တွိုႏဆုဲင်ꩻချာတာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

တွိုႏဆုဲင်ꩻချာတာႏ ဆေ့ꩻသံႏဃာႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁၃၇၄-ဗာႏ၊ ဒဲဉ်ကံ-----( )နီꩻ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏ----- ၊ ကျောင်ꩻ------- ကိုကမာꩻဒါႏ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏ ဗဟိုႏသံႏဃာႏစွိုꩻ ထောင်ထွားရေꩻပွယ်ꩻဟော်ꩻတရာꩻ အခန်ꩻအနာꩻကို ကကျွꩻလွဉ်ဒါႏ ဗွေႏသံႏဃာႏတွမ်ႏ တကာႏမူႏခိုခွန်နင်ꩻသီး ကားကအဝ်ႏ ခြွိုင်ႏသန်ꩻချမ်ꩻသာႏလွသွော့အကျောင်ꩻ ဆုတောင်ꩻမင်္ဂလာႏ ရီးသွတ်ꩻစွဉ်ႏဒျာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ တကာႏမူႏခို ခွန်နင်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ကအီႏဟော်ꩻလွေꩻတရာꩻယို အမဉ်ꩻနဝ်ꩻ "တွိုႏဆုဲင်ꩻချာတာႏ ဆေ့ꩻသံႏဃာႏ"ဖေႏခါꩻအမဉ်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ သံႏဃာႏကအီႏဆေ့ꩻဗာႏ အကျောင်ꩻတရာꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏအာတန်၊ ကွဲႏတွော့ꩻ အီႏဟော်ꩻနယ်ရီးငါ အချက်(၁၀)ငါ၊ အချက်တဆီကရိုꩻနဝ်ꩻ- (၁) နီလိုꩻသီးယိုခါ လောဘ ဒေါသ မောဟ မာန ဒိဋ္ဌိ-စတဲင် ကိလေႏသာႏတရာꩻ ကွဲအာအာလွဉ်။ (၂) တခြိုꩻမွန်း တခြိုꩻပျောႏတွမ်ႏ ထာꩻမွန်းထာꩻပျောႏ ကွဲးအာအာလွဉ်။ (၃) လောကီꩻအတန်ꩻကျောင်ꩻ ကွဲးအာအာတဲင် လိုꩻပေႏထင်ႏဒျာႏ အတန်ꩻကျောင်ꩻကဲဉ်းအာ။ (၄) ဗွေႏဗွန်ကျောင်ꩻနဝ်ꩻ ထင်ႏအုံသား ကွဲးဆေ့ꩻဆေ့ꩻ၊ ဗုဲင်သျင်ႏတဲ့ ဗုဲင်ဆောင်းကွို့ꩻ နွုတ်ꩻနီꩻလွုမ်ꩻကဲဉ်းအာအာ။ (၅) မဲ့အာႏရုံႏအာ၊ နားအာႏရုံႏအာ၊ သꩻအာႏရုံႏအာတဲင် လွꩻသွဉ်ပိဋကတ်၊ လွꩻသွဉ်ပရိယတ်ပညာႏ။ (၆) ဗွေႏရဟန်ꩻယင်ဟန်ႏ ညာꩻညာꩻတပါꩻနဝ်ꩻ မဉ်လꩻတခြိုꩻ ခေတ်တသာတဲင် ရွဉ်ဖေႏကအာတွော့ꩻ မာꩻတေ့ꩻစီꩻပွာꩻရေꩻတဲ့ အဝ်ႏဒါႏနေနေ၊ ဆေ့ꩻဆေ့ꩻပေႏ။ (၇) မဉ်ခြွေမွိုင်တရိုꩻတဝ်း၊ သွꩻပေႏသမ်းချောက်လွေꩻတရိုꩻတဝ်း လွေꩻထုဲင်ႏ (လွေꩻခမ်းကွဉ်ႏ) လွေꩻထွက်ထိုꩻကဲဉ်းအာ။ (၈) ပေါႏရိုႏသေႏဒွုမ် သိက္ခာႏပုဒ်တဲင် ဝင်ꩻထာꩻကေႏညိုႏကုဲင်တွော့ꩻ ဝင်ꩻသွမ်ꩻသဲ့ꩻကဲ့ꩻရဲ့ꩻတဲင် ထွက်ထိုꩻတဲ့အဝ်ႏ။ (၉) တကာႏမူႏခိုဖုံႏ ယွုမ်းယိုꩻထိုꩻ ဝါဒဆန်ꩻဆန်ꩻဆဉ်ꩻဆဉ်ꩻတဲင် ဒေါ့ꩻယပ်ꩻသွဉ်ယပ်ꩻ အချင်ꩻချင်ꩻတရေင် ထေင်ဗာႏလို့ဝင်ꩻတဲင် ထွက်ထိုꩻတဲ့အဝ်ႏ။ (၁၀) ပစ္စေꩻလစ်ꩻပါꩻ လိုမ်းတဝ်းတဲင် နမ်းတွမ်ႏနမ်း ထိုမ်ႏဗာႏဒျာႏတွော့ꩻ ယပ်ꩻတူႏတူႏတဲ့ ထွက်သဲင်ꩻတယ်ꩻစွဉ်ႏတဲ့အဝ်ႏ-စတဲင် အချက်နဝ်ꩻ၊ ကွပ်အကျောင်ꩻနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ သံႏဃာႏဆေ့ꩻအီ အကျောင်ꩻတရာꩻဖုံႏသွူ။ စင်ꩻပေႏ သျင်ႏပေႏဖုံႏ နားဖေႏနေးကတို၊ တကာႏမူႏခိုသီးတဲ့ ဖေႏနေးကစဲင်း အီႏခြုဲင်းထဲင်းက တချက်တချက်စီႏ၊ မဉ်ႏဒေါ့ꩻလုဲင်း မဉ်ႏခြုဲင်းအာတဲ့ အခိန်ႏလိုမ်းတဝ်းတဲင် ခြုဲင်းနယ်ငါ တချက်တစိꩻစိꩻငါ။

အမုဲင်(၁)အလꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နီလိုꩻသီးယို ပေါႏလောဘ ဒေါသ မောဟ မာန ဒိဋ္ဌိ-စတဲင်ကိလေႏသာႏ အာႏမဉ်ႏတလာသွူနဝ်ꩻ ကုသိုလ်ႏ ဘာႏသာႏ သာႏသနာႏအရေꩻဘို အသꩻပေါႏတွိုႏတဝ်းဒွုမ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ႏကျောင်ꩻတဲ့ ပေါႏစူꩻလွဉ်ꩻ လောဘ ဒေါသ မောဟ မာန ဒိဋ္ဌိ-စတဲင် အကုသိုလ်ႏတရာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထွက်ထိုꩻကဲဉ်းအာ၊ မဉ်ႏတထွက်တဝ်းခန်းတဲ့ ပေါႏအဝ်ႏမာꩻ အကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ ကေႏညိုႏခရာႏ တထွာတဝ်း၊ တပဲ့ꩻတပန်ꩻ ရဟန်ꩻသံႏဃာႏ ဆေ့ꩻခြေားတန်။

အမုဲင်(၂)အလꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တခြိုꩻမွန်း တခြိုꩻပျောႏကရိုꩻနဝ်ꩻ စက်ဆွမ်ꩻငဝ်းတချင်ꩻအမျိုꩻမျိုꩻ၊ စက်ဗွောင်ငဝ်းတချင်ꩻအမျိုꩻမျိုꩻ၊ အပေါ်စက်အောက်စက် (စက်ကီစက်လ)၊ ပျောႏလွဉ်ꩻဘော်လုံးပွယ်ꩻ၊ ပျောႏလွဉ်ꩻထာꩻခွုမ်ဆိုး၊ ပျောႏလွဉ်ꩻကွန်ပျူတာ၊ ပျောႏလွဉ်အိဉ်တာနဲစ်- ထာꩻမွန်းထာꩻပျောႏအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏ၊ ကွပ်စူꩻထာꩻပျောႏ၊ လောႏထာꩻမွန်းတဲင် သꩻလော်လယ်တွော့ꩻ ထွက်ထိုꩻထာꩻတဲ့ အဝ်ႏဗောႏထာꩻ။

