ထိန်ꩻတဝ်းဖြောင်းတဲင်

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ထိန်ꩻတဝ်းဖြောင်းတဲင် သီဗာႏထာꩻ" ဗွေႏဘုရာꩻကဟော်ꩻခါꩻဒါႏ (၃၈)ပါꩻ တရာꩻမင်္ဂလာႏနဝ်ꩻ ပါဠိဂါႏထာႏပေါင်ꩻ အဝ်ႏ(၁၀)ဂါႏထာႏသွူ။ ဂါႏထာႏတဆီအကိုယို မင်္ဂလာႏတရာꩻ ပါသော့ꩻ (၃)ပါꩻအဝ်ႏ၊ (၄)ပါꩻအဝ်ႏ၊ (၅)ပါꩻအဝ်ႏသွူ။ ကဲန်းအာအာနဝ်ꩻ တဂါႏထာႏယို မင်္ဂလာႏတရာꩻ ပါသော့ꩻ(၃)ပါꩻသွူ။ မင်္ဂလာႏဂါႏထာႏ (၁၀)ဂါႏထာႏအကို ဒုတိယဂါႏထာႏနဝ်ꩻ နုဲင်းလယိုအတွိုင်ꩻသွူ။ ပတိရူပဒေသ ဝါသော စ၊ ပုဗ္ဗေ စ ကတပုညတာ။ အတ္တသမ္မာ ပဏိဓိ စ၊ ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။

ဒုတိယဂါႏထာႏ မင်္ဂလာႏတရာꩻ (၃)ပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

(၁) သင်ꩻဟဝ်လျောက်ပတ်ဒါႏအရပ်ကို အုံသော့ꩻဗာႏ၊ (၂) စိုးရီးပန်ချာ မာꩻဗာႏအာကုသိုလ်ႏတရာꩻ၊ (၃) နီနမ်းဖြောင်းသꩻယို နီထိန်ꩻဟဝ်ဗာႏ။ မင်္ဂလာႏတရာꩻ ယို(၃)ပါꩻအကို အမုဲင်(၃) မင်္ဂလာႏတရာꩻနဝ်ꩻ "နီနမ်းဖြောင်းသꩻယို နီထိန်ꩻဟဝ်ဗာႏ"ရိုꩻနဝ်ꩻတဲင် ထိန်ꩻနွောင်ꩻတဝ်းဖြောင်းတွော့ꩻ သီဗာႏထာꩻဝွတ္ထုသက်သေႏ "ဒုကနိပါတ်-ကစ္ဆပဇာတ်"ယို အီႏတဲမ်းနယ်လွေꩻသွူ။

ဒုကနိပါတ်-ကစ္ဆပဇာတ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အွိုးပွိုင်းလဲင်ႏစခါ ဗာႏရာႏဏသီႏခမ်း ခွန်ဟော်ခံꩻ ဗြဟ္မဒတ်နဝ်ꩻ ထိန်ꩻတဝ်းနမ်းဖြောင်းသꩻတွော့ꩻ ငဝ်းအာငါႏ၊ ကုဲင်းဒေါ့ꩻငါႏထာꩻသွူ။ နဝ်ꩻတွော့ꩻ ကထွာဒါႏ ပညာႏသျိအမတ်နဝ်ꩻ အီႏဆုမ္မꩻဗာႏ ခွန်ဟော်ခံꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻယို အဝ်ႏအုံပွေါးခန်း အခွင်ꩻအရေꩻဟဝ်သွူ။ နဝ်ꩻတွော့ꩻ ဟိမဝန္တာႏကောင်ထျꩻ ထီနောင်တန်ဖြုံႏကိုနဝ်ꩻ ဝါးဟင်္သာႏတဖူးဝေးတွမ်ႏ ကြေ့ꩻတဗာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဖဉ်ႏမွိုတ်လွဝင်ꩻ၊ ထွာလွဝင်ꩻသွꩻဟဝ်သွူ။ ကွယ်ႏတွော့ꩻ ဝါးဟင်္သာႏနဝ်ꩻ ထာꩻလေလေမꩻ ဖျော်လွဉ်ထီနောင်ကို၊ ပေါႏမွူးဟာထာꩻခေ့ꩻခိန်ႏနဝ်ꩻ သဲင်ꩻဗေင်ႏဒျာႏ စိတ္တကုဋ်ကောင်လောင်းသွူ။ တွိုႏတလဲင်ႏ ဝါးဟင်္သာႏတဖူးဝေးနဝ်ꩻ "သွꩻကြေ့ꩻဟွေး- သဲင်ꩻလယ်ႏလွဉ်ꩻခါႏခါႏနီ စိတ္တကုဋ်ကောင်လောင်းသူꩻမွိုင်"ဖစ်ဟဲ့ꩻခန်းကြေ့ꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏနဝ်ꩻတွော့ꩻ ကြေ့ꩻလဲ့"မဲန်သဲင်ꩻလယ်ႏလွဉ်ꩻဒျာႏသနဲ့၊ ကွယ်ႏတွော့ꩻ အီႏမာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻသဲင်ꩻ၊ ခွေကျောင်ႏထာꩻတဒါႏတဝ်းနုဲင်းသီနဝ်ꩻအီ"ဒေါ့ꩻချာခန်းနုဲင်းနဝ်ꩻ။ တွိုႏနဝ်ꩻတွော့ꩻ ဟင်္သာႏလဲ့ "နာꩻထိန်ꩻနာꩻနမ်းဖြောင်းသꩻ မီႏနွောင်ꩻနဝ်ꩻ နီဖူꩻသဲင်ꩻနေးနာꩻ မို့ꩻလောင်းသွူဟွေး"ဒေါ့ꩻခန်းနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ ကြေ့ꩻလဲ့ မဲန်သဲင်ꩻလယ်ႏလွဉ်ꩻငါႏတွော့ꩻ "ထိန်ꩻနွောင်ꩻဒျာႏ၊ ဖူꩻသဲင်ꩻခွေဟုဲင်း"ရိုꩻခန်းနုဲင်းနဝ်ꩻ။ ကြေ့ꩻထွိုင်ႏရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဟင်္သာႏတဖူးဝေးလဲ့ ခွဉ်းတလီးယို အွဉ်ႏကြေ့ꩻဖူꩻအထဝ၊ ဝွေꩻသီးဟင်္သာႏတဖူးဝေးနဝ်ꩻ ဖူꩻအမော့ဖြာꩻဖဲ့ꩻဖဲ့ꩻတွော့ꩻ ကျောင်ႏသဲင်ꩻခန်း စိတ္တကုဋ်ကောင်သွူ။ အဝ်ႏထီနောင်နဝ်ꩻ သဲင်ꩻစိတ္တကုဋ်ကောင်အခါႏကိုနဝ်ꩻ ဖျတ်ကာႏသဲင်ꩻဗာႏ ဗာႏရာႏဏသီႏခမ်းသွူ။ နဝ်ꩻတွော့ꩻ ထွိုင်ႏတွိုႏဗာႏရာႏဏသီႏခမ်းတကီနဝ်ꩻ လိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထီႏထူꩻဆန်ꩻငါႏတွော့ꩻ "ဟင်္သာႏနီဗာႏ အဝ်ႏဖူꩻစွဉ်ႏဒျာႏကြေ့ꩻသေင် တဗာႏသူꩻဟွေး"ခြဝ်လွနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ တယွို့လွဝင်ꩻဖုံႏသွူ။ လိုꩻကခြဝ်ကဒေါ့ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ကြေ့ꩻနဝ်ꩻအဝ်ႏဟွုန်တဲင် သꩻလျားထာꩻတွော့ꩻ အစူအခင်ႏဖုံႏယို အဝ်ႏအခြုံကို ထေထန်ႏထွူတွော့ꩻ "အွိုး- လိုꩻဗော့ဗဲ့ လိုꩻဖြောင်းသဲ့၊ လိုꩻတဟဝ်တဝ်းဖုံႏဟွေး- နီသွꩻဟဝ်ချင်ꩻ ဖူꩻဒျာႏလွဝင်ꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ပွိုးထာꩻမုဲင်ꩻ သီမွော့အဝ်ႏနန်းခီဗာႏတွိုးဟောင်း"ကျံႏဒေါ့ꩻခြဝ်လင်ꩻငဝ်း နုဲင်းနဝ်ꩻ၊ ပေါႏအင်ဖြောင်းလဲ့ ဖြောင်းတလွတ်ꩻဝါႏခဝ်တွော့ꩻ ထဲ့လင်ꩻတနꩻခန်းဒျာႏ ဗာႏရာႏဏီႏသီႏဟော်တလင်ꩻကို၊ အခြုံယိုပꩻနီခဝ်တွော့ꩻ သီငါထိုꩻခန်းဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏနဝ်ꩻတွော့ꩻ လိုꩻဟော်လောင်းဖုံႏနဝ်ꩻ ထန်ႏလင်ꩻထွားလွဝင်ꩻ ပငါပရာꩻ၊ ခွန်ဟော်ခံꩻနမ်းလဲ့ပါသွူ။ ခွန်ဟော်ခံꩻ ထွိုင်ႏထန်ႏထွားနုဲင်းနုဲင်းကြေ့ꩻသီနဝ်ꩻ ပုရောဟိတ်ပုဏ္ဏာꩻနဝ်ꩻ အကွက်ပေါႏလဲန်းရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် "ခွန်တန်ဟွေး- ထွားမွိုင်ကြေ့ꩻယို ဗွေႏဩ၊ အတ္တသမ္မာ ပဏိဓိ မင်္ဂလာႏတရꩻအလꩻ တထိန်ꩻနွောင်ꩻတဝ်း နမ်းဖြောင်းသꩻတဲင် တလိုႏဒေါ့ꩻတဝ်းထာꩻ လွေꩻဒေါ့ꩻတွော့ꩻ သီဗာႏထာꩻနုဲင်းယိုသနဲ့၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ဗွေႏခွန်တန်လဲ့ ထိန်ꩻနွောင်ꩻနွောင်ꩻသွော့ နမ်းဖြောင်းသꩻလုဲင်းနေား"ဆုမ္မꩻဖေႏသတိꩻခန်း ခွန်ဟော်ခံꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ တဲႏနဝ်ꩻမာꩻတငါတွော့ꩻ ခွန်ဟော်ခံꩻနဝ်ꩻ ငဝ်းဗော့ꩻဗဲ့တဝ်းဒွုမ်၊ လꩻခန်းသံႏဝွေႏဂ ထိန်ꩻလꩻလွေꩻခန်း နမ်းဖြောင်းသꩻသွူ။

ဥပဒေသ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကြေ့ꩻနဝ်ꩻ ထိန်ꩻနွောင်ꩻတဝ်းနမ်းဖြောင်းသꩻ၊ တလိုႏဒေါ့ꩻတဝ်းထာꩻခိန်ႏယို ဝွေꩻလွေꩻဒေါ့ꩻထာꩻတွော့ꩻ ထဲ့သီဗာႏထာꩻတဲင် အတ္တသမ္မာ ပဏိဓိ-မင်္ဂလာႏကုဲင်သွူ။ ဗာႏရာႏဏသီႏ ခွန်ဟော်ခံꩻနဝ်ꩻ ငဝ်းယိုအခိန်ႏဒေါ့ꩻတဝ်း ဝွေꩻဒေါ့ꩻတဝ်း၊ အခန်ႏဒေါ့ꩻအခင်ႏလံးဒေါ့ꩻမꩻ ဝွေꩻဒေါ့ꩻလွေꩻတဲင် ထွာလွေꩻခန်း လိုꩻလိန်ႏမာႏယေန်ႏကေႏတဖြာꩻသွူ။ [၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကုဝေ-မုဲင်းကောင်
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်-၇၊ အစဲဉ်ႏ-၈၀