ထေင်ညင်ꩻရွိုꩻရန်ႏလို့ဝင်ꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ဘဏ္ဍနသုတ် (ထေင်ညင်ꩻရွို့ꩻရန်ႏလို့ဝင်ꩻ)" အွိုးခꩻတလဲင်ႏ- ရဟန်ꩻသီးဖုံႏ ထင်လို့ဝင်ꩻ၊ ရွိုꩻလို့ဝင်ꩻ၊ ခွန်းလို့ဝင်ꩻတဲင် နီဗွေႏဘုရာꩻရိုꩻ- "သီနေးတွမ်ႏသဒ္ဓါႏတရာꩻ အဝ်ႏလိုꩻလမ်းဘဝ ထင်ႏဗုဲင်သွူရဟန်ꩻနဝ်ꩻ ဟောဝ်ထင်တဝ်းလို့ဝင်ꩻ၊ ဟောဝ်ရွိုꩻတဝ်းလို့ဝင်ꩻ၊ သီလွောက်ꩻနာႏ တရာꩻအပါꩻတဆီယို ရွိုꩻဒွုမ်လို့ဝင်ꩻ၊ ဖြွမ်းဗူႏစွဉ်ႏလို့ဝင်ꩻသနယ်၊ တရာꩻအပါꩻတဆီကရိုꩻနဝ်ꩻ- ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၁။ သာႏသနာႏကို ရဟန်ꩻ(တပါꩻ)နဝ်ꩻ သီႏလအဝ်ႏ၊ လွောက်ꩻနာႏလွဉ်ꩻဒျာႏ ဘုရာꩻစီꩻကန်ꩻ (ပါတိမောက်)၊ အကျင်ꩻ(အာစာရ)ဟောဝ်၊ လွေꩻသဲင်ꩻ(ဂေါစရ)ရော့ꩻ၊ အပဲ့စ်ပေႏပေႏတဲ့ ငမ်းမွေးစွဉ်ႏဒျာႏတဲင် ထိန်ꩻတီသိက္ခာႏ၊ ကွပ်အုံနောင်တရာꩻနဝ်ꩻတွော့ꩻ ရွိုꩻတဝ်းလို့ဝင်ꩻ၊ ဖြွမ်းဗူႏဒျာႏလို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၂။ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အထီႏအဟွူန်အာ၊ ထိုမ်ႏရွတ်အထီႏအဟွူန်၊ သွဉ်ဗာႏအာတရာꩻ (မာꩻဗာႏအာလိတ်)၊ ဒါႏအွံခါꩻအာတန်၊ အဝ်ႏရွစ်ကုဲင်းတန်၊ မတ်ယူႏခါသꩻကို၊ နေးတွမ်ႏပညာႏသေဖြောင်၊ ကွပ်အုံနောင်တရာꩻနဝ်ꩻတွော့ꩻ ရွိုꩻတဝ်းလို့ဝင်ꩻ၊ ဖြွမ်းဗူႏဒျာႏလို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၃။ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဖူးဝေးဟောဝ်အဝ်ႏ၊ သွꩻပေႏဟောဝ်အဝ်ႏ၊ ငို့ꩻထေ့ခရာႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏဟောဝ်အဝ်ႏ၊ ကွပ်အုံနောင်တရာꩻယိုတွော့ꩻ ရွို့ꩻတဝ်းလို့ဝင်ꩻ၊ ဖြမ်းဗူႏဒျာႏလို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၄။ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဆွုံꩻမꩻယိုꩻ၊ သူႏသေထာꩻ လိန်ႏမာႏ၊ သယ်ꩻခံႏဒါႏ၊ ရိုႏရိုႏသေႏသေႏ ခံႏထူႏငေါဝ်းဆွုံꩻမꩻ'၊ ကွပ်အုံနောင်တရာꩻယိုဖုံႏတွော့ꩻ ရွို့ꩻတဝ်းလို့ဝင်ꩻ၊ ဖြမ်းဗူႏဒျာႏလို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၅။ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ မာꩻဖေႏဒါႏသံဃာႏကိစ္စ၊ မာꩻထာꩻလွꩻတဝ်း၊ အီႏမာꩻဗာႏထမုဲင်ꩻသူႏသေ၊ မာꩻတဲ့မာꩻနွောင်ꩻ၊ ကွပ်အုံနောင်တရာꩻယိုဖုံႏတွော့ꩻ ရွို့ꩻတဝ်းလို့ဝင်ꩻ၊ ဖြမ်းဗူႏဒျာႏလို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၆။ ရဟန်ꩻနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ ဝါႏသနာႏတရာꩻ၊ ဒေါ့ꩻထာꩻဖုဲင်ႏနာႏ၊ သꩻပါမွေးစွဉ်ႏ သုတ် အဘိဓမ္မာႏ ဝိနယ်ꩻ၊ ကွပ်အုံနောင်တရာꩻယိုဖုံႏတွော့ꩻ ရွို့ꩻတဝ်းလို့ဝင်ꩻ၊ ဖြမ်းဗူႏဒျာႏလို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၇။ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏကျိုꩻစာꩻပယ်ႏထိုꩻ အကုသိုလ်ႏ၊ အဝ်ႏသောင်ႏသာမာꩻမွေး ကုသိုလ်ႏ၊ မာꩻသေႏသေႏကုသိုလ်ႏ၊ တန်ꩻတဝ်းတဲ့ယဝ်း အွက်ႏလွတ်တဝ်းကုသိုလ်ႏ၊ ကွပ်အုံနောင်တရာꩻယိုဖုံႏတွော့ꩻ ရွို့ꩻတဝ်းလို့ဝင်ꩻ၊ ဖြမ်းဗူႏဒျာႏလို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၈။ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ (လောႏဘꩻတဝ်း ပစ္စေꩻလစ်ꩻပါꩻ) ကားကထွိုက်ရာꩻ သွုံꩻဆောင်ႏဒျာႏ၊ ကွပ်အုံနောင်တရာꩻယိုဖုံႏတွော့ꩻ ရွို့ꩻတဝ်းလို့ဝင်ꩻ၊ ဖြမ်းဗူႏဒျာႏလို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၉။ ရဟန်ꩻနောဝ်ꩻနဝ်ꩻ သတိꩻဟောဝ်ငါႏ၊ သတိꩻဟောဝ်မွေးစွဉ်ႏထာꩻ၊ ကဒေါ့ꩻဖို ငေါဝ်းလီꩻစခါဖုံႏနောဝ်ꩻ တောင်ꩻချာလို့ဒျာႏ၊ ကွပ်အုံနောင်တရာꩻယိုဖုံႏတွော့ꩻ ရွို့ꩻတဝ်းလို့ဝင်ꩻ၊ ဖြမ်းဗူႏဒျာႏလို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၁၀။ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဝိပဿနာႏဉာဏ်ႏအဝ်ႏ၊ ပညာႏလꩻအီ နိဗ္ဗာန်ႏအဝ်ႏ၊ ကွပ်အုံနောင်တရာꩻယိုဖုံႏတွော့ꩻ ရွို့ꩻတဝ်းလို့ဝင်ꩻ၊ ဖြမ်းဗူႏဒျာႏလို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ ဒသကနိပါတ်၊ ဘဏ္ဍနသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၃၃၁)