ဒုံတွမ်ႏလိုꩻပေႏပညာႏရေꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ဒုံတွမ်ႏလိုꩻပေႏပညာႏရေꩻ

ကအောဝ်ႏထွိုက်ကအောဝ်ႏသင်ꩻ အရေꩻကတန်ဒါႏအမျိုꩻယို ပေါႏနီမဉ်ႏတအွဉ်ႏရေꩻတောဝ်းနောဝ်ꩻ အီႏထဲ့ဖွိုႏသဲင်ꩻသမ်းသမ်း တိုꩻတက်မုꩻယို အဲဉ်ထောဝ်းသွူ။ အရေꩻကတန်ဒါႏအမျိုꩻယို နီအွဉ်ႏရေꩻမꩻ၊ နီဖေႏအာႏနုဲင်းနုဲင်းဝင်ꩻမꩻ၊ ဝွေꩻတဲ့ဖေႏအာႏ ခွေတဲ့ဖေႏအာႏ သꩻတလီးချင်ꩻမဉ်ႏပီဗွိုန်ဝင်ꩻမꩻ နီကရေႏခါꩻအတွိုင်ꩻယို ထွာလွဉ်နောဝ်ꩻသွူ။

ဒုံတဒုံကရိုꩻနောဝ်ꩻ ကအောဝ်ႏထွိုက်ကအောဝ်ႏသင်ꩻနောဝ်ꩻ ခြိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ၊ ခြိုင်ႏသန်ꩻရေꩻမဉ်ႏထွူနောဝ်ꩻပညာႏရေꩻ ပညာႏရေꩻယိုနောဝ်ꩻတဲ့အရေꩻတန်ငါႏသွူ။ ဒုံတဒုံမဉ်ႏမဲဉ်တိုꩻတက်ထင်ႏထိုနောဝ်ꩻ ဖေႏအာႏဗာႏခွိုꩻသွုပ်တသာလိုꩻပေႏဆꩻလပညာႏရေꩻသွူ။ ဒုံတဒုံပညာႏရေꩻ၊ ဒါႏပညာႏသားမဉ်ႏဆေ့ꩻနောဝ်ꩻ ထင်ႏထိုဗာႏတယိုꩻတောဝ်းသွူ။

ဒုံကိုယိုလိုꩻဖေႏအာႏပညာႏရေꩻမဉ်ႏအောဝ်ႏမꩻ ဒုံအတာႏယိုအဆင်ႏပြေႏ ကထွာဒါႏလိုꩻပေႏဖုံႏတဲ့ အခွင်ꩻရေꩻထွာလွဉ်၊ လꩻလွဉ်သွူ။ အရေꩻကီꩻဒျာႏ လိုꩻပေႏမွိုးဖာ၊လိုꩻတန်ဆꩻကီဖုံႏသွူ။ မွိုးဖာအွဉ်မꩻ၊ တာႏဝွန်ႏကအောဝ်ႏဒင်ႏဒါႏလိုꩻဆꩻကီဖုံႏ ယီးနယ်အွဉ်ႏနယ်မꩻ လိုꩻပေႏအတာႏ ပညာႏထာꩻသေ၊ထာꩻဒါႏလꩻလွဉ်သေလွဉ်သွူ။ ဖေႏအာႏပညာႏရေꩻသားမဉ်ႏတအောဝ်ႏတောဝ်းနောဝ်ꩻ ဒုံအတာႏထင်ႏထိုတောဝ်း၊ လိုꩻပေႏဆꩻလအတာႏတဲ့ အနာႏဂတ်ယို ထဲ့သွုမ်ꩻသဲင်ꩻဒါႏ ထွာခြေင်လိုꩻသွုမ်ꩻတဖြာꩻသွူ။

