မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍဖုံႏ

ကဏ္ဍလ့ယိုဖိုင်ႏနဝ်ꩻ ထူႏသုင်ꩻခါꩻ မွေးတဝ်းလဲ့ ထူႏသုင်ꩻခါꩻတဝ်း ဝီခီယိုအကိုလဲ့ ထွာနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ ထွားပါသွော့ အဝ်ႏလိုႏဒါႏ ကဏ္ဍဖိုင်ႏသြ

ကဏ္ဍဖုံႏ
(အရီးသွတ်ꩻ | အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ) ထွားတွိုႏ (သဲင်ꩻချာ ၅၀ | ) လꩻလဒ်ခါႏ (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀)ဗာႏ
(အရီးသွတ်ꩻ | အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ) ထွားတွိုႏ (သဲင်ꩻချာ ၅၀ | ) လꩻလဒ်ခါႏ (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀)ဗာႏ