တမ်းပလေက်:Infobox spaceflight

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
{{{name}}}
[[ဖုဲင်:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|upright=1.18|{{{image_alt}}}]]
{{{image_caption}}}
အမိဉ်ꩻ{{{names_list}}}
တာႏဝွန်ႏအမျိုꩻအသာꩻ{{{mission_type}}}
အော်ပရေတာ{{{operator}}}
ဟဒ်ဗတ် ရေႏမိုးချက်{{{Harvard_designation}}}
COSPAR အုဲင်ဒီ{{{COSPAR_ID}}}
ဂျိုဟ်တု ကတ်တလောက်နံႏပါတ်{{{SATCAT}}}
ဝဲက်ဆုဲက်{{{website}}}
တာႏဝွန်ႏခိန်ႏအညအမွိုင်{{{mission_duration}}}
တွိုႏလွေꩻအဗော့ꩻအညာꩻ{{{distance_travelled}}}
တဖူꩻပတ်ထွူသွတ်ꩻ{{{orbits_completed}}}
အဗော့ꩻအညာꩻ{{{suborbital_range}}}
Apogee{{{suborbital_apogee}}}
အာႏကာႏသစက် အထီအသွီႏဖုံႏ
အာႏကာႏသစက်{{{spacecraft}}}
အာႏကာႏသစက်အမျိုꩻအသာꩻ{{{spacecraft_type}}}
ဂျိုလ်တုဗပ်သ်{{{spacecraft_bus}}}
ထွင်ႏထေသား{{{manufacturer}}}
အွဉ်ႏစွꩻထင်ႏခိန်ႏ အနမ်းပေႏတန်{{{launch_mass}}}
BOL နမ်းပေႏတန်{{{BOL_mass}}}
လင်ꩻချာခိန်ႏ အနမ်းပေႏတန်{{{landing_mass}}}
အနမ်းသဲင်ပေႏတန်{{{dry_mass}}}
Payload ပေႏတန်{{{payload_mass}}}
ဒုဲင်မိဉ်းဆိဉ်း{{{dimensions}}}
ပါဝါ (အအာႏ){{{power}}}
ခြဲ့ꩻလုဲင်း
အာႏကာႏသစခန်ꩻ{{{space_station}}}
တယ်ႏစ{{{start_date}}}
ထွူသွတ်ꩻ{{{end_date}}}
တွိုႏလွေꩻ{{{arrival_craft}}}
ထန်ႏလွေꩻ{{{departure_craft}}}
အစွိုꩻသား
အဖွဲ့ဝင် အရွယ်အစား{{{crew_size}}}
အစွိုꩻသားဖုံႏ{{{crew_members}}}
အွဉ်ႏစွꩻထင်ႏ{{{crew_launching}}}
လင်ꩻချာ{{{crew_landing}}}
ဒင်ႏထင်ႏလိတ်အွဉ်ႏဟွုန်{{{crew_callsign}}}
ခြဲ့ꩻလုဲင်း{{{crew_expedition}}}
ထောင်အာႏကာႏသတဖူꩻ{{{crew_EVAs}}}
ထောင်အာႏကာႏသတဖူꩻခိန်ႏဆေ့ꩻအာ{{{crew_EVA_duration}}}
စလွေꩻတာႏဝွန်ႏ
အွဉ်ႏစွꩻထင်ႏနီꩻ{{{launch_date}}}
ဒုံးပျံ{{{launch_rocket}}}
အွဉ်ႏစွꩻထင်ႏခင်ႏလမ်း{{{launch_site}}}
ကွန်ထရစ်တာ{{{launch_contractor}}}
ထွို့ꩻဗူႏခင်ႏလမ်း{{{deployment_from}}}
ထွို့ꩻဗူႏနီꩻ{{{deployment_date}}}
နွို့ထာꩻမာꩻ{{{entered_service}}}
တာႏဝွန်ႏထွူသွတ်ꩻ
ယားကုဲင်{{{disposal_type}}}
အွဉ်ႏဆွိုးထာꩻမာꩻ{{{deactivated}}}
ယားကုဲင်{{{destroyed}}}
ဆွိုက်သွုပ်အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻလဲင်ႏ{{{last_contact}}}
ထူႏဆွုမ်ႏသား{{{recovery_by}}}
ထူႏဆွုမ်ႏနီꩻ{{{recovery_date}}}
အခိန်ႏလို့{{{decay_date}}}
လင်ꩻချာနီꩻ{{{landing_date}}}
လင်ꩻချာခင်ႏလမ်း{{{landing_site}}}
တဖူꩻပတ် ပါရာမီတာဖုံႏ
ယီးနယ်စနိစ်{{{orbit_reference}}}
အစွိုꩻဗူႏ{{{orbit_regime}}}
လောင်စီစျု{{{orbit_longitude}}}
ပတ်လမ်းထွင်းကြောင်း{{{orbit_slot}}}
ဆီမီးမေဂျာ ဝင်ရိုး{{{orbit_semimajor}}}
တဖူꩻပတ်တဝွုန်ꩻ{{{orbit_eccentricity}}}
Peri{{{apsis}}}{{{orbit_periapsis}}}
Apo{{{apsis}}}{{{orbit_apoapsis}}}
ဖွိုႏလင်ꩻ{{{orbit_inclination}}}
ကာႏလ{{{orbit_period}}}
အလင်ꩻလော်တီစျု{{{orbit_RAAN}}}
Argument of peri{{{apsis}}}{{{orbit_arg_periapsis}}}
ကိန်းသေ ပုံမမှန်မှု{{{orbit_mean_anomaly}}}
ကိန်းသေ အရွေ့{{{orbit_mean_motion}}}
အငဝ်းလဝ်းခိန်ႏညဆွာꩻ{{{orbit_repeat}}}
အယွိုက်ꩻအမွိုင်{{{orbit_velocity}}}
Epoch{{{orbit_epoch}}}
အပြောင်ꩻအလုဲင်ႏနံႏပါတ်{{{orbit_rev_number}}}
{{{interplanetary}}}
{{{docking}}}
အလေꩻခိဉ်ႏ
{{{payload_items}}}
ပေႏတန်{{{cargo_mass}}}
တေက်ꩻနျꩻအာႏ{{{cargo_mass_press}}}
တေက်ꩻနျꩻအာႏအဲဉ်ထဝ်း{{{cargo_mass_unpress}}}
မေႏဆာႏ{{{cargo_mass_fuel}}}
ဓာတ်လူး{{{cargo_mass_gas}}}
ထီ{{{cargo_mass_water}}}
အထျꩻ တယ်လီသကုပ်
အမိဉ်ꩻ{{{telescope_name}}}
အမျိုꩻအသာꩻ{{{telescope_type}}}
အထာႏဝ{{{telescope_diameter}}}
ဖိုကယ် အနားဆွာꩻ{{{telescope_focal_length}}}
စုဆောင်း ဧရိယာ{{{telescope_area}}}
လဲင်ꩻအနားဆွာꩻ{{{telescope_wavelength}}}
အထီအသွီႏ{{{telescope_resolution}}}
ဆွိုက်သွုပ်ရေꩻဖုံႏ
Band{{{trans_band}}}
ကြိမ်နှုန်း{{{trans_frequency}}}
Bandwidth{{{trans_bandwidth}}}
အာႏရဲင်ꩻ{{{trans_capacity}}}
လွှမ်းခြုံ ဧရိယာ{{{trans_coverage}}}
TWTA ပါဝါ{{{trans_TWTA}}}
EIRP{{{trans_EIRP}}}
HPBW{{{trans_HPBW}}}
ကိရိယာများ
{{{instruments}}}
[[ဖုဲင်:{{{insignia}}}|{{{insignia_size}}}|alt={{{insignia_alt}}}|upright=0.82|{{{insignia_alt}}}]]
{{{insignia_caption}}}

[[ဖုဲင်:{{{crew_photo}}}|{{{crew_photo_size}}}|alt={{{crew_photo_alt}}}|{{{crew_photo_alt}}}]]
{{{crew_photo_caption}}}


← {{{previous_mission}}} {{{next_mission}}} →