မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ထွာပြောင်ꩻယိုခါကျာꩻ

လိတ်မဲ့ငါယိုနဝ်ꩻ ထောင်အီချာယင်း ဝီခီအပြောင်ꩻအလုဲင်ႏယိုခါကျာꩻဖုံႏတာႏ

အပြောင်ꩻအလုဲင်ႏ ကျာꩻယိုတာႏ လွိုက်ရွေꩻခရာႏဖုံႏ အွဉ်ႏနယ် | | | ၁၄ | ၃၀ နီꩻအကျာꩻကို အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻကဖျင်ဒါႏ ဖျင်ဆင်ချက် ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀ ဗာႏ
အွဉ်ႏပလို့ꩻ ဒင်ႏခါꩻဒါႏမတ်ပုံတိဉ် ကေားသွုံꩻသားဖုံႏ | အွဉ်ႏပလို့ꩻ သေတဝ်းအမဉ်ꩻ ကေားသွုံꩻသားဖုံႏ | အွဉ်ႏပလို့ꩻ ခွေခြပ်ချော်ꩻခါꩻဒါႏဖုံႏ | မာꩻဗော့ဖုံႏ အွဉ်ႏနယ် | အွဉ်ႏပလို့ꩻ အရေꩻတန်တဝ်းဒါႏ ဖျင်ဆင်မုꩻဖုံႏ | ထဲမ်သော့ꩻ လိတ်မဲ့ငါကဏ္ဍ အွဉ်ႏနယ် | မာꩻ အွဉ်ႏနယ် ဝီကီဒေတာ
အွဉ်ႏနယ် အပြောင်ꩻအလုဲင်ႏတသာဖုံႏ ကတယ်ႏစဒါႏ ၀၇:၀၁, ၁၆ ဇွန်လုဲင် ၂၀၂၄
 
အဒွောင်ႏဖိုင်ႏ စာႏရင်ꩻ:
D
ဝီကီဒေတာ မွဉ်းဖျင်
တသာ
ထွားပါ ခြပ်ချော်ꩻမုꩻယိုနဝ်ꩻ ဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်း လိတ်မဲ့ငါတသာသွူ။ (လိတ်မဲ့ငါတသာဖုံႏစာႏရင်ꩻ)
အရေꩻတန်တဝ်း
အရေꩻတန်တဝ်း ဖျင်ဆင်မုꩻဒျာႏသွူ
ဗော့
ခြပ်ချော်ꩻမုꩻယိုနဝ်ꩻ ဗော့ ခွုမ်မာꩻလွေꩻဒျာႏသွူ။
(±၁၂၃)
လိတ်မဲ့ငါပေႏတန်နဝ်ꩻ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏလွေꩻလဲဉ်း ဗုဲက်ပမာႏဏ နုဲင်းလ့နဝ်ꩻသွူ
ကထွားယို့ꩻခါꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါ

၁၅ ဇွန်လုဲင် ၂၀၂၄

၁၃ ဇွန်လုဲင် ၂၀၂၄

၁၁ ဇွန်လုဲင် ၂၀၂၄

၁၀ ဇွန်လုဲင် ၂၀၂၄

၉ ဇွန်လုဲင် ၂၀၂၄