ထာꩻလွꩻအကျောင်ꩻသွစ်ꩻမျိုꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ကုသီတာရမ္ဘဝတ္ထုသုတ် (ထာꩻလွꩻအကျောင်ꩻသွစ်ꩻမျိုꩻ)" ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ထာꩻလွꩻအကျောင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏသွစ်ꩻမျိုꩻ၊ သွစ်ꩻမျိုꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ- ၁။ သာႏသနာႏတောႏကိုယို ရဟန်ꩻ(တပါꩻ)နဝ်ꩻ အီႏမာꩻဗာႏထာꩻမာꩻ၊ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ယူႏနုဲင်းယို- "ခွေအီႏမာꩻဗာႏသွူထာꩻမာꩻ၊ ခွေမဉ်ႏမာꩻထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ ခွေနမ်းအီႏယပ်ꩻပင်ႏပန်ꩻ၊ (ခွေနမ်းဖေႏကသက်သာႏဖ) ခွေအီႏဗေင်ႏရီးကထာꩻမꩻ"အသꩻထွာနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဗေင်ႏထာꩻ၊ တတွိုႏတဝ်းဒွိုန်းတရာꩻသူꩻ ဖေႏကတွိုႏမာꩻတဝ်း၊ တလꩻဒွိုန်းတရာꩻယို ဖေႏကလꩻ အွဉ်ႏသꩻကျိုꩻစာꩻတဝ်း၊ တရာꩻဖေႏကလꩻစွဉ်ႏ ယိုခါခါ သောင်ႏသာနဲ့စ်မာꩻတဝ်း၊ ယိုနဝ်ꩻ ပထမထာꩻလွꩻ အကျောင်ꩻတမျိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၂။ သာႏသနာႏတောႏကိုယို ရဟန်ꩻ(တပါꩻ)နဝ်ꩻ ထာꩻမာꩻထွူလဲဉ်း၊ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ယူႏနုဲင်းယို- "ခွေမာꩻထာꩻမာꩻ ကိစ္စထွူလဲဉ်း၊ ခွေမာꩻထာꩻမာꩻထွူနောဝ်ꩻ ခွေနမ်းတန်ယို ပင်ႏပန်ꩻဆာအွူငါႏ၊ (ထာꩻပင်ႏပန်ꩻ၊ ထာꩻဆာအွူ ဖေႏနေးကသက်သာႏချာ) ခွေဗေင်ႏကထာꩻ ယိုခါခါမꩻ"အသꩻထွာနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဗေင်ႏမွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ တတွိုႏတဝ်းဒွိုန်းတရာꩻသူꩻ ဖေႏကတွိုႏမာꩻတဝ်း၊ တလꩻတဝ်းဒွိုန်းတရာꩻယို ဖေႏကလꩻ အွဉ်ႏသꩻကျိုꩻစာꩻတဝ်း၊ တရာꩻဖေႏကလꩻစွဉ်ႏ ယိုခါခါ သောင်ႏသာနဲ့စ်မာꩻတဝ်း၊ ယိုနဝ်ꩻ ဒုတိယထာꩻလွꩻ အကျောင်ꩻတမျိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၃။ သာႏသနာႏတောႏကိုယို ရဟန်ꩻ(တပါꩻ)နဝ်ꩻ အီႏလွေꩻဗာႏထာꩻ၊ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ယူႏနုဲင်းယို- "ခွေအီႏလွေꩻဗာႏသွူထာꩻ၊ ခွေမဉ်ႏလွေꩻထာꩻနဝ်ꩻ ခွေနမ်းအီႏယပ်ꩻပင်ႏပန်ꩻ၊ (ခွေနမ်းဖေႏကသက်သာႏဖ) ခွေအီႏဗေင်ႏရီးကထာꩻမꩻ"အသꩻထွာနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင်တွော့ꩻ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဗေင်ႏထာꩻ၊ တတွိုႏတဝ်းဒွိုန်းတရာꩻသူꩻ ဖေႏကတွိုႏမာꩻတဝ်း၊ တလꩻတဝ်းဒွိုန်းတရာꩻယို ဖေႏကလꩻ အွဉ်ႏသꩻကျိုꩻစာꩻတဝ်း၊ တရာꩻဖေႏကလꩻစွဉ်ႏ ယိုခါခါ သောင်ႏသာနဲ့စ်မာꩻတဝ်း၊ ယိုနဝ်ꩻ တတိယထာꩻလွꩻ အကျောင်ꩻတမျိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၄။ သာႏသနာႏတောႏကိုယို ရဟန်ꩻ(တပါꩻ)နဝ်ꩻ လွေꩻတဖူꩻထွူလဲဉ်း၊ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ယူႏနုဲင်းယို- "ခွေလွေꩻတဖူꩻ ထွူလဲဉ်း၊ ခွေလွေꩻတဖူꩻထွူနဝ်ꩻ ခွေနမ်းတန်ယို ပင်ႏပန်ꩻတရွော့ꩻငါႏ၊ (ထာꩻပင်ႏပန်ꩻ၊ ထာꩻတရွော့ꩻ ဖေႏနေးကသက်သာႏချာ) ခွေဗေင်ႏကထာꩻ ယိုခါခါမꩻ"အသꩻထွာနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဗေင်ႏမွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ တတွိုႏတဝ်းဒွိုန်းတရာꩻသူꩻ ဖေႏကတွိုႏမာꩻတဝ်း၊ တလꩻတဝ်းဒွိုန်းတရာꩻယို ဖေႏကလꩻ အွဉ်ႏသꩻကျိုꩻစာꩻတဝ်း၊ တရာꩻဖေႏကလꩻစွဉ်ႏ ယိုခါခါ သောင်ႏသာနဲ့စ်မာꩻတဝ်း၊ ယိုနဝ်ꩻ စတုတ္ထထာꩻလွꩻ အကျောင်ꩻတမျိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၅။ သာႏသနာႏတောႏကိုယို ရဟန်ꩻ(တပါꩻ)နဝ်ꩻ လွေꩻတွုံꩻသွမ်ꩻ ဒုံပေႏကိုတရိုꩻတဝ်း၊ ဒုံတန်ကိုတရိုꩻတဝ်း၊ ဒဲဉ်သွမ်ꩻဆွော့ꩻဆွော့ꩻတဲ့ယဝ်း၊ ဒဲဉ်သွမ်ꩻပနဲဉ်ႏနဲဉ်ႏတဲ့ယဝ်း လꩻလုမ်းတဝ်း (သွုံꩻကွို့ꩻတဝ်း) ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ယူႏနုဲင်းယို-"လွေꩻတွုံꩻသွမ်ꩻတဲ့ လꩻလုမ်းတဝ်း၊ (သွုံꩻကွို့ꩻတဝ်း)၊ တွိုႏနမ်းနဝ်ꩻ ယပ်ꩻပင်ႏပန်ꩻတဲင် ဟွီဟဲင်နေဒွိုန်းဒျာႏ၊ (အာႏတအဲဉ်ထဝ်း) မာꩻထာꩻမာꩻ တဒါႏတဝ်း၊ အာႏဖေႏကအဝ်ႏ ဗေင်ႏဒွိုန်းကထာꩻမꩻ"အသꩻထွာနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဗေင်ႏမွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ တတွိုႏတဝ်းဒွိုန်းတရာꩻသူꩻ ဖေႏကတွိုႏမာꩻတဝ်း၊ တလꩻတဝ်းဒွိုန်းတရာꩻယို ဖေႏကလꩻ အွဉ်ႏသꩻကျိုꩻစာꩻတဝ်း၊ တရာꩻဖေႏကလꩻစွဉ်ႏ ယိုခါခါ သောင်ႏသာနဲ့စ်မာꩻတဝ်း၊ ယိုနဝ်ꩻ ပဉ္စမထာꩻလွꩻ အကျောင်ꩻတမျိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၆။ သာႏသနာႏတောႏကိုယို ရဟန်ꩻ(တပါꩻ)နဝ်ꩻ လွေꩻတွုံꩻသွမ်ꩻ ဒုံပေႏကိုတရိုꩻတဝ်း၊ ဒုံတန်ကိုတရိုꩻတဝ်း၊ ဒဲဉ်သွမ်ꩻဆွော့ꩻဆွော့ꩻတဲ့ယဝ်း၊ ဒဲဉ်သွမ်ꩻပနဲဉ်ႏနဲဉ်ႏတဲ့ယဝ်း လꩻလိုမ်းဒျာႏ (သွုံꩻကွို့ꩻကွို့ꩻဗာႏဒျာႏ) ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ယူႏနုဲင်းယို- "လွေꩻတွုံꩻသွမ်ꩻတဲ့ လꩻလိုမ်းဒျာႏ၊ (သွုံꩻကွို့ꩻကွို့ꩻဗာႏဒျာႏ)၊ ကွဲတွော့ꩻ သွုံꩻသွမ်ꩻထွူနဝ်ꩻ ဟို့ꩻကွို့ꩻငါႏနေ၊ နမ်းထွူႏဆွို့တန်၊ နုဲင်းစွဉ်ႏဗာႏခူꩻတသဉ် တအိတ်၊ ဟို့ꩻအဝ်ႏဗွေဗိတ်နေဒွိုန်း၊ အွဉ်ႏယွမ်ꩻပသာႏကဟို့ꩻ၊ ဗေင်ႏဒွိုန်းကထာꩻ ယိုခါခါမꩻ" အသꩻထွာနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင်တွော့ꩻ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဗေင်ႏမွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ တတွိုႏတဝ်းဒွိုန်းတရာꩻသူꩻ ဖေႏကတွိုႏမာꩻတဝ်း၊ တလꩻတဝ်းဒွိုန်းတရာꩻယို ဖေႏကလꩻ အွဉ်ႏသꩻကျိုꩻစာꩻတဝ်း၊ တရာꩻဖေႏကလꩻစွဉ်ႏ ယိုခါခါ သောင်ႏသာနဲ့စ်မာꩻတဝ်း၊ ယိုနဝ်ꩻ ဆဋ္ဌမထာꩻလွꩻ အကျောင်ꩻတမျိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၇။ သာႏသနာႏတောႏကိုယို ရဟန်ꩻ(တပါꩻ)နဝ်ꩻ ဆော့ဆာပသာႏထာꩻ (တတဝ်တဝ်း)၊ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ယူႏနုဲင်းယို- "ခွေဆော့ပသာႏထာꩻ၊ ဗေင်ႏထာꩻမꩻဟောဝ်၊ ဗေင်ႏကထာꩻ ယိုခါခါမꩻ"အသꩻထွာနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဗေင်ႏမွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ တတွိုႏတဝ်းဒွိုန်းတရာꩻသူꩻ ဖေႏကတွိုႏမာꩻတဝ်း၊ တလꩻတဝ်းဒွိုန်းတရာꩻယို ဖေႏကလꩻ အွဉ်ႏသꩻကျိုꩻစာꩻတဝ်း၊ တရာꩻဖေႏကလꩻစွ်ႏ ယိုခါခါ သောင်ႏသာနဲ့စ်မာꩻတဝ်း၊ ယိုနဝ်ꩻ သတ္တမထာꩻလွꩻ အကျောင်ꩻတမျိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၈။ သာႏသနာႏတောႏကိုယို ရဟန်ꩻ(တပါꩻ)နဝ်ꩻ ဆော့ထာꩻဟောဝ်လဲဉ်း၊ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ယူႏနုဲင်းယို- "ခွေဆာထာꩻ စဟောဝ်စလူမ်ꩻ၊ အာႏလꩻအဲဉ်ထဝ်းဒွိုန်း၊ မာꩻထာꩻမာꩻဒါႏတဝ်းဒွိုန်း၊ ဗေင်ႏကထာꩻ ယိုခါခါမꩻ"အသꩻထွာနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဗေင်ႏမွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ တတွိုႏတဝ်းဒွိုန်းတရာꩻသူꩻ ဖေႏကတွိုႏမာꩻတဝ်း၊ တလꩻတဝ်းဒွိုန်းတရာꩻယို ဖေႏကလꩻ အွဉ်ႏသꩻကျိုꩻစာꩻတဝ်း၊ တရာꩻဖေႏကလꩻစွဉ်ႏ ယိုခါခါ သောင်ႏသာနဲ့စ်မာꩻတဝ်း၊ ယိုနဝ်ꩻ အဋ္ဌမထာꩻလွꩻ အကျောင်ꩻတမျိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ အဋ္ဌကနိပါတ်၊ ကုသီတာရမ္ဘဝတ္ထုသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၃၀၇/၈)