အမုဲင်(၃)အလꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

လောကီꩻအတန်ꩻကျောင်ꩻ ကွဲးအာအာတဲင် လိုꩻပေႏထင်ႏဒျာႏ အတန်ꩻကျောင်ꩻ ကဲဉ်းအာအာ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ ခေတ်ယိုခါ ဒုံတန်ရင်းစွုမ်ႏဒုံ အတန်ꩻကျောင်ꩻအဝ်ႏ၊ လွေꩻသျင်ႏနေးတဲ့အဝ်ႏ၊ အတန်ꩻကျောင်ꩻနဝ်ꩻ မွူးရဝ်ꩻခိုႏ(၉)နားရီႏမꩻ ထင်ႏကျောင်ꩻ၊ မွူးခွယ် (၃)နားရီႏခွယ်ꩻ လင်ꩻလဲဉ်း၊ အုံပဆားခိန်ႏနဝ်ꩻ ခွုမ်ဆိုးဗာႏထာꩻ၊ လိတ်တဲ့ ပေါႏယပ်ꩻငါႏတဝ်း နုဲင်းဘုရာꩻလိတ်၊ ပြန်ႏအွံဗာႏတဝ်း နုဲင်းဘုရာꩻလိတ်တဲင် ကောသွဉ်သားအာ၊ ယကျောင်ꩻကျောင်ꩻနဝ်ꩻ (၄)တန်ꩻသား (၇)တန်ꩻသား အတန်ꩻတန်သား အဝ်ႏဆေ့ꩻငါႏတဲင် အဆရာႏဖုံႏ၊ ကျောင်ꩻကောႏမတီႏဖုံႏ ဖေႏဗုဲင်တဝ်းသျင်ႏ၊ ဖေႏထန်ႏထိုꩻတဝ်းကျောင်ꩻတဲင် ဗွေႏဗွန်ကျောင်ꩻနဝ်ꩻ သျင်ႏပေႏဆေ့ꩻထိုꩻ၊ ပေါႏသျင်ႏပေႏဆေ့ꩻတဲ့ ထွာစင်ꩻသားဆေ့ꩻထိုꩻ၊ ပေါႏစင်ꩻဆေ့ꩻတဲ့ သံႏဃာႏဆေ့ꩻထိုꩻ။

အမုဲင်(၄)အလꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဗွေႏဗွန်ကျောင်ꩻနဝ်ꩻ ထင်ႏအုံသား ကွဲးဆေ့ꩻဆေ့ꩻ၊ ဗုဲင်သျင်ႏတဲ့ ဗုဲင်ဆောင်းကွို့ꩻ နွုတ်ꩻနီꩻလွုမ်ꩻကဲဉ်းအာအာ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ ဗွေႏဗွန်ကျောင်ꩻနဝ်ꩻ အံႏဗာႏတနီꩻနီတာႏလွုမ်ꩻ၊ ဟန်ႏအိုသမ်းအွီႏတဝ်း၊ ပေါႏသုံꩻသွမ်ꩻရဝ်ꩻထွူတဲ့ လွေꩻတုံꩻဗာႏသွမ်ꩻ၊ တုံꩻတဝ်းသွမ်ꩻတဲ့ (၆)နားရီႏခွယ်ꩻ (၇)နားရီႏရပ်နဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻဗာႏလဲဉ်းလိတ်၊ ထင်ႏဗာႏလဲဉ်းလိတ်၊ ပေါႏလိတ်သွဉ်တွိုက်နဝ်ꩻ ပြန်ႏဗာႏလိတ်၊ ဖြေႏဗာႏလိတ်၊ ပေါႏပြန်ႏလိတ်လꩻတဝ်းတဲ့နဝ်ꩻ၊ ပေါႏဖြေႏလိတ်အောင်ႏတဝ်းတဲ့နဝ်ꩻ မာꩻဗာႏတံႏ၊ မွူးဟာခိုႏပြန်ႏလိတ် ဗꩻ(၉)နားရီႏ၊ ပြန်ႏညဝါႏ ဗꩻနားရီႏတဆီ၊ ကွပ်ယပ်ꩻလဲဉ်းအိမ်ကျောင်းမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ၊ ပွိုးခံႏဒုက္ခဗာႏအမျိုꩻမျိုꩻတဲင် ဗွေႏဗွန်ကျောင်ꩻ ထင်ႏအုံသားကွဲးဆေ့ꩻဆေ့ꩻနဝ်ꩻသွူ။

