စင်းခမ်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
စင်းခမ်ꩻ ဘဲက္ကဒါဒီ၊ ထူႏခါꩻဖေႏယောင်ꩻဆျောဝ်ႏသားမဉ်နောဝ်ꩻ Kamal-ol-molk

စင်းခမ်ꩻ(ထာꩻမာꩻလဲင်းခမ်ꩻ) ယို ထွာ ထာꩻဒါႏခုမ်စမ်ႏခမ်ꩻတုမ်ႏ အငိုအောဝ်ႏသတ္တုလောင်းလင်တှော့ လဲင်းမာꩻလိုꩻသီး ထာꩻခြိုင်းခြိုꩻသှူ။ ခေတ်စိုးယိုခါနောဝ်ꩻ ရိုꩻကီမာꩻလုမ်ꩻ ခြှိုင်းလုံးတုမ်ႏ ထာꩻစွတာႏဖုံႏလဲ့ ထာꩻထွာလှောန်ခြောင်ꩻကိုနောဝ်ꩻ လဲင်းခမ်ꩻသားယို မာꩻလှောန်ပါနေက ဒဲန်ဝါန်ႏ၊ ဟန်ႏဝါန်ႏ၊ ခြှိုင်းတရေꩻအီထာꩻ၊ ထာꩻမာꩻခြှုင်းအီပွယ်ꩻဖုံႏ။ လဲင်းခမ်ꩻသားယို ဒါႏတဲပ်ဗာႏ ကြူသတ္တု၊ မာꩻတကှို့ꩻထာꩻ၊ တွယ်ႏလဲင်းထာꩻ၊ စျာꩻ ကူ ဗှော့ꩻထာꩻ၊ လှိုမ်းထာꩻဖုံႏသှူ။ လဲင်းရှောန်လုမ်ꩻမကာႏ မာꩻဒါႏပါဗာႏ ခြှုင်းလုံးဖုံႏရာ။ ကဉ်းအာအာနောဝ်ꩻ သှောန်နမ်း ဒါႏတဲပ်လꩻ အောဝ်ႏသှောန်ထူႏပညာႏခါ၊ ကျောင်ꩻသှောန်ဖေႏ စူခြောင်ꩻထာꩻမာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ သှောန်နမ်းဖေႏလွေꩻပါ ဘာႏသာႏရပ် ကလဲန်းဒါႏ ခြှုင်းလုံး ခြှုင်းနမ်း ထီꩻတောင်ꩻဆလ ကပါဒါႏ ထာꩻကားကအောဝ်ႏသှူ။

ခမ်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ခမ်ꩻ အေဒီ ၄၀၀-၅၄၉ ၊ မော့ꩻသွီဒဉ်ခမ်းကို

မဉ်ႏတဲက်တှိုင်ႏတုမ်ႏ သတ္တုလောင်းလင်နောဝ်ꩻ ခမ်ꩻခှေါန်ယို အပꩻနဲန်ႏ၊ ထှို့ꩻထွာထာꩻဖြွီꩻလꩻ၊ အခြေား မော့ꩻကြို့ꩻတောဝ်း၊ ထွာသတ္တုသွီႏယာႏတသီးသှူ။ ခမ်ꩻယို အခြှီယိုꩻ၊ ဗှို့ꩻစှိုင်ꩻဒါႏယိုꩻ၊ အောက်သုဲက်ဒ် တုမ်ႏ ဓာတုတအှို ထာꩻယား ကထွာဒါႏ သတ္တုလောင်းလင်ကို၊ ဥပမာႏ တောင်ꩻတညိုႏကိုစားနောဝ်ꩻ အဲန်ထောဝ်းတဲင် စျာꩻ ကူ ခြှုင်းယိုꩻသှူ။ ခမ်ꩻကှို့ꩻနီကှို့ꩻယို အှောန်ႏခှေါင်းဝင်ꩻ အမော့နီဖဲ့ထှူ မဉ်ႏအူစိုႏနောဝ်ꩻ အပနဲးစျှုင်ꩻလွေꩻ ယိုꩻမာꩻဒျာႏ။ တွမ်ႏဒြတ်စင်ကဉ်းအာအာ အောဝ်ႏငီꩻကြှို့ꩻတောဝ်းဝင်ꩻတဲင် ခမ်ꩻယို ဝင်ꩻအှောန်ႏထော့လွေꩻ နိုဘယ်လ်ဒြတ်စင်ကို။ ခမ်ꩻကဉ်းအာအာနောဝ်ꩻ မော့ꩻထီႏ ထာꩻဖဝအအောဝ်ႏခါꩻကို၊ အသွီႏယာႏရောင်ႏလဲ့ တကုဲင်ထိုꩻတောဝ်း၊ ဓာတုတဲ့ တလောႏထင်တောဝ်း အောဝ်ႏညဆွာꩻဒါႏသှူ။

ထာꩻထွာခြောင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

လꩻချာဒေသကိုတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ပသာလှောန်ဒေသကိုတဲ့နောဝ်ꩻ လိုꩻသီးခုမ်ꩻမာꩻအီခါꩻလဲန်းခမ်ꩻ ညတန်၊ ထာꩻထွာလှောန်ခြောင်ꩻလဲ့ စှောတ်ꩻစဲတ်ထမ် ခင်ႏလမ်းဒေသဖုံႏ။ အာဖှရိက၊ အေးဆျ၊ ယူရိုပ၊ အိန္ဒိယ၊ အမေရိကရပ်ထင်ꩻ၊ အမေရိက ရပ်ထဝ၊ အမေရိကရပ်နောဝ်ကို ကအောဝ်ႏဒါႏ ရဲန်ꩻအှောန်ႏနယ်ထာꩻခင်ႏလမ်း (မန်း-ပြတိုက်) ကိုဖုံႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏအှောန်ႏနယ်ခါꩻဖေႏ ကလဲင်းခါꩻဒါႏ ထာခြှုင်းခမ်ꩻ စခါဖုံႏသှူ။ ယဗာႏဗာႏနောဝ်ꩻ ညလဲန်းနေင်ႏခြှောန်း ပဉ်ရေင်ရေင်၊ စူခြောင်ꩻနောဝ်ꩻ ဗှုန်ပီ လဲင်းခမ်ꩻစိုးယိုခါသား ကခုမ်မာꩻဒါႏ ထာꩻခြောင်ꩻကဉ်းအာအာတဲ့ရိုꩻ။ ကအှောင်လဲင်းရီးသားစူခြောင်ꩻနောဝ်ꩻ ယမ် တဲးဝါးဒျာႏ၊ ကွယ်ႏတှော့ꩻ ကေားထူႏဆုမ်ႏပညာႏသား မာꩻနုဲင်းမောတောဝ်းတဲင် ဆုဲင်ꩻနောဝ်ꩻ ထာꩻမာꩻနယ်ꩻပညာႏ ထိုꩻမားထိုꩻတဲ့ အောဝ်ႏဖို။

ထူႏတောမ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

{{en:Reflist}}

လဉ့်အတန်ႏဖဲ့ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  • {{en:commons category-inline}}

{{en:Metalworking navbox|smithopen}} {{en:Jewellery}} {{en:Authority control}}