ထာꩻအာႏကွိုꩻအဝ်ႏဗာႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ထွာဗွေႏဗွန်လဲ့နဝ်ꩻ၊ ထွာလိုꩻလမ်းလဲ့နဝ်ꩻ ထုမ်ႏဗာႏထာꩻအာႏကွိုꩻတောႏ တမျိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ထာꩻအာႏကွိုꩻ မဉ်ႏတအဝ်ႏတဝ်း လိုꩻကျောင်ꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ လိုꩻလမ်းလဲ့ပီပီ တထွာတဝ်းဒျာႏရင်ꩻရင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ လိုꩻကျောင်ꩻလဲ့ လွူးတပဲ့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ မီႏထွာလိုꩻလမ်း လွူးဗာႏပိုလီꩻနဝ်ꩻသွူ။ လွူးတပဲ့ꩻရိုꩻနုဲးနဝ်ꩻလဲ့ တပဲ့ꩻအဝ်ႏနီမျိုꩻ၊ ကွိုꩻအံႏတလꩻတဝ်း' တထွာတဝ်းဆရာႏစူခင်ႏထောက် တပဲ့ꩻနဝ်ꩻတမျိုꩻ၊ ကထွာဒါႏ ဆရာႏစူခင်ႏထောက် တပဲ့ꩻနဝ်ꩻတစား၊ အဝ်ႏနီမျိုꩻနီစားနဝ်ꩻလဲင်ႏခါ ကထွာဆရာႏစူထောက် ခင်ႏထောက်တပဲ့ꩻနဝ်ꩻတဖြာꩻ ပင်ႏပန်ꩻလွိုဝင်ꩻ၊ မာꩻဗာႏလွိုဝင်ꩻ၊ ယပ်ꩻဗာႏလွိုဝင်ꩻ၊ အခွင်ꩻအရေꩻလဲ့ လꩻလွိုဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဆရာႏလဲ့ ရက်လွိုဝင်ꩻ' ထူႏရေꩻလွိုဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။

တွိုႏနဝ်ꩻတဲင်ခါ သက်သာႏလွိုဝင်ꩻ၊ တယပ်ꩻဗာႏတဝ်း၊ ဆရာႏစူထောက်တထွာတဝ်း၊ မီႏကွိုꩻလဲ့ မာꩻလော်လယ်ထာꩻ၊ မာꩻငီႏငါထာꩻ တပဲ့ꩻနုဲးနဝ်ꩻခါ အခွင်ꩻအရေꩻလꩻဆေ့ꩻ၊ ဆရာႏဖေႏဗာႏဆေ့ꩻတဲင် ထာꩻတကေး၊ တနာႏလိုႏတဝ်းဝင်ꩻနဝ်ꩻ ထွာလွဉ်၊ ပေါႏပေါက်လွဉ်၊ အပေါႏပေါက်နဝ်ꩻ ပေါႏပေါက်လွဉ်ကျောင်ꩻကို၊ တကေးနပ်တဝ်းကို စင်ꩻဝင်ꩻတမွေးတဝ်း၊ ဗꩻတွိုႏသဲင်ꩻလမ်း' ဗꩻတွိုႏသဲင်ꩻဒုံကိုဆောင်ႏကိုနဝ်ꩻသွူ။ ကထွာဒါႏ အမွိုးအဖါသီးလဲ့ တယူႏတတွေꩻတဝ်း၊ ထင်းမာႏစွဉ်ႏဒျာႏ အဗွေႏဗွန်၊ လွောက်ꩻလိုꩻပေႏမဲ့ငါ ထာꩻရက်ချင်ꩻ အွဉ်ႏပီတဝ်းဝင်ꩻ၊ သꩻအွဉ်ႏနုဲးနဝ်ꩻတဲင် တကေႏနပ်တဝ်း ဗွေႏဗွန်လောင်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏအာ' အဝ်ႏဗောႏစွဉ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻလဲ့ ဗွေႏဗွန်သယ်ꩻခံႏတေ့ꩻတေ့ꩻဒျာႏနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏထီႏဗာႏနဝ်ꩻသွူ။

