စီꩻပွါꩻမွန်ဗန်လွိုင်ႏကွူန်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
(အဝ်ႏ စီꩻပွါꩻမွန်ဗွန်လွိုင်ႏကွူန်ꩻ ယီးနယ်ချာခါꩻဒျာႏသွူ)
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"အာနန္ဒသုတ် (စီꩻပွါꩻမွန်ဗန်-လွိုင်ႏကွူန်ꩻတောဝ်းအကျောင်ꩻ)" ဗွေႏဘုရာꩻဟော်ꩻနယ်ဖေႏ ဗွေႏအာႏနန္တာႏတရာꩻနုဲင်းယို- "အာႏနန္တာႏဟွေး- ၁။ သော ဝတာနန္ဒ ဘိက္ခု အဿဒ္ဓေါ သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'သဒ္ဓါႏတရာꩻမဉ်ႏတဲ့ တအဲဉ်ထဝ်း'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အမျိုꩻထွာနဲ့၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်းရင်ꩻ။ ၂။ သော ဝတာနန္ဒ ဘိက္ခု ဒုဿီလော သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'သီႏလမဉ်ႏတဲ့ တအဲဉ်ထဝ်း'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အမျိုꩻထွာနဲ့၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်းရင်ꩻ။ ၃။ သော ဝတာနန္ဒ ဘိက္ခု အပ္ပဿုတော သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'ဗဟုသုတဆေ့ꩻပေႏ၊ အဟွူန်အထီႏမဉ်ႏတဲ့ တအာထဝ်း'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အမျိုꩻထွာနဲ့၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်းရင်ꩻ။ ၄။ သော ဝတာနန္ဒ ဘိက္ခု ဒုဗ္ဗစော သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'ဒေါ့ꩻယပ်ꩻတန်၊ ဝင်ꩻငေါဝ်းမဉ်ႏတနာႏတဝ်း'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အမျိုꩻထွာနဲ့၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်းရင်ꩻ။ ၅။ သော ဝတာနန္ဒ ပါပမိတ္တော သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'ကွိုက်ꩻဒျာႏလိုꩻယွုတ်တန်၊ လိုꩻဟောဝ်မဉ်ႏတဲ့ တကွိုက်ꩻတဝ်း'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အမျိုꩻထွာနဲ့၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်းရင်ꩻ။ ၆။ သော ဝတာနန္ဒ ဘိက္ခု ကုသီတော သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'လွꩻတန်၊ မဉ်ႏတဲ့တကုဲင်တောဝ်း'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အမျိုꩻထွာနဲ့၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်းရင်ꩻ။ ၇။ သော ဝတာနန္ဒ ဘိက္ခု မုဋ္ဌဿတိ သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'သတိꩻထိုꩻမား၊ သတိꩻမဉ်ႏတဲ့ တအဲဉ်ထဝ်း'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အမျိုꩻထွာနဲ့၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်းရင်ꩻ။ ၈။ သော ဝတာနန္ဒ ဘိက္ခု အသန္တုဋ္ဌော သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'မဉ်ႏတဲ့ တကွိုꩻသꩻဒါႏတောဝ်း'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အမျိုꩻထွာနဲ့၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်းရင်ꩻ။ ၉။ သော ဝတာနန္ဒ ဘိက္ခု ပါပိစ္ဆော သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'လိုႏဒျာႏထာꩻယွုတ်၊ ထာꩻမျတ်မဉ်ႏတဲ့ တလိုႏတဝ်း၊ လောႏဘꩻတန်တန်'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အမျိုꩻထွာနဲ့၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်းရင်ꩻ။ ၁၀။ သော ဝတာနန္ဒ ဘိက္ခု မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကော သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'ထာꩻယူႏမာႏ၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတန်ဒျာႏ၊ ထာꩻယူႏမဉ်ႏတဲ့ တမဲဉ်ႏတဝ်း'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အမျိုꩻထွာနဲ့၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်းရင်ꩻ။ "စီꩻပွါꩻမွန်ဗန် လွိုင်ႏကွူန်ႏအီအကျောင်ꩻ" ဗွေႏဘုရာꩻဟော်ꩻနယ်ဖေႏ ဗွေႏအာႏနန္တာႏတရာꩻနုဲင်းယို- "အာႏနန္တာႏဟွေး- ၁။ သော ဝတာနန္ဒ ဘိက္ခု သဒ္ဓေါ သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'သဒ္ဓါႏတရာꩻအဝ်ႏ'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ၊ ထွာနွောင်ꩻဒျာႏရင်ꩻ။ ၂။ သော ဝတာနန္ဒ ဘိက္ခု သီလဝါ သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'သီႏလအဝ်ႏ'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ၊ ထွာနွောင်ꩻဒျာႏရင်ꩻ။ ၃။ သော ဝတာနန္ဒ ဘိက္ခု ဗဟုဿုတော သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'ဗဟုသုတအာတန်၊ အဟွူန်အထီႏအာတန်'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ၊ ထွာနွောင်ꩻဒျာႏရင်ꩻ။ ၄။ သော ဝတာနန္ဒ ဘိက္ခု သုဝစော သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'ဒေါ့ꩻယိုꩻ၊ နာႏငေါဝ်းဒျာႏ၊ နာႏဝင်ꩻငေါဝ်း'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ၊ ထွာနွောင်ꩻဒျာႏရင်ꩻ။ ၅။ သော ဝတာနန္ဒ ကလျာဏမိတ္တော သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'ကွိုက်ꩻဒျာႏလိုꩻဟောဝ်'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ၊ ထွာနွောင်ꩻဒျာႏရင်ꩻ။ ၆။ သော ဝတာနန္ဒ ဘိက္ခု အာရဒ္ဓဝီရိယော သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'ကုဲင်းမွေးစွဉ်ႏထာꩻ'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ၊ ထွာနွောင်ꩻဒျာႏရင်ꩻ။ ၇။ သော ဝတာနန္ဒ ဘိက္ခု ဥပဋ္ဌိတဿတိ သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'သတိꩻအဝ်ႏသေႏသေႏ၊ သတိꩻဟောဝ်တန်'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ၊ ထွာနွောင်ꩻဒျာႏရင်ꩻ။ ၈။ သော ဝတာနန္ဒ ဘိက္ခု သန္တုဋ္ဌော သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'အဝ်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻကွို့ꩻ လꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻကေႏနပ်ဒျာႏ'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ၊ ထွာနွောင်ꩻဒျာႏရင်ꩻ။ ၉။ သော ဝတာနန္ဒ ဘိက္ခု အပ္ပိစ္ဆော သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'လောႏဘꩻတန်တဝ်း'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ၊ ထွာနွောင်ꩻဒျာႏရင်ꩻ။ ၁၀။ သော ဝတာနန္ဒ ဘိက္ခု သမ္မာဒိဋ္ဌိကော သမာနော- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ 'သမ္မာဒိဋ္ဌိဒျာႏ၊ ထာꩻယူႏမဲဉ်ႏဒျာႏ'ဟ ဓမ္မဝိနယ (သာႏသနာႏတောႏ)ကိုယို အီႏစီꩻပွါꩻအီႏမွန်ဗန် အီႏလွိုင်ႏကွူန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ၊ ထွာနွောင်ꩻဒျာႏရင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ ဒသကနိပါတ်၊ အာနန္ဒသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၃၄၆/၇)