အမုဲင်(၅)အလꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မဲ့အာႏရုံႏ၊ နားအာႏရုံႏ၊ သꩻအာႏရုံႏအာတဲင် လွꩻသွဉ်ပိဋကတ်၊ လွꩻသွဉ်ပရိယတ်ပညာႏ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွားဗွီဒီယို၊ ထွားဇာတ်ကာꩻ၊ ထွားဘော်လုံးပွယ်ꩻ၊ ထွားစလောင်း၊ ဗွောင်ကွန်ပျူတာ၊ ဗွောင်ထွားအဉ်တာနဲစ်-စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် မဲ့အာႏရုံႏအာ၊ နာႏငဝ်းတချင်ꩻအမျိုꩻမျိုꩻတဲင် နားအာႏရုံႏအာ၊ ထီႏအာ အမွန်းအပျောႏအမျိုꩻမျိုꩻ၊ ဟွုန်အာအမွန်းအပျောႏအမျိုꩻမျိုꩻတဲင် သꩻအာႏရုံႏအာ၊ သꩻလောကီꩻအာႏရုံႏအာတဲင် မဉ်အုံဒွုမ်ကျောင်ꩻ၊ မဉ်အုံဒွုမ်ကျောင်ꩻတွော့ꩻ ထွက်သဲင်ꩻထိုꩻလမ်းတဲ့ အဝ်ႏအာတန်။

အမုဲင်(၆)အလꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဗွေႏရဟန်ꩻယင်ဟန်ႏ ညာꩻညာꩻတပါꩻနဝ်ꩻ မဉ်လꩻတခြိုꩻခေတ်တသာတဲင် ရွဉ်ဖေႏကအာတွော့ꩻ မာꩻတေ့ꩻစီꩻပွာꩻရေꩻတဲ့ အဝ်ႏဒါႏနေနေ၊ ဆေ့ꩻဆေ့ꩻပေႏ၊ မဲ့ငါမာꩻကွဉ်းအော့ꩻ ဝင်ꩻမဉ်ဒေါ့ꩻဒေါ့ꩻ၊ မဉ်ရိုꩻရိုꩻ နုဲင်းစွဉ်ႏလိုꩻလမ်း နမ်းတွမ်ႏနမ်း မာꩻစီꩻပွာꩻရေꩻတဲ့ အဝ်ႏ၊ မာꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ခွေါင်းဘာႏသာႏ၊ ခွေါင်းသာႏသနာႏတဲင် ဟဝ်မာꩻတဝ်း၊ ယင်ဟန်ႏတဲ့ ထွဉ်ႏတကာႏမာꩻပါတဲ့အဝ်ႏ၊ ထွဉ်ႏတကာႏကူꩻကားပါ၊ ဖြေꩻစာပါ ဥပဒေႏဝင်ႏဝင်ႏနဝ်ꩻ ဟမ်းပေါင်းခဲဉ်ꩻ၊ နုဲင်းမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတဲ့ယဝ်း လိုꩻကျောင်ꩻပေါႏမာꩻသွူ စီꩻပွာꩻရေꩻအင်ႏတန်၊ ပေါႏပေါင်ꩻသွူ တကာႏစူတန်သားနဝ်ꩻ တခံႏညတဝ်း၊ ထွက်ကဲဉ်းအာအာ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ မာꩻစီꩻပွာꩻရေꩻယိုတဲ့ သံႏဃာႏဆေ့ꩻအီအကျောင်ꩻ တမျိုꩻနေနေသွူ။

အမုဲင်(၇)အလꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မဉ်ခြွေမွိုင်ထာꩻတဲင် သꩻမဉ်လွေꩻဒျာႏတရိုꩻတဝ်း၊ သွꩻချောက်လွေꩻတရိုꩻတဝ်း လွေꩻထုဲင်ႏလွေꩻခမ်းကွဉ်ႏနဝ်ꩻ လိုႏထိုမ်ႏရွဉ်၊ လိုႏအံႏစင်းနမ်းတဲ့နဝ်ꩻ၊ ထာꩻမွန်းထာꩻပျောႏခြာ၊ ညာꩻမွိုးညာꩻဖါ၊ ညာꩻတကာႏ ကမ်းသꩻဗာႏဟဝ်ငါႏတဲ့နဝ်ꩻ ထွက်ထိုꩻကဲဉ်းအာအာ။

အမုဲင်(၈)အလꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

လောဘအာႏတလာ၊ အမွန်းအပျောႏအာႏတလာ၊ စီꩻပွာꩻရေꩻအာႏတလာတဲင် သိက္ခာႏပုဒ် ဟမ်းပေႏပေႏဖုံႏနဝ်ꩻ ပေါႏရိုႏသေႏတဝ်းဒွုမ်တဲင် ဝင်ꩻကဲ့ꩻရဲ့ꩻသဲ့ꩻသွမ်ꩻတွော့ꩻ ခံႏနွောင်ꩻတဝ်း ထွက်စဝ်းထိုꩻတဲ့အဝ်ႏ။

