ထာꩻခူꩻပေႏနွောင်ꩻတွော့ꩻ မဲ့ငါမေတ္တာႏယွမ်ꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ထာꩻခူꩻပေႏ(ယာမား)နွောင်ꩻတွော့ꩻ မဲ့ငါမေတ္တာႏယွမ်ꩻ

သွꩻပေႏတဖြာꩻခြုဲင်းနယ်ဗာႏဖို ဝွေꩻသီးဒုံအကျောင်ꩻခရာႏနုဲင်းယို

မူႏနံꩻဝွေꩻသီးဒုံနဝ်ꩻ အအီႏနေးတောႏလမ်းချာ လိုခိုဒုံကိုနဝ်ꩻ ဆေ့ꩻခြေားမွေးထာꩻတဲ့... အအီးကျွိုက်စွယ်ꩻချာ လိုꩻခိုဒုံကိုတဲ့ အဝ်ႏဒျာႏညာꩻညာꩻတဖြာꩻလွုမ်ꩻတဲ့ ၊၊

ကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ ကျွိုက်ဒျာႏ လိုꩻခိုဒုံညာꩻ နေးတောႏလမ်းဒျာႏ လိုꩻခိုဒုံညာꩻ အသ့ꩻဝင်ႏစာꩻဒျာႏ လိုꩻခိုဒုံထန်ႏဖုံႏတဲ့ရိုႏ...

ပွိုးတမုဲင်ꩻမွော့ အတနေးချာကြွို့ꩻတဝ်း လိုꩻခိုဒုံကိုနဲး...နဝ်ꩻ အရိုꩻ ခိုဗင်ႏဒုံကိုနဝ်ꩻ ကဲဉ်းအာအာ ထွာဒျာႏယာအေႏ ၊ ဒဝ်အေႏ ၊ ထာꩻခူꩻပေႏအေႏ ၊ ထာꩻတောႏအေႏဖုံႏတဲ့ရိုႏ....

ထာꩻခူꩻပေႏ ကထွိုင်ႏနွို့သော့ꩻအာ အကတူႏခီးကိုနဝ်ꩻ အသ့ꩻရာႏကိုကအဝ်ႏဒါႏထာꩻရက်ဖုံႏတဲ့ အတသေအွဉ်ႏရေꩻဒွုမ် အသ့ꩻတဝင်ႏစာꩻငါႏဒွုမ် ထာꩻရက်ဖဲ့ꩻ အသ့ꩻနဝ့် တထဲ့ꩻမွိုင်းဒျာႏ အထာꩻအံႏအလောင်းဖုံႏတဲ့ရိုႏ...

ပေါႏမွူးဟာဟာနဝ်ꩻ အော်ဝင်ꩻတွော့ꩻ လယ်ႏခေ့ꩻဒျာႏထာ တခြာကို မွူးအီႏရဝ်ꩻရဝ်ꩻမ့ꩻ ဖျော်သဲင်ꩻလမ်း ထာꩻလေနဝ်ꩻ ဗေင်ႏ ထာꩻခေ့ꩻနဝ်ꩻလယ်ႏ... (ယင်ဟန်ႏဟန်ႏလွုမ်ꩻ)

ပေါႏရွဉ်အဝ်ႏသွူတဲ့ ထွုမ်ႏအံႏသွူထာꩻ ကွင်လယ်ႏသွူထာꩻ ရွဉ်မဉ်ႏလို့လို့မ့ꩻ ကွဲးသဲင်ꩻလွဉ် နေးနဝ်ꩻတဲ့အဝ်ႏ တဲ့ ၊၊

ကွဲညညနဝ်ꩻ မွိုးဖာဒေါ့ꩻသွဉ်လ့ꩻဒွုမ် အဘဝစော့ꩻသွဲးနဝ်ꩻ အဝ်ႏမိုးလွေꩻဒျာႏထာꩻပုံကဲဉ်းအာအာတဲင် အသ့ꩻအီႏဝင်ႏစာꩻငါႏ လိုꩻမူႏတဲ့ ပေါႏအဝ်ႏဒွုမ် လိုꩻမူႏဖုံႏတဲ့ သေရောင်ဒျာႏဝွေꩻသီးကယ်ꩻတဲင် နဝ်ꩻမ့ꩻ အလယ်ႏကျွိုက်ဒျား လိုꩻခိုဒုံညာꩻ အထူႏလွိုက်ဒျာႏ လိုꩻခိုဒုံထန်ႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ ၊၊ (လို့လို့စွဉ်ႏတဲ့မွေးတဝ်းသွူ)

ထာꩻခူꩻပေႏထွိုင်ႏထꩻမွေးထာꩻ နီပအိုဝ်ႏဒေႏသကိုနဝ်ꩻ လိုꩻဈောင်ယာမားထာꩻသားတဲ့ ကွဲးလွိုင်ႏလွိုင်ႏ အသက်အရွယ်ႏတမဲဉ်ႏဒွုန်းတဲ့ ကယားကုဲင်ချာအဘဝသားနဝ်ꩻတဲ့ အဝ်ႏဗွေဗော်ႏထာꩻနဝ်ꩻသွူ ၊၊

ထာꩻခူꩻပေႏထွိုင်ႏထ့ꩻ ထာꩻခူꩻပေႏထွိုင်ႏနွို့လ့ꩻအာ အဘဝကိုနဝ်ꩻ အဖြောင်းဗီႏတဲ့ ကွဲးသွမ်ႏသွမ်ႏ အမဲ့အောင်ကွဲးယော့ꩻယော့ꩻ အသွီႏယာႏကွဲးတဝေ့ꩻဝေ့ꩻ အအာႏရဲင်ꩻကွဲဆေ့ꩻဆေ့ꩻ အဘဝမွူးပင်ꩻတဲ့ ကွဲးပြေ့ꩻပြေ့ꩻသဲင်ꩻလဲဉ်းနဝ်ꩻသွူ ၊၊

ထာꩻခူꩻပေႏနွောင်ꩻတွော့ꩻ မဲ့ငါမေတ္တာႏကယွမ်ꩻထိုꩻဗာႏနဝ်ꩻ အကျောင်ꩻကွပ်ထွာ စူꩻငါးသ့ꩻ လွောက်ꩻငါႏသွꩻ ပေါင်ꩻသွꩻမာႏထိုꩻတဲင် သွီႏသဲင်ယာႏသေ့ꩻ ဘဝနွူႏယေ့ꩻထိုꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ ၊၊

ထာꩻခူꩻပေႏ(ယာမ)နဝ်ꩻ အယားကုဲင်အာမွေးလဲဉ်း နီပအိုဝ်ႏပေႏသီးဘဝတဲင် နီအဝ်ႏလိုႏတွိုက်ꩻထန်ႏထိုꩻငါႏ ယာမားအန်ႏတရာယ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ ၊၊

ထွုမ်ႏဝင်ꩻအပဲစ် စဲစ်ဝင်ꩻအမာႏ အျာႏဝင်ꩻခင်ႏမီႏမွေးတဝ်းဩ ၊၊ ဖေႏကလ့ꩻသꩻတိꩻသွဉ်ခန်ꩻတွော့ꩻ ကဟွိုန်ထွꩻဗာႏအတွိုင်ꩻ တဲမ်းထန်ႏဗာႏဒျာႏသွူ ၊၊[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခဲဉ်ႏဝါးဟူးဟား