ဒုံယဒုံဒုံနောဝ်ꩻ လိုꩻတန်ဆꩻကီယံ၊ လိုꩻပေႏဆꩻလယံတောဝ်း၊ လိုꩻပေႏဆꩻလမဉ်ႏယံ၊ လိုꩻတန်ဆꩻကီယံတောဝ်း၊လိုꩻတန်ဆꩻကီယံ၊ လိုꩻပေႏဆꩻလတဲ့ယံ၊ လိုꩻတန်လိုꩻပေႏယံတောဝ်းနုဲင်းနုဲင်းဝင်ꩻ ယိုစားဖုံႏနောဝ်ꩻအောဝ်ႏနေနေသွူ။ လိုꩻပေႏဆꩻလနောဝ်ꩻ မဲဉ်လꩻပညာႏရေꩻ၊ မဲဉ်သွဉ်ထူႏပညာႏရေꩻ၊ မဲဉ်ထွာလိုꩻလိန်ႏမာႏစစွဉ်ႏဘဝတိုꩻတက်ရေꩻဖုံႏယို ပေါႏလိုꩻတန်ဆꩻကီမဉ်ႏဖေႏအာႏတောဝ်း မဉ်ႏတအွဉ်ႏရေꩻတောဝ်းနောဝ်ꩻ လိုꩻပေႏအတာႏယို ထွာထိုꩻအသွုမ်ꩻသွူ။ ယဒုံဒုံနောဝ်ꩻ မဲဉ်သွဉ်စွဉ်ႏရိုꩻကီလဲ့ လိုꩻတန်ဆꩻကီထွိုင်ႏဖေႏလင်ꩻတောဝ်းအခွင်ꩻရေꩻတဲင် ထွာထိုꩻခြေင် အသွုမ်ꩻနောဝ်ꩻအာတန်ဒျာႏသွူ။

ဒုံတဒုံမဉ်ႏသွဉ်ဖေႏနွောင်ꩻ လိုꩻပေႏအတာႏနုဲင်းဆꩻလယိုယံငါႏ

  • ၁၊ လိုꩻပေႏဖေႏကလိန်ႏမာႏ ဖေႏကယေန်ႏငဲး၊
  • ၂၊ လိုꩻပေႏသꩻစွန်ꩻထီနမ်းစွန်ꩻထီ ဖေႏကထင် ဖေႏကယံ၊ ဖေႏကရုဲင်းလွဉ်
  • ၃ လိုꩻပေႏဖေႏကသေချာနမ်း (အကျိုꩻအကျောင်ꩻ၊အဟောဝ်အကုဲင်)
  • ၄၊ လိုꩻပေႏဘဝအုံအောဝ်ႏရေꩻ
  • ၅ ဖေႏအာအာသွဉ်တန်ꩻ ( ထာꩻယူႏ ထာꩻတွေꩻဖေႏကဒါႏ) စစွဉ်ႏကအောဝ်ႏထွိုက်ကအောဝ်ႏသင်ꩻဒါႏနုဲင်းယိုစားနောဝ်ꩻ ဟောဝ်သွဉ်ဖေႏငါႏသွူ။

ယိုစားဖုံႏမဉ်ႏသွဉ်ဖေႏနွောင်ꩻနောဝ်ꩻ ဒုံတာႏတရိုꩻတောဝ်း၊အမျာꩻတာႏတရိုꩻတောဝ်း ဝွေႏခင်ႏလမ်းတွမ်ႏဝွေꩻခင်ႏလမ်းအာႏကွိုꩻလꩻလွဉ်ဒျာႏသွူ။ ကွဲးတွော့ꩻဒုံတွိုင်ꩻနောဝ်ꩻ သွဉ်ထူႏလꩻခွင်ꩻဆေ့ꩻငါႏ ကေားကဖေႏအာႏသားတဲ့ဆေ့ꩻငါႏနောဝ်ꩻသွူ။ ယဖြာꩻဖြာꩻနောဝ်ꩻ ယူႏမာႏတေား သွဉ်ပညာႏထူꩻကဲႏတမုဲင်ꩻတဲ့ ကွပ်လိုꩻယိုစားအာမꩻ ဒုံထင်ႏထိုတောဝ်း၊ လိုꩻပေႏဖုံႏတဲ့ ပညာႏဆေ့ꩻခြေားနောဝ်ꩻသွူ။ ဖေႏအာႏလိုꩻပေႏပညာႏဆေ့ꩻငါႏမွေးသွူ။ လိုꩻပေႏဖုံႏအတာႏ အခွင်ꩻရေꩻတဗာႏထွိုင်ႏတလꩻတောဝ်းတဲင် ခွိုꩻသွုပ်တသာဖုံႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလွင်ꩻ အောဝ်ႏပျင်ႏ၊ အောဝ်ႏခြေင်တေားထာꩻသွူ။ ကထွိုင်ႏတန်လွဉ်တဲ့ ထွာဒျာႏလိုꩻပျင်ႏခြေင်ခြေင်သွူ။

ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ ဒုံတဒုံကရိုꩻနောဝ်ꩻ လိုꩻပေႏတဲ့ယံ လိုꩻတန်တဲ့ဖေႏအာႏမꩻ ဒုံတဒုံယို တိုꩻတက်အောင်ႏမျင်ႏထင်ႏထိုသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ဆန်ဗွေဟိတ် - ခမ်းတရျက်ꩻ