ထိန်ꩻသိမ်ꩻချာသွော့

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ထိန်ꩻသိမ်ꩻချာသွော့ ခွိုꩻတာႏဝွန်ႏ" ပိုလီꩻသီး ဝွတ်တရာꩻငတ်ꩻပါꩻအကို အမုဲင်(၅) ထိန်ꩻထွားချာသွော့ခွိုꩻ (စောင့်လေမွိုးနွယ်)ငေါဝ်းအလꩻ ထိန်ꩻထွားချာသွော့ခွိုꩻ ကရိုꩻဒါႏ ငေါဝ်းနောဝ်ꩻ မွိုးဖါသီးကအွဉ်ႏကုဲင်သေꩻခါꩻ စွိုးခွိုꩻအမွီႏဟောဝ်ကထွာဒါႏ လိတ်လုဲင်ꩻ၊ ငေါဝ်းငွါ၊ အကွဉ်အကꩻ၊ ဘာႏသာႏရေꩻကိုꩻကွယ်ႏမုꩻ ဂီတအနုပညာႏ တွမ်ႏဓလေ့ꩻထွုံꩻစံႏဖုံႏယို ဖေႏနေးကထိုꩻမားဗာႏမွိုန်းနောဝ်ꩻ ထိန်ꩻထွားဟောဝ်ဟောဝ်ဗာႏ ရိုꩻနေးနောဝ်ꩻသွူ။ ပွိုင်းလဲင်ႏ လိုꩻဖြားလိုꩻတန် ကအွဉ်ႏကုဲင်သေꩻခါꩻဒါႏ ငေါဝ်းအလꩻ "လိုꩻနောဝ်ꩻ အထျꩻအောဝ်ႏခွိုꩻ၊ နီစွိုးနီခွိုꩻယို အောဝ်ႏလိုႏငါႏ ခွိုꩻမဉ်ꩻအွီႏလွီးဟွမ် ခွိုꩻယံ ခွိုꩻကျနောဝ်ꩻသွူ။ နီယို ထွာဒျာႏ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏခွိုꩻနွယ်ႏတဲင် နီဘာႏသာႏယို နီရက်ဗာႏ၊ နီအွဉ်ႏဗာႏတန်ႏဖိုꩻ၊ နီဘာႏသာႏ ဖေႏနေးကထိုꩻမားဗာႏမွိုန်းနောဝ်ꩻ ခွိုꩻပအိုဝ်ႏဖုံႏ ကအီႏထိန်ꩻထွားဗာႏနောဝ်ꩻ တာႏဝွန်ႏအောဝ်ႏစွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻသွူ။ ရက်ခွိုꩻပအိုဝ်ႏ ခွန်နင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ မဉ်ႏတောႏလမ်းတောႏပါႏနောဝ်ꩻ အဟောဝ်သွတ်ꩻ လွိုက်ရွေꩻချာဒျာႏသွော့ စွိုးခွိုꩻဘာႏသာႏကိုꩻကွယ်ႏမုꩻ ဗွိုန်လို့ဝင်ꩻနောဝ်ꩻ အရေꩻတန်ငါႏသွူ။ လိုꩻပေႏလိုꩻယွဲး ယဟန်ႏသားနောဝ်ꩻ ခွိုꩻရက်သꩻဓာတ်တွမ်ႏ ထာꩻသေပညာႏ လိန်ႏမာႏမုꩻလုမ်းတောဝ်းနမ်းတဲင် "ထာꩻရက်ယို မဲ့အဲဉ်ထောဝ်း"ကရိုꩻဒါႏ ငေါဝ်းနောဝ်ꩻအွဉ်ႏအထျꩻ ထင်းအမွေးတဲင် နေးတွမ်ႏ"ထာꩻရက်မဲ့ခေ့ꩻ"တွော့ꩻ ဘာႏသာႏမဲ့ငါလဲ့ ထွားတောဝ်း၊ လိုꩻမျိုꩻမဲ့ငါလဲ့ ထွားတောဝ်း၊ မွိုးဖါမဲ့ငါ ထွားတောဝ်း၊ ထွားဗော့ꩻထီႏဗော့ꩻ ရွဉ်မဲ့ငါတစွိုးလွုမ်ꩻတဲင် တောႏလမ်ႏတောႏပါႏထိုꩻ လိုꩻမျိုꩻဘာႏသာႏလင်နောဝ်ꩻ ပနဲးအောဝ်ႏအာလွဉ်လဲဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ကအီႏလွိုက်ရွေꩻဒါႏ တောႏလမ်းတောႏပါႏကိစ္စယို လိုꩻမူႏနောဝ်ꩻ အရေꩻတန်လဲဉ်းထဲင်းက လိုꩻခိုနောဝ်ꩻသွူ၊ လိုꩻမူႏနဝ်ꩻ ဝင်ꩻတဲက်တွိုင်ꩻ"ဟံႏ"၊ လိုꩻခိုနဝ်ꩻ ဝင်ꩻတဲက်တွိုင်ꩻ"အစွိုးအခြွီ"ဟံႏယို မဉ်ႏဆို့ꩻသော့ꩻ အစွိုးအခြွီအမျိုꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း ဒေါ့ꩻထန်ႏလွဉ်းလွဉ်းသွူ၊ ဥပမာႏ- ထူႏနံႏတွော့ꩻ ခူႏသွော့ ဟံႏတအောင်၊ ဟံႏတအောင်ကိုနောဝ်ꩻ ထူႏဟန်ႏနွန်းခြွီ၊ တဒွီခြွီ တခုံꩻခြွီသွံမျိုꩻယို ဆို့ꩻညီꩻသွော့ဝင်ꩻ အမွူးမဉ်ႏဒေါ့ꩻလွဉ်နောဝ်ꩻ ထန်ႏတောဝ်းတမွူးချင်ႏ၊ ထန်ႏချာဒျာႏ မူလအစွိုးအခြွီ ပငါပရာꩻ ဗွိုန်ပီနောဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ လိုꩻမူႏတဖြာꩻယို မဉ်ႏတောႏလမ်းကလာꩻလဲ့ အပိုမဉ်ႏအောဝ်ႏနောဝ်ꩻ ပီချာဒျာႏ ဂျပန်လွိုး၊ မဉ်ႏတောႏလမ်းပအိုဝ်ႏလဲ့ အပိုမဉ်ႏအောဝ်ႏနောဝ်ꩻ ပီချာဒျာႏ ပအိုဝ်ႏလွိုရိုꩻနောဝ်ꩻ ရက်ခွိုꩻပအိုဝ်ႏမူႏဖုံႏ အလွိုးဖြောင်သꩻလဲဉ်းဒျာႏ၊ လိုꩻမူႏယို မဉ်ႏတောႏလမ်းတွမ်ႏ လိုꩻမျိုꩻဘာႏသာႏလင်နောဝ်ꩻ တနီꩻခါ တွိုႏစွဉ်ႏပိုစိုး၊ လီꩻစိုး၊ နီသွီနီယာႏဖုံႏယို ထွာတငါထိုꩻ လိုꩻမျိုꩻဘာႏသာႏလင်ထွူတကာႏတောဝ်း ထိန်ꩻထွားချာသွော့ခွိုꩻ (စောင့်လေမျိုးနွယ်)ကရိုꩻဒါႏ နီတာႏဝွန်ႏတန်ယို ကုဲင်ပြင်ꩻထိုꩻဒါႏနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဖုံႏယို ထွာဗုဒ္ဓဘာႏသာႏခွိုꩻနွယ်ႏဒျာႏတဲင် နီဘာႏသာႏ ဖေႏနးကထိုꩻမားဗာႏမွိုန်းအတွက် ရက်ခွိုꩻပအိုဝ်ႏမူႏဖုံႏ မဉ်ႏတောႏလမ်းတောႏပါႏနောဝ်ꩻ အဟောဝ်သွတ်ꩻ လွိုက်ချာဒျာႏသွော့ လိုꩻမျိုꩻဘာႏသာႏကိုꩻကွယ်ႏမုꩻဗွိုန်လို့ဝင်ꩻနောဝ်ꩻ အရေꩻတန်ငါႏအကျောင်ꩻ တဲမ်းလိတ်သား နေးတွမ်ႏစေႏတနာႏ မေတ္တာႏ ရက်စွိုးခွိုꩻတဲင် တဲမ်းဒင်ႏပျꩻနယ်ဗာႏ လိတ်ယိုနောဝ်ꩻသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ချွန်း-မုဲင်းကောင်
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၁၈