တမ်းပလေက်:Stub documentation

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

တမ်းပလေက်ယိုနဝ်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဒွောင်ႏပွုံႏစံႏ (stub template) တမ်းပလေက်တဗာႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ တမ်းပလေက်ဖုံႏသူꩻခရာႏ ဖြေႏသျင်ꩻချက်အအဲဉ်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလ့နဝ်ꩻအတွိုင်ꩻသွူ။ အခရာႏစဲင်းတာႏ နွို့ထွားသွော့ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဒွောင်ႏဖုံႏ ကိုသြ။

ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဒွောင်ႏနဝ်ꩻ တမုဲင်ꩻ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဒွောင်ႏကရိုꩻနဝ်ꩻ လိတ်ရဲဉ်ႏပါဆေ့ꩻထွူတကာႏတဝ်း အခရာႏလဲ့ အဗွေတဗာႏ တမာꩻဖေႏနွောင်ꩻတဝ်းတဲင် ဟဲ့ꩻထွိုက်ပါသင်ꩻတဝ်း ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻ တပုဒ်ကိုနဝ်ꩻသွူ။

ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဒွောင်ႏနဝ်ꩻ တဲမ်းမုဲင်နုဲင်းမုဲင်ꩻ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  • မိဉ်ႏထွာနွောင်ꩻနဝ်ꩻ နီကတဲမ်းဒါႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဒွောင်ႏယို သွုံꩻအီ သင်ꩻဒါႏတွမ်ႏရောမ်ဖြုဲင်ꩻဒွောင်ႏ တမ်းပလေက်တဲင် တဲမ်းမုဲင်သွော့။ စာႏရင်ꩻအဗွေစွုမ်ႏတာႏ ဆုဲင်ꩻပအိုဝ်ႏဝီခီ မိဉ်ႏထင်ႏထိုလွိုင်ႏကွိုန်ꩻလွဉ်ခါ en:Wikipedia:WikiProject Stub sorting/Stub types ကိုနဝ်ꩻ စီႏစဲဉ်ႏ စီႏမံႏကိန်ꩻ ပရောစဲစ်တဗာႏအနေႏတာႏဒျာႏသွူ။
  • ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဒွောင်ႏတမ်းပလေက်ဖုံႏယို မိဉ်ႏအဝ်ႏလိုႏနဝ်ꩻ ထူႏသွုံꩻနွောင်ꩻဒျာႏ နီဗာႏမာꩻကီလဲ့ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဒွောင်ႏ တမ်းပလေက်ယို ဟဝ်သွုံꩻလွိုသင်ꩻတဝ်း လစ်ꩻဗာႏမာꩻကီနဝ်ꩻသွူ။
  • ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဒွောင်ႏတမ်းပလေက် “ဆွိုက်လိဉ့်အထန်ႏဖုံႏ”၊ လွေꩻထွားချာငါ ဖေႏကယိုꩻ စွဲးကမ်းဒါႏ navigation တမ်းပလေက်ဖုံႏ၊ အစွိုးအမျိုꩻ (category)၊ အမုဲင် (tag) ဖုံႏ စတဲင် ကားကအဝ်ႏထွူမꩻ သော့ꩻသွော့ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ ကိုနဝ်ꩻသြ။ တမ်းပလေက်ကို သော့ꩻဒါႏထွုံꩻစံႏအတွိုင်ꩻ တဲမ်းသော့ꩻသွော့ တွန့်ကွင်းနီဗာႏခါႏ {{stub}} နုဲင်းနဝ်ꩻသြ။

လွူꩻထွားထဲင်းအသွုပ်တာႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မိဉ်ႏမဲဉ်လွူꩻထွားသွုပ်ဒါႏ အကျောင်ꩻခရာႏယိုတာႏ ထွားသွော့လ့ယိုသြ:

  • en:Wikipedia:Stub
  • en:Wikipedia:WikiProject Stub sorting (ပအိုဝ်ႏဝီခီကိုနဝ်ꩻ ပရောစဲစ်ယို အဝ်ႏတဝ်းဒွိုန်း/အဝ်ႏခရာႏလဲ့လိုႏတဝ်းဒွိုန်း။ အွဉ်ႏထွော့ခါꩻ ဆုဲင်ꩻအီႏမာꩻဗာႏ ထာꩻမာꩻတဗာႏအနေႏနဝ်ꩻသွူ။)

ဆုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏဝီခီကို ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏအာလွဉ်တဲင် ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဒွောင်ႏ အစွိုးအမျိုꩻလဲ့ အီႏစွုမ်ႏအာလွဉ်နဝ်ꩻသွူ။ ဆုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဒွောင်ႏတမ်းပလေက်တသာဖုံႏတွမ်ႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဒွောင်ႏ အစွိုးအမျိုꩻတသာဖုံႏယို နီနမ်းတဖြာꩻသဖော်ꩻအနေႏ ဟဝ်ဖန်ဆင်ꩻတဝ်းသွူ။ ဒင်ႏသွင်ꩻသော့ꩻ en:Wikipedia:WikiProject Stub sorting/Proposals ကိုထွူ မိဉ်ႏလꩻလဲဉ်း လိုꩻအာအမျာꩻသဖော်ꩻတူႏဗိုန်ချက်မꩻ ဟဝ်ဖန်ဆင်ꩻသွူသြ။ နေးနဝ်ꩻမꩻ ပအိုဝ်ႏဝီခီတဗာႏလွုမ်းကိုအဝ်ႏဒါႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဒွောင်ႏ အစွိုးအမျိုꩻတွမ်ႏ တမ်းပလေက်ဖုံႏ အီႏအဝ်ႏတဲပ်တဲ့ သိမ်ꩻထူႏနွောင်ꩻဖေႏထွူခါ ထာꩻသျုတ်တရေင်တွမ်ႏ ပျသာႏနာႏလဲ့ ဆေ့ꩻအီနဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းယိုခါ ပအိုဝ်ႏဝီခီ အာႏအဝ်ႏပေႏခိန်ႏကျာꩻ လိုꩻလင် ကဖန်ဆင်ꩻခါဒါႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဒွောင်ႏ (stub) ဖုံႏ၊ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဒွောင်ႏအစွိုးအမျိုꩻ (stub category) ဖုံႏ၊ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဒွောင်ႏ တမ်းပလေက် (stub template) ဖုံႏယို ခလားကခြုဲင်းလုဲင်ႏထိုꩻခိန်ႏ အဝ်ႏလိုႏအုံကွံဒေါ့ꩻရီရီး အမျာꩻလိုꩻအာဖုံႏသွူသြ။