အမုဲင်(၉)အလꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တကာႏမူႏခိုဖုံႏ ယွုမ်းယိုꩻထိုꩻ ဝါဒဆန်ꩻဆန်ꩻဆဉ်ꩻဆဉ်ꩻတဲင် ဒေါ့ꩻယပ်ꩻသွဉ်ယပ်ꩻ၊ အချင်ꩻချင်ꩻ တရေင်ထေင်ညင်ꩻလို့ဝင်ꩻ၊ ဆရာႏတွမ်ႏတကာႏ အာငဝ်းလို့ဝင်ꩻ၊ တကာႏချင်ꩻချင်ꩻ အာငဝ်းလို့ဝင်ꩻ၊ သံႏဃာႏချင်ꩻချင်ꩻ အာငဝ်းလို့ဝင်ꩻတဲင် လွꩻဒေါ့ꩻသွဉ်တကာႏတွော့ꩻ ထွက်ထိုꩻတဲ့အဝ်ႏ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ယွုမ်းလော်လယ် ဝါဒဆန်ꩻဆန်ꩻဆဉ်ဆဉ်ꩻနဝ်ꩻတဲ့ သံႏဃာႏဆေ့ꩻအီအကျောင်ꩻတရာꩻ တမျိုꩻနေနေ။

အမုဲင်(၁၀)အလꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပစ္စေꩻလစ်ꩻပါꩻ လိုမ်းတဝ်း၊ နမ်းတွမ်ႏနမ်းထိုမ်ႏဗာႏ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ အကျောင်ꩻတရာꩻအဝ်ႏအာတန်၊ ရာႏသီႏဥတုဖေါက်ပြန်ႏတဲင် တကာႏသီး စီꩻပွာꩻရေꩻဟဝ်တဝ်းတွော့ꩻ လူႏနွောင်ꩻတဝ်းတဲ့အဝ်ႏ၊ တကာႏဖုံႏ ထန်ႏဒုံလွေꩻအုံတောတောဒျာႏ တခြာ၊ လိုပ်ꩻငါငါဒျာႏထာꩻ၊ လွေꩻအဝ်ႏညာꩻတောဒျာႏ၊ ထောက်သဲင်ꩻကွို့ꩻ လမ်းအံႏတာႏလွုမ်ꩻ၊ အပိုအမာဆꩻချာတဲ့ ချင်းဒွိုႏဗာႏ၊ ချင်းအံႏဗာႏ၊ ယင်ဟန်ႏတဲ့ လွေꩻမာꩻထာꩻသွုမ်ꩻအာ၊ ဆꩻချာသားအံႏမတွော့ꩻ လူႏနွောင်ꩻတဝ်းတဲ့အဝ်ႏ၊ ယင်ဟန်ႏတဲ့ ကေႏညိုႏတဝ်းဗွေႏဗွန်တဲင် လူႏတဝ်းတဲ့အဝ်ႏ-စတဲင် အစွိုးစွိုး ပွိုးစွဉ်ႏအမျိုꩻမျိုꩻတွော့ꩻ ကထွာနုဲင်းနဝ်ꩻတဲ့အဝ်ႏ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ပစ္စေꩻလစ်ꩻပါꩻ လိုမ်းကိုမ်ႏတဝ်းနဝ်ꩻတဲ့ ထွာသံႏဃာႏဆေ့ꩻအီ အကျောင်ꩻတရာꩻတပါꩻနေနေသွူ။ တကာႏမူႏခိုသီးဖုံႏဟွေး- သံႏဃာႏမဉ်ႏဆေ့ꩻထိုꩻနဝ်ꩻ လိတ်လုဲင်ꩻဘာႏသာႏ၊ သာႏသနာႏတဲ့ ခေ့ꩻထိုꩻဗာႏတဲင် သံႏဃာႏကဆေ့ꩻအီဒါႏ အကျောင်ꩻတရာꩻဖုံႏယို သေသေꩻခါꩻထွူတွော့ꩻ သံႏဃာႏဖေႏနေး ကဆေ့ꩻထိုꩻမွုန်းတဝ်းနဝ်ꩻ ဆရာႏတကာႏ ဖြွမ်းဖြွမ်းလို့ဝင်ꩻ ကျမ်ႏပေ့ꩻဗာႏတဲးတဲး၊ ကျမ်ႏရဲးဗာႏနွောင်ꩻနွောင်ꩻ၊ ကျမ်ႏဖွောင်ꩻဗာႏဟဝ်ဟဝ်နဝ်ꩻမꩻ နီလိတ်လုဲင်ꩻ ဘာႏသာႏ သာႏသနာႏယို အီႏတဉ်ႏခွေါင်လꩻညညနဝ်ꩻသွူ။ ဖေႏကပေ့ꩻတဲးတဲး၊ ဖေႏကရဲးနွောင်ꩻနွောင်ꩻ၊ ဖေႏကဖွောင်ꩻဟဝ်ဟဝ် အထျꩻအဝ်ႏသꩻရက်လိတ်လုဲင်ꩻ၊ သꩻရက်ဘာႏသာႏ၊ သꩻရက်သာႏသနာႏ၊ သꩻရက်စွိုးခွိုꩻ၊ နေးတွမ်ႏပညာႏ နေးတွမ်ႏထာꩻသေတရာꩻအနယ်ꩻမဲဉ်ႏမဲဉ်ႏ၊ သဒ္ဓါႏတွမ်ႏပညာႏ-ထာꩻယွုမ်းအံႏတွမ်ႏ ထာꩻသေဉာဏ်ႏ အယာႏခဉ်ႏတူႏတူႏ၊ ယာစူꩻဖြေꩻစွို့ꩻစွို့ꩻ တွို့ꩻကွဉ်ႏနဝ်ထင်ꩻ ခွန်နင်ꩻတကာႏ သံႏဃာႏဗွေႏသီး စွုမ်ႏပီးစွုမ်ႏပါꩻ၊ စွုမ်ႏဖြီးစွုမ်ႏဖြာꩻ မိစ္ဆာဝါဒတလီꩻဝစ်ꩻ မဉ်ဗစ်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻဗစ်ꩻ၊ မဉ်ထွာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻထွာႏ၊ ထွာႏတသွိုးနွောင်ꩻတဝ်းနုဲင်းလဲင်း၊ တောင်းတဲင်းနွောင်ꩻတဝ်းနုဲင်းကောင်၊ ဖေႏကအဝ်ႏဒျာႏတဉ်ႏတဉ်ႏနဝ်ꩻ ဖြွမ်းဖြွမ်းဗူႏဗူႏ အဝ်ႏလိုႏထူႏစွူစွူ အခွေါင်ခံႏသွတ်ꩻ "ထေရဝါဒ"ကရိုꩻဒါႏ ဘာႏသာႏ၊ သာႏသနာႏ ငင်းကမ်းနဝ်ꩻအကျောင်ꩻ၊ မိစ္ဆာဝါဒ ခမ်းအွုမ်ႏစသွူပနီꩻနီꩻ၊ မိစ္ဆာဝါဒ တလီꩻမာꩻစလဲဉ်းသွူယို၊ တိုမုဲင်ꩻကိုတဲ့ လိုႏသꩻသေꩻလဲဉ်းပသီႏ၊ ရီႏမုဲင်ꩻကိုတဲ့ လိုႏခွုမ်းသေꩻဟဝ်ဟဝ်လဲဉ်းသွူအကျောင်ꩻ ထွူႏထွူႏတွုမ်တွုမ် ဖေႏသတိꩻဗာႏ နီတကာႏတွမ်ႏ ဗွေႏသံႏဃာႏသီးနုဲင်းယိုသွူ။ ဒေါ့ꩻထဲင်းခရာႏတဲ့အဝ်ႏအာ၊ ဒေါ့ꩻငါခရာႏတဲ့ အဝ်ႏဗောႏနေကထာꩻ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ တပါꩻအတာႏ ခိန်ႏခါႏလꩻလဲဉ်းသွူတဲင် အွဉ်ႏထွူကတခွုင်းယို၊ မူႏခိုခွန်နင်ꩻ ခြွိုင်ႏသန်ꩻဆွာꩻသက် မဂ်ဖိုလ်ႏနိဗ္ဗာန်ႏ မန်ႏမန်ႏခွꩻသꩻ ယံကလꩻဗာႏသွော့ဝင်ꩻကွိုနဲး နာႏတရာꩻသားအပေါင်ꩻ သူႏတောႏကောင်ꩻသီးယာဟွေး။[၁][၂][၃]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏအစွိုꩻ
  2. ထောင်ထွားရေꩻတရာꩻ
  3. တရာꩻရောင်ႏခလိတ်စောင်ႏအမုဲင်(၃)