တရာꩻထူႏချာꩻကွာႏပွုံႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ဥပါလိသုတ် (တိတ္ထိတက္ကတွဉ်ꩻတရာꩻတွမ်ႏ နီဗွေႏဘုရာꩻတရာꩻ ထူꩻချာꩻကွာႏပွုံႏ)" အွိုးခꩻတလဲင်ႏ- နီဗွေႏဘုရာꩻအဝ်ႏအုံ ဝေင်ꩻနာဠန္ဒ၊ သဌေꩻပါဝါရိက တခေါ့ꩻဥယျာဉ်ႏခြံကို၊ အတွင်ꩻနဝ်ꩻခါ 'နာဋပိုခို နိဂဏ္ဌ'နဝ်ꩻ တွမ်ႏအပရိသတ်ပေါင်ꩻအာ အဝ်ႏအုံ 'ဝေင်ꩻနာဠန္ဒ'ကိုနောဝ်ꩻသွူ။ အတွင်ꩻနဝ်ꩻခါ- 'ဒီဃတပဿီနိဂဏ္ဌ'နဝ်ꩻ တွုံꩻသွမ်ꩻဝေင်ꩻနာဠန္ဒကိုထွူခါ သွုံꩻသွမ်ꩻယာထွူနဝ်ꩻ ဖျော်လွဉ်နီဗွေႏဘုရာꩻထျꩻ၊ တွမ်ႏနီဗွေႏဘုရာꩻ ဖြောင်းတောႏစွော့ꩻတက်၊ ဒေါ့ꩻငေါဝ်းနစ်သက်၊ ဖြောဝ်ႏငွါတောင်ꩻခရာႏထွူခါ အုံလင်ꩻခန်း ခင်ႏလမ်းဖွိုႏဖွိုႏကိုနောဝ်ꩻသွူ။ နီဗွေႏဘုရာꩻရီ ဒီဃတပဿီနုဲင်းယို- "တပဿီ- သီဆရာႏ နာဋပိုခိုနိဂဏ္ဌနဝ်ꩻ ကမာꩻအကုသိုလ်ႏခါ ကထွာအကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ အပညတ်ခါꩻ (အအွဉ်ႏထွော့ခါꩻ)ကံႏ ကားမုဲင်ꩻပါꩻဟောင်း"နီဗွေႏဘုရာꩻရီနုဲင်းနဝ်ꩻ။ "အာဝုသော ဂေါတမ-ဗွေႏပေႏဂေါတမ- နာဋပိုခိုနိဂဏ္ဌနဝ်ꩻ'န ခေါ ကမ္မံ ကမ္မန္တိ ပညာပေတုံ-အွဉ်ႏထွော့သတ်မတ်၊ ပညတ်တဝ်း ကံႏ-ကံႏ'နုဲင်းနဝ်ꩻ၊ 'ဒဏ္ဍံ ဒဏ္ဍန္တိ ခေါ ပညပေတုံ-အွဉ်ႏထွော့သတ်မတ်၊ ပညတ်ဒျာႏ တံႏ-တံႏ'နုဲင်းနောဝ်ꩻ"လောဝ်းချာဗွေႏဘုရာꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ "တပဿီဟွေး- နာဋပိုခိုနိဂဏ္ဌနဝ်ꩻ ကမာꩻအကုသိုလ်ႏခါ ကထွာအကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ အညတ်ခါꩻ'တံႏ'နဝ်ꩻ ကားမုဲင်ꩻပါꩻဟောင်း"ဗွေႏဘုရာꩻရီလောင်းယင်း ဝွေꩻငေါဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻ။ "အာဝုသော ဂေါတမ-ဗွေႏပေႏဂေါတမ- နာဋပိုခိုနိဂဏ္ဌနဝ်ꩻ အွဉ်ႏထွော့သတ်မတ်၊ အပညတ်ခါꩻ 'ကာယတံႏ၊ ဝစီꩻတံႏ၊ မနော်ꩻတံႏ'သွံပါꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ "တပဿီဟွေး- 'ကာယတံႏ'ကရိုꩻနဝ်ꩻ တပါꩻခေါ်ခေါ်ဒျာႏနဲ့၊ 'ဝစီꩻတံႏ'ကရိုꩻနဝ်ꩻ တပါꩻခေါ်ခေါ်ဒျာႏ၊ 'မနော်ꩻတံႏ'ကရိုꩻနဝ်ꩻ တပါꩻခေါ်ခေါ်ဒျာႏနဲ့" "အာဝုသော ဂေါတမ-ဗွေႏပေႏဂေါတမ- 'ကာယတံႏ'တပါꩻခေါ်ခေါ်ဒျာႏ၊ 'ဝစီꩻတံႏ'တပါꩻခေါ်ခေါ်ဒျာႏ၊ 'မနော်ꩻတံႏ'တပါꩻခေါ်ခေါ်ဒျာႏ" "တပဿီဟွေး-တံႏနဝ်ꩻသိုမ်ပါꩻ ခေါ်ခေါ်ပငါပရာꩻဒျာႏတဲင် ကမာꩻအကုသိုလ်ႏခါ ကထွာအကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ တံႏသိုမ်ပါꩻအကို တံႏအပါꩻမုဲင်ꩻ အပဲ့စ်တန်လဲဉ်းဝင်ꩻ၊ နာဋပိုခိုနိဂဏ္ဌ အွဉ်ႏထွော့သတ်မတ် ပညတ်ခါꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ" "အာဝုသော ဂေါတမ-ဗွေႏပေႏဂေါတမ- ကမာꩻအကုသိုလ်ႏခါ ကထွာအကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ တံႏသိုမ်ပါꩻအကို 'ကာယတံႏ'ယို အပဲ့စ်တန်လဲဉ်းဝင်ꩻ၊ နာဋပိုခိုနိဂဏ္ဌ အွဉ်ႏထွော့သတ်မတ် အပညတ်ခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ" "တပဿီဟွေး- 'ကာယတံႏ'နဝ်ꩻ အပဲစ်တန်လဲဉ်းဝင်ꩻ- မွေးဒျာႏနောႏ (မွေးဒျာႏ)၊ မွေးဒျာႏ-ကရို (မွေးဒျာႏ)၊ မွေးဒျာႏနဲ့ (မွေးဒျာႏ)။ 'အွို-မွေးသွူ၊ တောင်ꩻတောင်ꩻခါꩻ နာꩻငေါဝ်းနဝ်ꩻဟုဲင်း"နီဗွေႏဘုရာꩻသဲဉ်ꩻတဉ်ႏခါꩻ အငေါဝ်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နီဗွေႏဘုရာꩻ ကထွိုင်ႏရီဝွေꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် တပဿီ ရီချာနုဲင်းနုဲင်း