ထွာဗွေႏဗွန်သီးအမျိုꩻနဝ်ꩻ တပဲ့ꩻဟဝ်နဝ်ꩻ ထွားဖေႏအာႏဗာႏဒျာႏ၊ အခွင်ꩻအရေꩻ ဖေႏဗာႏဒျာႏ၊ ဖေႏဗာႏလွို တပဲ့ꩻလင်၊ ကွပ်အကျောင်ꩻမုဲင်ꩻ ဆရာႏမဉ်ႏတအဝ်းတဝ်းဆချာ၊ ဆရာမီႏအွဉ်ႏထိန်ꩻထွားကျောင်ꩻပစ္စေꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ လိုꩻပေႏလဲ့နဝ်ꩻ ဆရာႏသဖော်ꩻအတွိုင်ꩻထွာ၊ ဆရာႏကဒေါ့ꩻအတွိုင်ꩻ မာꩻလွဉ်ꩻ၊ လွောက်ꩻနာႏလွဉ်ꩻ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ တပဲ့ꩻနုဲးနဝ်ꩻခါ ဖေႏအာႏဗာႏဒျာႏရင်ꩻင်ꩻ၊ အခွင်ꩻအရေꩻတမျိုꩻမျိုꩻ တစွိုးစွိုးနဝ်ꩻ ဖေႏဗာႏဒျာႏရင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။

နီဗွေႏဘုရာꩻ ကဟော်ꩻသေꩻခါꩻတပဲ့ꩻနဝ်ꩻ (၁) သဒ္ဓိဝိဟာရိက တပဲ့ꩻတဖြာꩻ (၂) အန္တေဝါသိက တပဲ့ꩻတဖြာꩻ။ "သဒ္ဓိဝိဟာရိကတပဲ့ꩻ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏသေႏသေႏဆရာႏထျꩻ၊ နာႏလွဉ်ꩻ လွောက်ꩻလွဉ်ꩻ ဆရာႏငဝ်းငွါ၊ ဆရာႏသ္မာꩻအတွက် ထီလွံꩻ ထီခွꩻ ကိစ္စပေႏတန် လို့လို့စင်စင်နဝ်ꩻ ခွုမ်မာꩻဗာႏ၊ ကလꩻလွဉ်ဒါႏ လာဘ်ပစ္စေꩻဥစ္စာႏနဝ်ꩻ ဝွေꩻနဝ်ꩻ ထွားသိမ်ꩻဟဝ်ဗာႏ၊ ထိန်ꩻသိမ်ꩻစောင်ꩻသျောက်ဗာႏ၊ ခြꩻလွဉ်ꩻသေႏသေႏဆရာႏနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ "သဒ္ဓိဝိဟာရိကတပဲ့ꩻ"နဝ်ꩻသွူ။

"အန္တေဝါသိကတပဲ့ꩻ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ လွဉ်အုံညီꩻအဝ်ႏရဝ်း လꩻတနေင်ႏနီနေင်ႏ၊ လွဉ်သွဉ်ထူႏပညာႏ၊ လွဉ်အုံပွိုင်းလဒွါႏနဝ်ꩻခါ ဟဲ့ꩻဗာႏ "အန္တေဝါသိကတပဲ့ꩻ"နဝ်ꩻသွူ။ တပဲ့ꩻနုဲးနဝ်ꩻခါ အခွင်ꩻအရေꩻ လꩻနုဲးတဝ်း သဒ္ဓိဝိဟာရိကတပဲ့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်အကျောင်ꩻမုဲင်ꩻတဲင် ကျောင်ꩻကိစ္စနဝ်ꩻ မာꩻခွုမ်ဗာႏလဲ့ ထိန်ꩻသိမ်ꩻဗာႏလဲ့ ထိန်ꩻသိမ်ꩻဗာႏ မာꩻခွုမ်ဗာႏဒျာႏ ပစ္စေꩻအထန်ႏဖဲ့ꩻ၊ အအံႏအအွꩻ အဒို့ꩻအဒါ ကျောင်ꩻအသုံꩻအဆောင်ႏ သာမညပစ္စေꩻနဝ်ꩻလွုမ်ꩻ၊ ယပ်ꩻခုဲႏဗာႏဆေ့ꩻ၊ သဒ္ဓိဝိဟာရိကတပဲ့ꩻနဝ်ꩻ အစစအရာႏရာႏနဝ်ꩻ ဝွေꩻခွုမ်ဗာႏအထျꩻ၊ ဝွေꩻစီႏမံႏစီႏဖန်ႏဗာႏ၊ နမ်းကိုႏတဲင်ႏလဲ့ မာꩻဗာႏ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ အခွင်ꩻအရေꩻ လꩻလွိုဝင်ꩻ၊ ဆရာႏရက်လွိုဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။

နီဗွေႏဘုရာꩻတပဲ့ꩻကိုနဝ်ꩻ သျင်ႏသာရိပုတ္တရာႏနဝ်ꩻ ထွာတပဲ့ꩻစူထွေဖဲ့ꩻ၊ သျင်ႏမောဂ္ဂလာန်ႏနဝ်ꩻ ထွာတပဲ့ꩻစူစေႏဖဲ့ꩻ၊ နီဗွေႏဘုရာꩻ အွဉ်ႏသေꩻခါꩻနုဲးနဝ်ꩻ၊ ကအွဉ်ႏဗာႏနုဲးနဝ်ꩻဝ်ꩻ အလင်တမွေးတဝ်း၊ တပဲ့ꩻထင် တထင်တဝ်း၊ တပဲ့ꩻကျတကျတဝ်း၊ တပဲ့ꩻယံတယံတဝ်းတဲင် အွဉ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ (အကွာႏချာꩻဝင်ꩻပုံႏ) သျင်ႏသာရိပုတ္တရာႏနဝ်ꩻ ထင်လုဲႏပညာႏဖဲ့ꩻ၊ သျင်ႏမောဂ္ဂလာန်ႏနဝ်ꩻ ထင်လုဲႏတံꩻခိုꩻဖဲ့ꩻ၊ ပညာႏတွံႏတံႏခိုꩻနဝ်ꩻ ထွꩻတဝ်းပညာႏ၊ တပီတဝ်းပညာႏ၊ သျင်ႏသာရိပုတ္တရာႏနဝ်ꩻ အခွင်ꩻအရေꩻ လꩻအာလဲဉ်း သျင်ႏမောဂ္ဂလာန်ႏနဝ်ꩻသွူ။

အဝ်ႏကဒွိုန်း နီဗွေႏဘုရာꩻတပဲ့ꩻ အအဝ်ႏထွေလွေꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻဆချာ၊ ကမာꩻလွူးနီဗွေႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ နာဂသမာလမထေရ်ႏ၊ နာဂိတရဟန်ꩻ၊ ဥပဒါနရဟန်ꩻ၊ သုနက္ခတ္တရဟန်ꩻ၊ စုန္ဒသာႏမဏေႏ၊ သာဂတရဟန်ꩻ၊ ရာဓရဟန်ꩻ၊ မေဃိယရဟန်ꩻ ဝွေꩻသီးဗွေႏသွစ်ꩻပါꩻနဝ်ꩻ ထွေလွဉ်ꩻဗာႏ ဗွေႏဘုရာꩻဆချာ တပဲ့ꩻရဟန်ꩻဖုံႏနေနေနဝ်ꩻသွူ။ အွိုးတလဲင်ႏနဝ်ꩻ နာဂသမာလမထေရ်ႏ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻ လွေꩻညီꩻတွံႏနီဗွေႏဘုရာꩻ၊ ကထင်ႏတွိုႏတဖူꩻနီလီးတဲင် နာဂသမာလရဟန်ꩻ သံးမဲဉ်လွေꩻဒျာႏတလီး၊ နီဗွေႏဘုရာꩻ ကမဲဉ်လွေꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏတလီးနဝ်ꩻသွူ။ နီဗွေႏဘုရာꩻ ကမဲဉ်လွေꩻအလီးနဝ်ꩻ နာဂသမာလရဟန်ꩻ တလွောက်ꩻလွဉ်ꩻတဝ်း၊ တထွေလွဉ်ꩻတဝ်းဘုရာꩻ။

ဝွေꩻသဖော်ꩻကလꩻ၊ ဝွေꩻကမဲဉ်လွေꩻ အလီးနဝ်ꩻ ဝွေꩻလွေꩻဒျာႏ၊ ဘုရာꩻသပိတ် ဝွေꩻကအဝ်ႏဆဲင်လွေꩻနဝ်ꩻလဲင်ႏခါ ဝွေꩻအွဉ်ႏလင်ꩻစွဉ်ႏဒျာႏ တဖူꩻကို၊ ဘုရာꩻရိုꩻစွဉ်ႏ"လွေꩻမွုန်း"လဲ့ ဝွေꩻလွေꩻမပ်ပ်၊ တနာႏတဝ်းဘုရာꩻငဝ်းနဝ်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻမဉ်ႏလဲ့ မော့ꩻတလူႏဗာႏ တပဲ့ꩻတနာႏတဝ်းဆရာႏငဝ်းနုဲးနဝ်ꩻသွူ။ အဝ်ႏနေက မေဃိယရဟန်ꩻနဝ်ꩻတပါꩻလဲ့ တွမ်ႏနီဗွေႏဘုရာꩻ လွေꩻညီꩻဝင်ꩻ ကထင်ႏတွိုႏဒုံဇန္တုနဝ်ꩻခါ ဒုံဆောင်ႏအဝ်ႏပုံႏနဝ်ꩻ သာႏယာႏငါႏတဲင် ဝွေꩻအုံကုဲင်တဲင် အွဉ်ႏကုဲသေꩻခါꩻစွဉ်ႏဒျာႏ နီဗွေႏဘုရာꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻမဉ်ႏလဲ့ မော့ꩻဗာႏတပဲ့ꩻအမျိုꩻနဝ်ꩻ နီနာꩻယိုခါလဲင်ႏ မော့ꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ နီဗွေႏဘုရာꩻလဲ့ ကထင်ႏဖြား၊ ကထင်ႏတန်နဝ်ꩻလဲင်ႏခါ အဝ်ႏလိုႏငါႏတပဲ့ꩻ ကအဝ်ႏသေႏ နီဗွေႏဘုရာꩻထျꩻ၊ ကအီႏထွေလွဉ်ꩻသေႏသေႏ ဗွေႏဘုရာꩻထျꩻ၊ အဝ်ႏလိုႏလဲဉ်းတပဲ့ꩻတဖြာꩻအကျောင်ꩻ ဟဲ့ꩻဗူႏတပဲ့ꩻသံဃာႏတဲင် စီꩻဝွေꩻလွိုက်ထူႏလွ ကအီႏအုံဗွေႏဘုရာꩻခင်ႏထျꩻ တပဲ့ꩻဟဝ်တဖြာꩻနဝ်ꩻသွူ။

တွိုႏနဝ်ꩻခါ သျင်ႏသာရိပုတ္တရာႏ' သျင်ႏမောဂ္ဂလာန်ႏသီးလဲ့ ထွိုင်ႏလွပငါပရာꩻတဲင် နာꩻလဲ့ အီႏအုံဗွေႏဘုရာꩻထျꩻ၊ ခွေလဲ့ အီႏအုံမာꩻလွူး ဗွေႏဘုရာꩻ၊ ထူႏလွတာႏဝွန်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻငဝ်းငွါထာꩻမုဲꩻလဲ့ တဒေါ့ꩻတဝ်း၊ မိန်းတောႏမူႏတဝ်း၊ နီဗွေႏဘုရာꩻ ကမိန်းတောႏမူႏတဝ်းနဝ်ꩻ အလင်တမွေးတဝ်း သံဃာႏအစီꩻအဝွေꩻကိုနဝ်ꩻ ဝင်ꩻလင်နဝ်ꩻ ထွိုင်ႏလွတဲ့ သျင်ႏအာနန္ဒာႏနဝ်ꩻ တထွိုင်ႏတဝ်း၊ တထူႏတဝ်းတာႏဝွန်ႏနဝ်ꩻ အကျောင်ꩻထူꩻအဝ်ႏဗာႏအကျောင်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻသေနုဲးနဝ်ꩻတဲင် နီဗွေႏဘုရာꩻ တဒေါ့ꩻတဝ်း၊ မိန်းတောႏမူႏတဝ်းထာꩻနဝ်ꩻသွူ။

