မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝီခီပီးဒီးယား:အကျောင်ꩻခရာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ဝီခီပီးဒီးယားကရိုꩻနဝ်ꩻ ကေားသုင်ꩻသားဖုံႏ ခြွဉ်းဗူႏမွဉ်းဖျင်တဲမ်းစန်ႏညီꩻသော့ꩻလို့ဝင်ꩻတာႏ လဲင်းလောင်း ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏတမျိုꩻဒျာႏသွူ။ သုင်ꩻနေးတောမ်ႏ ဝီခီကရိုꩻဒါႏ ဝဲက်သုဲက်ပုင်ႏစံႏတမျိုꩻတဲင် ကေားသုင်ꩻသား ခြွဉ်းဗူႏတဲမ်းစန်ႏသော့ꩻညီꩻလို့ဝင်ꩻ အဆင်ႏယံဖေႏနေးကပြေႏအီအတာႏ ပွိုင်ဆင်ခါꩻဖေႏတဲပ်တဲပ်နဲပ်နဲပ်ဒျာႏသွူ။ ကေားသုင်ꩻသားဖုံႏလဲ့ ယံလဲဉ်းတဲ့ ဖေႏနေးကယံထဲင်းထဲင်းတဲင် အခိန်ႏနားရီႏအလွောက်ꩻ အဝ်ႏကူႏညီႏစွဲးထဲမ် တဲမ်းစန်ႏသော့ꩻကိုဒျာႏ လို့ဝင်ꩻဖုံႏသွူ။

ဝီခီပီဒီးယားနဝ်ꩻ တဲမ်းဒင်ႏသော့ꩻအီ နုဲင်းကတူႏစဲဉ်ႏဆꩻလ့ယိုတာႏ တမွေးတဝ်းသွူ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ အဘိဓာန်ႏတမွေးတဝ်းသွူ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မိဉ်ႏမဲဉ်နွို့ပါကူႏညီႏဒါႏ အဘိဓာန်ႏသားဖုံႏနဝ်ꩻ နွို့ပါကူညီႏနွောင်ꩻဒျာႏ ပအိုဝ်ႏဝိစ်သိဉ်နရီ(ဝီခီအဘိဓာန်ႏ) ကိုသွူ။

ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ ဖန်းဖြယ်သော့ꩻအီ နမ်းထာꩻယူႏတာႏ ခင်ႏလမ်းတမွေးတဝ်းသွူ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  • ထေဖောႏဒင်ႏသွင်ꩻသော့ꩻအီ နမ်းကထေဖောႏခါꩻဒါႏ တီအိုရီဖုံႏ၊ ဥပဒေႏဖုံႏ တောမ်ႏ နမ်းကထွင်ႏထေခါꩻဒါႏ ငဝ်းယာႏဖုံႏအတာႏ ခင်ႏလမ်း တမွေးတဝ်းသွူ။
  • ဒင်ႏသွင်ꩻဆင်နယ်သော့ꩻအီ နမ်းကထွင်ႏထေခါꩻဒါႏ ကိရိယာႏထာꩻခြွိုင်း ပရော့စဲစ်ဖုံႏအတာႏခင်ႏလမ်း တမွေးတဝ်းသွူ။ မိဉ်ႏတော် နမ်းကထေဖောႏခါꩻဒါႏ အကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏယို အမိဉ်ꩻအဝ်ႏ သတင်ꩻဌာႏနတထွောင်းထွောင်း မိဉ်ႏဒင်ႏဆက်ဗာႏလဲဉ်းနဝ်ꩻတဲးတဲ့ ဒင်ႏသွင်ꩻသော့ꩻဝီခီကို လꩻဒျာႏသွူ။
  • တဲမ်းဒင်ႏသော့ꩻအီ နမ်းကတဲမ်းခါꩻဒါႏ ရသလိတ်ရဲဉ်ႏဖုံႏ၊ လိတ်ယာႏ (Essays) ဖုံႏအတာႏ တမွေးတဝ်းသွူ။
