ထီနောင်လစ်ꩻမျိုꩻ-လိုꩻလစ်ꩻစား

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ဥဒကရဟဒသုတ် (ထီနောင်လစ်ꩻမျိုꩻ-လိုꩻလစ်ꩻစား)" နီဗွေႏဘုရာꩻဟော်ꩻဖေႏ ဗွေႏရဟန်ꩻသီးဖုံႏ တရာꩻနုဲင်းယို- "ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ထီနောင်အဝ်ႏလစ်ꩻမျိုꩻ၊ ထီနောင်လစ်ꩻမျိုꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ- ၁။ ဥတ္တာနော ဂမ္ဘီရောဘာသော - ထီဖွိုꩻ၊ သေန်ႏထီနောင်ယော့ ၂။ ဂမ္ဘီရော ဥတ္တာနောဘာသော - ထီယော့၊ သေန်ႏထီနောင်ဖွိုꩻ ၃။ ဥတ္တာနော ဥတ္တာနောဘာသော - ထီဖွိုꩻ၊ သေန်ႏထီနောင်ဖွိုꩻ ၄။ ဂမ္ဘီရော ဂမ္ဘီရောဘာသော - ထီယော့၊ သေန်ႏထီနောင်ယော့ ထီနောင်အဝ်ႏလစ်ꩻမျိုꩻ နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- လိုꩻတဲ့ ဗွန်ပီထီနောင်နဝ်ꩻနေနေ၊ လိုꩻအဝ်ႏလစ်ꩻမျိုꩻ၊ လစ်ꩻမျိုꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ- ၁။ လောကကိုယို ပုဂ္ဂိုလ်ႏ(ရဟန်ꩻ)ယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ ကာငါတဲ့နဝ်ꩻ၊ ဆွတ်ꩻချာတဲ့နဝ်ꩻ၊ ထွားတောက်ꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ ထွားတဖဲ့တ်တဲ့နဝ်ꩻ၊ အွဉ်ႏတုပ်ꩻစူတဲ့နဝ်ꩻ၊ ယွိုင်ႏစူတဲ့နဝ်ꩻ၊ ပွိုက်ꩻသင်္ကန်ꩻကုဋ်-ဆဲင်သပိတ်တဲ့နောဝ်ꩻ သတိꩻအဝ်ႏပါသေႏသေႏ၊ ယေန်ႏကေႏဟောဝ်ငါႏ၊ ကေႏညိုႏခရာႏဟောဝ်ငါႏ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ ဝွေꩻဗွေႏနဝ်ꩻနောဝ်ꩻ သေတဝ်း 'ဒုက္ခသစ္စာႏ၊ သမုဒယသစ္စာႏ၊ နိရောဓသစ္စာႏ၊ မဂ္ဂသစ္စာႏ'တဲ့ မွေးမဲဉ်ႏအတွိုင်ꩻ၊ သေတဝ်းတရာꩻ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ႏယိုစားနဝ်ꩻ တွမ်ႏ'ထီဖွိုꩻ-သေန်ႏထီနောင်ယော့'နဝ်ꩻ ဗွန်ဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၂။ လောကကိုယို ပုဂ္ဂိုလ်ႏ(ရဟန်ꩻ)ယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ ကာငါတဲ့နဝ်ꩻ၊ ဆွတ်ꩻချာတဲ့နဝ်ꩻ၊ ထွားတောက်ꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ ထွားတဖဲ့တ်တဲ့နဝ်ꩻ၊ အွဉ်ႏတုပ်ꩻစူတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ယွိုင်ႏစူတဲ့နဝ်ꩻ၊ ပွိုက်ꩻသင်္ကန်ꩻကုဋ်-ဆဲင်သပိတ်တဲ့နဝ်ꩻ အွဉ်ႏတဝ်းသတိꩻ၊ ယေန်ႏကေႏတောဝ်း၊ ကေႏညိုႏခရာႏအဲဉ်ထဝ်း၊ ကွဲႏတွော့ꩻ ဝွေꩻဗွေႏနဝ်ꩻသေထီႏ 'ဒုက္ခသစ္စာႏ၊ သမုဒယသစ္စာႏ၊ နိရောဓသစ္စာႏ၊ မဂ္ဂသစ္စာႏ'တဲ့ မွေးမဲဉ်ႏအတွိုင်ꩻ၊ သေတရာꩻ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ႏယိုစားနဝ်ꩻ တွမ်ႏ'ထီယော့-သေန်ႏထီနောင်ဖွိုꩻ'နဝ်ꩻ ပီဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၃။ လောကကိုယို ပုဂ္ဂိုလ်ႏ(ရဟန်ꩻ)ယင်ဟန်ႏနောဝ်ꩻ ကာငါ၊ ဆွတ်ꩻချာ၊ ထွားတောက်ꩻ၊ ထွားတဖဲ့တ်၊ အွဉ်ႏတို့ပ်ႏစူꩻ၊ ယွိုင်ႏစူ၊ ပွိုက်ꩻသင်္ကန်ꩻကုဋ်-ဆဲင်သပိတ်ဖုံႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏတဝ်းသတိꩻ၊ ယေန်ႏကေႏတဝ်း၊ ကေႏညိုႏခရာႏတဲ့ အဲဉ်ထောဝ်း၊ ဝွေꩻဗွေႏနဝ်ꩻ 'ဒုက္ခသစ္စာႏ၊ သမုဒယသစ္စာႏ၊ နိရောဓသစ္စာႏ၊ မဂ္ဂသစ္စာႏ'တဲ့ သေတဝ်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ႏယိုစားနဝ်ꩻ တွမ်ႏ'ထီဖွိုꩻ-သေန်ႏထီနောင်ဖွိုꩻ'နဝ်ꩻ ဗွန်ဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၄။ လောကကိုယို ပုဂ္ဂိုလ်ႏ(ရဟန်ꩻ)ယင်ဟန်ႏနောဝ်ꩻ ကာငါ၊ ဆွတ်ꩻချာ၊ ထွားတောက်ꩻ၊ ထွားတဖဲ့တ်၊ အွဉ်ႏတို့ပ်ႏစူꩻ၊ ယွိုင်ႏစူ၊ ပွိုက်ꩻသင်္ကန်ꩻကုဋ်-ဆဲင်သပိတ်ဖုံႏနဝ်ꩻ သတိꩻအဝ်ႏပါသေႏသေႏ၊ ယေန်ႏကေႏဟောဝ်ငါႏ၊ ကေႏညိုႏခရာႏဟောဝ်ငါႏ၊ ဝွေꩻဗွေႏနဝ်ꩻ 'ဒုက္ခသစ္စာႏ၊ သမုဒယသစ္စာႏ၊ နိရောဓသစ္စာႏ၊ မဂ္ဂသစ္စာႏ'တဲ့ သေထီႏ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ႏယိုစားနဝ်ꩻ တွမ်ႏ'ထီယော့-သေန်ႏထီနောင်ယော့'နဝ်ꩻ ပီဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ စတုက္ကနိပါတ်၊ ဥဒကရဟဒသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၁၄၄)