ထီႏသေအချက်နစ်သက်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ဒုတိယကောသလသုတ် (ထီႏသေအချက် နစ်သက်ကေႏညိုႏ)" အွိုးခꩻတလဲင်ႏ- နီဗွေႏဘုရာꩻအောဝ်ႏအုံ သာဝတ္ထိခမ်း၊ ကျောင်ꩻဇေႏတဝွန်ႏကိုအတွင်ꩻ ခွန်ပသေနဒီကောသလနဝ်ꩻ လွေꩻတွိုက်ꩻစဲ့ꩻအောင်ႏ၊ အဝ်ႏတွိုက်ꩻစဲ့ꩻသဲင်ꩻ အီႏသဲင်ꩻကန်းတော့ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻ၊ လင်ꩻသေလောရထာꩻ၊ နွို့ငါလွေꩻကျောင်ꩻတလင်ꩻ၊ ဗွေႏစင်ꩻဖုံႏ အဝ်ႏထောင်တဖူꩻတွင်ꩻ ရီဗွေႏစင်ꩻနုဲင်းယို- "ဩဗွေႏ- နီဗွေႏဘုရာꩻနောဝ်ꩻ ယိုခါ အဝ်ႏသတင်ꩻသွုံꩻ အုံကျောင်ꩻအဖြုံႏမုဲင်ꩻ ဗွေႏအော်၊ ခွေသွဉ်း မဉ်လွေꩻကန်းတော့ꩻငါႏ ဗွေႏဘုရာꩻဗွေႏဩ" "ယို တကာႏခွန်တန်- ယိုခါ နီဗွေႏဘုရာꩻအဝ်ႏအွိုး 'ကျောင်ꩻကအဝ်ႏထွိုင်ꩻခါꩻ တခါꩻသူꩻ'၊ လွေꩻတေ့ꩻတေ့ꩻ အဟမ်းထာꩻထွူ တဒေါက်ꩻတခါꩻသူꩻဟုဲင်း၊ မဲ့ꩻဗွေႏဘုရာꩻ ဗွောင်ဖေႏဒျာႏတခါꩻ" "မွေးသွူဗွေႏ- ကေꩻဇူꩻတင်ႏငါႏ ဗွေႏဩ" ဗွေႏစင်ꩻကဒေါ့ꩻအတွိုင်ꩻ ခွန်တန်ပသေနဒီကောသလနဝ်ꩻ လွေꩻတေ့ꩻတေ့ꩻ၊ အဟမ်းထာꩻ (ဖေႏအချက်)တလဲင်ႏထွူ-တဒေါက်ꩻတခါꩻတဲင် နီဗွေႏဘုရာꩻ ဗွောင်ဖေႏတခါꩻ။ ခွန်နဝ်ꩻ ယေန်ႏယေန်ႏကေႏကေႏ၊ ဣန္ဒြေႏလꩻလꩻ နွို့ငါလွေꩻကျောင်ꩻကို၊ လွေꩻထေ့နီဗွေႏဘုရာꩻ၊ ကအတောင်နဝ်ꩻ အွဉ်ႏတွစ်နီဗွေႏဘုရာꩻခင်ႏ၊ အကတူႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏခွေါင်းနီဗွေႏဘုရာꩻခင်ႏလောင်ꩻ၊ နုဲင်းစွဉ်ႏမွိုးအွမ်ႏ(အောႏမ်)အပိုပေႏဆား။ ခွန်နဝ် တွမ်ႏဖြောင်းအွံ(အိုမ်) နီဗွေႏဘုရာꩻခင်ႏတောႏ၊ တွမ်ႏစူထုမ်ꩻ(ထိုꩻမ်)ဖြွꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻခင်ႏ၊ ရိုႏသေႏအွပ်ꩻခြꩻ ချꩻမာႏနပူႏဇောႏ၊ ထေဖေါႏပါအမဉ်ꩻ 'ခွေသွဉ်းယိုနဝ်ꩻ ခွန်ပသေနဒီကောသလသွူ ဗွေႏဩ'လောဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ နီဗွေႏဘုရာꩻရိုꩻ- "တကာႏခွန်တန်- နာꩻထီႏနာꩻသေ အကျောင်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻတွော့ꩻ နေးတွမ်ႏမေတ္တာႏ နာꩻရိုႏသေႏမွေးမုဲင်းစွဉ်ႏခွေ နုဲင်းယိုဟောင်း" "ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- ခွေသွဉ်းယိုနောဝ်ꩻ သေနီဗွေႏဘုရာꩻကေꩻဇူꩻ 'ကတညုတ'၊ ထေနီဗွေႏဘုရာꩻကေꩻဇူꩻ'ကတဝေဒီ'၊ ထီႏအချက် ပဉ်တဆီနဝ်ꩻမꩻ နစ်သက်ကွို့ꩻသꩻဒွုမ်၊ ဝုဲင်ႏကွို့ꩻသꩻဒူမ်နုဲင်းယိုသွူ ဗွေႏဩ" "မွေးသွူ တကာႏခွန်တန်- တကာႏကထီႏ အချက်တဆီကိုနဝ်ꩻ လောဝ်းနယ်စံꩻ ပဉ်ချက်ပဉ်ချက်မွိုင်" "ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- ၁။ နီဗွေႏဘုရာꩻနောဝ်ꩻ လိုꩻဖုံႏ ဖေႏနေးကစီꩻပွါꩻ၊ ဖေႏနေးကချမ်ꩻသာႏ ဟော်ꩻဖေႏသွဉ်ဖေႏ၊ နေးတွမ်ႏတရာꩻမွေး တရာꩻမဲဉ်ႏတဲင် ဗွောင်ဖေႏဝင်ꩻမဲ့ဝင်ꩻနား၊ လိုꩻဖုံႏ သူႏသေလွဉ်ထာꩻ အာတန်နဝ်ꩻသွူ၊ ကွပ်ပွိုးထီႏသေ အကျောင်ꩻထူꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ရိုႏသေႏအွပ်ꩻခြꩻ ချꩻမာႏနထေဖေါႏ ပူႏဇာႏဗာႏတွမ်ႏမေတ္တာႏ နုဲင်းယိုသွူ ဗွေႏဩ။ ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- ၂။ ခွေသွဉ်းထီႏသေ 'ဒုတိယအချက်'၊ နစ်သက်ခရာႏ ခꩻတမျိုꩻနဝ်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ သီႏလအောဝ်ႏ၊ နီဗွေႏသီႏလနောဝ်ꩻ အပဲ့စ်ကင်ꩻလွစ်-ဗွာလွစ်ꩻဆွတ်ꩻပေႏ၊ ကေႏညိုႏခရာႏဟောဝ်မွေး၊ ကွပ်ပွိုးထီႏသေ အကျောင်ꩻထူꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ရိုႏသေႏအွပ်ꩻခြꩻ ချꩻမာႏနထေဖေါႏ ပူႏဇာႏဗာႏတွမ်ႏမေတ္တာႏ နုဲင်းယိုသွူ ဗွေႏဩ။ ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- ၃။ ခွေသွဉ်းထီႏသေ 'တတိယအချက်'၊ နစ်သက်ခရာႏ ခꩻတမျိုꩻနဝ်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻနောဝ်ꩻ ညဆွာꩻနေင်ႏလာ ကဲဉ်းအာအာ အုံဒျာႏကျောင်ꩻပေႏ တခြာကို၊ ကွပ်ပွိုးထီႏသေ အကျောင်ꩻထူꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ရိုႏသေႏအွပ်ꩻခြꩻ ချꩻမာႏနထေဖေါႏ ပူႏဇာႏဗာႏတွမ်ႏမေတ္တာႏ နုဲင်းယိုသွူ ဗွေႏဩ။ ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- ၄။ ခွေသွဉ်းထီႏသေ 'စတုတ္ထအချက်'၊ နစ်သက်ခရာႏ ခꩻတမျိုꩻနဝ်ꩻ သင်္ကန်ꩻတဲ့နဝ်ꩻ ယိုမꩻနောဝ်ꩻမꩻ တရိုꩻတဝ်း၊ ကားကွို့ꩻကလꩻ ကွို့ꩻသꩻဗုဲင်ဒျာႏ၊ သွမ်ꩻ(ဟန်ႏ)တဲ့နဝ်ꩻ ယိုမꩻနဝ်ꩻမꩻ တရိုꩻတဝ်း၊ (လꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတဲ့ယဝ်း အွီႏငါႏ၊ အွီႏတဝ်းတရိုꩻတဝ်း) ကားကွို့ꩻကလꩻ ကွို့ꩻသꩻသွုံꩻဒျာႏ၊ ကျောင်ꩻတဲ့နဝ်ꩻ ယိုမꩻနောဝ်ꩻမꩻ တရိုꩻတဝ်း၊ (ကျောင်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတဲ့ယဝ်း) ကားကွို့ꩻကရော့ꩻ အုံသော့ꩻသတင်ꩻသွုံꩻဒျာႏ၊ ကွပ်ပွိုးထီႏသေ အကျောင်ꩻထူꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ရိုႏသေႏအွပ်ꩻခြꩻ ချꩻမာႏနထေဖေါႏ ပူႏဇာႏဗာႏတွမ်ႏမေတ္တာႏ နုဲင်းယိုသွူ ဗွေႏဩ။ ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- ၅။ ခွေသွဉ်းထီႏသေ 'ပဉ္စမအချက်'၊ နစ်သက်ခရာႏ ခꩻတမျိုꩻနဝ်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ ဝင်ꩻအဝ်ႏအွိုးအညာꩻ လွဉ်လူႏတဲ့ ခံႏထူႏထွိုက်ဒျာႏ၊ ရေႏဒျာႏ ထဉ်ႏမွေတာႏဒျာႏခန်းတဲ့ယဝ်း ပေါႏလူႏနီဗွေႏနဝ်ꩻ ခံႏထူႏထွိုက်ဒျာႏ၊ ဘဝတသာ ကပြောင်ꩻငါလွေꩻသားတာႏ ကလူႏဖေႏဒါႏ ထာꩻလူႏနဝ်ꩻတဲ့ နီဗွေႏခံႏထူႏထွိုက်ဒျာႏ၊ နီဗွေႏနဝ်ꩻ (ပါꩻမုဲင်ꩻခန်းတဲ့ယောဝ်း) ခေါက်ꩻဝုဲင်ႏထွိုက်ဒျာႏ၊ လိုꩻလူꩻဗျဟ္မာႏ သတ္တဝါႏသီး ဆို့ꩻရုဲင်သော့ꩻ ကုသိုလ်ႏတာႏ နုဲင်းစွဉ်ႏဒျာႏ သွို့ꩻခြံ-အယံစား၊ ကွပ်ပွိုးထီႏသေ အကျောင်ꩻထူꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ရိုႏသေႏအွပ်ꩻခြꩻ ချꩻမာႏနထေဖေါႏ ပူႏဇာႏဗာႏတွမ်ႏမေတ္တာႏ နုဲင်းယိုသွူ ဗွေႏဩ။ ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- ၆။ ခွေသွဉ်းထီႏသေ 'ဆဋ္ဌအချက်'၊ နစ်သက်ခရာႏ ခꩻတမျိုꩻနောဝ်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ ထာꩻလိုႏတဲ့ဆေ့ꩻ၊ အဝ်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻတဲ့ ကွို့ꩻသꩻ၊ အုံဒျာႏထာꩻယေန်ယေန်၊ အုံရော်ꩻတဝ်းဝင်ꩻ၊ လွꩻတဝ်းတစိꩻစိꩻ၊ သီႏလ-သမာႏဓိ ပညာႏ သိက္ခာႏသွံပါꩻဗွေꩻ လꩻအရဟတ္တဖိုလ်ႏ၊ ဆင်ႏချင်ႏတရာꩻ မုဲင်ꩻခါလꩻ၊ ကွပ်ပွိုးထီႏသေ အကျောင်ꩻထူꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ရိုႏသေႏအွပ်ꩻခြꩻ ချꩻမာႏနထေဖေါႏ ပူႏဇာႏဗာႏတွမ်ႏမေတ္တာႏ နုဲင်းယိုသွူ ဗွေႏဩ။ ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- ၇။ ခွေသွဉ်းထီႏသေ 'သတ္တမအချက်'၊ နစ်သက်ခရာႏ ခꩻတမျိုꩻနဝ်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ မျက်မောက်ဘဝယိုခါ အုံချမ်ꩻချမ်ꩻသာႏသာႏတာႏ လꩻခါꩻဈာန်ႏတရာꩻလစ်ꩻပါꩻ၊ ဈာန်ႏတရာꩻဖုံႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ လိုႏမုဲင်ꩻခါလꩻ၊ အယပ်ꩻအခုဲင်ႏအဲဉ်ထဝ်း၊ ကွပ်ပွိုးထီႏသေ အကျောင်ꩻထူꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ရိုႏသေႏအွပ်ꩻခြꩻ ချꩻမာႏနထေဖေါႏ ပူႏဇာႏဗာႏတွမ်ႏမေတ္တာႏ နုဲင်းယိုသွူ ဗွေႏဩ။ ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- ၈။ ခွေသွဉ်းထီႏသေ 'အဋ္ဌမအချက်'၊ နစ်သက်ခရာႏ ခꩻတမျိုꩻနဝ်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ ဘဝပေါင်ꩻအာ တောင်ꩻချာသေနွောင်ꩻ၊ တဘဝကိုတဲ့နဝ်ꩻ၊ နီဘဝကိုတဲ့နဝ်ꩻ၊ သွံဘဝကိုတဲ့နဝ်ꩻ၊ လစ်ꩻဘဝကိုတဲ့နဝ်ꩻ၊ ငတ်ꩻဘဝကိုတဲ့နဝ်ꩻ၊ ဘဝတဆီကိုတဲ့နဝ်ꩻ၊ ဘဝနီဆီကိုတဲ့နဝ်ꩻ၊ ဘဝသွံဆီကိုတဲ့နဝ်ꩻ၊ ဘဝလစ်ꩻဆီကိုတဲ့နဝ်ꩻ၊ ဘဝငတ်ꩻဆီကိုတဲ့နဝ်ꩻ၊ ဘဝတရျာꩻကိုတဲ့နဝ်ꩻ၊ ဘဝတရေင်ကိုတဲ့နဝ်ꩻ၊ ဘဝတသိန်ꩻကိုတဲ့နဝ်ꩻ၊ ကပ်ကုဲင်ခိန်ႏတဲ့ ကပ်ဟောဝ်ခိန်ႏတဲ့နဝ်ꩻ- ဘဝမုဲင်ꩻခါနဝ်ꩻ ခွေမဉ်ꩻဟဲ့ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ခွေထွာလိုꩻအမျိုꩻမုဲင်ꩻ၊ ခွေယောင်ꩻဆင်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ခွေအွꩻအံႏဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ခွေချမ်ꩻသာႏ ဒုက္ခနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ခွေသက်အုံဗာႏတကားမုဲင်ꩻ၊ အဝ်ႏဘဝနဝ်ꩻ လွေꩻကွုတ်တောဘဝမုဲင်ꩻ၊ အမဉ်ꩻဟဲ့ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ လိုꩻမျိုꩻမုဲင်ꩻ၊ အံႏအွꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ဒုက္ခချမ်ꩻသာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ အုံဗာႏသက်ကားမုဲင်ꩻ စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻ သေလို့၊ ထီႏလို့၊ သေလို့၊ ကွပ်ပွိုးထီႏသေ အကျောင်ꩻထူꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ရိုႏသေႏအွပ်ꩻခြꩻ ချꩻမာႏနထေဖေါႏ ပူႏဇာႏဗာႏတွမ်ႏမေတ္တာႏ နုဲင်းယိုသွူ ဗွေႏဩ။ ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- ၉။ ခွေသွဉ်းထီႏသေ 'နဝမအချက်'၊ နစ်သက်ခရာႏ ခꩻတမျိုꩻနဝ်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ႏမဲ့တဲင် သတ္တဝါႏကသီတွင်ꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ သတ္တဝါႏကကွုတ်တွင်ꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ သတ္တဝါႏအယွုတ်စားတဲ့နဝ်ꩻ၊ သတ္တဝါႏအမျတ်စားတဲ့နဝ်ꩻ၊ သတ္တဝါႏတရေꩻစားတဲ့နဝ်ꩻ၊ သတ္တဝါႏတကုဲင်စားတဲ့နဝ်ꩻ၊ သတ္တဝါႏကလွေꩻကွုတ် ဘွုံႏဘဝဟောဝ်စားတဲ့နဝ်ꩻ၊ သတ္တဝါႏကလွေꩻကွုတ်ဒါႏ ဘွုံႏဘဝကုဲင်စားတဲ့နဝ်ꩻ ထီႏလို့၊ အော်- သတ္တဝါႏယိုဖုံႏနဝ်ꩻ နမ်းမာꩻထာꩻမာꩻကုဲင် ကာယဒုစရဲက်သားဖုံႏ၊ သတ္တဝါႏယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻထာꩻဒေါ့ꩻကုဲင် ဝစီဒုစရဲက်သားဖုံႏ၊ သတ္တဝါႏယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ကျံႏထာꩻကျံႏကုဲင် မနော်ꩻဒုစရဲက်သားဖုံႏ၊ သတ္တဝါႏယိုဖုံႏနဝ်ꩻ အစွတ်စွယ်ꩻ အရိယာႏသီးဖုံႏ၊ ထာꩻယူႏမာႏ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသားဖုံႏ ထဲ့ငါးရုဲင်ꩻသားဖုံႏ၊ ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ မာꩻသုစရဲက်သားဖုံႏ၊ စွတ်စွယ်ꩻတဝ်း အရိယာႏသီးဖုံႏ၊ ထာꩻယူႏမဲဉ်ႏ သမ္မာဒိဋ္ဌိသားဖုံႏ၊ အီႏတွိုႏလွေꩻ လူꩻခမ်းသားဖုံႏ-စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻ ထီႏလို့၊ သေလို့၊ ကွပ်ပွိုးထီႏသေ အကျောင်ꩻထူꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ရိုႏသေႏအွပ်ꩻခြꩻ ချꩻမာႏနထေဖေါႏ ပူႏဇာႏဗာႏတွမ်ႏမေတ္တာႏ နုဲင်းယိုသွူ ဗွေႏဩ။ ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- ၁၀။ ခွေသွဉ်းထီႏသေ 'ဒသမအချက်'၊ နစ်သက်ခရာႏ ခꩻတမျိုꩻနဝ်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ လꩻအရဟတ္တဖိုလ်ႏ၊ အာသဝေါလို့၊ ထွာဘုရာꩻ၊ ကွပ်ပွိုးထီႏသေ အကျောင်ꩻထူꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ရိုႏသေႏအွပ်ꩻခြꩻ ချꩻမာႏနထေဖေါႏ ပူႏဇာႏဗာႏတွမ်ႏမေတ္တာႏ နုဲင်းယိုသွူ ဗွေႏဩ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ ဒသကနိပါတ်၊ ဒုတိယကောသလသုတ်)[၁][၂]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၃၂၄/၅/၆)