  • ဖိုရမ်လဲ့ တမွေးတဝ်းသွူ။ ပွိုင်းဝွို့တောမ်ႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏအတာႏ မိဉ်ႏမဲဉ်အိုင်ကိုမ်တွိုင်ႏပင်ႏဒါႏနဝ်ꩻ တွိုင်ႏပင်ႏအိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီသော့ꩻ ဆဲင်ႏရာꩻလိတ်မဲ့ငါကိုကပါသော့ꩻဒါႏ အိုင်ကိုမ်ချက်ကိုလꩻဒျာႏသွူ။ ကွဲတွော့ꩻ တွိုင်ႏပင်ႏချက်ဖုံႏနဝ်ꩻ ယံကတဲမ်းသော့ꩻရောꩻမွုန်းသွော့ လိတ်မူရောမ်ဖြုဲင်ꩻလိတ်ယာႏကို။

ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ ဇာတ်ခြေင်ႏတမွေးတဝ်းသွူ။ ထာꩻစာဖေႏနေးကစောမ်ယိုꩻအီအတာႏ ဒင်ႏသွင်ꩻသော့ꩻအီ ကျောႏညာႏခရာႏ ခင်ႏလမ်းလဲ့ တမွေးတဝ်းသွူ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ ဖြေ့ꩻလီသော့ꩻအီဝါႏဒ၊ ကျောႏညာႏသော့ꩻအီထာꩻ၊ ကျွားအွဉ်ႏကျသော့ꩻအီနမ်းတာႏခင်ႏလမ်း တမွေးတဝ်းသွူ။

  • စီꩻပွာꩻရေꩻခမ်းထီရေꩻဘာႏသာႏရေꩻ၊ ထာꩻခွုမ်ပဆိုး တောမ်ႏ အရေꩻလောင်ႏလင်ဖုံႏအတာႏ ဖြေ့ꩻလီသော့ꩻအီဝါႏဒ တောမ်ႏ ထိုမ်ႏသော့ꩻအီလိုꩻတာႏ တမွေးတဝ်းသွူ။ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကို တဲမ်းသော့ꩻခရာႏကိစ္စနုဲင်းယိုဖုံႏ အခွင်ꩻအဝ်ႏဒျာႏရိုꩻကီလဲ့ ဟဝ်အုံရေꩻပိဉ်ဖဲ့ꩻတဝ်းထာꩻ အဝ်ႏလိုႏအုံဒျာႏ အခါႏကိုတွော့ꩻ တဲမ်းသော့ꩻဖေႏနေးနဝ်ꩻသွူ။ နာꩻအကျွိုက်သွတ်ꩻ နမ်းထာꩻထီႏ၊ ထာꩻသေဖုံႏယို မဉ်ႏမဲဉ်အွဉ်ႏသေငါႏ လိုꩻအမျာꩻနဝ်ꩻ မာꩻနေးသွော့ နမ်းပဲင်ႏ ဗလော့ (မွေးတဝ်းလဲ့) နွို့ဆွေꩻနွေꩻဖိုရမ်ကိုတဲင် ဖေႏသေအီနွောင်ꩻဒျာႏ လိုꩻအမျာꩻသွူ။
  • နာꩻမိဉ်ႏတဲမ်းဒင်ႏသော့ꩻဒျာႏ ကတူႏစဲဉ်ႏယင်ဟန်ႏဖုံႏ၊ ကဲဉ်းအာအာ ယိုခါတောႏတွင်ꩻ ကအဝ်ႏထွာကုဲင်ဒါႏအကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏ တောမ်ႏ ခမ်းထီရေꩻဖုံႏ စတဲင် နီလိုꩻသီးသ့ꩻတသွိုးအီဒါႏ ကိစ္စမျိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ကုဲင်းထွာအီဒါႏ နာꩻအုံပိဉ်ဖဲ့ꩻထာꩻနေးနဝ်ꩻသွူ။ ဝီခီပီးဒီယားနဝ်ꩻ နေးရေꩻတဖဲ့ꩻသားတွော့ꩻ ထေဖောႏနယ်သော့ꩻအီ နာꩻထာꩻထီႏဖုံႏအတာႏ တမွေးတဝ်းသွူ။ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကိုနဝ်ꩻ အွိုးသူꩻဖဲ့ꩻထာꩻထီႏယင်၊ အွိုးယိုဖဲ့ꩻထာꩻထီႏယင် အဝ်ႏလိုႏဒင်ႏပျꩻနယ်လို့လို့ငါႏသွူ။ နဝ်ꩻထွူတကာႏတဝ်း အခိန်ႏကျာႏညတိုꩻခန်းတယဝ်း အဝ်ႏလိုႏတဲမ်းဒင်ႏသော့ꩻဒျာႏ ဝင်ꩻအတာႏအကျိုꩻကထွာအီဒါႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻမျိုꩻဖုံႏသွူ။ တောမ်ႏတဲမ်းသော့ꩻမွုန်း သတင်ꩻရိုꩻရိုꩻအကျောင်ꩻ မေတ္တာႏရပ်ခံႏခါꩻဒျာႏသွူဩ။
  • မိဉ်ႏတဲမ်းဒင်ႏသော့ꩻ အသက်ကအဝ်ႏမွန်နေဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏသီး အကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏနဝ်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအထီအသွီႏလဲ့ အဝ်ႏလိုႏတဲမ်းယံယံ၊ အဝ်ႏလိုႏ(လေးစား)အံႏသွင်ꩻပါငါႏ ဝင်ꩻနမ်းပဲင်ႏအကိုရေꩻ ပရုဲက်ဗေသီသွူ။ ဒေါ့ꩻ(ဖြဲ)ဖြေ့ꩻစွစ်ꩻလီ ဝင်ꩻပုင်ႏဝင်ꩻမိဉ်ꩻတဟဝ်တဝ်းခရာႏဖုံႏ၊ စွော်စွော်ယားတရေႏအံႏစာဝင်ꩻမိဉ်ꩻဖုံႏ စတဲင် ဝင်ꩻဂုဏ်ႏသိက္ခာႏကထဲ့ကုဲင်အီဒါႏ ထာꩻမာꩻမျိုꩻဖုံႏယို တဟဝ်မာꩻသော့ꩻတဝ်းသွူ။
  • ဝီခီနဝ်ꩻ တဲမ်းသော့ꩻချာအီ နီနမ်းချာအကျောင်ꩻခရာႏ နမ်းခြောင်ꩻ အတ္ထုပ္ပတ္တိဖုံႏတာႏ တမွေးတဝ်းသွူ။ ဖေႏကပါသော့ꩻ ဝီခီကိုတာႏ လိုꩻတဖြာꩻဖြာꩻ၊ တပါꩻပါꩻနဝ်ꩻ ထင်ႏသျာꩻအရေꩻတန်တွိုႏဗာႏ၊ en:Wikipedia:Conflict of interestအဝ်ႏဗာႏ စတဲင် ကဲက်ငီႏတွမ်ႏအချက်ယိုစားမ့ꩻ ဒင်ႏသော့ꩻဝွေꩻအတ္ထုပ္ပတ္တိခရာႏ ဝီခီကိုလ့ꩻသွူ။ မိဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏဒွေါင်ႏဒွေါင်ႏလဲ့ လိုꩻတဖြာꩻဖြာꩻ၊ တပါꩻပါꩻယို မိဉ်ႏတပါသော့ꩻဖိုတဝ်း သတင်ꩻစာႏကို၊ ဈာနယ်ကိုဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာနုဲင်းဝွေꩻ လိုႏအပ်ချက်ကဲက်ငီႏတဝ်း(ဗွေတဝ်း) ရိုꩻဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ပွိုင်းဝွို့တောမ်ႏ နမ်းပဲင်ႏကုမ္ပဏီႏထာꩻမာꩻဖုံႏလဲ့ တအဝ်ႏလိုႏ ကျောႏညာႏတဲမ်းဒင်ႏသော့ꩻတဝ်း ဝီခီကိုသွူ။