နီဗွေႏဘုရာꩻနုဲင်းယို- "ဗွေႏပေႏဂေါတမ- မာꩻအကုသိုလ်ႏခါ ကထွာအကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ နာꩻအွဉ်ႏထွော့သတ်မတ် နာꩻပညတ်ခါꩻ တံႏကားမုဲင်ꩻပါꩻ"တပဿီရီ နီဗွေႏဘုရာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ နီဗွေႏဘုရာꩻရိုꩻ- "တပဿီ- ဘုရာꩻခွေယိုနဝ်ꩻ "န ခေါ ဒဏ္ဍံ ဒဏ္ဍန္တိ ပညပေတုံ-အွဉ်ႏထွော့သတ်မတ် ပညတ်တဝ်း-တံႏ-တံႏ'နုဲင်းနဝ်ꩻ၊ 'ကမ္မံ ကမ္မန္တိ ပညပေတုံ-ခွေအွဉ်ႏထွော့သတ်မတ် ပညတ်ဒျာႏ ကံႏ-ကံႏ'နုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏ" ဗွေႏဘုရာꩻ ဒေါ့ꩻချာနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ "ဗွေႏပေႏဂေါတမဟွေး- ကမာꩻအကုသိုလ်ႏခါ ကထွာအကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ နာꩻပညတ်ခါꩻ 'ကံႏ'ကားမုဲင်ꩻပါꩻဟောင်း"တပဿီ ရီလောင်းယင်း ဗွေႏဘုရာꩻငေါဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻ။ "တပဿီဟွေး- ခွေအွဉ်ႏထွော့သတ်မတ် ပညတ်ခါꩻ 'ကာယကံႏ၊ ဝစီꩻကံႏ၊ မနော်ꩻကံႏ'သိုမ်ပါꩻ"နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ "ဗွေႏပေႏဂေါတမဟွေး- 'ကာယကံႏ'ကရိုꩻနဝ်ꩻ တပါꩻခေါ်ခေါ်ဒျာႏနဲ့၊ 'ဝစီꩻကံႏ'ကရိုꩻနဝ်ꩻ တပါꩻခေါ်ခေါ်ဒျာႏနဲ့၊ 'မနော်ꩻကံႏ'ကရိုꩻနဝ်ꩻ တပါꩻခေါ်ခေါ်ဒျာႏနဲ့" "တပဿီဟွေး- 'ကာယကံႏ'တပါꩻခေါ်ခေါ်ဒျာႏ၊ 'ဝစီꩻကံႏ'တပါꩻခေါ်ခေါ်ဒျာႏ၊ 'မနော်ꩻကံႏ'တပါꩻခေါ်ခေါ်ဒျာႏ" "အာဝုသော ဂေါတမ- ကံႏနဝ်ꩻသိုမ်ပါꩻ ခေါ်ခေါ်ပငါပရာꩻဒျာႏတဲင် ကမာꩻအကုသိုလ်ႏခါ၊ ကထွာအကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ ကံႏသိုမ်ပါꩻအကို ကံႏအပါꩻမုဲင်ꩻ အပဲ့စ်တန်လဲဉ်းဝင်ꩻ၊ နာꩻအွဉ်ႏထွော့သတ်မတ် ပညတ်ခါꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ" "တပဿီဟွေး- ကလာꩻအကုသိုလ်ႏခါ ကထွာအကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ ကံႏသိုမ်ပါꩻအကို 'မနော်ꩻကံႏ'ယို အပဲစ်တန်လဲဉ်းဝင်ꩻ ခွေအွဉ်ႏထွော့သတ်မတ် ပညတ်ခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ" "အာဝုသော ဂေါတမ- 'မနော်ꩻကံႏ'နဝ်ꩻ အပဲစ်တန်လဲဉ်းဝင်ꩻ မွေးဒျာႏနောႏ (မွေးဒျာႏ)၊ မွေးဒျာႏကရို (မွေးဒျာႏ)၊ မွေးဒျာႏနဲ့ (မွေးဒျာႏ)၊ "အွို-မွေးသွူ၊ တောင်ꩻတောင်ꩻခါꩻ နာꩻငေါဝ်းနဝ်ꩻဟုဲင်း" တပဿီတဲ့ သဲဉ်ꩻတဉ်ႏခါꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻငေါဝ်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ဒီဃတပဿီနိဂဏ္ဌနဝ်ꩻ သဲဉ်ꩻတဉ်ႏခါꩻ ဗွေႏဘုရာꩻငေါဝ်းသိုမ်လဲင်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻထွူတဲင် ထွိုင်ႏထိုꩻခန်းဒျာႏ၊ လွေꩻထေ့တော ဝွေꩻဆရာႏ နာဋပိုခိုနိဏ္ဌထျꩻနောဝ်ꩻသွူ။ တပဿီကတွိုႏလွေꩻတွင်ꩻနဝ်ꩻ- နာဋပိုခိုနိဂဏ္ဌထျꩻနဝ်ꩻ သဌေꩻဥပါလိအွဉ်ငါ ပါတွမ်ႏ 'ဗာလကိနိယာ'ဒုံသားဖုံႏ အောဝ်ႏပြုံႏအဝ်ႏခြပ် ပရိသတ်အဝ်ႏအာတန်၊ နာဋပိုခိုနိဂဏ္ဌရီဆွုမ်ႏ တပဿီနုဲင်းယို- "တပဿီ- မွူးယာခိုႏတိန်ႏတိန်ႏတန်ယို နာꩻအဝ်ႏမုဲင်ꩻကိုလွဉ်ဟောင်း" "အဝ်ႏအွိုး ရဟန်ꩻဂေါတမထျꩻလွဉ်အော်" "နာꩻတွမ်ႏရဟန်ꩻဂေါတမနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻရီလူႏလုဲင်ႏဗာႏနေးလို့ဝင်ꩻ တရာꩻဟောင်း" "ဒေါ့ꩻရီလူႏလုဲင်ႏဗာႏအော်" "ဒေါ့ꩻရီလူႏလုဲင်ႏ တရာꩻအမျိုꩻမုဲင်ꩻ" "ခွေသွဉ်းရိုꩻ- နီဆရာႏ နာဋပိုခိုနိဂဏ္ဌ ပညတ်ခါꩻ 'ကာယတံႏ၊ ဝစီꩻတံႏ၊ မနော်ꩻတံႏ'သွံပါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ"အကျောင်ꩻ။ ရဟန်ꩻဂေါတမရီ- "ကမာꩻအကုသိုလ်ႏခါ ကထွာအကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ တံႏအပါꩻမုဲင်ꩻ အပဲ့စ်တန်လဲဉ်းဝင်ꩻဟောင်း"တဲ့။ "ခွေသွဉ်းရိုꩻ- 'ကာယတံႏ'အပဲစ်တန်လဲဉ်းဝင်ꩻ" ရဟန်ꩻဂေါတမနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻတဝ်း'တံႏ'၊ ဟဲ့ꩻဒျာႏ'ကံႏ'တဲ့၊ ကာယကံႏ၊ ဝစီꩻကံႏ၊ မနော်ꩻကံႏ၊ ပညတ်ခါꩻ ကံႏသိုမ်ပါꩻတဲ့၊ "ကမာꩻအကုသိုလ်ႏခါ ကထွာအကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ 'မနော်ꩻကံႏ'အပဲစ်တန်လဲဉ်းဝင်ꩻ-တဲ့၊ ရဟန်ꩻဂေါတမရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻအော်"၊ ဝွေꩻဒေါ့ꩻနယ်ချာလို့ ဝွေꩻတွမ်ႏဗွေႏဘုရာꩻ ကဒေါ့ꩻရီလို့ဝင်ꩻ အခရာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ "တပဿီဟွေး- ခွေတပဲ့ꩻနာꩻနဝ်ꩻ ယံမွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ နာꩻကဒေါ့ꩻနဝ်ꩻ နီပညတ်ခါꩻ-တံႏ၊ ထွုံꩻစံႏအတွိုင်ꩻဒျာႏ၊ နာꩻသျင်ꩻနယ်နွောင်ꩻစွဉ်ႏ ရဟန်ꩻဂေါတမနုဲင်းနဝ်ꩻ နာꩻကျမွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ ကာယတံႏနဝ်ꩻမꩻ အပဲစ်အတန်သွတ်ꩻ၊ မဉ်ႏထောက်တွမ်ႏ ကာယတံႏအပဲစ်အတန်သွတ်ꩻနဝ်ꩻ မနော်ꩻတံႏ အပဲစ်နဝ်ꩻ တတွာကဲမုဲင်ꩻ၊ ပေႏပေႏလွုမ်ꩻသနယ်။ "ကမာꩻအကုသိုလ်ႏခါ ကထွာအကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ ကာယတံႏနဝ်ꩻ ထွာအပဲ့စ်အတန်သွတ်ꩻ၊ ဝစီꩻတံႏတွမ်ႏ မနော်ꩻတံႏနဝ်ꩻ အပဲစ်တတန်ငါႏတဝ်း နုဲင်း(ကာယတံႏ)နဝ်ꩻ"နာဋပိုခို နိဂဏ္ဌအံႏဖြာႏအတပဲ့ꩻတပဿီ၊ ထောက်ခံႏ အတပဲ့ꩻငေါဝ်း ကလောဝ်းဗွေႏဘုရာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏနဝ်ꩻတွော့ꩻ- သဌေꩻဥပါလိ လောဝ်းသော့ꩻနုဲင်းယို "ဩဗွေႏ- နီဗွေႏရိုꩻ တပဿီနဝ်ꩻ ယံငါႏကျငါႏ၊ သျင်ꩻနယနွောင်ꩻစွဉ်ႏဒျာႏ ရဟန်ꩻဂေါတမ-တဲ့ ခွေသွဉ်းတဲ့ အီႏလွေꩻဒေါ့ꩻရီ ရဟန်ꩻဂေါတမ၊ ကာယတံႏ အပဲစ်အတန်သွတ်ꩻ၊ မဉ်ႏထောက်တွမ်ႏ ကာယတံႏနဝ်ꩻ ဝစီꩻတံႏတွမ်ႏ မနော်ꩻတံႏနဝ်ꩻ အပဲစ်တတန်တဝ်းအကျောင်ꩻ ခွေသွဉ်းတဲ့ အီႏလွေꩻထေင် ရဟန်ꩻဂေါတမဗွေႏအော်" "သဌေꩻဥပါလိ- လွေꩻဟုဲင်း-လွေꩻဟုဲင်း၊ လွေꩻထေင် ရဟန်ꩻဂေါတမသူꩻဟုဲင်း"၊ နာဋပိုခိုနိဂဏ္ဌ ဖေႏအာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ တပဿီနဝ်ꩻ သဘော်ꩻတူႏတဝ်း၊ လောဝ်းအဆရာႏနုဲင်းယို- "ဩဆရာႏဗွေႏ- သဌေꩻဥပါလိ လွေꩻထေင်ဂေါတမနဝ်ꩻ ခွေသွဉ်းနစ်သက်တဝ်းအော်၊ ရဟန်ꩻဂေါတမသူꩻနဝ်ꩻ အလဲဉ်ပါꩻဒါႏတန်၊ အဒေါ့ꩻထာꩻနွို့နားတန်၊ ဝွေꩻကဒေါ့ꩻအတွိုင်ꩻ ပါꩻသꩻပါထိုꩻစွဉ်ႏ၊ မဲ့ꩻဥပါလိပါထိုꩻ၊ မဲ့ꩻထွာထိုꩻ ရဟန်ꩻဂေါတမတပဲ့ꩻသနယ်" "တပဿီဟွေး- နာꩻနန်းမွုန်း၊ မဲ့ꩻဂေါတမနဝ်ꩻ ထွာဗာႏဗာႏ တကာႏဥပါလိ တပဲ့ꩻသနယ်" "တမွေးတဝ်းဗွေႏ- နီဗွေႏတဒေါ့ꩻရီဖိုတဝ်း ရဟန်ꩻဂေါတမတဲင် ထင်းဖွီရဟန်ꩻဂေါတမ၊ ခွေသွဉ်းနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻရီဖိုတွော့ꩻ သေဗာႏဂါတမ ထာꩻဒေါ့ꩻယံခရာႏ၊ ဥပါလိနဝ်ꩻ မဲ့ꩻထွာထို ရဟန်ꩻဂေါတမတကာႏကွေးဗွေႏ" "တပဿီ- နာꩻဒေါ့ꩻအာအီမွုန်းဒွုမ်ထာꩻနဝ်ꩻ၊ မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတဲ့ယဝ်း ဥပါလိတထွာနွောင်ꩻတဝ်း ဂေါတမတကာႏ" တပဿီရဲကန်ႏကွက် ပဉ်သိုမ်လဲင်ႏတရေꩻရေꩻတဲ့ အဆရာႏတနာႏတဝ်း အတပဲ့ꩻတပဿီငေါဝ်း၊ ထွဉ်ႏလွေꩻတိတ်ꩻတိက်ꩻဒျာႏ အတကာႏဥပါလိနဝ်ꩻတဲင် သဌေꩻဥပါလိတဲ့ (မဉ်လွေꩻတေ့ꩻဒျာႏရင်ꩻတွော့ꩻ) လွေꩻထေ့မွေးစွဉ်ႏဒျာႏ နီဗွေႏဘုရာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ သဌေꩻဥပါလိ ကထင်ႏတွိုႏလွေꩻ ဗွေႏဘုရာꩻထျꩻတဲင် ဝုဲင်ႏရိုႏသေႏ၊ ဗွေႏဘုရာꩻထွူခါ ရီပါနုဲင်းယို- "ဩဗွေႏ- ဒီဃတပသီနိဂဏ္ဌ ဖျော်လွဉ်နေႏယိုကိုဟောင်းအော်" "ဖျော်လွဉ်" "တွမ်ႏတပဿီနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻရီဗာႏနေႏလို့ဝင်ꩻဟောင်းအော်" "ဒေါ့ꩻရီဗာႏ" "ဒေါ့ꩻထမုဲင်ꩻခရာႏဖုံႏအော်" ဗွေႏဘုရာꩻခြုဲင်းနယ်လို့ချာ ကဒေါ့ꩻရီဝင်ꩻ အခရာႏဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ "ဩဗွေႏ- တပဿီကဒေါ့ꩻနဝ်ꩻမွေး၊ ခွေသွဉ်းတဲ့ ထောက်ခံႏဒျာႏ၊ မာꩻအကုသိုလ်ႏခါ ကထွာအကုသိုလ်ႏနောဝ်ꩻ ကာယတံႏနဝ်ꩻ အပဲ့စ်တန်သွတ်ꩻ၊ မဉ်ႏထောက်တွမ်ႏ အပဲစ်အတန်သွတ်ꩻသွတ်ꩻ ကာယတံႏယိုနဝ်ꩻ ဝစီꩻတံႏတဲ့နဝ်ꩻ မနော်ꩻတံႏတဲ့နဝ်ꩻ အပဲစ်ပေႏပေႏလွုမ်ꩻ"သဌေꩻဥပါလိနဝ်ꩻ ထွာတက္ကတွဉ်ꩻတကာႏတဲင် ထောက်ခံႏဒျာႏ အဆရာႏဝါႏဒ နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ "သဌေꩻဥပါလိ- နာꩻမဉ်ႏအံႏဗွုန်ႏသစ္စာႏ-မဉ်ႏခံႏအုံ အမွေးအမဲဉ်ႏဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ ဗွေႏဘုရာꩻတွမ်ႏနာꩻ ဆွေꩻနွေꩻလို့ဝင်ꩻတရာꩻ ထွာစွဉ်ႏသနယ်" "ဩဗွေႏ- ခွေသွဉ်းယိုနဝ်ꩻ မဉ်လꩻဒျာႏ ထာꩻမွေးထာꩻမဲဉ်ႏ၊ အံႏသစ္စာႏဗွုန်ႏဒျာႏ၊ အုံဒျာႏအမွေးအမဲဉ်ႏဖဲ့ꩻ၊ ဆွေꩻနွေꩻထွာထွာသွော့အော်" "တကာႏဥပါလိ- နိဂဏ္ဌတဖြာꩻနဝ်ꩻ ထာꩻဆာနိစ္စက်၊ ယူႏပက်မော့ꩻထာꩻဒုက္ခ၊ ဆာတဝ်မွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ ဝွေꩻနဝ်ꩻ ခံႏပယ်ႏထိုꩻထီခွꩻ-အံႏအွꩻဒျာႏထီလျားလွုမ်ꩻ၊ (ဝွေꩻထာꩻဆာနဝ်ꩻ မဉ်ႏအွꩻဗာႏထီခွꩻနဝ်ꩻ အီႏဟောဝ်ချာ၊ မဉ်ႏအွꩻဗာႏတောဝ်း ထီခွꩻနဝ်ꩻ အီႏသီ၊ ဝွေꩻမဉ်သီတဝ်းထာꩻ၊ မဉ်အွꩻမွေးစွဉ်ႏထီခွꩻ၊ အဆရာႏသမ်းဖေႏအွꩻတဝ်း) အွꩻဗာႏတောဝ်း ထီခွꩻတဲင် ဝွေꩻသီထိုꩻဗာႏမွေးစွဉ်ႏ၊ 'နိဂဏ္ဌ အွꩻဗာႏတဝ်းထီခွꩻတဲင် မဉ်ႏသီထိုꩻနဝ်ꩻ လွေꩻထွာထမုဲင်ꩻ'သီဆရာႏ ပညတ်ခါꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ" ဗွေႏဘုရာꩻရီနုဲင်းနေဝ်ꩻ။ "လွေꩻထွာ လူꩻသꩻစွယ်ꩻလံꩻ-တဲ့အော်" "ပေါႏသꩻစွယ်ꩻလံꩻ-ဟ မနော်ꩻကံႏဒျာႏနဝ်ꩻ၊ အမွေးအမဲဉ်ႏအတွိုင်ꩻ ဝွန်ႏခံႏဟုဲင်း" "ခွေသွဉ်းသꩻကိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏယွုမ်းဒျာႏနေက 'ကာယတံႏ'အပဲ့စ်တန်ဗွေႏအော်" "ပေါႏနောဝ်ꩻတဲ့ ရီထဲင်းတမျိုꩻယို၊ လွေꩻထာꩻ မဉ်ႏယမ်းသီဗာႏ သတ္တဝါႏအပေႏစား (ထွိုင်း/ဖီးအွာ) အပဲစ်တန်တဝ်းနဲ့" "စွော်စွော်ယမ်းသီမွေးတဝ်း၊ စေႏတနာႏပါတဝ်းတဲင် အပဲစ်တန်တဝ်းအော်" "စေႏတနာႏမဉ်ႏပါ (ယင်ဟန်ႏသားနဝ်ꩻ စွော်စွော်မာꩻသီနေး)နဝ်ꩻ အပဲစ်တန်တဝ်းနဲ့" "စေႏတနာႏမဉ်ႏပါ၊ မဉ်ႏစွော်စွော်မာꩻသီနေးတဲ အပဲ့စ်တန်အော်" "တကာႏငေါဝ်းနဝ်ꩻ ယူႏချာဟုဲင်း၊ စေႏတနာႏနဝ်ꩻ မနော်ꩻကံႏ မွေးတဝ်းနဲ့၊ မနော်ꩻကံႏနဝ်ꩻ အပဲစ်သံးတန်ဒျာႏအီ၊ ဝွန်ႏခံႏခန်း မနော်ꩻကံႏအပဲစ်တန်ဟုဲင်း" "ဝွန်ႏခံႏတလꩻတဝ်းဒွိုန်းဗွေႏ၊ ခွေသွဉ်းအဝ်ႏယွုမ်းနေက ကာယတံႏအပဲစ်တန်အော်" "ပေါႏနဝ်ꩻတဲ့ ရီထဲင်းယင်းတမျိုꩻယို ဝေင်ꩻနာဠန္ဒကို ကအဝ်ႏဒါႏ သတ္တဝါႏဖုံႏနဝ်ꩻ ဖေႏကသီဗာႏတလဲင်ႏချင်ꩻ တွမ်ႏနမ်းမာꩻသီ တလဲင်ႏချင်ꩻ လꩻနေဟောင်း" "လꩻတောဝ်းအော်" "ပါꩻရသေ့ꩻစခါတပါꩻနဝ်ꩻ သꩻလျားထာꩻ နေးတွမ်ႏတံꩻခိုꩻ မာꩻသီထိုꩻတလဲင်ႏချင်ꩻလꩻ"ကရိုꩻနောဝ်ꩻ ဟွူန်ဖိုနေဟောင်း၊ ယွုမ်းနေဟောင်း" "ဟွူန်ဖိုဒျာႏ၊ ယွုမ်းဒျာႏအော်" "တံꩻခိုꩻ-ကရိုꩻနဝ်ꩻ သꩻမာꩻထွာ၊ မနော်ꩻကံႏဒျာႏ၊ မာꩻသီတွမ်ႏနမ်း(ကာယကံႏ) တလဲင်ႏချင်ꩻလꩻတဝ်း၊ တွိုႏမာꩻသီတွမ်ႏတံꩻခိုꩻ (မနော်ꩻကံႏ)နဝ်ꩻ တလဲင်ႏချင်ꩻလꩻ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ မနော်ꩻကံႏနဝ်ꩻ အပဲ့စ်တန်မွေးတဝ်းနဲ့၊ ဝွန်ႏခံႏခန်း အမွေးအမဲဉ်ႏအတွိုင်ꩻနဝ်ꩻဟုဲင်း" တွိုႏနဝ်ꩻတွော့ꩻ- သဌေꩻကပါလိ ငပယွုမ်းစွဉ်ႏထာꩻ၊ လောဝ်းနီဗွေႏဘုရာꩻနုဲင်းယို- "ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- ဗွေႏဘုရာꩻ ကဒေါ့ꩻစစ တလဲင်ႏနဝ်ꩻကာႏ ခွေသွဉ်းယွုမ်းထွူလဲဉ်းဒျာႏ၊ မဉ်နာႏထဲင်းငါႏ နီဗွေႏဘုရာꩻတရာꩻတဲင် မာꩻနုဲင်းခန်း တယွုမ်းတဝ်းဒွိုန်းပွုံႏနုဲင်းနောဝ်ꩻဒျာႏ ဗွေႏအော်" ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- နီဗွေႏဘုရာꩻ တရာꩻတောႏနဝ်ꩻ နစ်သက်ခရာႏဟောဝ်ငါႏ ဗွေႏဩ၊ ဗွောင်ဖေႏသွဉ်းမဲ့နားတဲင် သꩻရေꩻငါႏ မရေႏမရာႏဗွေႏဩ၊ ကားယိုမာꩻငါ ခွေသွဉ်းယိုနဝ်ꩻ ဆယ်ꩻကပ်ဒျာႏဘုရာꩻ၊ ဆယ်ꩻကပ်ဒျာႏတရာꩻ၊ ဆယ်ꩻကပ်ဒျာႏသံဃာႏ၊ တသက်လိုမ်း ထွာဒျာႏဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ၊ ခွေသွဉ်းယိုနဝ်ꩻ မတ်ဒျာႏသွော့ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ ဥပါသကာႏတဖြာꩻ ဗွေႏဩ" နီဗွေႏဘုရာꩻရိုꩻ- "သဌေꩻဥပါလိ- ယူႏယွယွကဟုဲင်း၊ လိုꩻမဉ်ꩻကျောႏတဖြာꩻ၊ လိုꩻမဉ်ꩻတန်နုဲင်းနာꩻနဝ်ꩻ ယူႏချာယူႏငါ၊ ယူႏခူခူမꩻ ဟောဝ်ကွေး" "နီဗွေႏဘုရာꩻဒေါ့ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ယိန်းနစ်သက်စွဉ်ႏဗွေႏ၊ တိတ္ထိသီးနဝ်ꩻ ခွေသွဉ်းထင်ႏကိုꩻကွယ်ႏဝွေꩻသီးတဲင် 'သဌေꩻဥပါလိ-နဝ်ꩻ ထွာလဲဉ်းသွူနီတကာႏ'ကေႏညာႏနေးစွဉ်ႏ တဝေင်ꩻလိုမ်း၊ တွိုႏနီဗွေႏနဝ်ꩻ ထွဉ်ႏယူႏချာယူႏငါက၊ ယူႏခရာႏတလိုႏတဝ်းဒွုမ်ဗွေႏ၊ ခွေသွဉ်းကေႏညိုႏမွေးမွေးလဲဉ်း ရတနာႏသွံပါꩻဗွေႏအော်"။ "တကာႏဥပါလိဟွေး- တိတ္ထိတက္ကတွဉ်ꩻသီးဖုံႏနဝ်ꩻ အာႏကွိုꩻတကာႏဟ ဝွေꩻသီးတဲ့ ဖေႏကအံႏမမွုန်းထာꩻ၊ ဝွေꩻသီးတာႏတဲ့ လူႏစွစွူဒျာႏနော" "ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- တွိုႏခွေသွဉ်းကဟွူန် ပွိုင်းလဲင်ႏနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻရိုꩻ'ရဟန်ꩻဂေါတမနဝ်ꩻ ထွဉ်ႏလူႏဒျာႏ ဝွေꩻတာႏလွုမ်ꩻ၊ လူႏလိုꩻလင်နဝ်ꩻ ဝွေꩻကျွိုက်တဝ်း၊ ဖေႏလူႏတဝ်း'အဝ်ႏဟွူန်ငေါဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻဗွေႏ၊ ကထင်ႏတွိုႏအမွေး (ဘုရာꩻငေါဝ်းမွေးမွေး)ယိုနဝ်ꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻတမွေးတဝ်း၊ ဗွေႏဘုရာꩻထဉ်ႏလူႏပါထဲင်းဝွေꩻသီး၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ခွေသွဉ်းသꩻယိုခါခါနဝ်ꩻ ယိန်းနစ်သက်သက်စွဉ်ႏနီဗွေႏ၊ ယိင်းကေႏညိုႏညိုႏစွဉ်ႏ နီဗွေႏ ဗွေႏဩ။ သဌေꩻဥပါလိနဝ်ꩻ ချꩻသွူန်ႏချꩻသꩻ ယွုမ်းမွေးယွုမ်းမုဲင်းလဲဉ်း ရတနာႏသွံပါꩻတဲင် နီဗွေႏဘုရာꩻဟော်ꩻဖေႏ တရာꩻဆဲင်ႏရာꩻ ဒါႏန၊ တရာꩻဆဲင်ႏရာꩻ သီႏလ၊ တရာꩻဆဲင်ႏရာꩻ လူꩻခမ်း၊ တရာꩻဆဲင်ႏရာꩻ ကာႏမဂွုဏ်ႏအပဲ့စ်၊ ကာႏမဂွုဏ်ႏယွုတ်ညမ်းပွုံႏ၊ တရာꩻလွစ်ထန်ႏထိုꩻ ကာမဂွုဏ်ႏ၊ လွစ်ထန်ႏထိုꩻလꩻ ကာႏမဂွုဏ်ႏအကျိုꩻ-စတဲင်နုဲင်းနောဝ်ꩻတွော့ꩻ သဌေꩻဥပါလိ(သꩻသူꩻ)နဝ်ꩻ ကရဲခါꩻဒါႏမဂ်၊ ကပက်ထိုꩻဒါႏဖိုလ်ႏ နီဝရဏတရာꩻသိုႏဖုံႏ စင်ကြောင်းထိုꩻလဲဉ်းနဝ်ꩻမꩻ ဟော်ꩻသွုပ်ဖေႏ နမ်းခန္ဓာႏယို ထွာ'ဒုက္ခသစ္စာႏ'၊ ကယပ်ꩻဒုက္ခဗာႏအကျောင်ꩻတရာꩻ 'သမုဒယသစ္စာႏ'၊ ရုပ်နာမ်ႏသင်္ခါႏရ ဒုက္ခကဖေ့ငီမ်ꩻထိုꩻ 'နိရောဓသစ္စာႏ'၊ ကတွိုႏအီနိဗ္ဗာန်ႏ မဂ္ဂင်ႏသွစ်ꩻပါꩻ 'မဂ္ဂသစ္စာႏ'၊ သစ္စာႏလစ်ꩻပါꩻ တရာꩻထင်ႏသွတ်ꩻတဲင် သဌေꩻဥပါလိနဝ်ꩻ လꩻစွဉ်ႏတမဂ်တဖိုလ်ႏ၊ ထွာစွဉ်ႏ 'သောႏတာႏပန်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ'နောဝ်ꩻသွူ။ နာႏတရာꩻထွူခါ- ထွာသောႏတာႏပန်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏထွူနဝ်ꩻ ထာꩻယူႏမာႏ 'ဒိဋ္ဌိ'တဲ့ အဲဉ်ထောဝ်းဒွုမ်၊ ထာꩻယူႏမာႏသံသယ ရတနာႏသိုမ်ပါꩻလောင်း 'ဝိစိကိစ္ဆာႏ'တဲ့ အဲဉ်ထောဝ်းဒွုမ်၊ လွစ်လꩻလဲဉ်း 'ငါးရုဲင်ꩻ၊ တိရစ္ဆာန်ႏ၊ ပိတ္တာႏ၊ အသူရကယ်ႏ'အပါယ်ႏလစ်ꩻခမ်း၊ ကွိုင်ႏတန်ႏမွေးမုဲင်းလဲဉ်း မရေႏမရာႏ၊ 'ကလွဉ်ခါနဝ်ꩻ ရေႏပျဿနာႏ၊ ကထွိုင်ႏသဲင်ꩻချာနဝ်ꩻ လꩻသဲင်ꩻတောစွဉ်ႏဒျာႏ ထာꩻချမ်ꩻသာႏ'နောဝ်ꩻသွူ။ ကထင်ႏတွိုႏသဲင်ꩻ အလမ်းနဝ်ꩻ- သဌေꩻဥပါလိ ဒေါ့ꩻဖေႏအလိုꩻ ပွေါတခါꩻသားနုဲင်းယို- "ယို ပါꩻနဝ်ꩻ- တဲႏဟန်ႏနီꩻမာꩻငါ နိဂဏ္ဌအခိုတဲ့နဝ်ꩻ၊ နိဂဏ္ဌအမူႏတဲ့နဝ်ꩻ ဖေႏနွို့မွုန်းဒွုမ် လမ်းကိုယိုနော၊ ပွိုးထမုဲင်ꩻ ဖေႏနွို့တဝ်းနီ အမဉ်ႏရီနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻနုဲင်းယိုနော- 'နီသဌေꩻဥပါလိနဝ်ꩻ ကိုꩻကွယ်ႏတဝ်းဒွုမ် နိဂဏ္ဌ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ နိဂဏ္ဌမူႏ-နိဂဏ္ဌခို နွို့လမ်းကိုလꩻတဝ်း၊ ထွိုင်ꩻခါꩻလဲဉ်းတခါꩻ၊ နီသဌေꩻကိုꩻကွယ်ႏလွေꩻလဲဉ်း ရတနာႏသွံပါꩻ၊ ထွာလဲဉ်းဗုဒ္ဓဘာႏသာႏတကာႏ၊ တခါꩻနဝ်ꩻ ဗွောင်ဖေႏတောဒျာႏ သံဃာႏတာႏ၊ ကားယိုမာꩻငါနဝ်ꩻ ရဟန်ꩻမူႏ-ရဟန်ꩻခို နွို့လမ်းကိုလꩻဒျာႏ၊ သီတာႏနဝ်ꩻ လွဉ်လောင်ꩻတွိုႏဒျာႏယိုကို၊ မီႏမဉ်လꩻသွမ်ꩻတဲ့ အုံပွေါဆောင်းယိုကိုဟုဲင်း'ဒေါ့ꩻရုဲင်းရုဲင်းသွော့ နုဲင်းနဝ်ꩻနော" "မွေးသွူ၊ မဲ့ꩻဒေါ့ꩻရုဲင်းရုဲင်းဒျာႏ ဆရာႏသဌေꩻအော်"အလိုꩻပွေါတခါꩻသားနဝ်ꩻတဲ့ ထောက်ခံႏစွဉ်ႏဒျာႏ အဆရာႏသဌေꩻငေါဝ်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ 'သဌေꩻဥပါလိနဝ်ꩻ နွို့လဲဉ်းဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ၊ ထွာလဲဉ်းရဟန်ꩻဂေါတမတကာႏ-တဲ့' သတင်ꩻယိုနောဝ်ꩻ တလဲင်ႏချင်ꩻ စွစ်ꩻတိုးတား၊ ဟွူန်တွိုႏပါစွဉ်ႏ ဒီဃတပဿီနိဂဏ္ဌနား (ဝွေꩻသꩻလျားတေ့ꩻစွဉ်ႏ အဆရာႏ)၊ ဝွေꩻလွေꩻထေ့စွဉ်ႏ အဆရာႏထျꩻ တလဲင်ႏချင်ꩻ- "ဆရာႏ နာဋပုတ္တနိဂဏ္ဌဟွေး- 'ဥပါလိနဝ်ꩻ ထွာမွေးလဲဉ်း ရဟန်ꩻဂေါတမတပဲ့ꩻ-တဲ့' နီဗွေႏဟွူန်တဝ်းနဲ့" "တမွေးနွောင်ꩻတဝ်းနယ်ႏ တပဿီ" "မဉ်ႏတမွေးတဝ်းဟ သတင်ꩻနဝ်ꩻ အမျိုꩻကျောႏလွင်ꩻနုဲင်းယိုနဲ့ဗွေႏ" "တပဿီ- နီထေင်လို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻ တထွူတဝ်း၊ မွေး-တမွေးတဝ်း ဖေႏကသေ၊ နာꩻနမ်း လွေꩻစွဉ်ႏဥပါလိလမ်း၊ လွေꩻရီတွိုႏစွဉ်ႏ ဥပါလိနမ်းသူꩻဟုဲင်း"အဆရာႏထွဉ်ႏလွေꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ဒီဃတပဿီနိဂဏ္ဌတဲ့ အဆရာႏကထွဉ်ႏအတွိုင်ꩻ နက်လွေꩻစွဉ်ႏ သဌေꩻဥပါလိလမ်း တလဲင်ႏချင်ꩻ၊ ကထွိုင်ႏတွိုႏလွေꩻ လမ်းငါတွော့ꩻ ပွေါတခါꩻသား ဒေါ့ꩻဆွုမ်ႏနုဲင်းယို- "ဟွေး-ဗွေႏ၊ ယိုယို နွို့လမ်းကိုလꩻတဝ်း၊ အုံထွိုင်ႏဗော့ꩻနဝ်ꩻကိုဟုဲင်း" "မာꩻထမုဲင်ꩻခရာႏ၊ ခွေယို နွို့လမ်းကို မလꩻတဝ်းတွိုး၊ ပွိုးထမုဲင်ꩻဟောင်း" ဒီဃတပဿီရီနုဲင်းနဝ်ꩻ။ "နီသဌေꩻဥပါလိနဝ်ꩻ ထွာလဲဉ်းဗွေႏဘုရာꩻတကာႏ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ နိဂဏ္ဌမူႏ-နိဂဏ္ဌခို နွို့လမ်းကိုလꩻတဝ်း၊ ထွိုင်ꩻခါꩻလဲဉ်းတခါꩻ၊ တခါꩻနဝ်ꩻ ဗွောင်ဖေႏတောဒျာႏ သံဃာႏတာႏ၊ ကားယိုမာꩻငါ လမ်းကိုယိုနဝ်ꩻ နွို့လꩻဒျာႏ ရဟန်ꩻမူႏ-ရဟန်ꩻခို (ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ) ဒါႏယကာႏမူႏခိုဖုံႏလွုမ်ꩻ၊ မီႏမဲဉ်လꩻသွမ်ꩻတဲ့ အုံပွေါဆောင်းယိုကိုဟုဲင်း၊ မဲ့ꩻလွဉ်လောင်ꩻတွိုႏဒျာႏယိုကို"ပွေါတခါꩻသား ဒေါ့ꩻဆွုမ်ႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ဒီဃတပဿီရိုꩻ- "ပွေါတခါꩻသားဟွေး- ခွေမဉ်လꩻသွမ်ꩻတမွေးတဝ်း" ဒေါ့ꩻငေါဝ်းနဝ်ꩻလူမ်ꩻ၊ ခွယ်ချာသဲင်ꩻထိုꩻခန်းဒျာႏ အဆရာႏထျꩻ၊ တွိုႏအဆရာႏထျꩻတွော့ꩻ ဒေါ့ꩻနုဲင်းယို- "ဆရာႏ- နီတကာႏ သဌေꩻဥပါလိနဝ်ꩻ ထွာမွေးထိုꩻလဲဉ်း ရဟန်ꩻဂေါတမတကာႏ၊ အွိုးအစကာႏ ခွေသွဉ်းရိုꩻ'ဥပါလိလွေꩻထေ့ ဂေါတမထျꩻနဝ်ꩻ ခွေသွဉ်းနစ်သက်တဝ်း၊ မဲ့ꩻထွာထိုꩻ ဂေါတမတကာႏ'ခွေသွဉ်းအဝ်ႏရိုꩻသွူနုဲင်းနဝ်ꩻတဲ့ နီဗွေႏနာႏတဝ်း" "တပဿီ- နာꩻရီအဗွေႏနမ်း မွေးတဝ်းမတဝ်၊ ဥပါလိထွာထိုꩻ ဂေါတမလိုꩻနဝ်ꩻ ခွေတယွုမ်းတဝ်း" "ရီအနမ်းတလꩻတဝ်း၊ နွို့အလမ်းငါတဲ့ တလꩻတဝ်းဒွုမ်" "မွေးတဝ်းမတဝ် တပဿီ- နီအဝ်ႏနွို့သေႏသေႏ အလမ်းကိုမွော့နဲ၊ နွို့လဲင်ꩻတလꩻတဝ်းခန်းဒွုမ်တန်နဝ်ꩻ ခွေတယွုမ်းတဝ်း" "နီဗွေႏမဉ်ႏတယွုမ်းတဝ်းတဲ့ နီဗွေႏနမ်း လွေꩻဒျာႏဟုဲင်း" "အွို မွေးသွူ- ခွေနမ်းလွေꩻယို၊ ထွာနုဲင်းမုဲင်ꩻ" နာဋပိုခိုနိဂဏ္ဌ (နာဋပုတ္တနိဂဏ္ဌ)နဝ်ꩻ ဝင်ꩻဖေႏနေး ကထင်းတန်တဲင် ဟဲ့ꩻလွေꩻပါတွမ်ႏ အလိုꩻဖုံႏအာတန်၊ ကထင်ႏတွိုႏလွေꩻ သဌေꩻဥပါလိလမ်း တံꩻတွိုင်ꩻငွါတွော့ꩻ ပွေါတခါꩻသား ဒေါ့ꩻဆွုမ်ႏနုဲင်းယို- "နွို့ငါမွုန်းယိုဗွေႏ- အုံကဗော့ꩻယိုဟုဲင်း၊ ခွေသွဉ်းခြုဲင်းနယ်ဖေႏ နီဗွေႏသီးအခရာႏယို၊ တဲႏဟန်ႏနီꩻယိုမာꩻငါ နိဂဏ္ဌခိုတဲ့နဝ်ꩻ- နိဂဏ္ဌမူႏတဲ့နဝ်ꩻ နီသဌေꩻဥပါလိ ဖေႏနွို့တဝ်းဒွုမ် ဝွေꩻလမ်းကို" "နီယို ဝွေꩻဆရာႏမွေးတဝ်းနဲ့၊ မဖေႏနွို့တဝ်းတွိုး" "အထွာလဲဉ်းနုဲင်းယိုဗွေႏ- နီသဌေꩻဥပါလိယိုခါနဝ်ꩻ ကိုꩻကွယ်ႏတဝ်းဒွုမ်နိဂဏ္ဌ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ နိဂဏ္ဌမူႏ-နိဂဏ္ဌခို နွို့လမ်းကိုလꩻတဝ်း၊ ထွိုင်ꩻခါꩻလဲဉ်းတခါꩻ၊ နီသဌေꩻ ကိုꩻကွယ်ႏလွေꩻလဲဉ်း ရတနာႏသွံပါꩻ၊ ထွာလဲဉ်းဗွေႏဘုရာꩻတကာႏ၊ တခါꩻနဝ်ꩻ ဗွောင်ဖေႏတောဒျာႏ သံဃာႏတာႏ၊ ကားယိုမာꩻငါ သဌေꩻလမ်းကိုနဝ်ꩻ နွို့လꩻဒျာႏရဟန်ꩻမူႏ ရဟန်ꩻခို (ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ) ဒါႏယကာႏမူႏခိုဖဖုံႏလူမ်ꩻ၊ မီႏမဉ်လꩻသွမ်ꩻတဲ့ အုံပွေါဆောင်းယိုကိုဟုဲင်း၊ မဲ့ꩻလွဉ်လောင်ꩻတွိုႏဒျာႏယိုကို" "ပွေါတခါꩻသားဟွေး- ပေါႏနဝ်ꩻတဲ့ လွေꩻဒေါ့ꩻဖေႏခွေ ဥပါလိသူꩻ၊ ဒေါ့ꩻနုဲင်းယိုနော- 'ဩဗွေႏ- နာဋပိုခိုနိဂဏ္ဌတွမ်ႏ အလိုꩻပရိသတ်ဖုံႏ အဝ်ႏပြုံႏအဝ်ႏပြင်ႏထာꩻ နီဗွေႏတံꩻတွိုင်ꩻ တခါꩻငွါသူꩻ၊ ယိုခါခဲ့ꩻခဲ့ꩻ နာဋပိုခိုနိဂဏ္ဌနဝ်ꩻ မဉ်မော့ꩻငါႏ နီဗွေႏ-တဲ့'လွေꩻဒေါ့ꩻဖေႏနုဲင်းနောဝ်ꩻနော" "မွေးသွူ-ဗွေႏ၊ ခွေသွဉ်းလွေꩻဒေါ့ꩻ ယိုခါခါအော်" "ဩဗွေႏ- နာဋပိုခိုနိဂဏ္ဌနဝ်ꩻ တွမ်ႏအလိုꩻပရိသတ် အဝ်ႏခြပ်စွဉ်ႏထာꩻ နီဗွေႏတံꩻတွိုင်ꩻ တခါꩻငွါသူꩻအော်၊ ထွဉ်ႏခွေသွဉ်းဒေါ့ꩻ 'အမဉ်မော့ꩻငါႏ နီဗွေႏ'တဲ့" "ပေါႏနဝ်ꩻတဲ့- လွေꩻဒါထာꩻ လမ်းငါသူꩻဟုဲင်း" ဒါထာꩻလမ်းငါထွတွော့ꩻ လွေꩻဒေါ့ꩻသဌေꩻဥပါလိ၊ သဌေꩻဥပါလိ လွဉ်အုံသော့ꩻရီးရီးစွဉ်ႏ 'ခင်ႏလမ်းထို၊ ခင်ႏလမ်းဟောဝ်'ကိုထွူခါ ထွဉ်ႏလွေꩻဟဲ့ꩻလွဉ် နိဂဏ္ဌသီးစွိုꩻ။ နာဋပိုခိုနိဂဏ္ဌနဝ်ꩻ ပွိုင်းလဲင်ႏခါ သဌေꩻဥပါလိ အဝ်ႏကျိုႏဆွုမ်ႏသေႏသေႏ၊ ဒွုတ်ꩻဖေႏအခင်ႏ၊ ပင်ꩻထင်ႏခင်ႏလမ်းဟောဝ်၊ ခင်ႏလမ်းထိုထိုကို၊ တွိုႏယိုတလဲင်ႏတွော့ꩻ ဝွေꩻခင်ႏလမ်းနဝ်ꩻ ဥပါလိအုံသော့ꩻရီးထိုꩻ၊ ဥပါလိရိုꩻ- "ခင်ႏလမ်းဖုံႏ အဝ်ႏဗောႏထာꩻနဝ်ꩻ မဉ်အုံမုဲင်ꩻကိုအုံဟုဲင်း"သဌေꩻဥပါလိ ထွိုင်ႏရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် နာဋပိုခိုနိဂဏ္ဌရိုꩻ- "သဌေꩻဥပါလိ- နာꩻဗားနဲ့၊ နာꩻမွိုက်နဲ့၊ 'ခွေအီႏလွေꩻထေင်ဂေါတမ'နာꩻဒေါ့ꩻကျသွူထာꩻမွော့ တွိုႏယိုခါ နာꩻမထွာတောဒျာႏ နုဲင်းယိုတန်ဟောင်း၊ ဥပမာႏ-ပါꩻတဖြာꩻနဝ်ꩻ အီႏလွေꩻတွဉ်ထန်ႏ ပါꩻဒီႏခူꩻ-တဲ့ ပါꩻတွဉ်ထန်ႏတောဒျာႏ ဝွေꩻဒီႏခူꩻ၊ ဥပမာႏ-ပါꩻတဖြာꩻနဝ်ꩻ အီႏလွေꩻအွာထနႏ ပါꩻမဲ့ꩻခူꩻ-တဲ့ ပါꩻအွာထန်ႏတောႏဒျာႏ ဝွေꩻမဲ့ခူꩻ၊ သဌေꩻဥပါလိဟွေး- နာꩻတဲ့နုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ၊ တွိုႏအစနဝ်ꩻ ရိုꩻအီႏလွေꩻထေင် ရဟန်ꩻဂေါတမ-တဲ့၊ တွိုႏယိုခါ ရဟန်ꩻဂေါတမ ထေင်နွောင်ꩻလဲဉ်းနာꩻ၊ နာꩻအဝ်ႏလိုႏချာႏလꩻဒျာႏ ဂေါတမနဝ်ꩻ ဂေါတမချာႏလꩻတောဒျာႏနာꩻ၊ ဂေါတမလိုႏထွာဒျာႏ နာꩻတပဲ့ꩻနဝ်ꩻ နာꩻထွာတောဒျာႏ ဂေါတမတပဲ့ꩻ၊ နာꩻညမ်းမွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ နာꩻသူႏသေတဝ်းထာꩻ၊ နာꩻထွာလဲဉ်းလိုꩻမွိုက်၊ နာꩻထွာလဲဉ်းလိုꩻဗား၊ နာꩻနဝ်ꩻ လိုꩻခွဉ်ႏဆေ့ꩻတန်"။ သဌေꩻဥပါလိရိုꩻ- "ဥပမာႏ-ထူႏဟူဖွန်ႏ မာꩻလိုꩻပေႏ ထာꩻခွုမ်ဆိုး (ယို့ရုက်)နောဝ်ꩻ လꩻကွို့ꩻသူႏတရေꩻတသီႏလွုမ်ꩻ၊ စဲထီ-ပြုဲင်ပြီ၊ တဒေါက်ꩻသဲင်ႏ၊ ဟိုႏ-ပꩻ၊ နီဗွေႏသီး (နိဂဏ္ဌတိတ္ထိတက္ကတွဉ်ꩻ)တရာꩻတဲ့ နုဲင်းနောဝ်ꩻနေနေ၊ လဲဉ်လꩻကွိုꩻ-ယွုမ်းကွို့ꩻ လိုꩻသူႏသေတဝ်းထာꩻဖုံႏလွုမ်ꩻ၊ ဝင်ꩻထွိုင်ႏရီမွေးမွေး၊ ဝင်ꩻထင်ႏစဲစ်ဆေꩻမွေးမွေးနဝ်ꩻ ခရူႏခရာႏလꩻတောဝ်း၊ ဒေါ့ꩻချာခရာႏထမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻအဲဉ်ထောဝ်း။ ဥပမာႏ-ထူႏသေင်ႏ မာꩻလိုꩻပေႏ ထာꩻခွုမ်ဆိုး(ယို့ရုက်)နဝ်ꩻ သူႏတရေꩻတသီႏတဲ့လꩻ၊ တဒေါက်ꩻတဲ့လꩻ၊ ဟိုႏတဲ့လꩻ၊ အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ၊ နီဗွေႏဘုရာꩻ တရာꩻတောႏနဝ်ꩻ မဉ်စံꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻစံꩻ၊ မဉ်ရီနုဲင်းမုဲင်ꩻရီ၊ မဉ်စဲစ်ဆေꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻစဲစ်ဆေꩻ ခံႏနွောင်ꩻလို့၊ မွေးလို့မဲဉ်ႏလို့၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ယိုခါနဝ်ꩻ ခွေသွဉ်း ထွာလဲဉ်း ဗွေႏဘုရာꩻတပဲ့ꩻ၊ ထွာလဲဉ်းဘုရာꩻတကာႏ။ နာဋပိုခိုနိဂဏ္ဌ ကတိန်ႏဟွူန် သဌေꩻဥပါလိငေါဝ်းနဝ်ꩻတဲင် အွဉ်ႏသꩻဒါႏဒူမ်၊ ဖြော့ꩻသွီႏစွဉ်ႏဒျာႏထာꩻ၊ သဲင်ꩻချာ တပေါႏညတဝ်း သီစောဝ်းထိုꩻစွဉ်ႏဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။(သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသပါဠိတောႏ၊ ဥပါလိသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၃၈၈/၃၉၆)