တွိုႏနဝ်ꩻတဲင်ခါ နီဗွေႏဘုရာꩻလဲ့ ရီခန်းသျင်ႏအာနန္ဒာႏနုဲးယို " သျင်ႏအာနန္ဒာႏ- ပုဂ္ဂိုလ်ႏလင်နဝ်ꩻ နာꩻလဲ့မဉ်မာꩻလွူး၊ ခွေလဲ့မဲဉ်မာꩻလွူး၊ ဒေါ့ꩻလွလဝ်းလွနဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏနာꩻနဝ်ꩻ နာꩻထူႏတဝ်းတာႏဝွန်ႏနဲ့၊ နာꩻထွိုင်ႏတဝ်း နာꩻဒေါ့ꩻလဝ်းတဝ်း" နီဗွေႏဘုရာꩻ ကထင်ႏရီနုဲးနဝ်ꩻတဲင် သျင်ႏအာနန္ဒာႏလဲ့ လဝ်းချာနုဲးယိုနဝ်ꩻသွူ- "ဩဗွေႏ ခွေသွဉ်း မဲဉ်စောင်ꩻသျောက်မာꩻလွူး နီဗွေႏဘုရာꩻသွူနဲဩ၊ ကွယ်ႏတွော့ꩻ ခွေသွဉ်း မဲဉ်လꩻဆုꩻငတ်ꩻပါꩻ၊ ကပယ်ႏဆုꩻငတ်ꩻပါꩻ မီႏလꩻအခွင်ꩻအရေꩻနုဲးနဝ်ꩻခါ ခွေသွဉ်းမာꩻလွူးသွူနဲဩ" နီဗွေႏဘုရာꩻလဲ့ သျင်ႏအာနန္ဒာႏ ကကွီဒွါႏအခွင်ꩻအရေꩻနဝ်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻခွင်ꩻပျုနဝ်ꩻသွူ။ (မန်းအဝ်ႏ-ပယ်ဆုလေးတန်၊ ခံဆုလေးပါး-နုဲင်းနဝ်ꩻအကျောင်ꩻ)

အပီနုဲးနဝ်ꩻနေနေ ခေတ်ယိုခါ ဗွေႏဗွန်သီး ကလွူးလွတပဲ့ꩻနဝ်ꩻလဲ့ အခွင်ꩻအရေꩻနဝ်ꩻ ဖေႏဗာႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ တပဲ့ꩻနုဲးနဝ်ꩻခါ ဆရာꩻသ္မာꩻအဝ်ႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ တအဝ်ႏတဝ်းလဲ့နဝ်ꩻ တကွာႏတဝ်းဝင်ꩻ၊ သွꩻပေႏသမဂ္ဂအလောင်းနဝ်ꩻလဲ့ မာန်ႏမာႏနအွဉ်ႏတဝ်းတဲင် ဆရာႏသ္မာꩻ ကဖေႏသေꩻခါꩻ၊ ကအွဉ်ႏသေꩻခါꩻ စီꩻကန်ꩻအတွိုင်ꩻ တလွဉ်ꩻလွိုတဝ်း၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ဖေႏဗာႏအခွင်ꩻအရေꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဗွေႏဗွန်ကအွဉ်ႏတပဲ့ꩻနုဲးနဝ်ꩻခါ တကာႏယဟန်ႏနဝ်ꩻ တေသတဝ်းအကျောင်ꩻခရာႏနုဲးနဝ်ꩻတဲင် အပိုအလီꩻ ကဒေါ့ꩻအတွိုင်ꩻ ယွုမ်းမတ်တဲင် ဒေါ့ꩻဖြဝ်ႏ"ဗွေႏဗွန်လွောက်ꩻမဲ့ငါ၊ ပါꩻအာအပိုနဝ်ꩻ ဗွေႏဗွန်ရက်၊ နီပိုနဝ်ꩻ ဗွေႏဗွန်တရက်တဝ်း"ယူႏတောဒျာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

တွိုႏအပိုနဝ်ꩻ ကွိုꩻထိန်ꩻသိမ်ꩻဖဲ့ꩻလဲ့ တလꩻတဝ်း၊ အီႏထွားလိုꩻပေႏလဲ့ တလꩻတဝ်း၊ မာꩻငီႏငါထာꩻနဝ်ꩻ အမွိုးအဖါ တသေတဝ်း၊ အပိုကဒေါ့ꩻအတွိုင်ꩻနဝ်ꩻ ဟဝ်ယွုမ်းတဝ်း၊ ဟဝ်ရီရွောင်နေနေနဝ်ꩻသွူ။ ကတဲမ်းဗာႏနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ မျက်မောက်ကထီႏယိုခါ ထီႏဗာႏ မော့ꩻဗာႏ တလူႏဗာႏနဝ်ꩻမꩻ တဲမ်းထန်ႏဗာႏနုဲးယိုနဝ်ꩻသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. စင်ꩻတန်ဓမ္မသာမိတဲမ်း
  2. အမာႏအဝ်ႏမꩻ ပျုပျင်ႏလꩻလိတ်စောင်ႏ