တရာꩻရတနာႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

နီဗွေႏဘုရာꩻ ကဟော်ꩻသေꩻခါꩻဒါႏ တရာꩻတောႏဖုံႏတွမ်ႏ မဂ်ဖိုလ်ႏနိဗ္ဗာန်ႏ တရာꩻတောႏဖုံႏနဝ်ꩻ ပါဠိဟဲ့ꩻ"ဓမ္မ"သွူ၊ တရာꩻဖုံႏယိုနဝ်ꩻ - ၁။ ရိုႏရိုႏသေႏသေႏ နာႏထူႏမတ်သေꩻခါꩻဗာႏ၊ ဖေႏနေးကသေနိဗ္ဗာန်ႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏအရေꩻတဲင် ကံကျင်ꩻအားထုတ်ဗာႏ ၂။ အငိုꩻတဖျတ်နွောင်ꩻတဝ်း အငိုꩻတန်ႏငါႏ ၃။ မဂ်ဖိုလ်ႏနိဗ္ဗာန်ႏတရာꩻတွမ်ႏရိုꩻမွုန်းဒွိုန်း ပိဋကတ်တရာꩻတောႏဖုံႏငါလဲ့ အဗွိုန်အဲဉ်ထဝ်း၊ ထွာအယံသွတ်ꩻတရာꩻတောႏ ၄။ တရာꩻတောႏနဝ်ꩻ ဘုရာꩻမဉ်ႏပွင်ꩻမꩻ ဟွုန်ဗာႏသေဗာႏတဲင် (ပီဗွိုန်စွဉ်ႏ အီႏဝုဲင်ႏဗာႏဘုရာꩻ တယိုꩻတဝ်း) အီႏဟွုန်ဗာႏ၊ အီႏနာႏဗာႏတရာꩻလဲ့ တယိုꩻတဝ်း) ၅။ တရာꩻတောႏယို ဘဝကရီးခါ ကံႏတပါတဝ်း၊ လိုꩻအဆင်းအရန်းဖွိုႏသား တသေနွောင်ꩻတဝ်း၊ တသုံꩻစွယ်ꩻနွောင်ꩻတဝ်း၊ ထွာဒျာႏ ဘဝကရီးခါ ကံႏကပါလွဉ်ဒါႏ အဆင်းအရန်းထိုသား အသုံꩻအဆောင်ႏ တရာꩻတောႏယိုနဝ်ꩻ ရတနာႏဂုဏ်ႏအင်္ဂါႏငတ်ꩻပါꩻ ပြဲ့ꩻစုံႏဒျာႏနဝ်ꩻမꩻ ထွာဗာႏ "ဓမ္မရတနာႏ"သွူ။ "တရာꩻဂုဏ်ႏတောႏ (၆)ပါꩻ" ၁။ "သွာက္ခာတဂုဏ်ႏ" - မဂ်ဖိုလ်ႏနိဗ္ဗာန်ႏ ဓမ္မက္ခန်ႏကရိုꩻဒါႏ တရာꩻတောႏမျတ်ယိုနဝ်ꩻ နာဗာႏငါလဲ့ ခိုးလျားစင် မဉ်ႏကံကျင်ꩻထွူခါလဲ့ ညိမ်ꩻချမ်ꩻလွဉ်ꩻငါႏ ခမ်းနိဗ္ဗာန်ႏ အမန်ႏဖေႏကလꩻ နိဗွေႏဘုရာꩻ ဟော်ꩻပျꩻသေꩻခါꩻဒျာႏသွူ။ ၂။ "သန္ဒိဋ္ဌိက"ဂုဏ်ႏတောႏ - နီဗွေႏဘုရာꩻ ကဟော်ꩻခါꩻဒါႏ မဂ်ဖိုလ်ႏနိဗ္ဗာန်ႏတရာꩻ(၉)ပါꩻယိုနဝ်ꩻ ခွုင်းကဟော်ꩻသေꩻခါꩻအတွိုင်ꩻ ကျင်ꩻလွဉ်ꩻတဲ့ ထွာအရိယာႏပညာႏအဝ်ႏဒါႏ သူႏတောႏတောင်ꩻသီးအွဉ်ဒေါ့ꩻအတွိုင်ꩻ နီနမ်းမဉ်ႏကံကျင်ꩻမꩻ နီနမ်းအီႏထီႏနွောင်ꩻသွူ။ ၃။ "အကာလိကဂုဏ်ႏတောႏ"- သောတာပတ္တိမဂ် သကဒါဂါမိမဂ် အနာဂါမိမဂ် အရဟတ္တမဂ် တရာꩻလစ်ꩻပါႏယိုနဝ်ꩻ လꩻထွူမဂ် ငတ်ꩻနီꩻသူꩻနီꩻကစ အခိန်ႏကာႏလအဝ်ႏခါꩻထွူမꩻ လꩻလွဉ်အကျိုꩻ (ဖိုလ်ႏ)မွေးတဝ်း၊ ပေါႏလꩻထွူမဂ်လဲ့ တလဲင်ႏချင်ꩻ ဖိုလ်ႏကရိုꩻဒါႏ အကျိုꩻတရာꩻ လꩻထွူဒျာႏသွူ။ ၄။ "ဧဟိပဿိကဂုဏ်ႏတောႏ" - မဂ်လစ်ꩻပါꩻ ဖိုလ်ႏလစ်ꩻပါꩻ နိဗ္ဗာန်ႏတပါꩻ တရာꩻ(၉)ပါꩻယိုနဝ်ꩻ ပီဗွိုန်စွဉ်ႏ ပတ္တမျာꩻ ထင်ႏထင်ႏသျာꩻသျာꩻ အဝ်ႏဒျာႏတဲင် လွဉ်ထွားစံꩻမွိုင်၊ လွဉ်ကံကျင်ꩻ အားထုတ်စံꩻမွိုင် ဖစ်ဟဲ့ꩻထွားထွိုက် ဖစ်လွဉ်အားထုတ်ထွိုက်ဒျာႏသွူ။ ၅။ "ဩပနေယျိကဂုဏ်ႏတောႏ" - မဂ်ဖိုလ်ႏနိဗ္ဗာန်ႏ တရာꩻဖုံႏယိုနဝ်ꩻ မဉ်ႏပေါႏ(မဉ်ႏစဲင်း)လွဉ် နီသꩻကို