အဓိကလိတ်မဲ့ငါ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
လွူꩻထွားလိတ်မဲ့ငါယိုကို လိတ်ဖြုံႏထီႏမဲဉ်ႏတောဝ်းဖုံႏ ကျုံႏခွဲးအယပ်ꩻခုဲင်ႏအောဝ်ႏဟောင်း? လိတ်ဖြုံႏမဲဉ်ႏ ဖောင့်လꩻနွောင်ꩻခင်ႏလမ်း နျꩻသွော့ယိုကို
Having problems reading this page? Fonts are available here.
ပအိုဝ်ႏအလံႏတောႏ

အဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားယို ကျိုႏဆွုမ်ႏဒျာႏဩ။

ဝီခီယိုနောဝ်ꩻ လိုꩻတွိုင်ꩻ လွစ်လွစ်တခြင်ခြင်
နွို့ထွားထဲမ်ဖျင်နွောင်ꩻဒါႏ အငိုꩻလို့တဝ်းကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏဖုံႏဒျာႏသွူဩ။
အကျောင်ꩻခရာႏ ၂၂၀၇ ဗာႏယို ဟော်ꩻထွားနွောင်ꩻလဲဉ်း တောမ်ႏ ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ သွူ။

ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယား လိတ်မဲ့ငါ ဖေ့ဗုတ်လောင်း 


ဟန်ႏနီꩻအဖြုဲင်ꩻအဆန်ꩻ

ခမ်းလင်သား H. Grobe ကတွယ်ႏထူႏခါꩻဒါႏ မန်းခမ်း ပအိုဝ်ႏဒုံတထွောင်းကို ပအိုဝ်ႏသီးပုင်ႏမတ်တန်ꩻ၊ ၁၉၈၁ ဗာႏ။
ပအိုဝ်ႏအွော့ꩻဝန်တောႏလန်ႏရေꩻ အစနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ပွိုးစွဉ်ႏစောက်ꩻဖားသီး အကေပ်ꩻအခွဉ်ႏတောႏတွမ်ႏ ထာꩻတရာꩻတဝ်း အိုပ်ချုတ်ရေꩻတေက်ꩻနျꩻအံႏနွောင်ꩻမုꩻတဲင် ခရစ်နေင်ႏ ၂၉၂၉ ဗာႏရပ် ဖြားတန်ကောင်ခယ်ႏအွဉ်ငါ ပါတွမ်ႏရုဲင်းဖက်သွꩻစွိုꩻ အွဉ်ဝင်ꩻအွော့ꩻဝန်ချာခန်း ပဒေႏသရာဇ်စနစ်ယဖုံႏတဲင် ခမ်းသားဖုံႏလဲ့ သꩻရုဲင်းမွန်ဗန်ချာယင်းနဝ်ꩻသွူ။ အခိန်ႏနဝ်ꩻခါ နီဖာဖြားသီးနဝ်ꩻ ခွိုꩻပအို၀်ႏပိုအတာႏ အဝ်ႏတွမ်ႏနꩻလျော်ꩻဆွာꩻ၊ တွမ်ႏတနတ်မေႏ ခ့ꩻတဆင်ႏစား တောႏလန်ႏချာရန်ႏသူႏ တွမ်ႏလိုꩻအာႏရဲင်ꩻ ဆေ့ꩻဆေ့ꩻပေႏလုမ်ꩻသွူ။ ဖေႏကလွစ်ထန်ႏလꩻ ထာꩻတရာꩻတဝ်း တေက်ꩻနျꩻအံႏနွောင်ꩻမုꩻကိုတာႏ ခမ်းသားဖုံႏလဲ့ ဖေႏအာႏရောင်သွူတကာႏတဝ်း လိုꩻမျိုꩻလင်လဲ့နွို့ပါလွဉ်တဲင် ခရိစ်နေင်ႏ ၁၉၄၉ ဗာႏ လာဒီသဉ်ဗာ ၁၁ နီꩻနဝ်ꩻ ဆင်သမ်းယင်း အွော့ꩻဝန်ရေꩻခင်ႏလမ်းဟံႏနယ်ႏ(၄)ဌာႏန တွမ်းအစွိုꩻမိဉ်ꩻ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻလွစ်ထန်ႏရေꩻအစွိုꩻ(ပအလဖ)တဲင် ကေႏညာႏလွေꩻခန်း အွော့ꩻဝန်တောႏလ...ဟော်ꩻထွားထဲင်းအသွုပ်

