ထာꩻလူႏကျိုꩻထီႏယိုခါ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"သီဟသေနာပတိသုတ် (ထာꩻလူႏကျိုꩻ ထီႏယိုခါ)" အွိုးခꩻတလဲင်ႏ- နီဗွေႏဘုရာꩻအဝ်ႏအုံ ဝေႏသာႏလီႏခမ်း၊ မဟာႏဝုန်ႏတခြာတန်ကို ကျောင်ꩻပျသာဒ်လောင်းတွင်ꩻ စဲ့ꩻပိုႏတန် 'သီဟ'နဝ်ꩻ ထင်ႏထေ့ဗွေႏဘုရာꩻ၊ ဝုဲင်ႏဗွေႏဘုရာꩻထွူ အုံလင်ꩻ၊ လောဝ်းရီ နီဗွေႏဘုရာꩻနုဲင်းယို- "ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- နီဗွေႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ 'ထာꩻလူႏကျိုꩻ-နမ်းထီႏယိုခါခါ'နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏထွော့သတ်မတ် ပညတ်နွောင်ꩻနေဟောင်း ဗွေႏဩ" "တကာႏသီဟ- ပေါႏနဝ်ꩻတဲ့ ခွေအီႏရီနာꩻယို နာꩻသꩻကို နစ်သက်နုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ဗာႏသꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ကျွိုက်နုဲင်းမုဲင်ꩻ လွိုက်ဖြေႏနွောင်ꩻဒျာႏနော" "မွေးသွူ ဗွေႏဩ" "တကာႏသီဟ- လောကကိုယို လိုꩻခိုအဝ်ႏနီဖြာꩻ၊ (နီဖြာꩻကိုနဝ်ꩻ) တဖြာꩻနဝ်ꩻ သဒ္ဓါႏတရာꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ တကေးဒါႏဝင်ꩻ၊ စေꩻမွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ ခွန်းဒါႏအလူႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ခꩻတဖြာꩻနဝ်ꩻတဲး သဒ္ဓါႏတရာꩻအဝ်ႏ၊ ထွာအလူႏဒါႏယကာႏ၊ ပျောႏလွဉ်ꩻဒျာႏ လူႏခွိုꩻခွိုꩻ၊ မွန်းသွိုꩻဒျာႏ လူႏအာအာ၊ (တကေးဒါႏတဝ်းဝင်ꩻ၊ စေꩻတဝ်းတစိꩻစိꩻ၊ ခွန်းဒါႏတဝ်း အလူႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ နာႏလိုႏဒျာႏ၊ ကေႏညိုႏဒျာႏ အလူႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ)နောဝ်ꩻသွူ။ တကာႏသီဟ- ၁။ ယူႏယွယွစံꩻ ပါꩻနဝ်ꩻနီဖြာꩻမွိုင်ႏ 'ရဟန္တာႏပုဂ္ဂိုလ်ႏသီး အဗာႏမဉ်ႏလိုႏ သညင်ꩻ'နဝ်ꩻ အီႏသညင်ꩻရီးရီး-'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ လိုꩻတကေးဒါႏဝင်ꩻ၊ လိုꩻစေꩻတန်၊ လိုꩻခွန်းဒါႏ အလူႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ'နဝ်ꩻနဲ့-မွေးတဝ်းတဲ့- ရဟန္တာႏပုဂ္ဂိုလ်ႏသီး သညင်ꩻရီးရီးဒျာႏ 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဝ်ႏ၊ လိုꩻအလူႏဒါႏယကာႏ၊ ပျောႏလွဉ်ꩻဒျာႏလူႏခွိုꩻခွိုꩻ၊ မွန်းသွိုꩻဒျာႏ လူႏအာအာ'လိုꩻစားနဝ်ꩻနဲ့ စင်းစဲ့သင်ꩻထွိုက် နာꩻကျွိုက်ရာꩻ ဖြေႏသွော့လုဲင်း" "ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဲဉ်ထောဝ်း၊ လိုꩻတကေးဒါႏဝင်ꩻ၊ လိုꩻစေꩻ၊ လိုꩻခွန်းဒါႏ အလူႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ'နဝ်ꩻ ဗွေႏရဟန္တာႏသီး အမျိုꩻသညင်ꩻရီးနဲ့ဗွေႏ၊ အဗာႏမဉ်ႏလိုႏသညင်ꩻနဝ်ꩻ ဗွေႏရဟန္တာႏသီး သညင်ꩻရီးရီးဒျာႏ 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဝ်ႏ၊ လိုꩻထွာအလူႏဒါႏယကာႏ၊ ပျောႏလွဉ်ꩻဒျာႏ လူႏခွိုꩻခွိုꩻ၊ မွန်းသွိုꩻဒျာႏ လူႏအာအာ'လိုꩻစားနဝ်ꩻသနယ် ဗွေႏဩ" "မွေးသွူ တကာႏသီဟ- ၂။ ယူႏယွယွစံꩻဖျင် ပါꩻနဝ်ꩻနီဖြာꩻမွိုင်ႏ၊ ဗွေႏရဟန္တာႏသီး မဉ်ႏလိုႏကျွꩻလွဉ်နဝ်ꩻ အီႏလွဉ်ရီးရီး 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ လိုꩻတကေးဒါႏဝင်ꩻ၊ လိုꩻစေꩻတန်၊ လိုꩻခွန်းဒါႏ အလူႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ'နဝ်ꩻနဲ့- မွေးတဝ်းတဲ့- ရဟန္တာႏပုဂ္ဂိုလ်ႏသီး ကျွꩻရီးရီးဒျာႏ 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဝ်ႏ၊ ထွာအလူႏဒါႏယကာႏ၊ ပျောႏလွဉ်ꩻဒျာႏလူႏခွိုꩻခွိုꩻ၊ မွန်းသွိုꩻဒျာႏ လူႏအာအာ'လိုꩻစားနဝ်ꩻထျꩻနဲ့ စင်းစဲ့သင်ꩻထွိုက် နာꩻကျွိုက်ရာꩻ ဖြေႏသွော့ဟုဲင်း" "ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ လိုꩻတကေးဒါႏဝင်ꩻ၊ လိုꩻစေꩻတန်၊ လိုꩻခွန်းဒါႏ အလူႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ'လိုꩻစားနဝ်ꩻထျꩻနဝ်ꩻ ဗွေႏရဟန္တာႏသီး အမျိုꩻကျွꩻရီးနဲ့ဗွေႏ၊ မဉ်ႏအဝ်ႏလိုႏကျွꩻနဝ်ꩻ ကျွꩻရီးရီးဒျာႏ 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဝ်ႏ၊ ထွာအလူႏဒါႏယကာႏ၊ ပျောႏလွဉ်ꩻဒျာႏ လူႏခွိုꩻခွိုꩻ၊ မွန်းသွိုꩻဒျာႏ လူႏအာအာ'လိုꩻစားနဝ်ꩻထျꩻသနယ် ဗွေႏဩ" "မွေးသွူ တကာႏသီဟ- ၃။ ယူႏယွယွစံꩻဖျင် ပါꩻဝင်ꩻနီနဝ်ꩻမွိုင်ႏ၊ ဗွေႏရဟန္တာႏသီး မဉ်ႏလိုႏလူႏခံႏထာꩻနဝ်ꩻ အီႏလူႏခံႏရီးရီး 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ လိုꩻတကေးဒါႏဝင်ꩻ၊ လိုꩻစေꩻတန်၊ လိုꩻခွန်းဒါႏ အလူႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ'လိုꩻစားနောဝ်ꩻနဲ့- မွေးတောဝ်းတဲ့- ရဟန္တာႏပုဂ္ဂိုလ်ႏသီး အီႏလူႏခံႏရီးရီးဒျာႏ 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဝ်ႏ၊ ထွာအလူႏဒါႏယကာႏ၊ ပျောႏလွဉ်ꩻဒျာႏလူႏခွိုꩻခွိုꩻ၊ မွန်းသွိုꩻဒျာႏ လူႏအာအာ'လိုꩻစားနဝ်ꩻနဲ့ စင်းစဲ့သင်ꩻထွိုက် နာꩻကျွိုက်ရာꩻ ဖြေႏသွော့လုဲင်း" "ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- ဗွေႏရဟန္တာႏသီး မဉ်ႏလိုႏလူႏခံႏထာꩻနဝ်ꩻ 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ လိုꩻတကေးဒါႏဝင်ꩻ၊ လိုꩻစေꩻတန်၊ လိုꩻခွန်းဒါႏ အလူႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ'လိုꩻစားနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဗွေႏရဟန္တာႏသီး အမျိုꩻလူႏခံႏရီးရီးနဲ့ဗွေႏ၊ ဗွေႏရဟန္တာႏသီး မဉ်ႏအဝ်ႏလိုꩻလူႏခံႏထာꩻနဝ်ꩻ လူႏခံႏရီးရီးဒျာႏ 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအောဝ်ႏ၊ ထွာအလူႏဒါႏယကာႏ၊ ပျောႏလွဉ်ꩻဒျာႏ လူႏခွိုꩻခွိုꩻ၊ မွန်းသွိုꩻဒျာႏ လူႏအာအာ'လိုꩻစားနဝ်ꩻသနယ် ဗွေႏဩ" "မွေးသွူ တကာႏသီဟ- ၄။ ယူႏယွယွစံꩻဖျင် ပါꩻနဝ်ꩻဝင်ꩻနီနဝ်ꩻမွိုင်ႏ၊ ဗွေႏရဟန္တာႏသီး မီႏမဉ်ဟော်ꩻဖေႏတရာꩻနဝ်ꩻ အီႏဟော်ꩻဖေႏရီးရီး 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ လိုꩻတကေးဒါႏဝင်ꩻ၊ လိုꩻစေꩻတန်၊ လိုꩻခွန်းဒါႏ အလူႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ'လိုꩻစားနောဝ်ꩻနဲ့- မွေးတောဝ်းတဲ့- ဗွေႏရဟန္တာႏသီး မီႏမဉ်ဟော်ꩻဖေႏတရာꩻနဝ်ꩻ အီႏဟော်ꩻဖေႏရီးရီးဒျာႏ 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဝ်ႏ၊ ထွာအလူႏဒါႏယကာႏ၊ ပျောႏလွဉ်ꩻဒျာႏလူႏခွိုꩻခွိုꩻ၊ မွန်းသွိုꩻဒျာႏ လူႏအာအာ'လိုꩻစားနဝ်ꩻနဲ့ စင်းစဲ့သင်ꩻထွိုက် နာꩻကျွိုက်ရာꩻ ဖြေႏသွော့ဟုဲင်း" "ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- ဗွေႏရဟန္တာႏသီး မီႏမဉ်ဟော်ꩻဖေႏတရာꩻနဝ်ꩻ 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ လိုꩻတကေးဒါႏဝင်ꩻ၊ လိုꩻစေꩻတန်၊ လိုꩻခွန်းဒါႏ အလူႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ'လိုꩻစားနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဗွေႏရဟန္တာႏသီး အမျိုꩻအီႏဟော်ꩻဖေႏရီးရီးနဲ့ဗွေႏ၊ ဗွေႏရဟန္တာႏသီး မီႏမဉ်ဟော်ꩻဖေႏတရာꩻနဝ်ꩻ ဟော်ꩻဖေႏရီးရီးဒျာႏ 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဝ်ႏ၊ ထွာအလူႏဒါႏယကာႏ၊ ပျောႏလွဉ်ꩻဒျာႏ လူႏခွိုꩻခွိုꩻ၊ မွန်းသွိုꩻဒျာႏ လူႏအာအာ'လိုꩻစားနဝ်ꩻသနယ် ဗွေႏဩ" "မွေးသွူ တကာႏသီဟ- ၅။ ယူႏယွယွစံꩻဖျင် ပါꩻဝင်ꩻနီနောဝ်ꩻမွိုင်ႏ၊ 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ လိုꩻတကေးဒါႏဝင်ꩻ၊ လိုꩻစေꩻတန်၊ လိုꩻခွန်းဒါႏ အလူႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ'လိုꩻစားနဝ်ꩻနဝ်ꩻ မဉ်ꩻအွီႏလွီးဟွမ် ကျောႏစွစ်ꩻစဲစ်ꩻနဲ့၊ မွေးတောဝ်းတဲ့- 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဝ်ႏ၊ ထွာအလူႏဒါႏယကာႏ၊ ပျောႏလွဉ်ꩻဒျာႏလူႏခွိုꩻခွိုꩻ၊ မွန်းသွိုꩻဒျာႏ လူႏအာအာ'လိုꩻစားနဝ်ꩻန၀်ꩻ မဉ်ꩻအွီႏလွီးဟွမ် ကျောႏစွစ်ꩻစဲစ်ꩻနဲ့စင်းစဲ့သင်ꩻထွိုက် နာꩻကျွိုက်ရာꩻ ဖြေႏသွော့ဟုဲင်း" "ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ လိုꩻတကေးဒါႏဝင်ꩻ၊ လိုꩻစေꩻတန်၊ လိုꩻခွန်းဒါႏ အလူႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ'လိုꩻစားနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အမျိုꩻမဉ်ꩻအွီႏလွီးဟွမ်နဲ့ဗွေႏ၊ 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဝ်ႏ၊ ထွာအလူႏဒါႏယကာႏ၊ ပျောႏလွဉ်ꩻဒျာႏ လူႏခွိုꩻခွိုꩻ၊ မွန်းသွိုꩻဒျာႏ လူႏအာအာ'လိုꩻစားနဝ်ꩻမꩻ မဉ်ꩻအွီႏလွီးဟွမ်၊ ကျောႏစွစ်ꩻစဲစ်ꩻသနယ် ဗွေႏဩ" "မွေးသွူ တကာႏသီဟ- ၇။ ယူႏယွယွစံꩻဖျင် ပါꩻနဝ်ꩻဝင်ꩻနီနဝ်ꩻမွိုင်ႏ၊ 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ လိုꩻတကေးဒါႏဝင်ꩻ၊ လိုꩻစေꩻတန်၊ လိုꩻခွန်းဒါႏ အလူႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ'လိုꩻစားနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ခန္ဓာႏကုဲင်လီ တွိုႏမဉ်ႏသီသူꩻ အီႏတွိုႏထင်ႏလူꩻခမ်းနဲ့၊ မွေးတောဝ်းတဲ့ 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဝ်ႏ၊ ထွာအလူႏဒါႏယကာႏ၊ ပျောႏလွဉ်ꩻဒျာႏလူႏခွိုꩻခွိုꩻ၊ မွန်းသွိုꩻဒျာႏ လူႏအာအာ'လိုꩻစားနဝ်ꩻမꩻ ခန္ဓာႏကုဲင်လီ တွိုႏမဉ်ႏသီသူꩻ အီႏတွိုႏထင်ႏလူꩻခမ်းနဲ့ စင်းစဲ့သင်ꩻထွိုက် နာꩻကျွိုက်ရာꩻ ဖြေႏသွော့လုဲင်း" "ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ လိုꩻတကေးဒါႏဝင်ꩻ၊ လိုꩻစေꩻတန်၊ လိုꩻခွန်းဒါႏ အလူႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ'လိုꩻစားနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ခန္ဓာႏကုဲင်လီ တွိုႏမဉ်ႏသီသူꩻ အမျိုꩻအီႏတွိုႏထင်ႏလူꩻခမ်းနဲ့ဗွေႏ၊ 'လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဝ်ႏ၊ ထွာအလူႏဒါႏယကာႏ၊ ပျောႏလွဉ်ꩻဒျာႏ လူႏခွိုꩻခွိုꩻ၊ မွန်းသွိုꩻဒျာႏ လူႏအာအာ'လိုꩻစားနဝ်ꩻမꩻ ခန္ဓာႏကုဲင်လီ တွိုႏမဉ်ႏသီသူꩻ ရအီႏတွိုႏထင်ႏလူꩻခမ်းသနယ် ဗွေႏဩ" "ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- ၁။ ခွေသွဉ်းယိုနဝ်ꩻ လိုꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻအဝ်ႏတဲင် ဗွေႏရဟန္တာႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ မဉ်ႏလိုႏသညင်ꩻနဝ်ꩻ သညင်ꩻရီးရီးဒျာႏ ခွေသွဉ်းယိုသနယ် ဗွေႏဩ။ ၂။ ခွေသွဉ်းယိုနဝ်ꩻ တကေးဒါႏတဝ်းဝင်ꩻတွော့ꩻ ဗွေႏရဟန္တာႏသီး မဉ်ႏလိုႏကျွꩻလွဉ်နောဝ်ꩻ ကျွꩻရီးရီးဒျာႏ ခွေသွဉ်းထျꩻသနယ် ဗွေႏဩ။ ၃။ ခွေသွဉ်းယိုနဝ်ꩻ လိုꩻစေꩻမွေးတဝ်းတဲင်တွော့ꩻ ဗွေႏရဟန္တာႏသီး မဉ်ႏလိုႏလူႏခံႏထာꩻနဝ်ꩻ လူႏခံႏရီးရီးဒျာႏ ခွေသွဉ်းသနယ် ဗွေႏဩ။ ၄။ ခွေသွဉ်းယိုနဝ်ꩻ ခွန်းဒါႏတဝ်း အလူႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏတဲင် ဗွေႏရဟန္တာႏသီး မဉ်ႏလိုႏဟော်ꩻတရာꩻနဝ်ꩻ ဟော်ꩻရီးရီးဖေႏဒျာႏ ခွေသွဉ်းသနယ် ဗွေႏဩ။ ၅။ ခွေသွဉ်းယိုနဝ်ꩻ ထွာအလူႏဒါႏယကာႏတွော့ꩻ 'စဲ့ꩻပိုႏတန်သီဟနဝ်ꩻ လူႏမွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ သံဃာႏသီးတာႏ ကေꩻဇူꩻအာငါႏ၊ ဝွေꩻနဝ်ꩻ ဗွေႏသံဃာႏသီး သွမ်ꩻတကာႏဒျာႏ'ခွေသွဉ်းမဉ်ꩻအွီႏလွီးဟွမ် ကျောႏစွစ်ꩻစဲစ်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ ဗွေႏဩ။ ၆။ ခွေသွဉ်းယိုနောဝ်ꩻ ပျောႏလွဉ်ꩻဒျာႏ လူႏခွိုꩻခွိုꩻတဲင်တွော့ꩻ မဉ်ႏနွို့လွေꩻ ခွန်ပရိသတ်ခြာ တရိုꩻတဝ်း၊ ပုဏ္ဏာꩻပရိသတ်ခြာတရိုꩻတဝ်း၊ လိုꩻခြွေပရိသတ်ခြာ တရိုꩻတဝ်း၊ ရဟန်ꩻပရိသတ်ခြာတရိုꩻတောဝ်း၊ ပရိသတ်အမျိုꩻမုဲင်ꩻခြာတရိုꩻတောဝ်း ခွေသွဉ်းနွို့လွေꩻ ရုဲင်းရုဲင်းဟန်ဟန်၊ ခွေသွဉ်းလွိုးဗန်ဗန် (ဟိတ်ဟိတ်တန်)ဗွေႏဩ။ ၇။ ခွေသွဉ်းယိုနောဝ်ꩻ မွန်းသွိုꩻလွဉ်ꩻဒျာႏ လူႏအာအာတဲင် ခွေသွဉ်းခန္ဓာႏကုဲင်လီ တွိုႏမဉ်ႏသီသူꩻနောဝ်ꩻ (ယွုမ်းနီဗွေႏငေါဝ်းအတွိုင်ꩻ) ရအီႏတွိုႏထင်ႏ လူꩻခမ်းသနယ်ဗွေႏဩ"။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ သတ္တကနိပါတ်၊ သီဟသေနာပတိသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၂၆၀/၃)