောင်း(၅)နီꩻယို ထွာပအိုဝ်ႏမွူးနီꩻ အာႏဇာႏနီႏနီꩻဒျာႏတဲင် ခမ်းထီတွမ်ႏလိုꩻမျိုꩻအတာႏ ကထဲ့သွုမ်ꩻထိုꩻလဲဉ်းဒါႏ အာႏဇာႏနီႏခေါင်းဆောင် ပေႏတန်အရန်းရန်းတွမ်ႏ သွꩻဟောဝ်ထာꩻမာꩻဖက်ဖုံႏယို ပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလွုမ်း ယူႏလꩻသေနန်း သꩻပေႏသꩻတနဲင်းငါႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကွဲတဲင် သꩻပေႏသꩻတနဲင်းငါႏနုဲင်းနောဝ်ꩻလဲ့ တထွူတွော့ꩻ၊ တာႏဝွန်ႏကကေႏထွူလဲဉ်းဒါႏ အာႏဇာႏနီႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ ထာꩻမာꩻစူကွို့ꩻ သမဲင်ꩻဖေႏတာႏဝွန်ႏယို အောဝ်ႏဒင်ႏခါꩻ နီနာꩻပြေင်လောင်းတွော့ꩻ အီႏသွုပ်ထေင်းထံႏလွေꩻဗာႏဒျာႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ကားကအောဝ်ႏ တာႏဝွန်ႏဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ အထူꩻဒေႏသ (၆)ပအိုဝ်ႏဟံႏနယ်ႏကို ကအောဝ်ႏဒါႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဖုံႏ မဉ်ႏတွိုႏလာတောႏလင်ꩻလောင်း(၅)နီꩻနောဝ်ꩻ အွဉ်ႏဖေင်ꩻတောဝ်း အာႏဇာႏနီႏပုဂ္ဂိုလ်ႏကေꩻဇူꩻ၊ ဖြော်ဆပ်ချာအာႏဇာႏနီႏပုဂ္ဂိုလ်ႏကေꩻဇူꩻတရာꩻတဲင် မဉ်ႏတွိုႏမွူးနီꩻအာႏဇာႏနီႏနီꩻနောဝ်ꩻ ဆဲင်ႏရာꩻတာႏဝွန်ႏအောဝ်ႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏအရန်းရန်း တမာနိုꩻဆောႏလွေꩻ ခမ်းသားမွိုးဖါတွော့ꩻ ဒုံ၊ အွိုင်ႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏ၊ ခမ်းအလွောက်ꩻ ယံကမာꩻလွေꩻဖေႏသွော့ မွူးနီꩻအာႏဇာႏနီႏနီꩻ အခန်ꩻအနာꩻ၊ နေးတွမ်ႏစေႏတနာႏဟောဝ်ဟောဝ်တဲင် ပင်ꩻမော်၊ ပင်ꩻသင်္ဃာႏ ကပ်လူႏဖေႏပါဒဲဉ်သွမ်ꩻအကျောင်ꩻ ဖေႏသေလွေꩻဗာႏ တွမ်ႏဖြုဲင်ꩻယိုနောဝ်ꩻသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အယ်ဒီတာ၊ မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၄၂