ဟန်ႏနီꩻဓာတ်ပုင်ႏဆန်ꩻ

Pa'O May Ngo.jpg

တင်ꩻကျွစ်လာ ပအိုဝ်ႏယိုꩻယာႏ လေပ်လူႏမေႏငိုပုင်ႏ၊ ဒုံလွယ်အွန်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းဒေႏသ

ဓာတ်ပုင်ႏ။ Khun Kt

ဝီခီပီးဒီးယားခရာႏ

ဝီခီပီးဒီးယား
ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ လိုꩻကေားသုင်ꩻသားဖုံႏ ခြွဉ်းဗူႏဝင်ꩻတွော့ꩻ နွို့တဲမ်းထဲမ်ဖျင်ညီꩻဒါႏ ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏဒျာႏသွူ၊၊ ထူႏသုင်ꩻတွမ်ႏ ဝီခီကဟဲ့ꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဝဲက်သုဲက်(Website)ယိုတဲင် နွို့တဲမ်းထဲမ်ဖျင်သော့ꩻ အဆင်ႏဖေႏကလ့ꩻ ဖန်ဆင်ꩻမာꩻခါꩻဒျာႏသွူ။ ဝီခီလိတ်မဲ့ငါ ယံကဗွေစွုမ်ႏထဲင်း ယံကဟဝ်ထဲင်းတာႏ ကေားသုင်ꩻသားဖုံႏ အခိန်ႏနားရီႏအလွောက်ꩻ အဝ်ႏနွို့တဲမ်းထဲမ်ဖျင်ကိုဒျာႏဝင်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားကိုနဝ်ꩻ ကလွောက်ꩻနာႏကဲက်ညီႏဒါႏ ယူနီကိုဒ်(Unicode)(၅.၂)စံနိုန်း လိတ်ဖြုံႏအမျိုꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း နွို့တဲမ်းဖျင်၊ နွို့ဟော်ꩻထွား စတဲင်ဖုံႏ မာꩻနွောင်ꩻဒျာႏဝင်ꩻသွူဩ။