တလဲင်ႏပေႏငါလဲ့ လွစ်ကင်ꩻအီနွောင်ꩻ အပါယ်ႏလစ်ꩻပါꩻ မေႏခိုးလဲမ်ႏစွဉ်ႏနီနာꩻ ကလူꩻလဲ့ တမာꩻဖေ့တန်ꩻတဝ်းဒွိုန်းတဲင် ဖေႏနေးကစွယ်ꩻခြꩻလွဉ် နီနမ်းလောင်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏကံကျင်ꩻငါႏသွူ။ ၆။ "ပစ္စတ္တံ ဝေဒိတဗ္ဗော ဝိညူဟိ ဂုဏ်ႏတောႏ" - မဂ်ဖိုလ်ႏနိဗ္ဗာန်ႏ တရာꩻ(၉)ပါꩻယိုနဝ်ꩻ တတန်ႏတဝ်း တွမ်ႏပုထုဇဉ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏသီးတဲင် သစ္စာႏလစ်ꩻပါꩻ ထီႏသေငါꩻလဲဉ်းဒါႏ အရိယာႏပညႏသျိအပေါင်ꩻ သူႏတောႏကောင်ꩻသီး နမ်းပငါပရာꩻ ခံႏစာꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ နီဗွေႏဘုရာꩻ ကဟော်ꩻခါꩻဒါႏ တရာꩻတောႏယိုဖုံႏယိုနဝ်ꩻ ကဟော်ꩻသေꩻခါꩻအတွိုင်ꩻ မဉ်ႏကံကျင်ꩻအားထုတ်နဝ်ꩻ လꩻနွောင်ꩻမဂ်ဖိုလ်ႏ မဉ်ႏလꩻနွောင်ꩻမဂ်ဖိုလ်ႏနဝ်ꩻ နမ်းကိုႏတဲင်ႏ ထီႏသေနွောင်ꩻဒျာႏ နိဗ္ဗာန်ႏသွူ။ "တိဿမထေရ်ႏဝတ္ထု" သာဝတ္ထိခမ်းကို တကာႏကမဉ်ꩻဒါႏ တိဿနဝ်ꩻ ဗုဲင်ရဟန်ꩻတဲင် လွေꩻအားထုတ်ခန်းတရာꩻ ကျောင်ꩻတခြာကိုသွူ၊ တိဿရဟန်ꩻ အဖူးခိုမာနဝ်ꩻ တိဿရဟန်ꩻ မဉ်ႏထွက်လွဉ်နဝ်ꩻ ငမ်းဖဖေႏဗာႏအမွေႏတဲင် ဖေႏထွူလာဘ်သပ္ပကာႏတဲင် လိုꩻကုဲင်ထျꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻမꩻ အွဉ်ႏမာꩻသီ တိဿရဟန်ꩻသွူ။ လိုꩻကုဲင်ဖုံႏနဝ်ꩻ လွေꩻထေ့သွူတဲင်ခါ "အွဉ်ႏစွꩻခွင်ꩻဖေႏ ခွေဟာတာႏငါ၊ မဲ့ꩻခွေအာႏမခံႏဖေႏဒျာႏသီ" တိဿရဟန်ꩻ ဒေါ့ꩻဖေႏလိုကုဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ "လိုꩻကအီႏအာႏမခံႏဖေႏ နီဗွေႏနဝ်ꩻ လꩻနွောင်ꩻကဲးမုဲင်ꩻကို" လိုꩻကုဲင်ဖုံႏ ကထင်ႏလဝ်းချာ တိဿရဟန်ꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻတဲင်ခါ "ထူႏလုံးတူႏတန်တန်တဲင်တွော့ꩻ မဉ်ႏထျꩻဒင်ႏခွခင်ႏနီပင်လောင်းယိုနဝ်ꩻ ခွေတဖင်းနွောင်ꩻတဝ်းဒွုမ်" တိဿရဟန်ꩻနဝ်ꩻ အာႏမခံႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻကုဲင်ဖုံႏလဲ့ ထူႏလုံးတူႏတန်တန်တွော့ꩻ ထျꩻလူးစွဉ်ႏ တိဿရဟန်ꩻခင်ႏလောင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ တိဿရဟန်ꩻနဝ်ꩻ နုဲင်းစွဉ်ႏအီႏသီသီ သꩻတယူႏတဝ်းဒွုမ် ခင်ႏဆာလောင်းတစ်ꩻတစ်ꩻ အားထုတ်ဒျာႏ တရာꩻတဲင် ခါးလားအာႏရုဏ်ႏကထန်ႏ ထွာစွဉ်ႏ ရဟန္တာႏနဝ်ꩻသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

<references>

  1. ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏအစွိုꩻ
  2. တရာꩻရတနာႏ