ထူႏဂွုဏ်ႏမွူးနီꩻခွိုꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ထူႏဂွုဏ်ႏလွေꩻ ပွယ်ꩻတန်မွူးနီꩻခွိုꩻပအိုဝ်ႏ" ဒဲဉ်သီႏလာယိုနောဝ်ꩻ ထာꩻလျားလာနွို့စ ထာꩻခွꩻလာလို့တွင်ꩻ တနꩻလင်ꩻစွဉ်ႏ သေင်ႏလာႏဖြားဟူႏထဲ့ကွင်ႏ၊ သေင်ႏလာႏဆားတတဲက်ꩻခွိုန်ꩻချာ ဂိမှန္တဥတုလာနောဝ်ꩻသွူ။ ဂေါတမဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻ သက်တောႏအောဝ်ႏထင်ႏသျာꩻခိန်ႏနောဝ်ꩻ သုဝဏ္ဏဘူမိသထွုံႏခမ်းကို ကအောဝ်ႏအုံဒါႏ ရွှေစာရံဘုရာꩻတကာႏ ခွန်တန်သူရိယစန္တာႏယို ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ဂွုဏ်ႏရောင်ႏ ဖေႏကလေတောင်ႏလွဉ် ဝွေꩻဗွေႏကျိုꩻဆောင်ႏဖေႏ လောကီꩻမင်္ဂလာႏ၊ လောကုတ္တရာႏချံꩻသာႏဖုံႏတဲင် ဝွေꩻဗွေႏကလွူးဖွာꩻလင်ꩻဒါႏ မွူးအီႏနွို့လာအီႏထန်ႏခိန်ႏတွင်ꩻ လာဒဲဉ်သီႏဗွေနီꩻယို ပိုလီꩻဆꩻချာ ယူႏလꩻချာငါႏ ဝွေꩻဗွေႏဂွုဏ်ႏကေꩻဇူꩻအနေႏ ဒဲဉ်သီႏလာဗွေနောဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ အွဉ်ႏထွော့လွေꩻဖေႏ မွူးနီꩻထူꩻမွူးနီꩻမျတ် လာဒဲဉ်သီႏမွူးနီꩻခွိုꩻပအိုဝ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဒဲဉ်သီႏလက်လာဗွေနီꩻ မွူးနီꩻခွိုꩻပအိုဝ်ႏယို ကန်းတော့ꩻရိုႏသေႏလွေꩻ လိုꩻကခွုမ်မာꩻလွေꩻဖေႏဒါႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻတာႏ အကျိုꩻတရာꩻ၊ မွိုးဖြားဖါဖြားဖုံႏ၊ ဖေႏအပ်လွေꩻပါဆုꩻ လိတ်ကအောင်ႏဗွေႏသင်္ဃာႏဖု့ႏ၊ ဂွုဏ်ႏထူꩻကလꩻဒါႏ ကျောင်ꩻသားမူႏခိုဖုံႏ၊ နောဝ်ꩻထွူတကာႏတောဝ်း နီစွိုးခွိုꩻ လိုꩻမျိုꩻအင်္ဂါႏလက္ခဏာႏကထွာဒါႏ အဒုံႏအအူ၊ အကျူႏအဗျာႏဆုꩻဖုံႏ၊ တဲမ်းလိတ်ယံဆုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဒဲဉ်သီႏလာဗွေ ပွယ်ꩻတန်မွူးနိꩻခွိုꩻပအိုဝ်ႏယို မာꩻလွေꩻဒျာႏတထွောင်းလွုမ်ꩻတကာႏတောဝ်း ခမ်းပေါင်ꩻဗူႏသမ္မတမြန်မာခမ်းကို နီပအိုဝ်ႏကအောဝ်ႏအုံဒါႏ နယ်ႏဖြောဝ်ꩻခမ်း၊ စောက်ꩻခမ်း၊ စောက်ꩻတနျာႏခမ်း၊ မဲင်ꩻခမ်းတွမ်ႏ တွိုင်ႏပဂိုꩻကိုဖုံႏ ဝင်ꩻခမ်းကို ကတွိုႏလွေꩻဒါႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဖုံႏလဲ့ အောဝ်ႏမာꩻလွေꩻနောဝ်ꩻသွူ။ အောဝ်ႏအွိုးပွယ်ꩻတန်မွူးနီꩻခွိုꩻပအိုဝ်ႏ ဒဲဉ်သီႏဗွေယို ကထွိုက်တန်ႏတွမ်ႏ နီစွိုးခွိုꩻအခွင်ꩻအရေꩻဖုံႏ ဖေႏကလꩻထဲင်း၊ ဖေႏကလꩻလွဉ် ဒီမိုကရေစီရေꩻ၊ တန်ႏတူႏတွောင်းတွာရေꩻ၊ နေးတွမ်ႏဥပဒေႏတဖွောင်ꩻ ဖေႏကလꩻလွဉ် နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻဖုံႏ၊ ဥပဒေႏခွုမ်မာꩻခွင်ꩻဖုံႏ၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖုံႏနောဝ်ꩻ နီအွဉ်ဝင်ꩻလွောင်ႏဗူႏနယ်ဗာႏ၊ ကျိုꩻစာꩻနယ်ဗာႏ ခမ်းကိုခမ်းထန်ႏကအောဝ်ႏဒါႏ ပညာႏဗွေႏသီးဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ သမဲင်ꩻအဲဉ်ထောဝ်းလိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ တွမ်ႏလိုꩻနားအွိုင်၊ လိုꩻမဲ့ခေ့ဗွိုန်ဝင်ꩻတဲင် နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ သမဲင်ꩻတဲ့အောဝ်ႏဒျာႏ၊ လိုꩻမျိုꩻအကွဉ်အကꩻ လိတ်လုဲင်ꩻယေန်ႏငဲးတဲ့ အောဝ်ႏဒျာႏလိုꩻတမျိုꩻနောဝ်ꩻမꩻ ဖေႏကထင်ႏသျာꩻ ဖေႏကထင်ႏထို ကမ္ဘာႏလောင်းဝင်ꩻဖေႏကသေလွဉ်၊ ဖေႏကအွဉ်ႏတန်ႏဖိုလွဉ် နီယိုꩻယာႏ၊ နီထွုံꩻစံႏနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻပေႏတန်ဖြားဆား ကားကအောဝ်ႏ လွောင်ႏဗူႏဝင်ꩻ၊ နာႏဝင်ꩻငေါဝ်း စွီႏစူစေမွိုန်းတဲင် နီအောဝ်ႏလိုႏ ဖောႏထန်ႏထဲင်းထဲင်းယင်း အနမ်းအခြုံ ပွယ်ꩻတန်မွူးနီꩻခွိုꩻပအိုဝ်ႏကိုနောဝ်ꩻသွူ။ စွိုးခွိုꩻလိုꩻမျိုꩻကရိုꩻဒါႏငေါဝ်းယို အဓိပ္ပါယ်ႏနောဝ်ꩻ တယ်ႏစွဉ်ႏမွိုးစိုးဖါစိုးကာႏ နေးတွမ်ႏငေါဝ်းအပနဲဉ်ႏသွတ်ꩻ ဟဲ့ꩻဟောင်လွဉ်ငေါဝ်းဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ စွိုးခွိုꩻမွူးနီꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ ခမ်းထီတွမ်ႏလိုꩻမျိုꩻအတာႏ ကထူꩻချာꩻဒါႏအကျောင်ꩻ တစွိုးစွိုးယို အွဉ်ႏထွော့သွူခင်ႏမွဉ်တဲင် အွဉ်ႏထွော့လွေꩻမွူးနီꩻဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ကတဉ်ႏခြွော့ခံႏဒါႏ သမဲင်ꩻရဲက်ႏအောဝ်ႏသွူတကာႏတောဝ်း ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ တွူႏကာႏလွဉ်ဗာႏ ခေတ်အမျိုꩻမျိုꩻ စနစ်ကုဲင်အမျိုꩻမျိုꩻ ပွိုင်းလဲင်ႏစခါမဟာမစာႏ အောဝ်ႏတွမ်ႏခမ်းအောဝ်ႏတွမ်ႏထီ ကမ္ဘာႏလောင်းကီ ထင်ႏသျာꩻဗာႏဖိုလဲဉ်း လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ သမဲင်ꩻအောဝ်ႏဗꩻတွိုႏစွဉ်ႏ ယိုခါနောဝ်ꩻသွူ။ ယိုမာꩻငါ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ဖေႏကဗွိုန်ချာ ပွိုင်းလဲင်ႏခါ မဟာမစာႏနောဝ်ꩻ ခွိုꩻပအိုဝ်ႏပေႏသီး နေးတွမ်ႏဉာဏ်ႏအာႏ၊ လိုꩻအာႏ၊ ရွဉ်အာႏ၊ ခွိုꩻရက်သꩻအာႏတွော့ꩻ သွိုသွိုညီႏညီႏ နီဆွန်ꩻဝင်ꩻစွီႏစူ အောဝ်ႏလိုႏကာထင်ႏငါႏလဲဉ်းသွူ။ လိုꩻမျိုꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတောဝ်း စွိုးခွိုꩻမွူးနီꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ ထွာဒျာႏမွူးနီꩻမျတ် ဇာႏတိသွီႏ ဇာႏတိမာန်ႏတွမ်ႏ ခွိုꩻရက်သꩻဓာတ်မွန်ဗန်နီꩻ၊ သꩻရက်ခမ်းထီပေါႏထန်ႏနီꩻ၊ ဖောႏထန်ႏလိုꩻမျိုꩻဂုဏ်ႏအင်္ဂါႏလက္ခဏာႏနီꩻ ရိုꩻဗာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ကခွုမ်စံႏဗာႏစူခွုမ် ပွိုင်းလဲင်ႏခါနောဝ်ꩻ ကွပ်စွဉ်ႏလိုꩻမျိုꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏအခါႏ အကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏအာလွဉ်ငါႏမꩻ ခွုမ်စံႏဗာႏစူခွုမ်ရိုꩻကီလဲ့ ဆုဲင်ꩻဝုဲင်ꩻနောဝ်ꩻ အွဉ်ငါသားခေါင်းဆောင်ယံ၊ ခမ်းရေꩻထီရေꩻ ထာꩻထီႏကအောဝ်ႏဒါႏ လိုꩻဖြားလိုꩻတန်ဖုံႏ ထူႏလွေꩻယင်းငိမ်ꩻချံꩻရေꩻတဲင် လꩻလွဉ်ချာခန်း နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏ သွံဝေင်ꩻနယ်ႏ၊ လွိုကယ်ꩻထဲင်းယို ဖေႏကလꩻယင်းအတာႏ ယိုခါ ကထွာဒါႏ အွဉ်ငါခေါင်းဆောင်တန်သီးဖုံႏ ဝင်ꩻအွဉ်မာꩻလွေꩻယင်း ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻတခွိုꩻလွုမ်း ငိမ်ꩻချံꩻရေꩻပွယ်ꩻမော့ꩻခွဲ ခမ်းကောင်ခမ်းဒွမ် တထွောင်းထွူတထွောင်းနောဝ်ꩻ လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ အောဝ်ႏလိုႏဖေႏအာႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏလွောင်ႏဗူႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏစွဲးကမ်းဆွန်ꩻစူညီꩻငါႏဝင်ꩻ သမဲင်ꩻဖေႏတာႏဝွန်ႏ ပြေင်လောင်းကီ အောဝ်ႏဒင်ႏညီꩻဝေင်ꩻနောဝ်ꩻမꩻ သွိုတွမ်ႏခေတ်တသာ နီအွဉ်ဝင်ꩻ ထွိုင်ႏရုဲင်ꩻတသွိုးခန်း အခိန်ႏတွိုႏလွဉ်လဲဉ်းအကျောင်ꩻ-[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အယ်ဒီတာ
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၄၈