အကူႏညီႏ

 • ဝီခီပီးဒီးယားယိုနဝ်ꩻ တွမ်ႏယူနီကိုဒ်ဖောင့်မုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း ဟော်ꩻထွား သွုံꩻတဲမ်းသော့ꩻ လꩻနွောင်ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။
 • ချာႏပြန်ႏဘာႏသာႏသားအတာႏ ဖဲ့ꩻထွေအခဝ်ကီစဲင်ႏကို ကအဝ်ႏဒါႏ "ခွုမ်မာꩻချက်ဖုံႏ"၊ ဆꩻလ့ကိုအဝ်ႏဒါႏ "ဘာႏသာႏပြန်ႏဖုံႏ"ယို ထူႏသွုံꩻထွူတဲင် ထူႏပါ Translation Tool အကူႏညီႏတဲင် ပြန်ႏနွောင်ꩻဒျာႏ ဘာႏသာႏသွူ။
 • သတ်ပုံကျမ်ꩻကိုနဝ်ꩻ စဲစ်ဆေꩻနွောင်ꩻဒျာႏ လိတ်ဖြုံႏဖုံႏ၊ ယီးနယ်သတ်ပုံနယ်ꩻဖုံႏ လꩻလို့ဒျာႏသွူ။
 • နွို့ထွားနမူႏနာႏတာႏ တွမ်ႏ ဖေႏကသေနာႏယိုꩻတာႏ ထွားရီးသွော့ ဟော်ꩻထွားရီးတာႏနိဒါန်းယိုသြ။
 • ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ မူဝါဒမဏ္ဍိုင် (နိယာမ)အဝ်ႏ ငတ်ꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။
 • ရီခရာႏမိဉ်ႏအဝ်ႏ ရီသွော့လိတ်မဲ့ငါယိုကိုသြ။
 • မိဉ်ႏအဝ်ႏလိုႏ အကူႏညီႏဖုံႏနဝ်ꩻ လွေꩻသွော့ အကူႏညီႏလိတ်မဲ့ငါယိုကိုသြ။
 • မိဉ်ႏမဲဉ်ခြပ်ချော်ꩻ၊ မွဉ်းဖျင်အအဲဉ်ႏနဝ်ꩻ ထွားသွော့ ခြပ်ချော်ꩻမွဉ်းဖျင်နယ်ꩻအအဲဉ်ႏယိုနဝ်ꩻသြ။
 • မိဉ်ႏမဲဉ်စံꩻထွားစိမ်ꩻနဝ်ꩻ သွုံꩻလိတ်မဲ့ငါယိုတဲင် စံꩻနွောင်ꩻဒျာႏ ခြပ်ချော်ꩻမွဉ်းဖျင် လိတ်မဲ့ငါဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။
 • မိဉ်ႏမဲဉ်လွူꩻထွားစဲင်းစဲ့ ခြပ်ချော်ꩻမွဉ်းဖျင်ရောမ်ဖြုဲင်ꩻ အခရာႏနဝ်ꩻ ဟော်ꩻထွားသွော့ လိတ်မဲ့ငါယိုသြ။
 • ဖေႏကျံႏညဏ်ႏ၊ အုံကွံဒေါ့ꩻရီထဲင်း အလင်ဖုံႏတာႏ နွို့ထွားဒေါ့ꩻရီလွေꩻနွောင်ꩻဒျာႏ ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားဖေ့ဗိုတ်ကိုသွူသြ။

ယီးနယ်အကဏ္ဍဖုံႏ

လွိုင်ႏအာတာႏ • ခမ်းထီရေꩻ • ပညာႏတာႏ • ဟံႏပထဝီႏ • ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ • ယေန်ႏငဲးတာႏ • လိုꩻခွိုꩻဖုံႏ‎ • သမဲင်ꩻ‎ • နမ်းခြောင်ꩻခရာႏ • အိုပ်ချုတ်ရေꩻ

ခမ်းသားခြွိုင်ႏသန်ꩻတာႏ • တသီႏပညာႏ • တသီႏဖုံႏ • ရောႏဂါႏ

ခရိယာန်ႏ • စေင်း • စျူး • သိစ် • ဗုဒ္ဓ • ဟေင်ဒူ • အိစ်သာလမ်

ဇီဝဗေဒ • ဓာတုဗေဒ • ‎နက္ခတ္တဗေဒ • ဘူမိဗေဒ • ရုက္ခဗေဒ • ရူပဗေဒ • သတ္တဗေဒ • သင်္ချာ

ကဗျာ‎‎ • ဂီတ • ကေင်းဖုံႏ • လိတ်လုဲင်ꩻ • မွန်းပျောႏတာႏ • ရုက်မွန် • ပကီႏကဝ်ႏလုဲင်ꩻ • ပျတဲက်ဖုံႏ • ပွယ်ꩻတန် • ဗိသုကာႏပညာႏ • ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ • အနုပညာႏ • ထာꩻခွုမ်ဆိုး

ကွန်ပျူတာ • သွုပ်ဆွိုက်တာႏ • သော့ဝွဲး • စွဲးထူႏပသာတာႏ • အီလက်ထရွန်းနိစ် • အိဉ်စိဉ်နီယာ

