တမ်းပလေက်:Namespaces

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အကျောင်ꩻခရာႏ ယီးနယ်အမိဉ်ꩻလိတ်ဖြုံႏဖုံႏ အိုင်ကိုမ်ချက် လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ ယီးနယ်အမိဉ်ꩻဖုံႏ
(ဗဟိုႏ/ရောမ်ဖြုဲင်ꩻ) အိုင်ကိုမ်ချက်
ကေားသုင်ꩻသား ကေားသုင်ꩻသား အိုင်ကိုမ်ချက်
ဝီခီပီးဒီးယား ဝီခီပီးဒီးယား အိုင်ကိုမ်ချက်
ဖုဲင် ဖုဲင် အိုင်ကိုမ်ချက်
မီဒီယာဝီခီ မီဒီယာဝီခီ အိုင်ကိုမ်ချက်
၁၀ တမ်းပလေက် တမ်းပလိတ် အိုင်ကိုမ်ချက် ၁၁
၁၂ စွဲးကမ်းကို စွဲးကမ်းကို အိုင်ကိုမ်ချက် ၁၃
၁၄ ကဏ္ဍ ကဏ္ဍ အိုင်ကိုမ်ချက် ၁၅
၁၀၀ မုဒ်ငွါ မုဒ်ငွါ အိုင်ကိုမ်ချက် ၁၀၁
၁၁၈ လိတ်မူကျမ်ꩻ လိတ်မူကျမ်ꩻ အိုင်ကိုမ်ချက် ၁၁၉
၇၁၀ TimedText TimedText အိုင်ကိုမ်ချက် ၇၁၁
၈၂၈ မော်ဂျူး မော်ဂျူး အိုင်ကိုမ်ချက် ၈၂၉
ရဲးထွော့ခါꩻထာꩻဖုံႏ
၂၃၀၀ ကိရိယာႏပေႏ ကိရိယာႏပေႏ အိုင်ကိုမ်ချက် ၂၃၀၁
၂၃၀၂ ကိရိယာႏပေႏ အဓိပ္ပာယ်ႏ အခြွိုင်းကိရိယာႏပေႏ အဓိပ္ပာယ်ႏ အိုင်ကိုမ်ချက် ၂၃၀၃
-၁ တဲးဝါး
-၂ မီဒီယာ