ဂျိုလ်ႏ • ကမ္ဘာႏဟံႏ • တွိုက် • (အမေႏရိက • အာဖရိက • အာသျ • အန်တာတိက • ဥရောပ • သြသတေးလျ • အိုဆျန်းနီးယား) • ကောင်ဖုံႏ • ခမ်းထီ • ပင်ႏလယ်ႏ • သမုဒ္ဒရာႏ  • ခြောင် • ဝေင်ꩻဖုံႏ • ထီနမ်း • နောင်

မနုဿဗေႏဒ • ပညာႏတာႏ • ကျောင်ꩻ • ကေားလေက် • တက္ကသိုလ်ႏ • ပုဂ္ဂိုလ်ႏရေꩻဖဝ • လမ်းသားခြွဉ်း • သဘာဝတ္ထဗေႏဒ • ဘာႏသာႏဗေႏဒ • ဥပဒေႏပညာႏ • လိုꩻခွိုꩻ • တောႏလမ်းတောႏပါႏ • ခမ်းထီရေꩻ • လွိုင်ႏအာတာႏ • နမ်းခြောင်ꩻခရာႏ

သုတေသနစခါပညာႏ • လုံးစိုး • ထီဝစိုး • တောင်ꩻစိုး • ပသီႏစိုး • အီဂျစ်ပွိုင်းလဲင်ႏစခါ • ထာꩻခေ့ꩻစိုး • စိုးထာႏဝ • ရီနေသွန်းစိုး • ဗိတိသျအဉ်ပါယာ • ပထမကမ္ဘာႏစဲ့ꩻ • ဒုတိယကမ္ဘာႏစဲ့ꩻ • စဲ့ꩻယေန်ခွꩻတွိုက်ꩻပွယ်ꩻ • ကမ္ဘာႏသမဲင်ꩻ • ပအိုဝ်ႏသမဲင်ꩻ

ဝီခီပီးဒီးယား ပရောစဲစ်ထာꩻမာꩻအလင်ဖုံႏ

ဝီခီပီးဒီးယားယိုနဝ်ꩻ ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်း ပရဟိတအစွိုꩻအဗူႏ တထူႏတဝ်းအကျိုꩻအမျတ် ဗွောင်လွေꩻဖေႏခါꩻဒျာႏတဲင် စေႏတနာႏဝွန်ႏထံꩻ(ပရဟိတ)သားဖုံႏ နွို့တဲမ်းထဲမ်ဖျင်လွေꩻဖေႏဒျာႏသွူ။ ဝီခီမီဒီယာ ပရောစဲစ်ထာꩻမာꩻအလင်ဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏဗွောင်လွေꩻဖေႏ နုဲင်းလ့ယိုဖုံႏသွူဩ။

ဝီခီပီးဒီးယားဘာႏသာႏ

ဝီခီပီးဒီးယား လိတ်မဲ့ငါယိုနဝ်ꩻ တဲမ်းလွေꩻဖေႏဒျာႏတွမ်ႏ ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏသွူဩ။ တယ်ႏကဗွောင်စလွေꩻ ခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၂၂ ဗာႏ ဗꩻတွိုႏလွဉ်ယိုခါ အကျောင်ꩻခရာႏလိတ်မူရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏ အဝ်ႏလဲဉ်း ၂၂၀၇ ဗာႏသွူဩ။ တွမ်ႏဘာႏသာႏလင်ဖုံႏ ကတဲမ်းခါꩻဒါႏ ဝီခီပီးဒီးယားဖုံႏလဲ့ နွို့ထွားနွောင်ꩻဒျာႏဝင်ꩻသွူ။ လိတ်မူရောမ်ဖြုဲင်ꩻ အအာသွတ်ꩻ ဝီခီပီးဒီးယားလိတ်မဲ့ငါဖုံႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏနယ်ခါꩻဖေႏ လနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻသွူဩ။